دانلود رایگان پرسشنامه علائم مرضی کودکان + ۳ مقاله

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه علائم مرضی کودکان:

 پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4) ) یک مقیاس درجه بندی رفتار است که توسط اسپیرافکین و گادو به منظور غربال کردن اختلال های رفتار ی و هیجانی  در کودکان سنین ۵ تا ۱۲ سال طراحی شده است )اسپیرافکین وگادو، ۱۹۹۴؛ به نقل از محمد اسماعیل، ۱۳۸۰ ) فرم اولیه این پرسشنامه در سال ۱۹۸۴ توسط اسپیرافکین و گادو بر اساس طبقه بندی  DSM III  تهیه گردید. 

 

فرم ویژه والدین

راهنما: لطفاً پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبیق آن را با رفتار کلی کودک خود با گذاشتن علامت ضربدر در یکی از چهار ستون (هرگز، گاهی، اغلب، بیشتر اوقات) مقابل آن عبارت مشخص کنید. هر سوال را طبق بهترین اطلاع خود جواب دهید.

ردیف گروه A هرگز گاهی اغلب بیشتر اوقات
۱ زود از جا در میرود(عصبانی می¬شود)
۲ با  افراد بزرگسال بگومگو می کند.
۳ وقتی ازش می خواهید کاری را انجام دهد سر پیچی می کند یا از انجام آن خودداری می نماید.
۴ عمداً کاری می کند که  دیگران را ناراحت کند.
۵ بخاطر کارهای بد و یااشتباهات خود دیگران راسرزنش میکند
۶ بسیار حساس و زود رنج است یا از کارهای دیگران رنجیده  می شود.
۷ خشمگین و رنجیده است.
۸ خشم و عصبانیت خود را روی افراد دیگر خالی می کند و سعی می کند از انها انتقاد بگیرد.
۹ از مدرسه جیم می شود.(در می رود)
۱۰ برای بدست آوردن بعضی چیزها یا دررفتن از قبول مسئولیت،دروغ می گوید.
گروه B
۱۱ شبها در ساعاتی که نباید در خارج از خانه می ماند.
۱۲ به دیگران زور می گوید، آنها را تعدید می کند یا از آنها کار می کشد.
۱۳ با دیگران دعوا و کتک کاری می کند.
۱۴ وقتی دیگران متوجه نبودند چیزی را دزدیده است.
۱۵ از خانه فرار کرده و شب را بیرون از خانه می ماند.
۱۶ چیزهای متعلق به دیگران را عمداً خراب کرده یا از بین برده است.
۱۷ عمداً چیزهایی را آتش زده یا آتش سوزی ایجاد کرده است.
۱۸ با استفاده از زور و خشونت جسمی چیزهایی را از دیگران ربوده است.
۱۹ بدون اجازه به خانه، ماشین، یا محل کسب دیگران وارد شده (دستبرد زده) است.
۲۰ در موقع دعوا با دیگران از سلاح هایی (از قبیل چوب دستی، آجر، بطری و غیره) استفاده نموده است.
۲۱ با حیوانات با بی رحمی و خشوت زیاد رفتار کرده یا می کند.
۲۲ با افراد دیگر با بی رحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا می کند.
۲۳ مسائل و رابط جنسی ذهنش را بخود مشغول داشته یا عملاً به فعالیتهای جنسی پرداخته است.
۲۴ بیش از حد درباره استعداد و توانایی خود در فعالیت های درسی، ورزشی یا اجتماعی نگران است.
۲۵ نمی تواند جلوی نگرانی و غصه خوردن خود را بگیرد.
۲۶ بیقرار و ناآرام عمل می کند(یا بنظر می رسد).
۲۷ در بیشتر اوقات روز ناراحت و تحریک شده بنظر می رسد.
۲۸ بی اندازه عصبی و ناراحت است و نمی تواند بحالت استراحت یا آرامش درآید.
۲۹ دیر و به زحمت خوابش می برد و زودتر از آنکه باید بیدار می شود.
۳۰ از مشکلات جسمی از قبیل سردرد، ناراحتی معده و غیره ) شکایت می کند بدون آنکه برای آنها دلیل واضحی وجود داشته باشد.

 

بعد ها در سال 1987 فرم DSM III به دنبال طبقه بندی- TR -DSM III ساخته شد،که سؤال های آن همانند فرمهای قبلی علاوه بر تناسب و قابل فهم بودن آن بر اساس نوع موقعیت و اطلاعاتی که دارا بودند تا حدی متفاوت بود.

CSI-4 نسبت به فرمهای قبلی در سال 1994 با چاپ چهارم DSM-IV با تغییرات اندکی توسط گادو و اسپیرافکین تجدید نظر شد.

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش برگردان فارسی آخرین نسخه تجدید نظر شده می باشد، در ایران این مقیاس برای 6 الی 14 سالگی هنجار یابی شده و پایایی آن به دست آمده  است.

این پرسشنامه دارای دو فرم والد و معلم است. فرم والد 112 سؤال و به منظور غربال 9 اختلال رفتاری و هیجانی و فرم معلم 77 سؤال  و 9 اختلال را غربال  می کند.

این اختلالات شامل اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، لجبازی و نافرمانی، اختلال سلوک، اختلال اضطرابی، روانپریشی و خلقی و اختلالات فراگیر رشدی را شامل می شود. در این پژوهش از قسمت های ب و پ پرسشنامه که مربوط به اختلالات نافرمانی مقابله ای و سلوک است، استفاده شده است.

این قسمت های پرسشنامه برای غربال دانش آموزان دارای این اختلالات به وسیله معلمان و والدین تکمیل می گردد. قسمت ب در فرم والدین شامل 8 سؤال و قسمت پ در فرم والدین شامل 14 سؤال و در فرم معلم 9 سؤال می باشد.

 

روایی و پایائی پرسشنامه :

این پرسشنامه با نظر متخصصان این امر و روانپزشکان تأیید شده و آنان این سؤالات را برای غربال موفق می دانند و در واقع روایی این  ابزار از نوع روایی سازه تفکیکی است. همچنین پایایی این پرسشنامه توسط اسپیرافکین و گادو ( 1994 ) تا 89 % گزارش شده است و این در حالی است که این دو محقق در سال 1997 با اجرای مجدد تست با فاصله زمانی پایایی آن را برای اختلال سلوک ( 67% = r و 64 % = r) گزارش داده اند ( محمد اسماعیل 1380 ).

در ایران این پرسشنامه توسط محمد اسماعیل در سال 1380 بروی دانش آموزان 14-6 سال شهر تهران اجرا و پایایی سؤال های مربوط به اختلال سلوک 76% = r در سطح 01/. = p معنی دار بود.

همچنین در مطالعه توسط توکلی زاده (1375؛ به نقل از محمدی، 1389) با هدف کلی تعیین میزان شیوع اختلال های رفتار ایذایی و کاستی توجه برروی 348 دانش آموز دبستانی شهر گناباد
( 220 پسر و 128 دختر ) انجام گرفت که بر این اساس نمره برش 4  برای اختلال سلوک تعیین شد که ویژگی آن 90% و حساسیت 89 % به دست آمد.

 

 در پژوهش محمدی نیز در سال 1381 ابزار به کار رفته، پرسشنامه CSI-4  می باشد که این پرسشنامه به صورت مقدماتی اجرا و پایایی آن 97 % به دست  آمده است.

 منظور از «حساسیت» نسبت به افراد اختلال داری است که نتیجه آزمون آن ها مثبت است و نشان می دهد که یک آزمون تا چه حد برای تشخیص فرد دارای اختلال خوب است و منظور از ویژگی نسبت افراد سالمی است که نتیجه آزمون آنها منفی است و نشان می دهد که یک آزمون تا چه حد برای تشخیص افراد فاقد اختلال خوب است.

 

روش نمره گذاری پرسشنامه

نمره گذاری این پرسشنامه به صورت مقیاس 4 درجه  ای لیکرت می باشد، بدین صورت که نمره صفر برای گزینة هرگز، 1 برای ضعیف، 2 برای متوسط و 3 برای شدید قرار داده می شود و بر اساس نقطه برش به دست آمده نمره 5 برای فرم والدین ونمره  3 برای فرم معلم به عنوان بهترین نمره در نظر گرفته شده است که برای فرم والدین نقطه  برش 5 دارای حساسیت و ویژگی به ترتیب  84 % و 9 % است و نقطه برش 3 برای فرم معلم دارای حساسیت در سطح متوسط 53 % و ویژگی بالایی در سطح 97 % می باشد.

این امر نشان دهندة قابلیت این پرسشنامه برای تشخیص افراد دارای اختلال از افراد فاقد اختلال می باشد و دارای  روایی سازه از نوع تفکیکی است. بنابراین دانش آموزانی که درپرسشنامه نمره ای برابر با نقطه برش یا بالاتر از آن کسب نمایند، باید از بین سایر دانش آموزان غربال و جهت ارزیابی دقیق تر مورد تشخیص بالینی قرار  گیرند.

 

منابع:

محمد اسماعیل، الهه. (1380 ). بررسی اعتبار، روایی و تعین نقاط برش اختلال های پرسش نامه علائم مرضی کودکان (  ( CSI-4 بر روی دانش آموزان 14-6 سالة مدارس ابتدائی و راهنمایی شهرتهران.

محمدی یگانه، مریم. (1389). بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان دختر دورة  راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  علامه طباطبایی.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه علائم مرضی کودکان + ۳ مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *