دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان) گرشام و الیوت (۱۹۹۰):

پرسشنامه مهارت های اجتماعی برای دانش آموزان توسط گرشام و الیوت (۱۹۹۰) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۷ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد که برای سه دورۀ تحصیلی پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی و دبیرستان اعتباریابی شده است.

پرسشنامه چهار بعد خودکنترلی، همدلی، ابراز وجود و همکاری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط قاسمی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ برای والدینم کارهای خوبی انجام می دهم، مثل کمک کردن در کارهای خانه بدون اینکه از من بخواهند.
۲ به راحتی برای خودم دوست پیدا می کنم.
۳ به راهنمایی های معلم گوش می دهم.
۴ با آرامش به دعواهای که با والدینم دارم پایان می دهم.
۵ وقتی که با معلمان یا والدینم اختلاف نظر داشته باشم، با آنها کنار می آیم.
۶ من با بزرگترها بدون دعوا و بحث مخالفت می کنم.
۷ من خلق و خوی خود را وقتی که دیگران مرا عصبانی می کنند، کنترل می کنم.
۸ من انتقادهای را که والدینم از من می کنند بدون عصبانیت می پذیریم.
۹ من مقابل دوستانم وقتی که به طور ناعادلانه از من انتقاد می کنند، می ایستم.
۱۰ من برای دیگران وقتی که چیزهای بدی برای آنها اتفاق می افتد، احساس تأسف می کنم.
۱۱ من به دوستانم وقتی که در مورد مشکلاتی که دارند صحبت می کنند، گوش میدهم.
۱۲ وقتی که دیگران کار خوبی را انجام می دهند، به آنها می گویم.
۱۳ به دوستانم اجازه می دهم که بدانند آنها را دوست دارم با گفتن یا نشان دادن به آنها.
۱۴ من به دیگران وقتی که آنها کار خوبی را انجام می دهند، چیزهای خوبی می گویم.
۱۵ من سعی می کنی که بفهمم دوستانم چه حسی دارند وقتی که آنها عصبانی، ناراحت یا غمگین هستند
۱۶ با هم کلاسی هایم شروع به صحبت می کنم
۱۷ من با جنس مخالفم بدون احساس ناراحتی یا دستپاچگی صحبت می کنم.
۱۸ از دوستانم برای حل مشکلاتم کمک می خواهم.
۱۹ من با دوستانم قرار می گذارم.
۲۰ من به جنس مخالفم احترام می گذارم
۲۱ وقتی که یک مشکلی یا بحثی وجود دارد با همکلاسی هایم صحبت می کنم.
۲۲ از دوستانم می خواهم که به من کمک کنند.
۲۳ قبل از استفاده از وسایل دیگران از آنها اجازه می گیرم.
۲۴ من میز کارم را تمیز و مرتب نگه می دارم.
۲۵ من تکالیف کلاسی ام را سر وقت انجام می دهم.
۲۶ من به بزرگتر ها وقتی که با من حرف می زنند گوش میدهم.
۲۷ از انجام کارهای با دیگران که باعث دردسر برای من  می شود، اجتناب می کنم.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۰ – ۲۷ – ۵۴

امتیازات خود را از ۲۷ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۰ و حداکثر ۵۴ خواهد بود.

نمره بین  ۰ تا ۱۸: میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۱۸ تا ۳۶: میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۳۶: میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان در حد بالایی می باشد.

 

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

 

روایی پرسشنامه‌:

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه قاسمی(۱۳۹۳) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

 

تعاریف نظری

مهارت‌های اجتماعی: رفتارهایی هستند که به مردم برای کنش متقابل با دیگران کمک می‌کنند. در مدرسه، کنش متقابل ممکن است با هم‌کلاسی‌ها، معلمان و سایر کارکنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی، این کنش متقابل با همکاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می‌شود که شخص ملاقات می‌کند(قرمزی، ۱۳۹۳).

مهارت های اجتماعی، مجموعه توانمندی هایی است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود. هر فرد برای زندگی موفق در یک جامعه، علاوه بر مهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز داردکه از آن به نام مهارت های اجتماعی یاد می کنند.

مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند (ماتسون وبویسجولی،۲۰۰۸).

مهارت های اجتماعی توانایی­هایی هستند که باعث بروز رفتارهایی می شوند که به صورت مثبت یا منفی تقویت می گردند. این مهارت­ها می توانند در روابط انسان با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجودآورند و موجبات سازگاری بیشتر و اثرگذاری مناسب و مطلوب در رفتار دیگر افراد جامعه که کودک در ارتباط با آن ها در اجتماع زندگی می کند، را فراهم نمایند.

اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن هنجارها، مهارت‏ها، انگیزه‏ها و رفتارهای فرد شکل می‏گیرد و او را برای ورود به‏ جامعه آماده می‏کند و زمینه موفقیت در امر تحصیل را فراهم می کند(قاسمی، ۱۳۹۳).

 

تعاریف عملیاتی

مهارت‌های اجتماعی: بر اساس پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت(۱۹۹۰) سنجیده می شود.

 

منابع:

قاسمی، کبری(۱۳۹۳)، بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

قرمزی، خداداد(۱۳۹۳)، رابطه هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

Gresham F M & Elliot S N. 1990.Manual Social Skills Rating System. Circle Press M.A American Guidance Services.194 P.

Matson, J.L., & Boisjoli, J.A., (2008), Cutoff  Scores for Matson Evaluton of Social Skills for Individual with severe Retardation for Adults with Intllectual Disability, Behavior Modificatin, Vol.39, Pp.109-120.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *