دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون:

 

کاملا مخالفم مخالفم تاحدودی موافقم کاملا موافق سوالات ردیف
۱ بیشتر کارکنان به میزان زیادی در کارهایشان درگیر و فعال هستند.
۲ تصمیمات به طور معمول در سطحی که بهترین اطلاعات موجود است گرفته می‌‌شود.
۳ اطلاعات به طور وسیع در اختیار همه قرار دارد، لذا هر کس در موقع نیاز می‌‌تواند به آن دست یابد.
۴ هر کس اعتقاد دارد که می‌‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد.
۵ برنامه ریزی کاری مداوم است و هر کس تا اندازه‌ای در این فرایند درگیر است.
۶ همکاری در بخش‌های مختلف سازمان به نحو شایسته‌ای مورد تشویق قرار می‌‌گیرد.
۷ کار افراد شبیه این است که آنها عضوی از تیم هستند.
۸ برای انجام کارها از کار تیمی استفاده میشود تا سلسله مراتب.
۹ تیم‌های کاری، اولین سنگ بنا‌و شالوده سازمان هستند.
۱۰ کار آنگونه سازمان یافته که هر فرد میتواند ارتباط بین کار خود و اهداف سازمان را متوجه شود.
۱۱ به گونه‌ای تفویض اختیار شده است که افراد میتوانند راساً تصمیم گیری و اقدام کنند.
۱۲ مهارت‌ها و قابلیت‌های کاری افراد به طور مداوم در حال توسعه است.
۱۳ سرمایه گذاری پیوسته‌ای بر روی مهارت‌های کارکنان وجود دارد.
۱۴ به قابلیت‌های افراد به عنوان یک منبع مهم از مزیت رقابتی نگریسته می‌‌شود.
۱۵ مشکلات اغلب به سبب اینکه ما از مهارت مورد نیاز برای انجام کار برخوردار نیستیم، پیش می‌‌آید.
۱۶ مدیران و رهبران(( به آنچه می‌‌گویند، عمل می‌‌نمایند)).
۱۷ یک رویه مدیریتی و مجموعه‌ای مجزا از فعالیت‌های مدیریتی وجود دارد.
۱۸ مجموعه‌ای روشن و پایدار از ارزش‌ها وجود دارد که شیوه انجام کار ما را سازماندهی کند.
۱۹ بی‌توجهی‌به ارزش‌های بنیادین سازمان، شما را به دردسر خواهد انداخت.
۲۰ یک منشور اخلاقی‌وجود دارد که رفتار ما را هدایت می‌کند و صحیح را از غلط به ما می‌‌گوید.
۲۱ وقتی‌عدم توافق پیش می‌‌آید، ما برای دستیابی به راه حل‌هایی‌که هر دو طرف سود ببرند، سخت تلاش می‌‌کنیم.
۲۲ فرهنگی‌قوی وجود دارد.
۲۳ رسیدن به اجماع آسان است حتی بر روی مسائل مشکل.
۲۴ ما اغلب در رسیدن به توافق بر سر مسائل کلیدی دچار مشکل هستیم 
۲۵ توافق روشنی در مورد راه صحیح و راه غلط انجام کارها وجود دارد 
۲۶ روش ما برای انجام کار، بسیار پایدار و قابل پیش بینی‌است 
۲۷ افراد واحد‌های مختلف سازمان دیدگاه و چشم انداز مشترکی دارند 
۲۸ هماهنگ ساختن پروژه‌ها در بخش‌های مختلف سازمان آسان است 
۲۹ کار کردن با شخصی‌از قسمتی‌دیگر از این سازمان همانند کار کردن با شخصی‌از یک سازمان متفاوت است 
۳۰ آرایش خوبی از اهداف در سطوح سازمان وجود دارد 
۳۱ شیوه‌ای که کارها بر اساس آن انجام می‌گیرد، بسیار منعطف بود و به سادگی‌قابل تغییر است 
۳۲ ما به خوبی به رقبا و سایر تغییرات در محیط کار بیرونی پاسخ می دهیم 
۳۳ به طور مداوم با شیوه های پیشرفته و جدید انجام کار، سازگاری و انطباق حاصل می شود 
۳۴ تلاش ها برای تغییر، اغلب با نقاومت رو به رو می شود 
۳۵ واحد های مختلف سازمان اغلب برای ایجاد تغییرات با هم همکاری می نمایند 
۳۶ نکات و توصیه‌های دانشجویان اغلب منجر به ایجاد تغییرات می‌‌شود 
۳۷ نظرات دریافتی از دانشجویان  به طور مستقیم بر تصمیمات ما اثر می گذارد 
۳۸ تمامی اعضا دارای شناختی عمیق از خواسته ها و نیازهای دانشجویان هستند 
۳۹ اغلب در تصمیمات ما به خواسته و نیاز دانشجویان بی توجهی می شود 
۴۰ ما ارتباط مستقیم با دانشجویان را به وسیله افراد سازمان مورد تشویق قرار می‌‌دهیم 
۴۱ ما به شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت می‌‌نگریم 
۴۲ نو آوری و ریسک پذیری مورد تشویق و پاداش قرار می‌‌گیرد 
۴۳ بسیاری از جزییات مهم مورد بی توجهی و فراموشی قرار می گیرد 
۴۴ یادگیری هدف مهمی‌از کار روزمره ما است 
۴۵ ما مطمئن هستیم که بخش‌های مختلف سازمان ارتباط نزدیکی‌را با هم حفظ می‌‌کنند 
۴۶ جهت و هدف بلند مدتی‌وجود دارد 
۴۷ استراتژی سازمان ما سایر سازمانها را به تغییر شیوه‌های رقابتی خود در عرصه صنعت سوق می‌‌دهد 
۴۸ رسالت و ماموریت روشنی وجود دارد که به کار ما معنی و جهت می‌‌دهد 
۴۹ یک استراتژی روشن برای آینده وجود دارد 
۵۰ مسیر استراتژیک ما برایم مبهم است 
۵۱ توافق گسترده ای درباره اهداف وجود دارد 
۵۲ رهبران در هدف گذاری بلند پرواز اما واقع بین هستند 
۵۳ رهبران اهداف سازمان را برای کارکنان روشن ساخته اند 
۵۴ ما به طور مداوم پیشرفت خود را در مقابل اهدافی که تعیین کرده ایم دنبال می‌‌کنیم 
۵۵ افراد سازمان کارهایی که نیاز است انجام گیرد تا در بلند مدت موفق باشیم را می‌‌دانند 
۵۶ ما دارای چشم انداز مشترکی از آنچه سازمان در آینده به آن شبیه خواهد بود می‌‌باشیم 
۵۷ رهبران دارای دیدگاه بلند مدت هستند 
۵۸ تفکر کوتاه مدت اغلب چشم انداز بلند مدت ما را به مخاطره می‌‌اندازد 
۵۹ چشم انداز ما انگیزه و هیجان را برای کارکنانمان به وجود می‌‌آورد 
۶۰ ما از توانایی‌دستیابی به تقاضا‌های کوتاه مدت، بدون به مخاطره انداختن چشم انداز بلند مدتمان، برخوردار هستیم 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان از ابعاد مختلف(توانمندسازی، تیمگرایی، توسعهقابلیتها، ارزشهایبنیادین، توافق، انسجاموهماهنگی، ایجادتغییر، مشتریمداری، یادگیریسازمانی، نیتوجهتاستراتژیک، اهدافومقاصد و چشمانداز) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

پرسشنامه فوق دارای دوازده بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
توانمند سازی ۵-۱
تیم گرایی ۱۰-۶
توسعه قابلیت ها ۱۵-۱۱
ارزش های بنیادین ۲۰-۱۶
توافق ۲۵-۲۱
انسجام و هماهنگی ۳۰-۲۶
ایجاد تغییر ۳۵-۳۱
مشتری مداری ۴۰-۳۶
یادگیری سازمانی ۴۵-۴۱
نیت و جهت استراتژیک ۵۰-۴۶
اهداف و مقاصد ۵۵-۵۱
چشم انداز ۶۰-۵۶

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

 

روایی و پایایی

هنگامی که با هدف مطالعۀ یک مفهوم مجموعهای از ابزار اندازه گیری استفاده میکنیم ،باید اطمینان حاصل کنیم که واقعا ًبه اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداختها یمو مفهوم دیگری را به اشتباه نسنجیده ایمو همچنین، ابزار ما باید این قابلیت را داشته باشد که در طیزمان پایدار بوده و تغییر پذیر یاند کی داشته باشد و هر زمان که مورد استفاده قرار بگیرد نتایج پایداری حاصل شود.  بدینمنظور،درپژوهش رحیم نیا و همکاران (۱۳۸۷) روایی پرسشنامۀ مورد نظر با مطالعۀ مقالات و کتب مرتبط در زمینه فرهنگ سازمان، مصاحبه و مشاوره با صاحب نظر انرشتۀ مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و برای سنجش میزان پایایی آناز آلفایکرون باخ استفاده شد. ضریب به دست آمده ۹۰% میباشدکه نشان دهنده ضریب بالای پایایی ابزار سنجش است.

منابع:

 رحیم نیا، فریبرز، علیزاده، مسعود، (۱۳۸۷)، بررسی ابعاد فرهنگ سازمان یبراساس مد لدنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و رو انشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم ،شماره ۱٫

  • Denison, Daniel (2000). organizational culture : can it be a key lever for Drivingorganizational change”, International institute formanagement development, Denison @ imd. Ch.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *