سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور (تخصصی) (۱۴۰۳)

۱۹,۹۰۰ تومان

منابع آزمون استخدامی دیوان محاسبات

سوالات آزمون دیوان محاسبات

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: divan334 دسته:

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور با پاسخنامه + جزوات تخصصی

چند مورد از سوالات استخدامی دیوان محاسبات:

طبق قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی ظرف چه مدت پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی باید ترتیب پرداخت مبلغ مالیات و سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند؟
بلافاصله
دو ماه
سه ماه
یک ماه ☑️

 

 طبق اصلاحیه قانون محاسبات عمومی مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای هر سال باید حداکثر تا چه زمانی به خزانه برگشت داده شود؟
تا دهم مرداد سال بعد ☑️
تا دهم اردیبهشت سال بعد
تا پایان فروردین سال بعد
تا پایان تیر سال بعد.

 

 بموجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از مبلغ میلیارد ریال خود را برای یکبار به تأیید. ….. پر مانند
ده، شورای اقتصاد
هشت هیئت وزیران
الله هشت، شورای اقتصاد ☑️
ده، هیئت وزیران

 

 طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند جهت ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کار حداقل از سود خالص سال قبل خود را به مصرف برسانند.
دو درصد
نیم درصد ☑️
یک و نیم درصد
یک درصد

 

 طبق قانون برگزاری مناقصات، برنده دوم مناقصه در صورتی اعلام میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول:
کمتر از مبلغ تضمین باشد. ☑️
معادل مبلغ تضمین باشد.
بیشتر از مبلغ تضمین باشد.
کمتر یا معادل مبلغ تضمین باشد.

 

طبق قانون برگزاری مناقصات، طبقه بندی مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران کدامیک از موارد زیر است؟
مناقصه محدود و یک مرحله ای
مناقصه عمومی و محدود ☑️
مناقصه یک و دو مرحله ای
مناقصه عمومی و دو مرحله ای

 

 وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به چه حسابی واریز میگردد؟
۷۰ درصد به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط و ۳۰ درصد به حساب خزانه
حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط.
حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور ☑️
۶۰ درصد به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط و ۴۰ درصد به حساب خزانه

 

 کدامیک از موارد زیر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی نیست؟
تصویب اساسنامه ☑️
تغییر در مواد اساسنامه
افزایش سرمایه
انحلال شرکت قبل از موعد

 

 اگر براثر زبانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی از میان برود هیأت مدیره مکلف است طی چه مدت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود؟
سه ماه
یک ماه
دو ماه
بلا فاصله ☑️

 

 کدامیک از موارد زیر در ارتباط با زمان تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سهامی جهت رسیدگی به صورتهای مالی سال قبل صحیح است؟
تیرماه سال بعد.
طبق مهلت پیش بینی شده در اساسنامه ☑️
خرداد ماه سال بعد.
طبق مهلت تعیین شده توسط مجمع عمومی

 

مدیر عامل شرکت سهامی نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد، مگر:
با تصویب سه چهارم سهامی که حق رأی دارند.
با تصویب دوسوم سهامی که حق رأی دارند.
با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ☑️
با تصویب دوسوم آراء حاضر در مجمع عمومی

 

 چنانچه بازرس قانونی ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید
به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد. ☑️
به هیئت مدیره اطلاع دهد و در صورت عدم توجه به اولین مجمع عمومی گزارش دهد.
به مجمع عمومی اطلاع دهد و در صورت عدم توجه به مرجع قضائی اعلام نماید.
فقط به اولین مجمع عمومی گزارش دهد

 

سود خالص شرکت غیر دولتی الف (سهامی عام) در سال مالی ۱۳۸۸ مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال و مانده زیان انباشته تعدیل شده ابتدای سال شرکت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال میباشد مبلغ اندوخته قانونی قابل احتساب کدامیک از مبالغ زیر است؟
۷۰ میلیون ریال
۳۵ میلیون ریال
صفر ☑️
مبلغ آن توسط مجمع عمومی تعیین می شود.

 

 زیان انباشته شرکت الف (سهامی خاص) در پایان سال ۱۳۸۹ مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال است که معادل ۶۰ سرمایه شرکت است. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأی به انحلال شرکت ندهد کدام اقدام زیر باید انجام شود؟
افزایش سرمایه معادل ۱۸۰ میلیون ریال.
کاهش سرمایه معادل ۳۲۰ میلیون ریال
کاهش سرمایه معادل ۴۸۰ میلیون ریال ☑️
افزایش سرمایه معادل ۱۶۰ میلیون ریال

 

 سرمایه شرکت ب (سهامی خاص) در پایان سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال است که مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال آن تأدیه نشده است. چنانچه شرکت تصمیم داشته باشد سرمایه شرکت را معادل ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد، طبق اصلاحیه قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت تا چه میزان مجاز میباشد؟
۳۰۰ میلیارد ریال
۵۰۰ میلیارد ریال
صفر ☑️
۲۰۰ میلیارد ریال

 

کدامیک از موارد زیر در مورد تصمیمات و اقدامات مدیر عامل شرکت سهامی که برخلاف مقررات اصلاحیه قانون تجارت انتخاب شده، صحیح است؟
در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است. ☑️
در مقابل صاحبان سهام غیر معتبر و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
در مقابل صاحبان سهام معتبر و در مقابل اشخاص ثالث غیر معتبر است.
مسئولیتهای سمت مدیریت عامل شامل حال او نخواهد شد.

 

طبق قانون بازار اوراق بهادار کدامیک از موارد زیر از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نیست؟
سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های خصوصی
اوراق مشارکت منتشره توسط موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی
هیچکدام ☑️

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

سوالات تخصصی:

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی حسابداری مالی + پاسخنامه تشریحی

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی حسابرسی + پاسخنامه تشریحی

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی حسابداری دولتی + پاسخنامه

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی قوانین مالی و محاسباتی + پاسخنامه

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی قانون تجارت + پاسخنامه

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری + پاسخنامه

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی کاربرد نرم افزارها در حسابداری و حسابرسی + پاسخنامه

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی بودجه + پاسخنامه

مجموعه سوالات تخصصی استخدامی زبان تخصصی + پاسخنامه

جزوات تخصصی:

درسنامه تخصصی قانون مدیریت خدمات کشوری

درسنامه تخصصی قانون اساسی

درسنامه تخصصی قانون دیوان محاسبات کشور

درسنامه تخصصی قانون برگزاری مناقصات

درسنامه تخصصی قانون محاسبات عمومی

سوالات عمومی:

مجموعه سوالات عمومی معارف اسلامی

مجموعه سوالات عمومی ریاضی و آمار مقدماتی

مجموعه سوالات عمومی زبان انگلیسی عمومی

مجموعه سوالات عمومی اطلاعات عمومی

مجموعه سوالات عمومی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

مجموعه سوالات عمومی فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

جزوات عمومی:

جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی

جزوه استخدامی معارف اسلامی

جزوه استخدامی مهارت های هفت گانه ICDL

جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی

جزوه استخدامی زبان انگلیسی عمومی

سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات

پکیج سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات از پرکاربردترین پکیج‌های آموزشی، نمونه سوالات آزمون استخدامی حسابرس دیوان محاسبات است، این پکیج آموزشی مناسب برای تمامی افرادی است که از طریق رشته‌های مختلف خواهان شرکت در آزمون استخدامی هستند.

 

پکیج آموزشی نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات به گونه‌ای طراحی شده ‌است که با استفاده از آن دیگر نیاز به خواندن جزوه‌ها و کتاب‌های قطور و سنگین ندارید و به راحتی می‌توانید با حل تمرینات موجود در آن سطح دانش خود را محک بزنید.

 

پکیج آموزشی طراحی شده در سیستم آموزشی ما برگرفته از مهم‌ترین سوالات آزمون‌های پیشین استخدامی است که با استفاده از آن به راحتی می‌توانید با نوع سوالات و مباحث کلیدی آزمون استخدامی حسابرس دیوان محاسبات آشنا شوید.

 

از آنجا که استفاده از نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات جز بهترین روش‌ها جهت سنجش سطح علمی شما طراحی و ایجاد شده است، بنابراین تهیه پکیج آموزشی سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات به افرادی که فرصت کافی برای خواندن کتاب‌های حجیم را ندارند، کمک خواهد کرد تا نمره قابل قبول و بالایی در این درس کسب نمایند.

 

به‌طور کلی شما قادر خواهید بود با استفاده از نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات با سطح و نوع سوالات آشنا شوید. اینگونه به دلیل آشنایی شما با نوع امتحان و سطح سوالات در زمان برگزاری امتحان دیگر اضطراب نخواهید داشت.

 

یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌ها جهت آشنایی با نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات استفاده از نمونه سوالات سالیان پیشین آن است.

پکیج آموزشی نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات به گونه‌ای طراحی شده‌ است که مجموعه‌ای از سوالات پرتکرار در آزمون‌های گذشته استخدامی حسابرسی را از شما به صورت مرحله به مرحله با رعایت زمان مشخص امتحان می‌گیرند.

 

اما نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات دارای قابلیت‌هایی همچون، شرکت در آزمون‌ها متعدد و دارا بودن سوالات اصلی سالیان گذشته آزمون استخدامی حسابرسی دیوان محاسبات است. این ویژگی‌ها سبب شده تا مطالب و نکات مهم به صورت عمقی در ذهن متقاضیان باقی بماند.

 

به کارگیری شیوه صحیح آموزشی

مطالعه دقیق مطالب و استفاده از نمونه سوالات آزمون استخدامی بهترین شیوه جهت کسب آمادگی لازم برای روبه‌رو شدن با آزمون استخدامی و کسب شغل دلخواهتان است.

 

سخن آخر

امروزه با گسترش جوامع دغدغه بسیاری از افراد به خصوص جوانان کسب یک شغل مناسب است.

از آنجا که در تمامی جوامع شغل‌های دولتی از جمله شغل‌های پر اهمیت و دارای بازار کار تضمین شده است و از همه مهم‌تر از مزیت ویژه گوناگونی همچون بازار کار و درآمد مناسب برخوردار است، به همین جهت بسیاری از افراد خواهان تحصیل و کسب شغل دلخواه خود در این زمینه هستند.

نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین نمونه پکیج آموزشی آزمون استخدامی حسابرسی دیوان محاسبات است.

استفاده از نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات جهت آموزش مطالب درسی و همچنین کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون آن‌ها مناسب هستند.

با استفاده از پکیج آموزشی نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات، به سوالات آزمون‌های گذشته دسترسی پیدا خواهید کرد، این گونه با اطمینان بیشتری در جلسه امتحان شرکت خواهید کرد و استرس کمتری خواهید داشت.

 

سوالات متداول برای سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات

آیا به جای مطالعه کتاب می‌توان پکیج نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات را مطالعه نمود؟

بله، استفاده از نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات شما را بی‌نیاز از مطالعه کتاب و جزوات خواهد کرد؛ اما بهتر است جهت عملکرد بهتر و بیشتر، پیش از استفاده از این پکیج آموزشی، مروری بر دروس و جزوات خود داشته باشید.

 

مزیت استفاده از نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات در چیست؟

این نمونه سوالات به سرعت یادگیری شما کمک خواهد نمود. همچنین شما با مطالعه این نمونه سوالات با اهمیت موضوعات اصلی آشنا خواهید شد و متوجه خواهید شد که کدام یک از موضوعات کتاب بیشتر مورد توجه طراحان سوال است. بنابراین می‌توانید تمرکز بیشتری بر روی موضوعات پر اهمیت داشته باشید.

 

سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات شامل چه مواردی خواهد شد؟

تمام سوالات به شیوه ی حرفه‌ای از سرفصل‌های مهم و مطالب مهم طراحی شده است.

 

چگونه می‌توان سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات را تهیه کرد؟

تنها زمانی دریافت فایل سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات امکان پذیر است که هزینه آن را از طریق درگاه‌های ارتباطی پرداخت کنید. پس از پرداخت هزینه لینک دانلود سوالات برای شما فرستاده خواهد شد و شما قادر خواهید بود فایل را دانلود کرده و آن را مطالعه کنید.

 

بهترین زمان استفاده از سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات چه هنگامی است؟

بهترین زمان برای استفاده از سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات در همان ابتدای ترم است؛ تا شما فرصت کافی برای یادگیری و مطالعه مطالب را داشته باشید. زیرا این درس همان‌طور که از نامش پیداست، درسی بسیار سنگین و مشکل است و ممکن است افراد نتوانند پر بازه زمانی کوتاهی از پس مطالعه آن برآیند.

 

در هر صورت حتی اگر دیر به فکر مطالعه دروس خود افتاده‌اید نیز نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات بهترین راه برای مطالعه شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور (تخصصی) (۱۴۰۳)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *