دانلود رایگان پرسشنامه نشخوار فکری یوسفی

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های نشخوار فکری: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه نشخواری فکری نالن هوکسما و مارو

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس نشخوار فکری – تأمل (تراپنل و کمپل)

___________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه نشخوار فکری یوسفی:

این پرسشنامه توسط یوسفی (۱۳۸۴) ساخته شد. این آزمون شامل ۳۹ سوال چهارگزینه ای است که هر کدام از صفر تا ۳ درجه بندی می شود و نمره هر فرد با جمع این امتیازات به دست می آید.

سوالات زیر درباره افکار و احساسات شما در دو هفته گذشته، نسبت به یک موضوع، مشکل و یا اتفاق خاص است. لطفا بگویید در دو هفته گذشته تا چه حد حالات زیر را تجربه کرده اید. با توجه به عبارات زیر میزان حالات خود را برای هر جمله مشخص کنید.

سوالات:
۱ در دو هفته گذشته فکرهای مربوط به آن اتفاق را زیاد در ذهنم مرور می کنم.
۲ در دو هفته گذشته فکرهای مربوط به احساسات نگران کننده ناشی از آن مشکل را زیاد در ذهنم کردم
۳ در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم درباره راههایی بوده است که به کمک آنها می توانسته ام آن مشکل را کاهش دهم.
۴ در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم درباره روشهای برخورد با آن مشکل بوده است.
۵ در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به متوقف کردن خلق افسرده ام بوده است.
۶ در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به احساس ناامیدیم برای حل مشکل بوده است.
۷ در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به نگرانی من درباره آن مشکل بوده است.
۸ در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به اضطرابها و دلشوره های مربوط به آن مشکل بوده است.
۹ در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به راه حل هایی بوده که می توانم برای حل آن مشکل به کار ببرم
۱۰ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساس ناتوانیم در برخورد با آن مشکل بوده است.
۱۱ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به چیزهایی است که در برخورد آسان تر در برابر آن مشکل می توانم به کار ببرم.
۱۲ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساسات منفی ناشی از آن مشکل بوده است که موجب ناراحتیم می شود.
۱۳ در دو هفته گذشته بسیاری از افکرام مربوط به احساس رنجش درباره آن مشکل بوده است.
۱۴ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساس ترس ناشی از آن مشکل بوده است.
۱۵ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به آن بوده است که چه کارهایی کردم که این مشکل پیش آمد.
۱۶ در دوهفته بسیاری از افکارم مربوط به آن بوده است که دیگران چه کارهایی کردند که این مشکل پیش آمد.
۱۷ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به علل فلسفی ناشی از آن حادثه بوده است(مانند:چه دلیلی وجود دارد که در بین مردم این همه مشکل برای من پیش آمده است.)
۱۸ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به این سوال بوده است که چرا این مشکل رخ داده است.
۱۹ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به معناکردن این مشکل بوده است.
۲۰ در دو هفته گذشته بسیاری از نگرانی هایم از این بوده که برخی افکارم درباره آن مشکل تبدیل به واقعیت شود.
۲۱ در دو هفته گذشته میزان زیادی از انرژی من صرف پیدا کردن علت یا علل مشکل شده است.
۲۲ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساسات بد ناشی از آن مشکل بوده است.
۲۳ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به آینده مبهم و تیره بوده است.
۲۴ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به پیدا کردن معنا در زندگی شده است.
۲۵ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به بی عدالتی های زندگی شده است.
۲۶ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به مردن و مرگ بوده است.
۲۷ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به کارهایی است که باید انجام می داده ام ولی انجام نداده ام.
۲۸ در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به غم و اندوه بی پایانم بوده است.
۲۹ در دو هفته گذشته این فکر که من بازنده ام، زیاد به ذهنم می آید.
۳۰ در دو هفته گذشته این فرک که (من دوست نداشتنی هستم) زیاد به ذهنم آمده است.
۳۱ در دو هفته گذشته افکاری که یادآور شکستها، حقارتها و بدبختی هایم بوده، زیاد در ذهنم است.
۳۲ در دو هفته گذشته این فکر که خلقم گرفته است، زیاد به ذهنم آمده است
۳۳ در دو هفته گذشته این فکر که من هیچ کاری نمی توانم انجام دهم، زیاد به ذهنم آمده است.
۳۴ در دو هفته گذشته این فکر که (چرا نمی توانم نسبت به مشکلاتم واکنش نشان بدهم، زیاد به ذهنم آمده است.
۳۵ در دو هفته گذشته این فکر که چرا برخی افراد این قدر راحتند و همه چیز دارند ولی من نه، زیاد به ذهنم آمده است.
۳۶ در دو هفته گذشته به این سوال که چطور افراد می توانند شاد باشند ولی من نمی توانم زیاد فکر کرده ام.
۳۷ در دو هفته گذشته به این سوال که چرا مردم به فکر منافع خویشند، زیاد فکر کرده ام.
۳۸ در دو هفته گذشته به این فکر که (خلق غمگینم مانع می شود تا از زندگی لذت ببرم زیاد فکر کرده ام.
۳۹ در دو هفته گذشته به این فکر که خلق غمگینم انرژیم را کم کرده، زیاد فکر کرده ام.

 

تعریف مفهومی

نشخوار فکری، واژه عمومی است و به افکاری اشاره دارد که تکراری، چرخان، خودمتمرکز و افسرده کننده اند، به طوری که نقش اساسی در افسردگی دارند(۴).

 نشخوار فکری بیانگر افکاری است که تمایل به تکرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت غیبت محرکهای محیطی فوری و ضروری این افکار باز هم پدیدار می شوند(۵). واتکینز و همکارانش(۲۰۰۵). نشخوار فکری را افکار مربوط به احساس غم می دادند و از آن تحت عنوان نشخوار فکری غم یاد می کردند.

پاپا جورجیو و ولز در سال ۲۰۰۱ در مطالعه ای نشان دادند که افکار خودآیند منفی، ارزیابی های کوتاه و مختصری از شکست ها در بیماران افسرده اند، درحالی که نشخوار فکری، زنجیره ای طولانی از افکار تکراری، چرخان و خودمتمرکز و پاسخی به افکار منفی اولیه است.

نشخوار فکری بهبود افسردگی اساسی را در درمانهای رفتاری شناختی به تاخیر می اندازد(۷). خلق منفی نتیجه نشخوار فکری ملال آور است و این امر در پژوهشهای گسترده ثابت شده است(۸). پژوهشها نشان می دهند که پاسخ نشخوار فکری به تجربه ملال آور، دوره های خلق افسرده را طولانی تر و شدیدتر می کند. همچنین نشخوار، تفکر افراد را به طور منفی جهت دار کرده، این افراد نسبت به بقیه از توان حل مساله ضعیف تری برخوردارند(۷).

معمولا نشخوار فکری سازوکارهایی را ایجاد می کند که به عوامل خطرناک متفاوت برای افسردگی تبدیل می شود و در واقع به بیشتر شدن فشارها و کم شدن حمایت اجتماعی و خوش بینی و روان رنجوری بیشتر منجر می گردد(۹).

نالن و هاک سما عوامل نشخوار فکری را در والدین بیش کنترل کننده، وجود سابقه آزار جنسی، هیجانی و جسمی از دوران کودکی به عنوان عوامل معنادار در شکل گیری سبک نشخوار فکری معرفی کرده اند. معمولا جوانان و بزرگسالان افسرده تحت تربیت والدین مزاحم، بیش کنترل کننده، دیکتاتور و طردکننده بوده اند(۹).

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

یوسفی به منظور بررسی پایایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه نشخوار فکری(۲۱۱ نفر) از دانشجویان دانشگاه اصفهان به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه نشخوار فکری افسرده ساز را اجرا کرد. اعتبار همزمان این آزمون از طریق اجرای آن با ازمون افسردگی بک و آزمون شادمانی آکسفورد محاسبه شد.

اعتبار سازه از طریق تحلیل عاملی به روش واریماکس انجام شد، اعتبار افتراقی از طریق همسانی درونی اجرای آزمون روی گروه افسرده بالینی و گروه غیر بالینی بررسی شد.

همسانی دورنی آزمون با استفاده از روش الفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب بازآزمایی به دست آمد. ضریب اعتبار همزمان با آزمون بک (۰۵۱/۰=r) و با شادانی آکسفور(۵۳/۰=r) به دست آمد که هر دو از لحاظ آماری معنادار بودند.

همچنین نتایج نشان داد که این پرسشنامه از ثبات دورنی بسیار خوبی با ضریب الفای کرونباخ (۹۲/۰) برخوردار است(۲۵).

 

منابع:

آذرگون، حسن؛ کجباف، محمد باقر؛ مولوی، حسین و عابدی، محمد رضا(۱۳۸۸). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. دانشور رفتار، سال ۱۶ ، شماره ۳۴، ص.۲۱-۱۳٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه نشخوار فکری یوسفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *