دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های رضایت از زندگی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران

________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران (Q-LES-Q-SF) – فرم کوتاه:

سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را به عنوان «حالتی از سلامت که در آن فرد توانایی های خود را می شناسد، می تواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنار آید، به نحو پرثمر و مولدی کار کند و برای اجتماع خویش مفید باشد» تعریف می کند.

در بطن جنبش نوین روانشناسی مثبت نگر نیز بسیاری از پژوهشگران برجسته بر لزوم درنظرگرفتن جنبه های مثبت بشر و مفهوم سلامت در تعریف سلامت روانی تأکید کرده اند و غالب آنها فقدان بیماری های روانی و وجود سطوح بالای سلامت را به عنوان سلامت روان تلقی می نمایند.

در واقع ویژگی مهم سلامت روانی که فرد واجد سلامت بایستی از آن برخوردار باشد، احساس سلامت یا رضایتمندی است. با توجه به تعاریف ارایه شده از سلامت روان و تأکید این گونه تعاریف بر مسایل مثبت و از آنجا که بسیاری از پژوهش ها حاکی از شیوع کمتر بسیاری از بیماری ها در افراد برخوردار از سطوح بالای احساس ذهنی سلامت هستند؛ ضرورت مطالعه سلامت روان در کنار بیماری های روانی بیش از پیش مشخص می گردد (تقربی و همکاران، ۱۳۹۱).

هدف: سنجش میزان رضایت و لذت از زندگی در ابعاد مختلف عملکرد روزمره در طول هفته گذشته

 

سوالات:
۱ سلامت جسمانی
۲ خلق و خو
۳ کار و یا تحصیل
۴ فعالیت های خانگی
۵ ارتباطات اجتماعی
۶ ارتباطات خانوادگی
۷ فعالیت های اوقات فراغت
۸ توانایی عملکرد روزانه
۹ فعالیت و یا تمایلات زناشویی
۱۰ وضعیت اقتصادی
۱۱ شرایط خانه و زندگی
۱۲ تعادل جسمانی
۱۳ وضعیت بینایی
۱۴ خوب بودن کلی

روش نمره گذاری

پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی (Q-Les-Q) توسط اندیکت و همکاران (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۱۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت و لذت از زندگی در ابعاد مختلف عملکرد روزمره در طول هفته گذشته بکار می رود.

پرسشنامه مذکور دربرگیرنده حیطه فعالیت های عمومی فرم بلند بوده و به سبک آن نمره داده می شود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «خیلی ضعیف»، «ضعیف»، «نسبی»، «خوب» و «خیلی خوب» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

در کل چون تعدادی از سوالات ممکن است بدون پاسخ باشد، درصد حداکثر نمره (تفاضل حداقل نمره ممکن از نمره خام تقسیم بر تفاضل حداقل نمره ممکن از حداکثر نمره ممکن که پاسخ آن در صد ضرب می شود) محاسبه شده و نمره در مقیاس ۱۰۰-۰ تعیین می شود که این عدد بیانگر نمره کلی احساس ذهنی سلامت است. در مقیاس ۱۰۰-۰ نمرات بالاتر نشان دهنده سطوح بالاتر احساس ذهنی سلامت است؛ البته جهت نمره دهی در صورتی که حداقل یک سوم سوالات بدون جواب باشد؛ آن نمونه از مطالعه حذف می شود.

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

در پژوهش تقربی و همکاران (۱۳۹۱)، ضریب همبستگی پیرسون بین درصد حداکثر نمره فرم کوتاه Q-LES-Q و نمره ابزار SWLS 71/0 بود که با ۰۰۰۱/۰>P این همبستگی معنی دار است. نمره رضایت از زندگی با مقیاس تک سوالی رضایت از زندگی ۰۶/۱± ۰۹/۳ برآورد شد.

ضریب همبستگی پیرسون بین درصد حداکثر نمره فرم کوتاه Q-LES-Q و نمره مقیاس تک سوالی ۷۸/۰ بود که این همبستگی نیز معنی دار گزارش شد (۰۰۰۱/۰>P). به منظور تعیین روایی با شیوه مقایسه گروه های شناخته شده نمونه ها براساس وضعیت ابتلا به بیماری روانی و یا جسمی مزمن شناخته شده به دو گروه تقسیم شدند. آزمون t مستقل نشان می دهد درصد حداکثر نمره فرم کوتاه Q-LES-Q در دو گروه، تفاوت معنی دار دارد (۰۰۰۱/۰>P).

ضریب پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد با روش محاسبه ضریب ICC، ۹۷/۰ (۹۹/۰-۸۸/۰ = %۹۵ CI ICC) گزارش شد . نظر به این که برخی از افراد به برخی از سؤالات ابزار مورد نظر پاسخ نداده بودند و برای ارزیابی پایایی، پاسخ به کلیه سؤالات الزامی است؛ برنامه SPSS با حذف کلیه آن موارد، پایایی پرسشنامه را با ۱۰۵ نمونه بررسی کرد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر ۹۳/۰ محاسبه شد. ضریب پایایی در روش دو نیمه کردن با فرمول Equal-Length Spearman Brown و Guttman نیز ۹۶/۰ گزارش شد. ضریب همبستگی هیچ یک از سؤالات با نمره کل کمتر از ۳/۰ نیست و ضریب همبستگی سؤالات ۸، ۲، ۵، ۶، ۱۱ و ۱۴ با کل مقیاس بیش از ۷/۰ است.

در این مطالعه همبستگی پرسشنامه مذکور با SWLS و مقیاس تک سوالی رضایت از زندگی بیش از ۷/۰ گزارش شد، یعنی روایی همزمان آن تأیید گردید. اسکنیدر ضریب همبستگی بالای ۵/۰ را نشان دهنده ارتباط درون ابزاری قوی دانسته و پالیت ضریب ۷/۰≤ را جهت روا دانستن ابزار قابل قبول می داند.

پایایی ابزار با آزمون مجدد ۹۸/۰-۹۷/۰، با آلفای کرونباخ ۹۳/۰ و در روش دو نیمه کردن با فرمول Guttman و Equal-Length Spearman Brown 96/0 محاسبه شد و از این رو، این ابزار پایاست. اسکنیدر و لوبیوندو ضریب پایایی ۷/۰≤ را به عنوان سطح قابل قبول پایایی مطرح کرده اند. در مطالعه روسی ضریب آلفای نسخه ایتالیایی فرم کوتاه ۹۲/۰ و ضریب پایایی آن از طریق آزمون مجدد ۸۹/۰ برآورد شده است (تقربی و همکاران، ۱۳۹۱).

ریتسنر ثبات داخلی این ابزار را با آلفای کرونباخ در گروه مبتلا به بیماری روانی ۹۵/۰ و در گروهی از کارکنان پرستاری ۸۹/۰ و از طریق آزمون مجدد این عدد را در گروهی از بیماران روانی ۶۴/۰ گزارش کرده است. در مطالعه ما یک ضریب آلفای ابزار مورد نظر در بزرگسالان مبتلا به ADHD 88/0 و در پژوهش دوت در گروهی از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ۹۶/۰ قید شده است.

در مجموع، یافته های پژوهش در زمینه پایایی کل ابزار تقریباً با یافته های مطالعات پیشین هم خوانی دارد. به نظر می رسد علت ضریب پایایی پایین از طریق آزمون مجدد در مطالعه ریتسنر وجود اختلال شناختی عمده و شدید در گروه تحت بررسی باشد .

ناگفته نماند تعداد کم نمونه ها در روش آزمون مجدد، در پژوهش فعلی موضوعی قابل تأمل است. در مطالعه حاضر در ارتباط با همبستگی هر سؤال با نمره کل پرسشنامه ضریب همبستگی هیچ یک از سؤالات با نمره کل کمتر از ۳/۰ نبود و ضریب همبستگی سوالات، ۸، ۲، ۵، ۶، ۱۱ و ۱۴ با کل مقیاس بیش از ۷/۰ گزارش شد (تقربی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

منابع:

 تقربی، زهرا؛ شریفی، خدیجه؛ سوکی، زهرا؛ تقربی، لیلا. (۱۳۹۱). روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی (Q-LES-QSF). فصلنامه پایش، سال یازدهم، شماره دوم فروردین – اردیبهشت ۱۳۹۱، صص ۲۴۴-۲۳۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *