دانلود رایگان پرسشنامه لنگرهای مسیر شغلی + ۲ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه لنگرهای مسیر شغلی شاین (۱۹۹۶):

پرسشنامه لنگرهای مسیر شغلی توسط ادگار شاین (۱۹۹۶)می‌باشد که از هشت لنگر شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریتی عمومی، امنیت- ثبات، خلاقیت کارآفرینی، استقلال- خودمختاری، خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار، چالش محض و سبک زندگی تشکیل شده است.

پرسشنامه لنگرهای مسیر شغلی شامل ۲۷ سوال بسته- پاسخ می‌باشد، این پرسشنامه در پژوهش قلاوندی(۱۳۸۹) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ آرزوی من خوب انجام دادن کار است و می‌خواهم آن را  با جستجوی مستمر انجام دهم
۲ احساس من داشتن توانایی گسترش مهارت‌های فنی برای انجام دادن کارهای عالی تر است.
۳ انجام کارها در حوزه تخصصی برای من بهتر از مدیر ارشد بودن است.
۴ اگر در دانشگاه انجام دادن کاری به من واگذار شود که به تخصص من مربوط نیست، آن را قبول نمی‌کنم.
۵ می‌توانم در دانشگاه از مهارت‌ها و استعدادهای ویژه خویش برای پیشرفت کارهایم استفاده کنم.
۶ لازمه پیشرفت در کارم تکمیل و مدیریت کارهای دیگران است.
۷ آرزوی من بر عهده گرفتن مسوولیتی مهم و برنامه ریزی برای اجرای طرحی تأثیرگذار در دانشگاه است.
۸ لازمه احساس موفقیت در کارم رسیدن به مدیریت عالی در دانشگاه است.
۹ به مدیریت تخصصی سطح بالا بیشتر از مسوولیت در سطوح  میانی علاقه مندم.
۱۰ اگر پذیرش شغلی که سبب انحراف من از مدیریت عمومی شود به من پیشنهاد گردد آن را قبول نمی‌کنم.
۱۱ اطمینان و ثبات برای من از آزادی و استقلال مهمتر است.
۱۲ اگر در انجام وظایف،برنامه‌ها و روش شناسی کارم ثبات و مصونیت کامل داشته باشم به کمال مطلوب کاری دست خواهم یافت.
۱۳ علاقه مند اشتغال در دانشگاهی هستم که به من حس مصونیت و ثبات بدهد.
۱۴ هنگامی در کارم احساس رسیدن به مرحله کمال خواهم کرد که ثبات استخدامی و مالی داشته باشم.
۱۵ علاقه مند شغلی هستم که ثبات و اطمینان در درون من ایجاد کند.
۱۶ همه اندیشه‌ها و آرزوی من اجرای طرحی عملی و تأثیر گذار است.
۱۷ عرضه طرحی نو و موثر برای من ارزشمند تر از عهده داری مدیریت‌های بالای سازمانی است.
۱۸ پیشنهاد و اجرای طرح‌های تازه از آرزوهای من است.
۱۹ شرط کمال کاری در نظر من تحقق عملی طرح هایم است.
۲۰ من زمانی در کارم احساس موفقیت خواهم کرد که در اجرای عملی چیزهایی که محصول تصورات فکری من باشند موفق شده باشم.
۲۱ آرزو دارم در برنامه‌ریزی برای شغلم استقلال عمل داشته باشم.
۲۲ شرط موفقیت در کارم آحساس آزادی عمل در آن، شناسایی و انجام وظایف،‌برنامه‌ها و شیوه‌های اجرای آن کار است.
۲۳ زمانی در کارم احساس موفقیت خواهم کرد که به خود مختاری کامل و آزادی برسم.
۲۴ کارکردن خودمختارانه و به دور از هرگونه محدودیت و تنگنا در نزد من ارزشمندتر از تضمین شغلی است.
۲۵ اگر دانشگاه سمتی را به من پیشنهاد نماید که از استقلال عملم بکاهد، ترجیح می‌دهم آن را قبول نکنم.
۲۶ اگر بتوانم با طرح و برنامه‌ای دانشگاه را در خدمت اجتماع قرار دهم احساس موفقیت خواهم کرد.
۲۷ تکامل واقعی کارم بهره‌گیری از استعدادهای خود برای خدمت به دیگران است.

 

 

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: خيلي كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و خيلي زياد) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
27 – 81 – 135

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 27 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 27 تا 81 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 81 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

 

روايي پرسشنامه‌

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

روایی پرسشنامه در پژوهش دنزيگر و همكاران (2008) از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت.

برای بررسی روایی این پرسشنامه در پژوهش قلاوندی(1389) روش تحلیل عاملی تأییدی به‌کار گرفته شد، نتايج تحليل عاملي پرسشنامه لنگرهاي مسير شغلي هشت لنگر مورد نظر (شايستگي فني- كاركردي، شايستگي مديريت عمومي، خودمختاري- استقلال، امنيت- ثبات، خلاقيت كارآفريني، خدمت و ازخودگذشتگي و ايثار، چالش محض و سبك زندگي) را تاييد كرد كه در آن 34/0 درصد واريانس سوالات استخراج شده بود. آزمون 803/0= KMO و بارتلت (0001/0P<) نشان داد كه حجم نمونه كافي است و اين عوامل در جامعه وجود دارد. نتايج بارهاي عاملي بالاتر از 3/0 با چرخش متعامد، هشت لنگر مورد نظر را تاييد كرد.

 

تعاریف نظری:

لنگرهای مسیر شغلی: مفهوم لنگرهای مسیر شغلی، به عنوان حلقة پيوند ميان سازمان‌ها و افرادي كه براي آن‌ها كار مي‌كنند، از هر دو جنبة دروني و بيروني بررسی می‌شود.

از جنبة بيروني شامل مشاغل و موقعيت‌هايي است كه فرد به وسيلة آن‌ها پيشرفت مي‌كند و به صورت شاخص‌هاي سازماني مسير شغلي تعريف شده است، در حالي كه جنبة دروني دربرگيرندة گرايش‌ها، ارزش‌ها، ادراك و واكنش‌هاي مؤثر به تجربه‌های شغلي است كه مي‌تواند نتايجی مهم براي خشنودي، تعهد، رشد چشمگير عملكرد و باقي‌ماندن افراد در سازمان داشته باشد(قنبری و سلطانزاده، 1395).

شايستگي فني- کارکردي: توانايي و استعدادهاي افراد را در کارهاي فني و تکنيکي نشان مي‌دهد، شخص زندگي کاري خود را پيرامون مسائل عملي و واقعي کار برنامه‌ريزي مي‌کند.

شايستگي عمومي مديريتي: افرادي با اين لنگر آرزوي مديريت را دارند که داراي توانايي‌هايي است که مي‌تواند او را به صورت مديري موفق و موثر درآورد.

خودمختاري- استقلال: براي افرادي با اين لنگر آزادي شخصي در موقعيتها و آزادي عمل در کار بسيار مهم است.

امنيت- ثبات: شخصي با اين لنگر با اتصال و بستن خود به سازماني معتبر براي خود امنيت مالي و شغلي طلب مي‌کند(قلاوندی، 1389).

خلاقيت کارآفريني: افراد با اين لنگر نياز شديد به خلق ايده‌ها و توليد محصولات جديد دارند .

خدمت و ازخودگذشتگي و ايثار: براي افرادي با اين لنگر کمک به ديگران يا در خدمت نهضت يا در تعقيب آرماني عالي و مقدس بودن بسيار مهم است .

چالش محض: هر کاري که فرد را قادر به رقابت با ديگران سازد، چالشهاي سخت‌تر و سخت‌تر را جستجو مي‌کند.

سبک زندگي: هر کاري که بتواند ميان زندگي کاري و شخصي تعادل ايجاد کند (دنزیگر و همکاران، 2008).

 

تعاریف عملیاتی

لنگرهای مسیر شغلی، نمره است که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه لنگرهای مسیر شغلی شاین(1991) کسب خواهند کرد.

 

منابع:

قلاوندی، حسن(1389). تحلیل روابط بین کیفیت زندگی کاری و لنگر های مسیر شغلی با منظر عملکرد سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشاسی دانشگاه اصفهان.

قنبری، سیروس و سلطانزاده، وحید(1395)، نقش واسطه­ای مراجع درونی شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی و توسعة سرمایة انسانی، نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(3): 347-368.

Danziger, N; Moore, D and Valancy, R. (2008) The construct validity of Schein’s career anchors orientationinventory, Career Development International, Vol.3 No.1, pp.7-19.

Schein, E. H. (1996) Career anchors revisited Implications for career development in the 21st century, Academy of Management Executive, Vol.10,No.40, pp.80-88.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه لنگرهای مسیر شغلی + ۲ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *