دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون + ۲ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های مهارت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (نسخه کامل) والدین – معلم-دانش آموزان

_________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون ۱۹۸۳:

این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان) است.

سوالات:
۱ من هنگام صحبت با دیگران به آنها نگاه می کنم.
۲ من به دوستی که رنج دیده باشد، کمک می کنم.
۳ من دوستی را که غمگین است دلداری می دهم.
۴ وقتی که فرد دیگری کارش خوب باشد، من احساس خوشحالی می کنم.
۵ من به دیگران می گویم که چقدر خوب هستند.
۶ من به سراغ دیگران می روم و سر صحبت را با آنها باز می کنم.
۷ وقتی کسی کاری برایم انجام دهد، من خوشحال می شوم و از او تشکر می کنم.
۸ من دوستانم را دلداری می دهم.
۹ وقتی که دیگران صحبت می کنند من به آنها نگاه می کنم.
۱۰ من چیزهایی را که دارم با دیگران قسمت می کنم.
۱۱ من از اشیای دیگران طوری مراقبت می کنم که انگار مال خودم هستند.
۱۲ من از اطرافیان می پرسم که آیا کمک می خواهند.
۱۳ من از کمک کردن به دیگران خوشحال می شوم.
۱۴ من به هنگام صحبت با دیگران، از آنها سوال هم می پرسم.
۱۵ من وقتی کسی را اذیت می کنم، بعدا متاسف می شوم.
۱۶ من به کسانی که با من خوب هستند، خوبی می کنم.
۱۷ من از اطرافیان احوالپرسی کرده و جویای کار آنها و مسایلی از این قبیل می شوم.
۱۸ من از لطیفه های دیگران و داستان های خنده آور آنها، خنده ام می گیرد.
۱۹ من هنگاامی که یک نفر صحبت می کند وسط صحبت او می پرم و صحبتش را قطع می کنم.
۲۰ به چیزهایی که متعلق به من نیست، بدون اجازه دست می زنم یا آنها را بر می دارم.
۲۱ من وقتی که فرد دیگری کارش خوب باشد، احساس خشم یا حسادت می کنم.
۲۲ من زیر قولم می زنم.
۲۳ من برای بدست آوردن چیزهایی که می خواهم، دروغ می گویم.
۲۴ من دیگران را مسخره می کنم.
۲۵ من از خودم صداهایی در می آورم که دیگران را ناراحت می کند (مثل آروغ زدن، بینی را بالا کشیدن)
۲۶ من با صدای خیلی بلند حرف می زنم.
۲۷ من به دیگران حسودی می کنم.
۲۸ من آنقدر نزد اطرافیانم می مانم و وقت آنها را می گیرم که از آمدنم خسته شوند.
۲۹ من بیش از حد موضوعی را توضیح می دهم.
۳۰ من دیگران را تهدید می کنم و مثل آدمهای قلدر با آنها رفتار می کنم.
۳۱ من به آسانی عصبانی می شوم.
۳۲ من مثل رئیس ها رفتار می کنم (یعنی برای انجام کارها به جای خواهش، به دیگران دستور میدهم)
۳۳ من اغلب اوقات نق می زنم یا شکایت می کنم.
۳۴ من وقتی عصبانی هستم به دیگران سیلی می زنم یا با آنها کتک کاری می کنم.
۳۵ من به بچه های دیگر چشم غره می روم.
36 من بر دیگران خرده می گیرم تا آنها را عصبانی کنم.
37 من عمدا دیگران را آزرده می کنم و سعی می کنم ناراحتشان کنم.
38 من یک دنده و لجباز هستم.
39 من احساساتم را نشان می دهم (یعنی اگر از کسی عصبانی باشم یا خوشم بیاید به او می گویم).
40 من زیاد دعوا و مرافعه می کنم.
41 من آنقدر سر به سر دیگران می گذارم که آزرده شوند.
42 من همیشه دوست دارم در هر کاری نفر اول باشم.
43 من فکر می کنم که همه چیز را می دانم.
44 من طوری رفتار می کنم که انگار بهتر از دیگران هستم.
45 من سعی می کنم که از همه بهتر باشم.
46 من دوست دارم رئیس باشم.
47 به نظر من برنده شدن یعنی همه چیز.
48 من دوستان زیادی دارم.
49 من دوست دارم تنها باشم.
50 من می ترسم با دیگران صحبت کنم.
51 من می دانم که چطور دوست پیدا کنم.
52 من فکر می کنم که اطرافیان به من نیش و کنایه می زنند، در حالیکه چنین نمی کنند.
53 من غالبا دوستانم را می بینم.
54 من به تنهایی بازی می کنم.
55 من احساس تنهایی می کنم.
56 من در بازی با بچه های دیگر شرکت می کنم.

 

زمانی که از مهار تهای اجتماعی یاد می شود، رفتارهای ساده در موقعیت ها و عرصه های گوناگون اجتماعی مورد نظر است، مانند: ریختن زباله در ظرف مخصوص، تمیز کردن زمین بعد از شکسته شدن چیزی، شیوه درست به کار بردن وسایل غذاخوری و رعایت آداب غذا خوردن.

کسب مهارتهای اجتماعی كودكان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند اجتماعی شدن، هنجارها، مهارت ها، ارزش ها، نگرش ها و رفتار فرد شكل می گیرد، تا به نحو مناسب و مطلوبی نقش كنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند (به پژوه و همکاران، 1389)

 

تعریف عملیاتی متغییر:

در این پژوهش منظور از مهارت های اجتماعی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 56گویه ای پرسشنامة مهارت های اجتماعی می دهند.

 

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف 1؛ مخالف 2؛ نظری ندارم 3؛ موافق 4؛ کاملا موافق 5) می­باشد.

(توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

اما این شیوه نمره گذاری در سوالات شماره 19 الی 47، 49، 50، 52، 54 و 55 معکوس شده.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
56 – 168 – 208

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 56 تا 112 باشد،میزان مهارت های اجتماعی در این جامعه ضعیف است.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 112 تا 168باشد، میزان مهارت های اجتماعی در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 168 باشد، میزان مهارت های اجتماعی  بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش یوسفی و همکاران (1381) روایی سازه این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و پنج عامل بدست آمد و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون در جدول زیر ارائه شده است:

 

منابع:

یوسفی، فریده، خیر، محمد، (1381)، بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس، ویژه نامه علوم تربیتی، دوره هیجدهم، شماره دوم، پیاپی 36.

به پژوه و همکاران(1389). تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دان شآموزان دیرآموز،فصلنامه نوآوری های آموزشی،شماره 33،سال نهم

Matson J.L., Rotatori, A, F,. & Helsel, W. J. (1983), development of a Rating Scale to Measure Social Skils in children: The matson evaluation of social skills with youngsters (MESSY), behavior research and therapy, 21, 4, 335-340

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون + ۲ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *