دانلود رایگان پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری مادسون + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری مادسون و همکاران (۲۰۰۵):

پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری: پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری توسط مادسون و همکاران (۲۰۰۵) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد

 

سوالات:
۱ روابط بین فردی من با همکارانم عالی است.
۲ کار کردن با دیگران اغلب مشکل است.
۳ روابط من با رهبران دانشگاه خیلی مثبت است.
۴ افرادی که در شغلم با من ملاقات می کنند، بسیار مهم هستند.
۵ به منظور تسهیل در انجام وظایف سازمانی خود با سایر کارکنان و روسای هم رتبه خود در ارتباط و تماس هستم.
۶ ارتباطات رسمی و غیر رسمی در سازمان منجر به نوع دوستی می شود.
۷ در تعامل با همکاران ادب و احترام را رعایت می کنم.
۸ روابط غیر رسمی در سازمان منجر به مشارکت و آداب اجتماعی می شود.
۹ تمایل به پیوستن در گروه های دوستانه با همکارانم را دارم.
۱۰ تعاملات اجتماعی در محیط کار اثربخشی و کارایی را برای کارم فراهم آورده است.

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ – ۳۰ – ۵۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۲۰ باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۰ تا ۴۰ باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۴۰ باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

در پژوهش مادسون و همکاران(۲۰۰۵) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ۶۸/ درصد ذکر شده است.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
روابط اجتماعی در مکان کاری ۶۸/۰

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در پژوهش مادسون و همکاران(2005) روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت.

 

تعاریف نظری

روابط اجتماعی در مکان کاری: بررسی روابط درون سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در بسیاری از فرایندهای و متغیرهای سازمانی بسیار حائز اهمیت است. توجه به ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان­هاي تجاري و تولیدي نیز از آن به­عنوان کلید موفقیت یاد نموده اند(احمد، 2004). وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مديري معمولا بيشتر وقت خود را صرف برقرار كردن ارتباط مي‌كند.

براي ايجاد هماهنگي بين عناصر مادي و انساني سازمان به صورت يك شبكه كارآمد و موثر، برقراري ارتباطات مطلوب ضروري است، زيرا وقتي ارتباطات برقرار نشود، فعاليت سازمان متوقف مي‌شود و در واقع مي‌توان گفت كه مديريت كارساز به برقراري ارتباطات موثر بستگي دارد(برهان یزدانی، 1393).

روابط اجتماعی در مکان کاری اساساً بر احساسات، نگرش ها و ادراکات کارکنان( مثبت یا منفی) نسبت به همکارانشان در مکان کاری( سرپرستان، زیردستان و همتایان) یا کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آنها کار می کنند، متمرکز است(مادسون و همکاران، 2005).

 

تعاریف عملیاتی

روابط اجتماعی در مکان کاری: بر اساس پرسشنامه استاندارد روابط اجتماعی در مکان کاری ساخته شده توسط مادسون و همکاران (2005) سنجیده می شود.

 

منابع:

برهان یزدانی، محمدحسین(1393)، بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل  سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

Ahmad, A. (2004), Relationships between communication satisfaction and organizational commitment of academic staff in a selected public university, unpublished PhD dissertation, Universiti Putra Malaysia.

Madsen, S.R., Miller, D. & John, C.R. 2005, “Readiness for organizational change: Do organizational commitment and social relationships in the workplace make a difference?”, Human Resource Development Quarterly, vol. 16, no. 2, pp. 2

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری مادسون + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *