دانلود رایگان پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی:

هدف ازاین پرسشنامه دستیابی به تصویری جامع از زندگی شماست.

در فرآیند روان درمانی،ثبت دقیق اطلاعات باعث روشن شدن مشکل وارائه راه حل های موثر می شود.

می توانیدبا تکمیل این پرسشنامه از اتلاف وقت جلسات درمان جلوگیری کرده واز آن به نحو احسن استفاده کنید.

تکمیل این پرسشنامه،فرآیند درمان شمارا تسهیل می کند.

کاملاً قابل درک است که شمادر خصوص اطلاعاتی که دراین پرسشنامه وارد می کنید،نگران باشید.

اما هویت حرفه ای روانشناسی بر راز داری بنا شده است.این اطلاعات نزد روان شناس محفوظ می ماند.

اگرتمایل ندارید به بعضی از سوالها جواب بدهید،اشکالی ندارد به آنها جواب ندهید.

ازطرف چه کسی به این کلنیک معرفی شدید؟

۲)مشکلات فعلی

مشکلات فعلی خود را بنویسید؟

شدت مشکل(یا مشکلات)شما چقدراست؟

مشکلات،تا حدودی باعث ناراحتی شما شده اند.

مشکلات،به شدت باعث ناراحتی شما شده اند.

مشکلات،خیلی زیاد باعث ناراحتی شما شده اند.

مشکلات،شما رااز پای درآورده اند.

مشکلات شما از کی شروع شدند؟

درستزمانی که دچارمشکل شدید چه اتفاقاتی در زندگی شما رخ دادکه فکر می کنید درایجادمشکل شما نقش داشته اند؟

برای حل مشکل خودازچه راه حلهایی استفاده کردیدوکدام راه حلها مفید بودند؟

آیا قبل ازاین که به این کلینیک بیاییدبه روان شناس،روان پزشک یا مشاور مراجعه کردید؟

اگرمراجعه کردید،لطفاً نوع اقدامات آنهاومیزان تاثیر آنها رابنویسید؟

۳) سابقه شخصی و اجتماعی

۱- ۳)تاریخ تولد:

۲-۳)تعداد برادر(برادران):

۳-۳)تعداد خواهر (خواهران):

۴-۳ )فرزند چندم خانواده هستید؟

۵- ۳)آیا پدرتان درقید حیات است؟ 

۶- ۳)اگر پدرتان زنده است،سن ایشان چقدر است؟

۷-۳ )اگرپدرتان فوت کرده اند،زمان مرگ ایشان،شما چند سال داشتید؟

 ۸-۳ )علت مرگ پدرتان چه بود؟  

۹- ۳)شغل پدر: 

۱۰- ۳)آیامادرتان در قید حیات است؟

۱۱- ۳)اگر مادرتان زنده است،سن ایشان چقدر است ؟

۱۲- ۳)اگرمادرتان فوت کرده اند،زمان مرگ ایشان،شماچندسال داشتید؟

۱۳- ۳)علت مرگ مادرتان چه بود؟ 

 ۱۴-۳) شغل مادر : 

۱۵- ۳)سطح تحصیلات خودتان: 

۱۶- ۳) نقلط ضعف وقوت دوران تحصیل خودرا بنویسید؟ 

 ۱۷- ۳)فکر می کنید کدام یک از جملات زیر توصیف کننده دوران بچگی شماست ؟{می توانید چندعبارت را انتخاب کنید} بچه ای که شادوخندان بود. 

بچه ای که غمگین وناراحت بود

بچه ای که مشکلات درسی داشت

بچه ای که مشکلات خانوادگی داشت.

بچه ای که بیماری جسمی داشت. 

بچه ای که مشکلات عاطفی داشت. 

۱۸- ۳)فکرمی کنید کدامیک از جملات زیر توصیف کننده دوران نوجوانی شماست؟{می توانیدچند عبارت راانتخاب کنید}  نوجوانی که شادوخندان بود. 

نوجوانی که غمگین وناراحت بود.

نوجوانی که مشکلات درسی داشت.

نوجوانی که مشکلات خانوادگی داشت.

نوجوانی که بیماری جسمی داشت. 

نوجوانی که مشکلات عاطفی ورفتاری داشت. 

نوجوانی که با معلمان درگیر می شد. 

نوجوانی که گوشه گیرومنزوی بود. 

نوجوانی که دوست صمیمی نداشت. 

نوجوانی که با مذهب مشکل داشت.

۱۹- ۳)درحال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

 ۲۰- ۳)از زمانی که مشغول به کارشدید چه شغل هایی عوض کردید؟ 

 ۲۱- ۳)آیا از شغل فعلی خود راضی هستید؟ 

 اگراز شغلتان راضی نیستید دلیل آن را بنویسید؟ 

 ۲۲- ۳)آیا دخل وخرج شما مساوی است؟

۲۳- ۳)  آیا ازنظر مالی در مضیغه هستید؟

 ۲۴-۳) بلند پروازهای گذشته شما چی بودند؟ 

 ۲۵- ۳)بلند پروازی های آینده شما چی هستند؟  

 ۲۶- ۳)قد شما چند سانتیمتر است؟ 

 ۲۷- ۳)وزن شما چقدر است؟ 

 ۲۸- ۳)آیا تا به حال به خاطر مشکلات روانشناختی در بیمارستان بستری شده اید؟

 ۲۹- ۳)آیا تا به حال به خود کشی فکر کرده اید ؟

۳۰-۳)آیا تا به حال برای خود کشی اقدام کرده اید؟

۳۱- ۳)آیا کسی از اعضای خانواده شما یا بستگان نزدیکتان دست به خودکشی زده است؟                                 

۳۲- ۳)آیا کسی از اعضای خانواده شما به خاطر تشنج وافسردگی یا سایرمشکلات روانی در بیمارستان بستری شده است؟ 

۳۳- ۳)آیا تا به حال به خاطر مسایل قانونی،پای شمابه دادگاه ،یا کلانتری یا زندان کشیده شده است؟

تحلیل مشکلات فعلی شما

این بخش به شما کمک می کند که مشکلات فعلی خود را بطوردقیق وشفاف بشناسید.

علاوه براین،تکمیل این بخش به ما کمک می کندکه روشهای درمان موثری برای شما به کار ببریم.

این بخش مشکلات شمارا درهفت بعدبررسی می کند.این ابعاد عبارتند از:

رفتار،عواطف،احساس های جسمی،تصاویرذهنی،افکار،روابط بین فردی وعوامل زیستی.

۴)رفتار

۱- ۴)فکر می کنید کدامیک از رفتارهای زیر به شما ربط دارند؟{می توانید چندین رفتاررا انتخاب کنید}  پرخوری

اقدام به خودکشی                  

ناتوانی درنگهداشتن یک شغل 

مصرف خودسرانه دارو 

وسواس های عملی 

بی خوابی                           

سیگار کشیدن  

از دست دان کنترل 

نسنجیده عمل کردن 

رفتار عجیب وغریب 

کناره گیری از دیگران 

تنبلی 

مشروب نوشیدن 

تیک های عصبی                       

مشکلات خوردن 

بیش از حد کار کردن                       

مسشکل در تمرکز حواس 

رفتار پرخاشگرانه      

به تعویق انداختن کارها 

مشکل در خواب          

زود به گریه افتادن

واکنش های تکانشی

اجتناب از موقعیت ها

اوقات تلخی 

۲- ۴)آیا رفتاریا عمل خاصی هست که شما دوست داشته باشید آنرا تغییربدهید؟  

۳- ۴)چه مهارت ها یا ویژگی هایی داریدکه به آنها افتخارمی کنید؟                                                                

۴- ۴)دوست دارید چه کاری را بیشتر انجام دهید ؟                                                                                 

۵- ۴)دوست دارید چه کاری را کمتر انجام دهید ؟                                                                                    

۶- ۴)دوست دارید چه کاری را شروع کنید؟                                                                                 

۷- ۴)دوست دارید چه کاری را متوقف کنید؟                                             

.۸- ۴)چقدر وقت آزاد دارید؟                      

.۹- ۴)آیا می توانید خودتان رااز شر کارهای بی معنی ومزخرف خلاص کنید؟                                                  

 ۱۰- ۴)آیا روشهای آرام بخش،مثل یوگا، راهرروز اجرا می کنید؟                                                                

 ۵)احساسات

۱-۵)فکر می کنید کدامیک از احساسهای زیر به شما ربط دارند؟{می توانید چندین احساس را انتخاب کنید}

خشم                                         

احساس گناه                                     

غمگین                             

دلخور                                      

شاد                                                 

خسته                                  

ناراحت                                    

تعارف                                            

بی قرار                                

افسرده                                    

متاسف                                            

تنها                                     

مضطرب                                

امیدوار                                           

رضایت خاطر                       

ترسناک                                    

نا امید                                             

برانگیخته                              

وحشت زده                             

درمانده                                            

خوش بین                                

پرانرژی                                  

راحت                                             

تنش                                   

غبطه                                    

حسود                                              

نفرت                                     

2-5)پنج مورد از ترسهاي مهم خود را بنويسيد ؟ 

3-5) چه احساسهايي را بيشتر دوست داريد تجربه كنيد ؟                                                                           

4- 5)چه احساسهايي كمتر دوست داريد تجربه كنيد؟                                                                                 

5-5)اخيراً چه احساسهاي مثبتي را تجربه كرده ايد؟                                                               

 6-5)در چه موقعيت هايي نمي توانيد احساسهاي خود را كنترل كنيد؟                                                            

.7- 5)درچه موقعيت هايي احساس راحتي و آرامش مي كنيد؟                                                                     

 8- 5)لطفاً جملات زير را تكميل كنيد :                                                                                               

الاان احساس مي كنم..                                                                                                                  

 وقتي احساس غرور مي كنم كه …             

وقتي احساس گناه مي كنم كه ..                                                                                           

.وقتي خوشحالم كه …                                                                                                                     

 وقتي ناراحتم كه …                                                                                                                     

 اگر نمي ترسيدم ممكن بود…

.وقتي عصباني مي شوم كه ..                                                                                                           

 اگر عصباني بشوم…                                                                                                                     

9- 5)ازچه كارهايي لذت مي بريد و آنهارا به عنوان كار لذتبخش انجام ميدهيد؟                                                 

.10-5)آيا در كسب لذت وآرامش ناشي از تعطيلات آخر هفته يا مرخصي ها مشكل داريد؟                                   

11-5)اگر پاسخ شما بلي است دليل آن را توضيح دهيد ؟                                                                            .

6) احساسهاي بدني

1- 6)فكر مي كنيد كداميك از احساسهاي بدني زير به شما ربط دارند؟

سردرد                                                                

سرگيجه                                                         

درد معده                                                              

مشكلات ديداري                                             

تپش قلب                                                             

تيك                                                               

مشكلات پوستي                                                     

مشكلات شنيداري                                               

گرفتگي عضلاني                                                  

خستگي                                                           

خشكي دهان                                                        

تنش                                                               

آشفتگي در خواب                                                  

كمردرد                                                            

دردسينه                                                            

ناتواني در آرامش                                                

لرزش                                                              

كرختي                                     

7)تصاوير ذهني

1-7)فكر مي كنيد كداميك از تصاوير ذهني زير به شما ربط دارند؟{مي توانيد چندين تصوير ذهني را انتخاب كنيد.} 

تصاويرذهني ناخوشايندجنسي                                        

تصاويرذهني لذتبخش جنسي                            

تصاويرذهني ناخوشايند دوران كودكي                             

تصاوير ذهني حاكي ازتنهايي                                

تصاويرذهني حاكي از درماندگي                                   

تصاويرذهني حاكي ازاغواگري جنسي 

تصاويرذهني حاكي از پرخاشگري 

تصاويرذهني حاكيازدوست داشته شدن 

2-7) چه تصويري از خودتان در ذهن شما نقش بسته است؟

آسيب ديد

آسيب زننده به ديگران

درمانده

ناتوان دربرابرمشكلات 

موفق

اجتماعي وبشاش 

فاقد كنترل

شكست خورده 

دنباله رو 

گير افتاده 

 موردتمسخرقرار گرفته 

توسري خور 

3- 7)تصاوير ذهني :                    

1-3-7 )اغلب اوقات چه تصويري از خودتان در ذهن شما نقش مي بندد؟

2-3-7) خيال پردازي يا تصوير ذهني لذتبخش خودرا بنويسيد؟                       

 3- 3- 7)خيال پردازي يا تصوير ذهني ناخوشايند خودرا بنويسيد؟        

.4-3-7)اگرقرارباشددر يك مكان امن راحت باشيد چه تصويري به ذهنتان خطور مي كند؟

 5-3-7)آيا اغلب اوقات كابوس مي بينيد؟ 

 8)افكار

1-8)فكر مي كنيد كداميك از افكارزير به شما ربط دارند؟

 من فردي بي ارزش،بي كفايت ونالايق هستم. 

من فردي ديوانه، خطرناك و شيطان صفت هستم.

زندگي بي ارزش، بي معني وبي محتواست.

خيلي اشتباه مي كنم وهيچ كاري درست از آب درنمي آيد.

2-8) اگرقرارباشد خودتان در قالب كلمه توصيف كنيد كداميك از كلمات زير را بر مي گزينيد ؟  {ميتوانيد چندين كلمه را انتخاب كنيد. 

باهوش 

ديوانه

حواسپرت 

با اعتماد به نفس

با ملاحظه

با ارزش

منحرف 

جذاب

جاه طلب 

زشت

حساس

دوست نداشتني 

بلاتكليف

قابل اعتماد

بي كفايت

پشيمان

گيج 

بي ارزش

شوخ طبع

سخت كوش 

آدم معمولي

بي فايده

صادق

شيطان صفت

3- 8) آيا تابه حال پيش آمده به علت فراواني افكارخاصي كه به ذهن شما خطورمي كند،كلافه شويد؟         

1 نبايد اشتباه كنم.
2 بايد هر كاري را به نحو احسن وبدون عيب و نقص انجام بدهم. 
3 اگر كاري را بلدنيستم بايدوانمود كنم كه از پس آن كار بر مي آيم.
4 نبايد اطلاعات شخصي خودرا با كسي در ميان بگذارم. 
5 شرايط محيطي باعث شده آدم بدبختي باشم.
6 زندگي من تحت كنترل عوامل بيروني است.
7 بقيه نسبت به من خوشحالترند . 
8 خيلي براي من مهم است كه ديگران ازمن خوششان بيايد.
9 لياقت خوشبختي را ندارم.
10 اگر مشكلاتم راناديده بگيرم به تدريج حل    مي شوند.
11 وظيفه من است كه ديگران را خوشحال و خوشبخت كنم.
12 بايدكارم را بدون عيب و نقص انجام بدهم.
13 كلاًدو راه در زندگي پيش رو ندارم: يا بايد كارم رادرست انجام بدهم يااين كه اصلاًدست به هيچ كاري نمي زنم.

4- 8)هريك ازجملات زير را به دقت بخوانيد وميزان اعتقاد خودبه آنهارا مشخص كنيد.

5-8)چه انتظاري از درمان داريد؟ 

 6- 8) فكر مي كنيددرمان چه كاري براي شما انجام مي دهد؟                 

 7– 8 )فكر مي كنيد مدت زمان درمان شماچقدرطول مي كشد؟ 

.8- 8 )به نظرشما يك درمانگر با مراجع  خود چگونه بايد برخورد كند؟ 

.9-8 )به نظر شما يك درمانگر ايده آل چه ويژگي هايي دارد؟                 

 10-8)لطفاً اين جملات را تكميل كنيد: 

آدمي هستم كه …                                              

تمام زندگي من…                                             

.از همان زمان كه بچه بودم ..

براي من سخت است كه بپذيرم …                

يكي از چيزهايي كه نمي توانم ببخشم اين است كه …

 9) روابط بين فردي

1-9)خانواده اصلي                           

1-1- 9)شخصيت خود را توصيف كنيد؟               

2- 1- 9)نگرش پدرتان نسبت به شما درحال حاضر چگونه است؟

3- 1 – 9)نگرش پدرتان نسبت به شما در گذشته چگونه بوده است؟ 

.4- 1- 9)شخصيت مادر خود را توصيف كنيد.                                

 5-1- 9) نگرش مادرتان نسبت به شما در حال حاضر چگونه است؟                                                              

 6– 1-9)نگرش مادرتان نسبت به شما در گذشته چطور بوده است؟                                                             

 7- 1-9)والدين شما از چه طريقي انضباط  رادر خانه اعمال مي كنند؟                                                            

.8- 1- 9)حال و هواي عاطفي خانواده شما چگونه بود؟                                                                             

9- 1- 9)چه ويژگي هايي در شما وجود دارد كه دقيقاً مثل ويژگيهاي پدر يا مادرتان است. 

10- 1- 9)آيا مي توانيد با والدين خود درد دل كنيد؟ 

11- 1- 9)آيا والدينتان شما رادرك مي كنند؟

12- 1- 9)آيا والدينتان به شما احترام مي گذاشتند؟                 

 13- 1- 9)آيا والدينتان شما را دوست داشتند؟     

14- 1- 9)آيا كسي در تصميم گيريهاي شما دخالت مي كنند؟ 

.15- 1- 9)مهمترين فرد در زندگي شما كيست؟      

2- 9)دوستان

1-2- 9)آيابا ديگران راحت دوست مي شويد؟       

. 2- 2- 9)آيا مي توانيد روابط دوستانه خود را ادامه دهيد؟ 

 3- 2- 9)وقتي در محيطهاي اجتماعي قرار مي گيريد چه احساسي داريد؟

4- 2- 9)آياشماعقايد احساسات ونگرشهاي خودرابا صراحت وصداقت بادوستانتان درميان مي گذاريد؟

5- 2- 9)اگر پاسخ شما خيراست لطفاًدليل آن رابنويسيد.

 6- 7- 9)آيا قبل از ازدواج با جنس  مخالف رابطه دوستانه  داشته ايد؟

3- 9)ازدواج

1-3- 9)دوران نامزدي شما چقدرطول كشيد؟

.2-  3- 9)سن همسر شما چقدر است؟

 3– 3- 9)شغل همسرتان چيست ؟

.4- 3- 9)شخصيت همسر خود را توصيف كنيد؟

. 5– 3- 9)در چه حوزه هايي با يكديگر اشتراك نظر داريد؟

. 6– 3- 9)درچه حوزه هايي با يكديگر اختلاف نظر داريد؟

7- 3- 9) آيا فرزند داريد؟

8- 3- 9)اگرفرزند داريد،لطفاً سن و جنسيت آنها را بنويسيد؟

 9– 3- 9)آيا بچه هاي شما مشكل خاصي دارند؟   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *