دانلود رایگان چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم:

مربی محترم با عرض سلام و خسته نباشید:

چک لیست زیر به منظور استفاده از نظرات ارزشمند جنابعالی جهت سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی طراحی شده است.

خواهشمند است هر بار یکی از کودکان را در نظر بگیرید و سپس هر یک از عبارت های زیر را بخوانید و نظر خودتان را با توجه به برداشتی که از آن کودک دارید، در یکی از  مربع های مربوط به آن عبارت مشخص کنید.

خواهشمند است به همه ی سوال ها جواب دهید و هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید.

سوالات:
۱ در مورد خودش احساس شایستگی می کند؟
۲ به خودش اطمینان دارد؟
۳ در زندگی احساس ناراحتی می کند؟
۴ تسلیم خواسته های نا حق کودکان دیگر می شود؟
۵ احساس می کند کودکان دیگر بهتر از او فعالیت ها را انجام می دهند؟
۶ هنگام رویارویی با افراد غریبه، نگران می شود؟
۷ فکر می کند کودکان دیگر او را دوست دارند؟
۸ در فعالیت های  گروهی شرکت  می کند؟
۹ فکر می کند دیگران به او توجه نمی کنند؟
۱۰ در انجام امور محوله موفق است؟
۱۱ به خودش به عنوان یک عضو گروه افتخار می کند؟
۱۲ به عملکرد تحصیلی  خود افتخار می کند؟
۱۳ به توانایی خود در یادگیری اطمینان دارد؟
۱۴ خود را عضو ارزشمندی از خانواده اش می داند؟
۱۵ به خانواده ی خود افتخار می کند؟
۱۶ احساس می کند، خانواده اش برایش احترام قائل اند؟
۱۷ فکر می کند اوقات خوشی را با والدینش دارد؟
۱۸ از وضعیت جسمانی اش رضایت دارد؟
۱۹ احساس می کند زیباست؟
۲۰ احساس می کند کودکان دیگر از او زیباترند؟

معرفی پرسشنامه:

این  چک لیست ۲۰ گویه دارد و توسط عزیزی مقدم ( ۱۳۸۶) طراحی شده است و  به سنجش میزان عزت نفس کودکان می پردازد، این چک لیست در اختیار مربیان قرار می گیرد و مربیان برای هر یک از کودکان بر اساس مشاهدات خود چک لیست را تکمیل می نمایند.

یکی  از اهداف مهم دوره پیش دبستانی رشد شخصیت سالم کودک می باشد، شخصیت سالم دارای ویژگی های  بسیاری می باشد یکی از مهم ترین آن ها عزت نفس بالا می باشد.

به نظر صاحبنظران عزت نفس عبارت از ارزشی که خصوصیات و صفات روانی خودپنداره، برای فرد دارد که از اعتقادات فرد در تمام چیزهایی که در او وجود دارد، ناشی می شود (بیابانگرد،۱۳۷۶).

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عزت نفس  دارای ابعاد مختلف شامل عزت نفس جسمانی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی و کلی  است( بشارت و همکاران ،  ۱۳۸۱، ص ۳۲).ریزونر (۱۹۸۲).

عزت نفس اجتماعی عبارت است از احساسی که شخص در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران دارد و همچنین این که دیگران او را چگونه دوست دارند.

عزت نفس تحصیلی با ارزش فرد از خود به عنوان  یک دانش آموز سر و کار دارد. از جنبه خانوادگی، کودک و نوجوان خود را به عنوان عضوی از خانواده می داند.

فرد که احساس می کند عضو ارزشمندی از خانواده است  و به احترامی که از اعضای خانواده کسب می کند، مطمئن است، عزت نفس بالایی خواهد داشت.

عزت نفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیت جسمانی خود، آن گونه که به نظر می رسد، مبتنی است، عزت نفس کلی، ارزیابی عمومی تری از خود است که بر ارزشیابی فرد از خودش در تمام زمینه ها مبتنی است و در احساسات همچون « من یک فرد خوب هستم» یا « من بیش تر چیز ها را در مورد خودم دوست دارم» متجلی می شود (امامی و دیگران، ۱۳۸۵،  ص ۶۶).

تعریف مفهومی:

عزت نفس: ارزش و احترامی است که فرد برای خویشتن قایل است وبر اساس آن  درمورد میزان توانمندهای خود قضاوت می کند( کوپر اسمیت، ۱۹۶۷).

تعریف عملیاتی:

از نظر عملیاتی نمره ای است که کودک از چک لیست عزت نفس براساس مشاهده مربی به دست می آورد.

مولفه های پرسشنامه:

سوالاتی که هر بعد را می سنجند عبارتند از:

الف) کل سؤالات  عزت نفس کلی می سنجند. 

ب) سؤالات ۹-۶  مربوط به عزت نفس اجتماعی می باشد.

ج)سؤالات ۱۳-۱۰ مربوط به عزت نفس تحصیلی می باشد.

د)سؤالات ۱۷-۱۴ مربوط به عزت نفس خانوادگی می باشد.

ج)سؤالات ۲۰-۱۸ مربوط به عزت نفس جسمانی  می باشد.

نمره گذاری پرسشنامه:

این چک لیست به صورت مقیاس چهار درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم ) می باشد که هر یک از این گزینه ها به ترتیب ۱، ۲، ۳ و ۴ امتیاز دارند. لازم به ذکر است که سؤالات ۳، ۴،۵، ،۶، ۶، ۹ و ۲۰  به صورت معکوس نمره گذاری می شود. این چک لیست برای سنجش عزت نفس کلی، اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و جسمانی تهیه شده است 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره ­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  – حد متوسط نمرات  – حد بالای نمرات
۲۰ – ۵۰ – ۸۰

امتیازات خود را از ۲۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۰ و حداکثر ۸۰ خواهد بود.

نمره بین  ۲۰ تا ۳۳  : عزت نفس کودکان،‌ پایین است.

نمره بین ۳۳ تا ۵۰ : عزت نفس کودکان،‌ متوسط است.

نمره بالاتر از ۵۰  : عزت نفس کودکان،‌ بالا است .

روایی و پایایی:

عزیزی مقدم (۱۳۸۶) چک لیست را در اختیار چند نفر ار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت آموزشی و روانشناسی تربیتی   قرار داد و آن ها  روایی چک لیست  را بالا ارزیابی کرده اند، وی جهت سنجش پایایی چک لیست برای ۳۰ نفر تکمیل کرده و سپس پایایی آن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  و با روش آلفای کرونباخ محاسبه  نموده است . وی پایایی کل پرسشنامه ۸۷/۰  گزارش کرده  که ضریب بالایی می باشد، و پایایی بعد اجتماعی ۴۴/۰ ، بعد تحصیلی ۷۸/۰ ، بعد خانوادگی ۷۵/۰ و بعد جسمانی ۶/۰  را گزارش کرده است.

منابع:

عزیزی مقدم ، ابوبکر (۱۳۸۶). تهیه مقیاس ارزیابی میزان عزت نفس کودکان مراکز پیش دبستانی شهرستان مهاباد با تکنیک چک لیست، مقاله منتشر نشده.

اسمیت، کوپر (۱۳۷۱). فهرست عزت نفس. ترجمه پریرخ دادستان.

امامی، طاهر و دیگران (۱۳۸۵). مقایسه اثربخشی دو شیوه شناختی- رفتاری و آموزش والدین در افزایش عزت نفس دانش آموزان. مجله دانشور رفتار، شماره  ۱۹، ص۶۵ تا ۷۴٫

بیابانگرد، اسماعیل(۱۳۷۶). روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *