دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران در بیمارستان + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های مدیریت بحران: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران در سازمان ۶۰ سوالی + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران (۱۸ سوالی)

قسمتی از پرسشنامه مدیریت بحران (۳۵ سوالی):

________________________________________

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها:

این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها (تعهد مدیریت، فرهنگ خطاپذیری، فرهنگ یادگیری، شفافیت، آمادگی، آگاهی، انعطاف پذیری) می باشد.

 

هدف: ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها (تعهد مدیریت، فرهنگ   

خطاپذیری، فرهنگ یادگیری، شفافیت، آمادگی، آگاهی، انعطاف پذیری)

 

سوالات:
۱ توانایی و اطلاعات مدیریت برای شناسایی و پیش بینی مشکلات احتمالی مواجهه با بحران در چه سطحی است؟
۲ تا چه حد بیمارستان به ایمن بودن ساختمان و تجهیزات و دستگاهها و تأسیسات و سیست های حفاظتی اهمیت می دهد؟
۳ برنامه ریزی و اقدامات مدیریت برای تخلیه و یا ترخیص بیماران و آمادگی پزشکان در مواقع بحران به چه میزان مؤثر است؟
۴ تصمیم گیریهای مدیریت در جهت اقدامات مناسب برای کاهش شدت بحران برای پرسنل تا چه حد مؤثر بوده است؟
۵ اقدامات مدیریت در بررسی گزارش حوادث و شبه حوادث به چه میزان است؟
۶ میزان استفاده از مشارکت کارکنان توسط مدیریت در چه سطحی است؟ )ایمنی مسئولیت همه کارکنان است(
۷ اقدامات مدیریت در هماهنگی بخشهای مختلف بیمارستان و کاهش کاغذبازی و روند اداری طولانی به چه میزان است؟
۸ توانایی مدیریت در طراحی برنامه کاهش اشتباهات پرستاران و پزشکان در هنگام افزایش ظرفیت بیمار در چه سطحی است؟
۹ توانایی بیمارستان برای افزایش حراست و امنیت در مواقع بحران به چه میزان است؟
۱۰ اقدامات مدیریت در فرهنگ سازی ایمنی به چه میزان است؟
۱۱ میزان حمایت از گزارش دهی مسایل ایمنی و رسیدگی به خطاهای منجر به مجازات را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
۱۲ تمایل افراد به گزارش دهی موارد خطا و غیر ایمن با توجه به افزایش حجم کار در هنگام بحران به چه میزان است؟
۱۳ یادگیری پرسنل از آموزش ایمنی در مواجهه با بحران به چه میزان بوده است؟
۱۴ اقدامات مدیریت در جهت استقرار سیست مدیریت ایمنی و بهداشت و ارزیابی مدیریت ریسک به چه میزان است؟
۱۵ اقدامات مدیریت برای تشکیل کمیته بحران و اجرای مانورهای ادواری و آموزش کارکنان در زمینه مدیریت بحران به چه میزان است؟
۱۶ نقش گزارش دهی افراد از مشکلات ایمنی که منجر به اقدامات اصلاحی مثبت گردیده، به چه میزان است؟
۱۷ جمع آوری اطلاعات از کیفیت و کمیت عملکرد افراد، آگاهی از چگونگی انجام وظیفه در مواقع بحران به چه میزان است؟
۱۸ مدیریت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیردار و واکسیناسیون و مدیریت کنترل بیماریهای مادر و کودک در مواجهه با بحران را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
۱۹ به روز بودن اطلاعات فردی پرسنل برای تماس اضطراری در مواقع بحران در چه سطحی است؟
۲۰ بیمارستان تا چه حد میتواند فشار و یا نقصهای سریع را که از ظرفیت تطابق سیست بیشتر می شود را تعدیل نماید؟
۲۱ وضعیت فعلی مواجهه با بحران در این بیمارستان را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
۲۲ امکان دسترسی سریع به منابع و بانک خون اضافی در مواقع بحران در چه سطحی است؟
۲۳ جمع آوری اطلاعات از کیفیت و کمیت تجهیزات ایمنی برای مواقع بحران به چه میزان است؟
۲۴ تدارو وسایل ارتباطی )تلفن ثابت و همراه، تجهیزات ارتباط ماهوارهای( به چه میزان است؟
۲۵ آیا بیمارستان به طور فعال مشکلات مواجهه با بحران را پیشبینی مینماید و برای آنها تمهیداتی می اندیشد؟
۲۶ آیا بیمارستان از وقایع اتفا افتاده برای پاسخ دهی بهتر در موارد بعدی استفاده می کند؟
۲۷ سازمان به جای انکار وقایع و نادیده گرفتن معایب دستگاهها و تجهیزات به چه میزان به تعمیرات و بازرسی میپردازد؟
۲۸ تعریف و تجزیه و تحلیل وظایف و دستورالعمل ها برای مواجهه با بحران، تا چه حد مناسب هستند و اطلاع رسانی میشوند؟
۲۹ کارکرد سیست هشدار رسانی به کارکنان در مواقع بحران به چه میزان است؟
۳۰ تبادل و انتقال اطلاعات از مدیران به کارکنان و بالعکس در چه سطحی است؟
۳۱ امکانات مناسب برای جلوگیری از شیو بیماری در بین بخش های بیمارستان را در چه سطحی ارزیابی میکنید؟
۳۲ آیا برنامه ریزی در مورد امکانات و دسترسی به آنها در هنگام مواجهه با بحران کارایی مناسب را دارد؟
۳۳ آگاهی و پیش بینی لازم برای تأمین منابع، مواد، تجهیزات پزشکی، تجهیزات حفاظت فردی، غذا و دارو در مواقع بحران توسط مدیریت در چه سطحی است؟
۳۴ به چه میزان بیمارستان قادر به تطابق و حل مشکلات جدید در هنگام وقو بحران، بدون ایجاد اختلال در عملکردش است؟
۳۵ اصلاح و به روزرسانی قوانین یا دستورالعملهای مرتبط با مدیریت بحران در چه سطحی است؟
۳۶ آگاهی و برنامه ریزی بیمارستان در فشار اقتصادی، بار کاری، فشار ایمنی در مواقع بحران به چه میزان است؟
۳۷ آیا بیمارستان به بررسی حوادث مشابه در بیمارستانهای دیگر می پردازد و از اقدامات آنها استفاده می نماید؟
۳۸ به اشتراو گذاری اطلاعات در چه سطحی است؟
۳۹ توانایی بیمارستان در ادامه روند طبیعی عملکرد یا ساختار هنگام مواجهه با بحران به چه میزان است؟
۴۰ تأمین منابع مالی مورد نیاز بیمارستان برای مدیریت بحران در چه سطحی است؟ (که از منابع مالی خود بیمارستان تأمین شود و نیاز به کمک سازمانهای دیگر و دولت نباشد)
۴۱ مدیریت عملیات پزشکی در مرحله قبل از ورود بیمار به بیمارستان را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟ (شامل ارسال پزشک و تجهیزات به محل وقوع  بحران)
۴۲ آمادگی بیمارستان برای سیست حمل و نقل و افزایش تردد در چه سطحی است؟
۴۳ آیا انبارهای ذخیره سازی مواد غذایی و دارویی و تجهیزات برای مواقع بحران به تعداد کافی و دارای راندمان مناسب هستند؟
۴۴ آیا کارکنان بدون انتظار غیرضروری برای دستورات مدیریت اقدام به تصمیم گیریهای مهم می نمایند؟

 

روش نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه شده است:

این پرسشنامه دارای 7 بعد بوده که در  جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوالات مربوط  به هربعد ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
تعهد مدیریت 10-1
فرهنگ خطاپذیری 15-11
فرهنگ یادگیری 18-16
شفافیت 21-19
آمادگی 35-22
آگاهی 38-36
انعطاف پذیری 44-39

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد از پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.

 

روایی پرسشنامه:

در پژوهش آزادیان و همکاران (1395) روایی محتوای این مقیاس با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفته است.

 

پایایی پرسشنامه:

همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کورنباخ پرسشنامه 97/0 بدست آمد که  نشانگر پایایی عالی این ابزار است.

 

منابع:

آزادیان شراره، شیرالی غلامعباس، ساکی آزاده. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت‌گانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستان‏ها. سلامت كار ايران. ۱۳۹۵; ۱۳ (۱) :۱۵-۲۶

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت بحران در بیمارستان + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *