دانلود رایگان پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه – مک کوچ + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R) مک کوچ ۲۰۰۳:

فرم اولیه این پرسشنامه که شامل ۴۵ سوال بود، توسط مک کوچ و سیگل (۲۰۰۲) تهیه شده است و هدف از تهیه آن سنجش عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی یا عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.

مک کوچ و سیگل (۲۰۰۳) در فرم تجدید نظر  SAAS-Rپس از بررسی های مختلف، ۴۳ سوال تهیه کردند و درباره پایایی و روایی این پرسشنامه تحلیل های مختلفی انجام دادند که پس از تحلیل عاملی نهایی ۳۵ سوال باقی مانده . مدل حاصل، برازش آماری قابل قبولی داشت و پنج عامل : ادراک خود تحصیلی، نگرش نسبت به معلمان و کلاسها، نگرش نسبت به مدرسه ، ارزش گذاری هدفهای مدرسه و انگیزش /خود نظم دهی را مورد اندازه گیری قرار می داد.

 این پرسشنامه توسط قدم پور (۱۳۸۵) به فارسی برگردانده شده و ازلحاظ روایی و پایایی مورد تأیید قرارگرفته است. همچنین مصر آبادی (۱۳۸۹) پرسشنامه مذکور را هنجاریابی نموده و روایی سازه آن را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی موردبررسی قرار داده است.

سوالات:
۱ کلاس زیست شناسی من جالب است.
۲ من باهوشم.
۳ می توانم موضوع های تازه را به سرعت در مدرسه یاد بگیرم.
۴ از اینکه به این مدرسه می آیم خوشحالم.
۵ مدرسه من مدرسه ء خوبی است.
۶ من در مدرسه تلاش زیادی می کنم.
۷ با معلم زیست شناسی ام رابطه خوبی دارم.
۸ دوست دارم تکالیف درسی ام را انجام دهم.
۹ این مدرسه برای من بهترین مدرسه است.
۱۰ انجام دادن کارهای این مدرسه برای من راحت است.
۱۱ معلم زیست شناسی ام را دوست دارم.
۱۲ معلم زیست شناسی ام یادگیری را برای من جالب می سازد.
۱۳ معلم زیست شناسی ام به من اهمیت می دهد.
۱۴ موفق شدن در مدرسه برای هدف های شغلی آینده من مهم است
۱۵ من این مدرسه را دوست دارم.
۱۶ می توانم مفاهیم پیچیده را درمدرسه بفهمم.
۱۷ موفق شدن در مدرسه یکی از هدف های من است.
۱۸ تکالیف درسی ام را به طور منظم انجام می دهم.
۱۹ برای من مهم است که در مدرسه نمره های خوبی بگیرم.
۲۰ در انجام دادن تکالیف درسی ام آدم منطقی هستم.
۲۱ برای یاد گرفتن مطالب جدید از روش های مختلفی استفاده می کنم.
۲۲ می خواهم در مدرسه تا آن جا که می توانم بکوشم.
۲۳ کسب موفقیت در مدرسه برای من مهم است.
۲۴ برای انجام تکالیف درسی ام وقت زیادی صرف می کنم.
۲۵ بیشتر معلمان این مدرسه معلمان خوبی هستند.
۲۶ من یک دانش آموز با احساس مسئولیت هستم.
۲۷ برای انجام دادن تکالیف درسی ام تلاش زیادی می کنم.
۲۸ کلاس زیست شناسی ام را دوست دارم.
۲۹ برای انجام دادن تکالیف درسی ام تمام حواسم را جمع می کنم.
۳۰ قبل از آنکه تکالیفم را تحویل دهم آنها را وارسی می کنم.
۳۱ می توانم در همه درس هایم نمره عالی بگیرم.
۳۲ می توانم در همه درس هایم نمره های خوبی بگیرم.
۳۳ در یادگیری موضوع های تازه در مدرسه موفق هستم.
۳۴ در مدرسه دانش آموز باهوشی هستم.
۳۵ به بودن در این مدرسه افتخار می کنم.

مدل حاصل، برازش آماری قابل قبولی داشته و پنج عامل: ادراک خود تحصیلی، نگرش نسبت به معلمان و کلاس­ها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش‌گذاری هدف‌های مدرسه و انگیزش/خود نظم دهی را مورداندازه‌گیری قرار می‌داد.

جدول ۳- ۳: سؤالات مرتبط با پنج مؤلفه پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R)

مؤلفه پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R)
مؤلفه ویژگی موردسنجش تعداد سؤال شماره سؤال
اول نگرش نسبت به معلم و کلاس ۷ ۱، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۵، ۲۸
دوم انگیزش/ خود نظم دهی ۹ ۶، ۸، ۱۸، ۲۰، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰
سوم نگرش نسبت به مدرسه ۵ ۴، ۵، ۹، ۱۵، ۳۵
چهارم ادراک خود تحصیلی ۶ ۲، ۳، ۱۶، ۳۱، ۳۳، ۳۴
پنجم ارزش‌گذاری هدف‌ها ۵ ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۳۲

 

روایی و پایایی:

این پرسشنامه توسط قدم پور (۱۳۸۵) به فارسی برگردانده شده و ازلحاظ روایی و پایایی مورد تأیید قرارگرفته است. همچنین مصر آبادی (۱۳۸۹) پرسشنامه مذکور را هنجاریابی نموده و پایایی آن را بر اساس روش آلفای کرونباخ ۹۱/۰ به دست آورده و روایی سازه آن را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی موردبررسی قرار داده و ۳۵ ماده آن را دارای روایی مناسب تشخیص داده است.

پایایی ابزار

جهت سنجش پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ، بهره گرفته شد که نتایج آن در جدول 3-1 آمده است.

جدول 3-1: پایایی ابزار پژوهش در ضریب آلفای کرونباخ

مؤلفه تعداد گویه شماره گویه¬ها پایایی در پیش آزمون پایایی در پس آزمون
نگرش نسبت به معلم و کلاس 7 1-7-11-12-13-25-28 86/0 88/0
انگیزش/ خود نظم دهی 9 6-8-18-20-24-26-27-29-30 87/0 87/0
نگرش نسبت به مدرسه 5 4-5-9-15-35 89/0 89/0
ادراک خود تحصیلی 6 2-3-16-31-33-34 73/0 87/0
ارزش‌گذاری هدف¬ها 5 17-19-22-23-32 87/0 86/0
پایایی کلی ابزار 35 1-35 93/0 95/0

دانش آموز عزیز، این پرسشنامه درباره نگرش شما نسبت به مدرسه  تهیه شده است. لطفا هر سوال را به دقت بخوانید و نظر را انتخاب یکی از گزینه های “کاملاً موافقم،  موافقم، کمی موافقم، نظری ندارم ، کمی مخالفم ، مخالفم و کاملا مخالفم ” با گذاشتن علامت (در جلوی هر گزینه مشخص کنید.

توجه داشته باشید که برای هر سوال فقط یک پاسخ انتخاب کنید. در ضمن این یک آزمون درسی نیست و برای سوال ها پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. بنابراین آنچه را که نظر شخصی خودتان هست، علامت بزنید. لطفاً به همه سوال ها پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.

 

نمره گذاری :

در این پرسشنامه برای نمره گذاری سوالها از مقیاس هفت درجه ای لیکرت استفاده شده است.

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
35 – 140 – 245

امتیازات خود را از 35 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 35 و حداکثر 245 خواهد بود.

نمره بین  35 تا 70  : نگرش نسبت به مدرسه ضعیف است.

نمره بین 70 تا 140 : نگرش نسبت به مدرسه متوسط است.

نمره بالاتر از 140  : نگرش نسبت به مدرسه قوی  است .

 

روایی و پایایی :

این پرسشنامه توسط قدم پور (1385) به فارسی برگردانده شده و از لحاظ روایی و پایایی مورد تایید  قرار گرفته است.

جدول 1: نتایج آزمون های KMO و کرویت بارتلت برای تعیین روایی پرسشنامه SAAS-R

آزمون KMO آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی سطح معنی دار
89/0 7/6050 = x2 496 001/0

جدول 4 : سوالات مرتبط با پنج مولفه پرسشنامه SAAS-R و ضرایب آلفای کرونباخ آزمون های فرعی

مؤلفه ویژگی مورد سنجش تعداد سؤال شماره سؤال ها ضریب آلفای کرونباخ
اول نگرش نسبت به معلم وکلاس 7 1، 7، 11، 12، 13، 25، 28 93/0
دوم انگیزش/ خود نظم دهی 9 6، 8، 18، 20، 24، 26، 27، 29، 30 89/0
سوم نگرش نسبت به مدرسه 5 4، 5، 9، 15، 35 92/0
چهارم ادراک خود تحصیلی 6 2، 3، 16، 31، 33، 34 81/0
پنجم ارزش گذاری هدف ها 5 17، 19، 22، 23، 32 73/0

 

منابع:

مصرآبادی ، جواد. ( 1389 ) هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش نسبت به ندرسه، مجله علوم تربیتی ، 3 (12)، صص 120 – 107.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه – مک کوچ + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *