دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون (۱۹۸۱):

پرسشنامه توسط مسلش و جکسون (۱۹۸۱) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه از ۹ سوالی که بر مقیاس ۶ درجه ای(هرگز =۱ تا همیشه =۶) پاسخ داده می شود. سطح احساس فرسودگی هیجانی و روانی در حین کار را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه در پژوهش کمالی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:

۱ احساس می کنم که از نظر عاطفی از کارم خسته شده ام.
۲ احساس می کنم که در پایان کار روزانه از کارافتاده شده ام.
۳ صبح که از خواب برمی خیزم از اینکه مجبورم روز دیگری کار کمک احساس خستگی شدید می کنم.
۴ احساس می کنم سر و کار داشتن با مراجعان در تمام روز بر من فشار می آورد.
۵ احساس می کنم که کار مرا از پا درآورده است.
۶ از شغلم احساس ناکامی می کنم.
۷ احساس می کنم در شغلم سخت کوش هستم.
۸ کار کردن مستقیم با مراجعان باعث استرس برای من می شود.
۹ احساس می کنم که به آخر خط رسیده ام.

 

شیوه نمره گذاری

برای نمره گذاری مقیاس در هر سوال دو نمره برای فرد در نظر گرفته می شود، نمره فراوانی و نمره شدت، اگر آزمودنی در خانه هرگز علامت زده باشد هم در فراوانی و هم در شدت نمره صفر می گیرد.

در غیر این صورت با توجه به علامتی که در قسمت فراوانی و شدت گذاشته است. در فراوانی نمره یک تا شش(از سالی چندبار تا هر روز) و در شدت نمره یک تا هفت(از خیلی کم تا خیلی زیاد)کسب می کند.

وقتی نمرات افراد در هر سوال مشخص باشد با جمع کردن نمرات می توان خرده آزمون های چهارگانه را محاسبه کرد. در واقع با جمع نمرات ۹سوال خستگی عاطفی در دو مقیاس فراوانی و شدت می توان دو نمره برای این خرده آزمون بدست آورد.

 

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

 در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

در مطالعه کمالی(1393) آلفای کرونباخ فراوانی فرسودگی هیجانی 82/0 و شدت فرسودگی هیجانی 88/0 بود.

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

براساس گزارش مولکی و همکاران، پرسشنامه 9 سوالی مسلش وجکسون برای سنجش فرسودگی هیجانی از شرایط و شواهد روایی و پایایی مطلوبی برخورداراست.

تحلیل عاملی تائیدی با در نظر گرفتن 9 سوال این پرسشنامه را به عنوان یک عامل در پژوهش مولکی و همکاران( 2006) با آلفای کرونباخ 89/0 تائید نموده است.

در ایران در تحقیقی که توسط محسن گل پرور و همکاران در سال 1387 صورت گرفته است روایی و پایائی پرسشنامه 9 سوالی مسلش و جکسون از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون دارای توان پیش بین معنادار (01/0>pیا 0/0>p ) است

 

تعاریف نظری

فرسودگی هیجانی: به عنوان یکی از حوزه های فرسودگی شغلی مورد توجه است که مسلش و جکسون مطرح کرده اند زمانی به وقوع می پیوندد که فشارهای متعدد ناشی از تقاضا های شغلی در طول زمان موجب انباشت خستگی در فرد می شود.

از علائم آشکار فرسودگی هیجانی می توان به افزایش غیبت ازکار، کناره گیری و ترس از بازگشت به شرایط کارپس از کناره گیری و غیبت اشاره کرد (لوین و سالگر،2009).

فرسودگی هیجانی احساس پوچی، درماندگی و نومیدی است که به دلیل خواست های عاطفی و فیزیولوژیکی افراطی ایجاد می شود. در این حالت فرد نسبت به کار، مشتریان و یا ارباب رجوع سازمان و همکاران خود با دیدی منفی برخورد می کند.

این موضوع که کارمند فرسوده قادر نیست احساس ها و خواست های دیگران را رعایت کند، در واقع گویای آن است که برخورد چنین فردی عاری از جنبه انسان دوستانه شده است.

کارکنانی که از فرسودگی هیجانی رنج می برند نسبت به کارشان بسیار سخت گیرند و از قوانین و مقررات و روش های انجام کار به صورت اجبار تبعیت می کنند،چون خسته تر از آنند که بتوانند آرام باشند(کمالی، 1393).

 

تعاریف عملیاتی

فرسودگی هیجانی: نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جسکون به خود اختصاص می دهد.

 

منابع

کمالی، راضیه(193)، رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده  با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.

گل پرور، محسن.،نیری،شیرین.،و مهداد،علی.(1387). رابطه استرس،فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در شرکت سهامی ذوب آهن: شواهدی برای مدل استرس ـ فرسودگی (عدم تعادل) ـ جبران. یافته های نو در روانشناسی ،2(8)،19-34.

  1. Lewin ,J.E.& Salger,J.K.(2009).Aninvestigation of The influence .Industrial Marketing Management,38(7):798-805.
  2. Maslach,C.,& Jackson,S.E.(1981).The Maslach Burnout Inventory(Research Edition).Palo Alto,CA:Consulting Psychologists Press.
  3. Mulki,J.P.,F.Jaramillo and W.B. Locander (2006), Emotional Exhaustion and Organizational Deviance:Can the Right Job and a Leader’s Style Make a Difference?, Journal of Business Research,59:1222-1230.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون

  1. مهتاب

    پنچ ستاره هم براتون کمه اگر راه داشت بیشتر براتون ستاره میزارتم.
    پرسشنامه هاتون رو دانلود کردم. و باهاتون موافق هستم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *