دانلود رایگان پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی مورین

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی مورین:

شاخص شدت بی خوابی که توسط مورین در سال ۱۹۹۳ طراحی شده است یک ابزار خودسنجی مختصر است که ادراک بیمار از بی خوابی را اندازه می گیرد.

ISI شامل هفت ماده است که مشکل در شروع خواب و مشکلات تداوم خواب (هم بیدار شدن های شبانه و هم بیدار شدن های صبح زود) رضایت از الگوی کنونی خواب، تداخل با کارکرد روزانه، قابل توجه بودن آسیب نسبت داده شده به مشکل خواب و درجه آشفتگی یا نگرانی ایجاد شده توسط مشکل خواب را ارزیابی میکند.

 

سوالات:

۱ لطفاً شدت مشکل یا مشکلات بی خوابی کنونی (یعنی دو هفته اخیر) خود را تخمین بزنید

۲ میزان رضایت شما از شروع خوابتان چگونه است؟

۳ میزان رضایت/ عدم رضایت شما از (تداوم خوابتان )چیست؟

۴ میزان رضایت/ عدم رضایت شما از الگوی اخیر خوابتان چیست؟

۵ فکر می کنید مشکل خواب شما تا چه حد در کارکرد روزانه شما (برای مثال خستگی روزانه، توانایی انجام کار/ کارهای روزمره، تمرکز، حافظه، خلق و غیره) تداخل می کند؟

۶ فکر می کنید نسبت به دیگران چقدر مشکل خوابیدن شما از نظر تخریب کیفیت زندگی تان قابل توجه است؟

۷ در حال حاضر تا چه اندازه درباره مشکل خواب خود نگران/ آشفته هستید؟

 

مولفه های پرسشنامه:

  1. شدت مشکل در خواب
  2. مشکل در شروع خواب
  3. مشکل درتداوم خواب
  4. رضایت از الگوی کنونی خواب
  5. تداخل خواب با کارکرد روزانه
  6. قابل توجه بودن آسیب نسبت داده شده به مشکل خواب
  7. درجه آشفتگی یا نگرانی ایجاد شده توسط مشکل خواب

 

نمره گذاری پرسشنامه:

شرکت کنندگان ادراک خود را از ماده های ISI در یک مقیاس ۵ نقطه ای (۰= هرگز و ۵= بسیار زیاد) تخمین می زنند. نمرات بین ۰ تا ۲۸ می باشد. نمرات بالاتر ادراک بیشتری از بی خوابی را نشان می دهد. هر ماده ISI معیارهای بی خوابی DSM-IV را نشان می دهند.

 

تفسیر پرسشنامه:

 رهنمودهای نمره دهی این شاخص از این قرار است:

۷ بیخوابی از نظر بالینی معنادار نیست

۸- ۱۴ زیر آستانه­ی بالینی

۱۵- ۲۱ بی خوابی بالینی متوسط

 ۲۲- ۲۸ بی خوابی بالینی شدید.

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

بستین و همکاران (۲۰۰۱) ویژگی­های روانسنجی این پرسشنامه را در دو نمونه از بیماران مبتلا به بی خوابی ارزیابی کردند. در مطالعه اول همسانی درونی ISI برای بیماران بالینی حاضر در یک مرکز اختلال خواب با شکایت از بی خوابی، ۷۴٪ بود. همبستگی های هر ماده با کل مقیاس از یک مقدار پایین ۳۶٪ (بی خوابی اولیه) تا یک مقدار بالا ۶۷٪ (تداخل در کارکرد) با میانگین ۵۴٪ متفاوت بود. ضریب های همبستگی بین ماده­های فردی ISI و متغیرهای مطابق در یادداشت روزانه خواب ۳۸٪ نهفتگی شروع خواب، ۳۵٪ بیداری پس از شروع خواب و ۳۵٪ بیداری در صبح زود بود. در حالی که همبستگی بین نمره کلی ISI و متغیر بازده خواب ۰٫۱۹- بود.

هیچ تفاوت معناداری در نمرات کلی ISI بین زیر گروه های متفاوت بی خوابی شامل بی خوابی روانی فیزیولوژیکی (۱۹٫۵)، روانپزشکی (۲۱)، ایدیوپاتیک (۱۹٫۷)، سوء مصرف الکل/ مواد (۱۹٫۸)، شرایط درد (۲۰٫۲) و سایر موارد (۱۹٫۵)، وجود نداشت.

در مطالعه دوم که کارایی CBT و دارو درمانی را در بی خوابی اواخر عمر بررسی می کرد نمره کلی ISI پس از درمان به گونه ای معنادار نسبت به خط پایه هم در نسخه بیماران (۸٫۹ در برابر ۱۵٫۴) و هم در نسخه متخصص بالینی (۷٫۷ در برابر ۱۷٫۷) پائین­تر بود.

این تغییرات با بهبودی­هایی در تمامی متغیرهای تداوم خواب و بازده خواب به دست آمده از یادداشت های روزانه خواب و پلی سومنوگرافی موازی بودند. این نمرات پس از درمان تا ارزیابی و پیگیری ۲۴ ماهه نسبتا‍ً ثابت باقی ماندند. همسانی درونی ISI با ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی ماده- کل در ارزیابی­های پیش از درمان و پیگیری تخمین زده شد. همبستگی­های ماده- کل در دامنه ۰٫۷۱- ۰٫۳۲ با میانگین ۰٫۵۶ در پیش از درمان ۰٫۷۹- ۰٫۵۸ با میانگین ۰٫۶۹ در پس از درمان، ۰٫۹۰- ۰٫۴۶ با میانگین ۰٫۷۲ در پیگیری بود.

ضریب­های همسان درونی از ۰٫۷۶ در خط پایه تا ۰٫۷۸ در پیگیری بسیار ثابت باقی ماند. میزان همبستگی­ها بین زیر گونه­های بی خوابی ISI و متغیرهای مطابق آن در یادداشت روزانه خواب در دامنه ۰٫۳۲ تا ۰٫۵۵ در خط پایه و ۰٫۵۰ تا ۰٫۹۱ در پس از درمان قرار داشت. همبستگی ها برای همان متغیرهای ISI با متغیرهای پلی سومنوگرافی در دامنه ۰٫۰۷ تا ۰٫۴۵ در پیش از درمان معنادار بود، در حالی که تمام همبستگی ها به جزء یکی از آن ها در پس از درمان معنادار بودند.

رابطه قوی تر بین ISI و یادداشت های روزانه خواب و بین ISI و متغیرهای پلی سومنوگرافی در ارزیابی پس از درمان نسبت به پیش از درمان وجود داشت. همبستگی ها بین نسخه های بیمار و فرد مهم از ISI نیز در هر دو دوره ارزیابی همگی معنادار بودند. از نظر حساسیت به تغییرات نمرات کلی ISI با تغییر نمرات در متغیر بازده خواب همبستگی داشت. سه ماده فردی اولیه ISI و ابزارهای اندازه گیری روزانه خواب در هر دو دوره ارزیابی کوچک ولی معنادار بودند. همبستگی ها با ابزارهای اندازه گیری پلی سومنوگرافیک در پس از درمان برای متغیرهای تداوم خواب و بازده خواب/ نمره کلی ISI معنادار بود.

در رابطه با اعتبار محتوا تحلیل مولفه ای به سه عامل انجامید که به صورت تجربی اثر وشدت رضایت نام گرفتند. علی رغم مقداری همپوشانی میان این ماده ها این یافته ها حمایت تجربی برای اعتبار محتوایی ISI فراهم می کنند، به طور کلی که این مِؤلفه ها معیارهای اصلی تشخیص بی خوابی را در بر می گیرند.

 

منابع:

Sadeghniiat-Haghighi K, Aminian O,Pouryaghoub G, et al. Efficacy and hypnotic effects of melatonin in shift-work nurses: Double-blind, placebo-controlled, crossover trial. J Circadian Rhythms.2008

یزدی،زهره. عباسی،مهناز. نباتیان،مجتبی. زحل،محمدعلی(۱۳۹۱). مقایسه میزان اختلالات خواب در کارگران شیفت در گردش و افراد با شیفت ثابت. فصلنامه طب جنوب.سال شانزدهم.شماره۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی مورین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *