دانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (پکیج کامل)

4,500 تومان

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت والکر :

 

سبک زندگی تحت عنوان تمام رفتارهایی که تحت کنترل شخص هستند یا بر خطرات بهداشتی فرد تاثیر می گذارند، تعریف می شود. یک رویکرد جامع پیشنهاد می کند که رفتارهای حفاظت از سلامتی (کاهش خطر و پیشگیری) و رفتارهای ارتقاء سلامت ممکن است به دو جزء مکمل سبک زندگی سالم در نظر گرفته شوند(۲). اجزای حفاظت کننده سلامت، احتمال مواجهه فرد را با بیماری یا آسیب کاهش می دهند و اجزای ارتقاء دهنده سلامت الگویی چند بعدی هستند که در راستای خفظ یا افزایش سطح خودشکوفایی، رفاه و رضایتمندی افراد عمل می کنند(۳). شواهد علمی می گویند که انتخابها و الگوی سبک زندگی افراد بر سلامت و طول عمر آنها تاثیر گذار است(۴-۷). با توجه به این که علت عمده مرگ و میر و ابتلا در جوامع امروزی به اعمال نادرست سبک زندگی مانند سیگار کشیدن، عدم تحرک و عادات تغذیه ای ناکافی مربوط می شود(۸) و فعالیت جسمانی و مصرف میوه و سبزی ناکافی عامل خطر بیماری های قلبی و عروقی و انواع سرطانها هستند(۹، ۱۱) و با نظر به اینکه ایران کشوری در حال گذر از حوزه های مراقبت بهداشتی، آموزش، اقتصاد و ارتباط جمعی است، ارزیابی دقیق سبک زندگی و رفتارهای بهداشتی برای تدوین و طراحی برنامه های ارتقاء سلامت و پیشگیری لازم و ضروری است. چون ایران همانند کشورهای همجوارش خصوصا ترکیه هنوز در فرآیند توسعه برنامه های بهداشت ملی، که بر بیماریهایی چون چاقی، دیابت، قلبی عروقی ورطان متمرکز است، قرار دارد، فهم درست سبک زندگی ایرانیان برای طراحی برنامه های بهداشتی حیاتی است. سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت می تواند توسط پروفایل سبک زندگی ارتقاء سلامت(Health-promoting lifestyle profile II) HPLP II اندازه گیری شود که این ابزار به طور گسترده در تحقیقات استفاده و روایی و پایایی آن در جمعیتهای متنوع گزارش شده است(۱۲ ، ۱۱). HPLP II در حال حاضر به زبانهای اسپانیایی، ژاپنی، عربی و ترکی در دسترس است(۱۳-۱۶)(به نقل از، محمدی زیدی، پاکپور، محمدی زیدی، ۱۳۹۰).

این پروفایل بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندار ساخته شده است و احتمال درگیر شدن فرد در رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را اندازه گیری می کند(۱۷). این پروفایل در پژوهشی در سفیدپوستان طبقه متوسط به کار گرفته شد(۱۸) و چندین تحقیق دیگر نیز روایی و پایایی آن را در اسپانیایی زبانها ارزیابی کردند. HPLP II نسخه اصلاح شده HPLP است که بوسیله Walker و همکاران ارائه شده است و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت را تمرکز بر کارهای ابتکاری و ادراک فرد، که در راستای حفظ یا افزایش سطح تندرستی، خودشکوفایی و رضایتمندی فردی عمل می کنند، اندازه گیری می کند(۱۷). این پرسشناه از ۵۲ سوال تشکیل شده است که ۶ زیر شاخه تحت عناوین تغذیه، فعالیت بدنی، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی دارد. HPLP II از پاسخگو می خواهد تا بر روی طیف پاسخ لیکرتی ۴ نقطه ای(هرگز، گاهی اوقات، اغلب و به طور معمول) مشخص کند که چقدر رفتارهای خاص ارتقاء دهنده سلامت را انجام می دهد؟ به طور کلی، نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و نمره ابعاد رفتاری با استفاده از میانگین پاسخها برای کل ۵۲ سوال و برای هر زیر شاخه (۸-۹ آیتم) محاسبه می شود. Walker  و Hill-Polerecky برای ابزار HPLP II  آلفای کرونباخ ۹۴/۰ را گزارش کردند و برای ۶ زیر شاخه آن طیف ۷۹/۰ تا ۹۴/۰ را گزارش نمودند(۱۲). همچنین پایایی آزمون- بازآزمون ۳ هفته ای برای کل ابزار برابر با ۸۹/۰ بود. مولفان مذکور پیشنهاد کرده اند که این پروفایل در مطالعاتی با نمونه هایی از سطوح اجتماعی-اقتصادی و بسترهای فرهنگی متنوع دیگر نیز به کار گرفته شود تا روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گیرد و هنجارهایی را برای زیرگروههای جمعیتی مختلف ایجاد نماید( به نقل از محمدی زیدی، پاکپور، محمدی زیدی، ۱۳۹۰).

این ابزار رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را در ۶ بعد اندازه گیری می کند: تغذیه(داشتن الگوی غذایی و انتخاب غذا با ۶ سوال)، ورزش (تعقیب الگوی ورزشی منظم  با ۵ سوال)، مسئولیت پذیری در مورد سلامت (۱۰) سوال، مدیریت استرس( شناسایی منابع استرس و اقدامات مدیریت استرس با ۷ سوال)، حمایت بین فردی(حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی با ۷ سوال)، خودشکوفایی ( داشتن احساس هدفمندی، به دنبال پیشرفت فردی بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندی با ۱۳ سوال). سوالات اقدامات و تصورات مثبت را در راستای افزایش سلامت و رفاه نشان می دهند(محمدی زیدی، پاکپور، محمدی زیدی، ۱۳۹۰).ردیف عبارت هرگز برخی اوقات اغلب همیشه
۱ احساس میکنم که درحال ترقی هستم ودرمسیرمثبتی رشدمیکنم
۲ ازخودراضی ام واحساس آرامش میکنم
۳ به آینده امیدوارهستم
۴ اعتقاددارم که زندگی ام هدفمنداست
۵ برای رسیدن به اهداف بلندمدت زندگی ام تلاش میکنم
۶ ازمسائلی که درزندگی برایم اهمیت دارند،آگاهی دارم.
۷ هرروززندگی برایم جالب توجه وچالش برانگیزاست
۸ احساس میکنم بانیروهایی بزرگترازخودم درارتباط هستم
۹ ازسوی مجموعه ای ازافرادکه نگرانم هستندوبرایم دل میسوزاند،حمایت میشوم.
۱۰ بین زمان کاروتفریح تعادل ایجادمیکنم
۱۱ برای یادگیری تجربیات جدیدآمادگی دارم
۱۲ اطلاعاتی راازافرادمتخصص،درموردنحوه مراقبت درست ازخودم،درخواست میکنم
۱۳ دربرنامه های آموزشی درزمینه مراقبت بهداشت فردی شرکت میکنم
۱۴ زمان انجام فعالیت ورزشیضربان قلبمراچک میکنم.
۱۵ درموردمسائل نگران کننده مربوط به سلامتم بامتخصصان بهداشت ودرمان گفتگومیکنم
۱۶ نشانه های غیرمعمولی بیماری رابه پزشک یاسایرپرسنل بهداشتی گزارش میکنم
۱۷ درخصوص مشکلات ونگرانیهایم بااطرافیانم بحث وگفتگومیکنم
۱۸ مطالب یابرنامه های تلویزیونی رادرموردحفظ وبهبودسلامتی میخوانم ومیبینم
۱۹ رژیم غذایی راکه کم چربی،یادارای چربیهای اشباع شدهوکم کلسترول باشد،انتخاب میکنم
۲۰ برچسب موادغذایی بسته بندی شده حاوی روغنهاوسدیم مانندکنسروهاوغیره رامیخوانم
۲۱ ازپرسنل بهداشتی مانندپزشکان وپرستاران برای فهم دستورات آنهاسوال میکنم
۲۲ اگرلازم باشددرخواست مشاوره یاراهنمایی میکنم
۲۳ ازسوی مجموعه ای ازافرادکه نگرانم هستندوبرایم دل میسوزاند،حمایت میشوم
۲۴ زمانی که ازکارشناسان بهداشتی،پزشکان وپرستاران درموردمسایل مربوط به سلامتی سوال میکنم دوست دارم اطلاعات زیادی به من بدهند.
۲۵ وقتم رابادوستان نزدیک میگذرانم
۲۶ بادیگران رابطه پرمعنی ورضایت بخشی دارم
۲۷ بیان نگرانی،عشقوصمیمیت به دیگران برایم آسان است
۲۸ راههایی رابرای ایجادروابط صمیمی ونزدیک پیدامیکنم
۲۹ توسط افرادی که موردتوجه آنهاهستم لمس میشوم وآنهارالمس میکنم
۳۰ ازطریق گفتگووتوافق بادیگران مشکلاتم رابرطرف میکنم
۳۱ زمان خوابیدن برافکارخوب تمرکزمیکنم
۳۲ ازدیگران بخاطرموفقیتهایشان به آسانی تعریف وتمجیدمیکنم
۳۳ ازروشهای خاصی برای کنترل استرس خودم استفاده میکنم.
۳۴ به قدرکفایت میخوابم
۳۵ هرروزدقایقی رابرای آرامسازی وشل کردن عضلات،تعیین میکنم
۳۶ برای جلوگیری ازخستگی قدم میزنم
۳۷ مسایلی اززندگی ام راکه قدرت تغییرآنهاراندارم،میپذیرم
۳۸ آرامسازی وروشهایی مانندیوگاراروزانه ۲۰-۱۵ دقیقه تمرین می کنم.
۳۹ درجریان فعالیتهای معمول روزورزش میکنم (مانندقدم زدن زمان ناهار،استفاده ازپله بجای آسانسور،پارک ماشین درمحلی دورترازمقصدم وپیاده روی تامحل کاروغیره).
۴۰ درفعالیتهای بدنی سبک تامتوسط شرکت میکنم (مانند پیاده روی استقامتی ۵ روز در هفته هر روز ۴۰-۳۰ دقیقه)
۴۱ حداقل ۳ بار در هفته به مدت ۲۰ دقیقه یابیشترورزش شدیدمیکنم (دوچرخه سواری،پیاده روی سریع،دویدن، …)
۴۲ برنامه منظمی برای ورزش کردن دارم
۴۳ اوقات فراغتم رابافعالیتهای بدنی میگذرانم ( مانندشنا،دوچرخه سواری)
۴۴ درجریان فعالیتهای معمول روزورزش میکنم (مانندقدم زدن زمان ناهار،استفاده ازپله بجای آسانسور،پارک ماشین درمحلی دورترازمقصدم وپیاده روی تامحل کاروغیره).
۴۵ تمرینهای کششی راحداقل ۳ بار در هفته انجام می دهم.
۴۶ هنگام فعالیت ورزشی ضربان قلبم به میزان مطلوب میرسد
۴۷ صبحانه میخورم.
۴۸ استفاده ازشکروشیرینیهارامحدودمیکنم.
۴۹ روزانه ۵-۳ وعده سبزی می خورم.
۵۰ روزانه فقط ۳-۲ وعده گوشت قرمز، مرغ، حبوبات خشک، تخم مرغ و آجیل مصرف می کنم.
۵۱ روزانه ۳-۲ وعده شیر، ماست یا پنیر می خورم.
۵۲ روزانه فقط ۳-۲ وعده گوشت قرمز، مرغ، حبوبات خشک، تخم مرغ و آجیل مصرف می کنم.
۵۳ ۴-۲ بار در روز میوه می خورم.
۵۴ هر روز ۱۱-۶ وعده نان، برنج و ماکارونی می خورم.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
تغذیه ۱۱-۱
ورزش ۲۴-۱۲
مسئولیت پذیری در مورد سلامت ۳۲-۲۵
مدیریت استرس ۳۸-۳۳
حمایت بین فردی ۴۶-۳۹
خودشکوفایی ۵۴-۴۷

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش محمدی زیدی و همکاران (۱۳۹۰) روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایائی پرسشنامه یاقابلیت اعتمادآن بااستفاده ازروش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاًدامنه ضریب اعتمادآلفای کرونباخ ازصفر (۰)به معنای عدم پایداری،تامثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرارمی­گیردوهرچه مقداربدست آمده به عددمثبت یک نزدیکترباشد قابلیت اعتمادپرسشنامه بیشترمی­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت والکردر جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت والکر

بعد آلفای کرونباخ
تغذیه ۷۹/۰
ورزش ۸۶/۰
مسئولیت پذیری در مورد سلامت ۸۱/۰
مدیریت استرس ۹۱/۰
حمایت بین فردی ۷۹/۰
خودشکوفایی ۸۱/۰

منابع:

 محمدی زیدی، عیسی، (۱۳۹۰)، روایی وپایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست ویکم،ویژه نامه ۱

– Walker SN, Hill-Polerecky DM. Psychometric evaluation of Health Promoting Lifestyle Profil II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center, College of Nursing, Lincoln, 1997.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *