رایگان سوالات استخدامی مالیه عمومی بودجه و برنامه ریزی ۱۴۰۳

۲۴,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی مالیه عمومی بودجه و برنامه ریزی با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

فهرست مطالب:

چند مورد از سوالات استخدامی درس مالیه عمومی بودجه و برنامه ریزی:

کالایی که هم رقابت پذیر است و هم منافع آن قابل تخصیص است چه نوع کالایی است؟ ۱-عمومی خاص ۲-عمومی ۳-خصوصی ✓ ۴-عمومی خالص   در صورت وجود آثار خارجی مثبت، دولت با استفاده از و در صورت بروز آثار خارجی منفی، دولت با استفاده از تولید را به سطح بهینه نزدیک می کند ۱-سوبسید مالیات ✓ ۲-مالیات – مالیات ۳-سوبسید – سوبسید ۴-مالیات – سوبسید   در حالتی که منحنی لورنز بر محور افقی منطبق است آن گاه ۱-توزیع درآمد کاملا برابر است ۲-توزیع درآمد کاملا نابرابر است ✓ ۳-توزیع درآمد می تواند برابر یا نابرابر باشد ۴-توزیع درآمد بستگی به ضریب جینی دارد و در این شرایط نا مشخص است  

نمونه سوالات مالیه عمومی و بودجه ریزی

  بر اساس دیدگاه مطلوبیون، چرا انتقال در آمد از ثروتمندان به فقرا مطلوبیت اجتماعی را افزایش می دهد؟ ۱-مطلوبیت نهایی فقرا از واحدهای پول بزرگتر از ثروتمندان است ✓ ۲-مطلوبیت نهایی فقرا از واحدهای پول صعودی است ۳-انتقال پول به فقرا باعث افزایش در عرضه کل اقتصاد می شود ۴-انتقال پول به فقرا باعث افزایش در انگیزه کار و تلاش می شود   مبارزه با تکدی گری و حمایت از خانوار های بی سرپرست وظیفه کدامیک از سازمان های کشوری است؟ ۱-کمیته امداد امام ۲-تامین اجتماعی ۳-صندوق بازنشستگی ۴-سازمان بهزیستی ✓   اجرای طرح شهید رجایی از فعالیت های کدام مجموعه محسوب می شود؟ ۱-سازمان بهزیستی ۲-سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ✓ ۳-سازمان تامین اجتماعی ۴-صندوق بازنشستگی   دو جز اصلی هر مالیات کدام است؟ ۱-مالیات ثابت و مالیات متغیر ۲-نرخ و مقدار مالیات ۳-پایه و نرخ مالیات ✓ ۴-مالیات ثابت و نزولی  

دانلود رایگان نمونه سوالات مالیه عمومی و بودجه

  در مالیات های تنازلی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ۱-خانوار های کم درآمد مالیات بیشتری پرداخت می کنند ✓ ۲-نرخ نهایی مالیات برابر با نرخ متوسط مالیات است ۳-نرخ نهایی مالیات بیشتر از نرخ متوسط مالیات است ۴-خانوار های پردرآمد مالیات بیشتری پرداخت می کنند   در صورت برقراری مالیات بر مجموعه کالاهای مصرفی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ۱-اجتناب از پرداخت مالیات آسانتر است ۲-عمده بار مالیاتی بر دوش مصرف کنندگان خواهد بود ۳-اجتناب از پرداخت مالیات دشوارتر خواهد بود ✓ ۴-مصرف کنندگان و تولید کنندگان به یک اندازه مالیات می پردازند   در مالیات تصاعدی ، ۱-نرخ نهایی مالیات برابر نرخ متوسط مالیات است ۲-نرخ نهایی مالیات بیش از نرخ متوسط مالیات است ✓ ۳-نرخ نهایی مالیات کمتر از نرخ متوسط مالیات است ۴-نرخ نهایی مالیات می تواند بیشتر و یا کمتر از نرخ متوسط مالیات باشد   مالیات بر مصرف جز کدامیک از انواع مالیات ها دسته بندی می شود؟ ۱-نسبی ۲-تصاعدی ۳-مقطوع ۴-تنازلی ✓   در چه شرایطی تمام بار مالیاتی به عهده تولید کننده است؟ ۱-در حالت منحنی تقاضای عمودی ۲-در حالت منحنی عرضه افقی ۳-در حالت منحنی عرضه عمودی ✓ ۴-در حالت کشش بی نهایت منحنی عرضه   در چه حالت سوبسید جنسی بر سوبسید نقدی ارجحیت دارد؟ ۱-تورم شدید ✓ ۲-اختلاف طبقاتی شدید ۳-پی آمد های خارجی منفی ۴-کالاهای لوکس  

نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی و بودجه

  کدام گزینه در خصوص اثر سوبسید بر واحد در بازار انحصاری صحیح است؟ ۱-باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود ✓ ۲-بر رفاه اجتماعی تاثیر ندارد ۳-باعث کاهش تولید می شود ۴-بر تولید تاثیری ندارد   اصل تقدم در آمدها بر هزینه ها مربوط به کدامیک از اصول بودجه است؟ ۱-اصل تعادل ✓ ۲-اصل جامعیت ۳-اصل شاملیت ۴-اصل تخصیص   در چه شرایطی سهم مالیات مصرف کنندگان کمتر و سهم مالیات عرضه کنندگان بیشتر است؟ ۱-منحنی تقاضا نسبت به منحنی عرضه کشش کمتری داشته باشد ۲-منحنی عرضه نسبت به منحنی تقاضا کشش کمتری داشته باشد✓ ۳-پس انداز جامعه در سطح پایینی باشد ۴-پس انداز جامعه در سطح بالایی باشد   مالیات در بازار انحصاری چه اثری را در پی خواهد داشت؟ ۱-کاهش قیمت برای انحصارگر ✓ ۲-افزایش قیمت برای انحصارگر ۳-افزایش سود خالص انحصارگر ۴-انحصارگر در پرداخت مالیات شریک نخواهد بود   نظارت پارلمانی در پایان سال مالی از چه طریقی اعمال می گردد؟ ۱-دادگستری ۲-مجلس شورای اسلامی ۳-لایحه تفریغ بودجه ✓ ۴-سازمان بازرسی کل کشور   براساس کدامیک از اصول بودجه نباید در آمد ها از هزینه ها تهاتر شوند؟ ۱-اصل وحدت بودجه ۲-اصل انعطاف پذیری ۳-اصل شاملیت ۴-اصل جامعیت ✓   در مراحل تفصیلی اجرای بودجه، تسجیل به چه معنا می باشد؟ ،۱-اجرای قراردادها با رعایت قوانین و مقررات ۲-تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته ✓ ۳-صدور سندی در وجه ذینفع ۴-تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین  

نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی و بودجه ریزی

  چهار مرحله نخست از مراحل تفضیلی اجرای بودجه کدام است؟ ۱-تشخیص، تسجیل، حواله، تعهد ۲-تامین اعتبار، تشخیص، تعهد، حواله ۳-تامین اعتبار، تخصیص، حواله، تسجیل ۴-تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله ✓   براساس منحنی لورنز ، کدام مفهوم اندازه گیری می شود؟ ۱-توزیع درآمد ✓ ۲-تخصیص منابع ۳-تخصیص منافع ۴-دخالت دولت در اقتصاد   کدام گزینه صحیح است؟ ۱-هم قبل و هم بعد از کلاسیک ها دولت ها نقش بیشتری در اقصاد داشتند ۲-قبل از کلاسیک ها دولت ها نقش کمتری در اقصاد داشتند، اما بعد از ارائه نظریه کلاسیک ها نقش آنها در اقتصاد بیشتر شد ۳-هم قبل و هم بعد از کلاسیک ها دولت ها نقش کمتری در اقصاد داشتند ۴-قبل از کلاسیک ها دولت ها نقش بیشتری در اقصاد داشتند اما بعد از ارائه نظریه کلاسیک ها نقش آنها در اقتصاد کمتر شد ✓   کدام یک از گزینه های زیر به هزینه های تمام شدنی دولت دلالت ندارد؟ ۱-پرداخت حقوق کارکنان دولت ۲-پرداختی به بیکاران ✓ ۳-ساخت بیمارستان دولتی ۴-ساخت نیروگاه دولتی   در شرایط نامطلوب اجتماعی، روند منظم در افزایش هزینه های دولت چه شکلی پیدا می کند؟ ۱-به هم می ریزد ✓ ۲-تغییر نمی کند ۳-ادامه پیدا می کند ۴-راکد می شود   براساس دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی ، نسبت هزینه های انتقالی دولت در کدام مرحله افزایش می یابد؟ ۱-مرحله اول توسعه ۲-مرحله دوم توسعه ۳-مرحله مصرف و تولید انبوه ✓ ۴-مرحله بلوغ اقتصادی   براساس نظر واگنر کدام یک از عوامل زیر موجب رشد اندازه نسبی بخش عمومی نخواهد شد؟ ۱-گسترش بازار ها ۲-بحران های اجتماعی ✓ ۳-توسعه شهر ها و شهر نشینی ۴-افزایش تقاضا برای کالا و خدمات اجتماعی   کدام یک از گزینه های زیر موجب می شود بازارهای رقابتی نتوانند تخصیص موثر و بهینه منابع را بوجود آورند؟ ۱-پی آمدهای خارجی ✓ ۲-تعداد زیاد تولید کننده ۳-تعداد زیاد مصرف کننده ۴-آزادی ورود و خروج عرضه کنندگان و متقاضیان  

کتاب تست مالیه عمومی و بودجه ریزی

  در صورتی که پی آمد خارجی تولید کالایی مثبت باشد، برای میزان تولید در سطح رقابتی کدام گزینه صحیح خواهد بود؟ ۱-مجموع فایده نهایی خارجی و داخلی بزرگتر از هزینه نهایی خواهد بود ✓ ۲-مجموع فایده نهایی خارجی و داخلی کوچکتر از هزینه نهایی خواهد بود ۳-مجموع هزینه نهایی خارجی و داخلی بزرگتر از فایده نهایی خواهد بود ۴-مجموع هزینه نهایی خارجی و داخلی کوچکتر از فایده نهایی خواهد بود   حد مطلوب و بهینه تولید برای جامعه در مورد کالایی با پی آمد مثبت و برای کالایی با پی آمد منفی از تولید در سطح رقابتی است ۱-کمتر و کمتر ۲-بیشتر و بیشتر ۳-کمتر و بیشتر ۴-بیشتر و کمتر ✓   ویژگی رقابت پذیری کالا یعنی ۱-امکان مصرف همزمان کالا توسط افراد جامعه ۲-عدم امکان مصرف همزمان کالا توسط افراد جامعه ✓ ۳-امکان فروش کالا به قیمت مناسب ۴-عدم امکان فروش کالا به قیمت مناسب   کدام گزینه به خصوصیات بزرگراهی که امکان اخذ عوارض برای استفاده از آن وجود داشته و هنوز به مرحله ازدحام نرسیده است ، دلالت دارد؟ ۱-غیر قابل رقابت و غیر قابل تخصیص بودن منافع ۲-غیر قابل رقابت و قابل تخصیص بودن منافع ✓ ۳-رقابت پذیری و غیر قابل تخصیص بودن منافع ۴-رقابت پذیری و قابل تخصیص بودن منافع   کدام گزینه صحیح است؟ ۱-هزینه نهایی استفاده از کالای عمومی خالص صفر است ✓ ۲-هزینه نهایی تولید کالای عمومی خالص صفر است ۳-فایده نهایی استفاده از کالای عمومی خالص صفر است ۴-هزینه کل تولید کالای عمومی خالص صفر است   برای به دست آوردن منحنی تقاضای بازار کالای عمومی از جمع و کالای خصوصی از جمع تقاضای افراد جامعه استفاده می شود ۱-افقی و افقی ۲-عمودی و عمودی ۳-افقی و عمودی ۴-عمودی و افقی ✓   کدام یک از گزینه ها به اهداف و یا وظایف دولت دلالت ندارد؟ ۱-تخصیص بهینه منابع ۲-تخصیص بهینه منافع ✓ ۳-توزیع عادلانه درآمد ۴-حفظ ثبات اقتصادی   کدام یک از افراد زیر طرفدار دخالت دولت در توزیع در آمد هستند؟ ۱-هابز ۲-جان لاک ۳-بوکنن ✓ ۴-جان لاک و بو کنن   بو کنن بیان می کند که ۱-انتقال سوبسید به فقرا، الزاما عرضه کار آنها را کاهش می دهد ۲-انتقال سوبسید به فقرا، الزاما عرضه کار آنها را کاهش نمی دهد ✓ ۳-مالیات بر در آمد و دستمزد، عرضه ساعات کار از سوی افراد را کاهش می دهد ۴-دولت نباید اقدام به پرداخت سوبسید نماید اما اخذ مالیات از افراد بهتر خواهد بود  

نمونه سوالات تستی مالیه عمومی و بودجه ریزی

  زیربنای فکری مطلوبیون در توزیع مجدد در آمد در صورتی صحیح خواهد بود که ۱-منحنی مطلوبیت نهایی در آمد نزولی فرض شود ✓ ۲-منحنی مطلوبیت نهایی در آمد ثابت فرض شود ۳-منحنی مطلوبیت نهایی در آمد صعودی فرض شود ۴-تعداد فقرا بیشتر از تعداد ثروتمندان باشد   طرح سرباز از فعالیتهای کدام سازمان بوده است؟ ۱-تامین اجتماعی ۲-کمیته امداد امام ✓ ۳-صندوق بازنشستگی ۴-سازمان بهزیستی   در کدام نوع از مالیات ، از صاحبان درآمد بالا با نرخ بیشتری نسبت به دارندگان در آمد پایین مالیات اخذ می گردد؟ ۱-مالیات تصاعدی ✓ ۲-مالیات نسبی ۳-مالیات تنازلی ۴-مالیات مقطوع   کدام نظریه مالیاتی ، در توزیع مجدد در آمد نقشی ندارد؟ ۱-نظریه مالیات مبتنی بر اصل فایده ✓ ۲-نظریه مالیات مبتنی بر اصل توانایی پرداخت ۳-نظریه مبتنی بر سیستم مالیات تصاعدی ۴-نظریه مبتنی بر سیستم مالیات نسبی   در چه شرایطی اعمال مالیات بر مصرف مناسب است؟ ۱-پس انداز جامعه کم و مصرف کنندگان سهم کمتری از درآمد را پس انداز کنند ✓ ۲-پس انداز جامعه بیشتر و مصرف کنندگان سهم بیشتری از درآمد را پس انداز کنند ۳-توزیع درآمد و ثروت در جامعه از نابرابری بالایی برخوردار باشد ۴-سهم مصرف از درآمد جامعه، پایین باشد   در چه شرایطی سوبسید جنسی، رفاه جامعه را نسبت به سوبسید نقدی بیشتر بالا می برد؟ ۱-در شرایط تورم پایین ۲-در شرایط اشتغال پایین ۳-در شرایطی که کالای شامل سوبسید، کالایی با پی آمد خارجی مثبت باشد ✓ ۴-در شرایطی که کالای شامل سوبسید، کالایی معمولی باشد   در صورتی که منحنی تقاضا کاملا بدون کشش باشد ، قیمت پس از سوبسید برای مصرف کننده ۱-تغییر نمی کند ۲-به اندازه سوبسید کاهش می یابد ✓ ۳-به اندازه سوبسید افزایش می یابد ۴-به میزان کمتر از سوبسید کاهش می یابد  

بهترین کتاب مالیه عمومی و بودجه ریزی برای استخدامی

  سهم سوبسید متقاضی در صورتی حداکثر خواهد شد که باشد ۱-کشش منحنی تقاضا کمتر و کشش منحنی عرضه بیشتر ✓ ۲-کشش منحنی تقاضا بیشتر و کشش منحنی عرضه بیشتر ۳-کشش منحنی تقاضا کمتر و کشش منحنی عرضه کمتر ۴-کشش منحنی تقاضا بیشتر و کشش منحنی عرضه کمتر   کدام روش استهلاک، صرفه جویی مالیاتی کمتری را به همراه دارد؟ ۱-روش استهلاک خط مستقیم ✓ ۲-روش استهلاک دویست درصد ۰۳-روش استهلاک صد و پنجاه درصد ۴-روش استهلاک کسر جمع سالهای عمر سرمایه   بر اساس منحنی بی تفاوتی در آمد و فراغت؛ ۱-کاهش دستمزد و حقوق موجب افزایش عرضه کار می شود ۲-کاهش دستمزد و حقوق موجب کاهش عرضه کار می شود ۳-کاهش دستمزد و حقوق بر عرضه کار تأثیر ندارد ۴-کاهش دستمزد و حقوق می تواند هم موجب کاهش عرضه کار و هم افزایش آن شود ✓   کدام یک از گزینه ها جزء مراحل چهار گانه بودجه نیست؟ ۱-تهیه و تنظیم ۲-بررسی و تحلیل کارشناسی قبل از تصویب ✓ ۳-تصویب ۴-اجرا   ابلاغ بخشنامه بودجه، در کدام یک از مراحل چهار گانه بودجه صورت می گیرد؟ ۱-تهیه و تنظیم ✓ ۲-بررسی و تحلیل کارشناسی قبل از تصویب ۳-تصویب ۴-اجرا  

جزوه مالیه عمومی و بودجه ریزی برای استخدامی

  مبادله موافقت نامه طرح ها و فعالیتها بین کدام نهادها صورت می گیرد؟ ۱-مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه ۲-قوه مجریه و سازمان برنامه و بودجه ۳-سازمان برنامه و بوجه و دستگاه های اجرایی ✓ ۴-دستگاه اجرایی و ذیحساب   طبق قانون محاسبات عمومی اولین مرحله از ۵ مرحله تفصیلی اجرای بودجه ، مرحله می باشد ۱-تشخیص✓ ۲-تسجیل ۳-تعهد ۴-تامین اعتبار   نظارت اداری توسط کدام یک از نهادها صورت می گیرد؟ ۱-قوه مجریه ✓ ۲-مجلس شورای اسلامی ۳-دیوان محاسبات ۴-قوه مقننه   اصل تعادل بودجه متأثر از دیدگاه کدام مکتب است؟ ۱-کلاسیک ها ✓ ۲-کینرینها ۳-پولیون ۴-نئوکینزینها   کدام اصل بر مشروح بودن بودجه و تهیه و تنظیم آن به تفکیک در آمد و هزینه به صورت جداگانه برای هریک از دستگاهها و سازمانهای مختلف دلالت دارد؟ ۱-اصل کاملیت بودجه ۲-اصل جامعیت بودجه ۳-اصل شاملیت بودجه ✓ ۴-اصل تخصیص بودجه   کدام گزینه جزء سیاست های مالی نیست؟ ۱-مالیات ۲-هزینه های دولت در بازار کالا ۳-پرداخت های بازنشستگی ۴-افزایش تسهیلات بانکی ✓   به نظر کلاسیکها دخالت دولت در اقتصاد سبب می شود ۱-کاهش کارایی ✓ ۲-افزایش کارایی ۳-افزایش درآمد ملی ۴-عدم رقابت   اساس نظریه کلاسیکها بر چه اصلی استوار بود؟ ۱-دخالت دولت ۲-کاهش فعالیت بازار ۳-رقابت ✓ ۴-عدم رقابت   کدام یک از گزینه های زیر از نظر آدام اسمیت جزء وظایف دولت محسوب نمی شود؟ ۱-حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان ۲-ایجاد نظم و قانون و جلوگیری از تجاوز افراد ۳-توزیع مجدد درآمد ✓ ۴-تولید کالاهایی که فایده زیادی برای جامعه دارد ولی بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آنها ندارد

بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی مالیه عمومی بودجه و برنامه ریزی با جواب (تستی و تشریحی) + جزوه

*با این مجموعه تسلط کافی به سوالات استخدامی مالیه عمومی بودجه و برنامه ریزی خواهید داشت*

 

دانلود جزوه مالیه عمومی برای استخدامی

چند مورد از سوالات استخدامی درس مالیه عمومی بودجه و برنامه ریزی:

کالایی که هم رقابت پذیر است و هم منافع آن قابل تخصیص است چه نوع کالایی است؟
۱-عمومی خاص
۲-عمومی
۳-خصوصی ✓
۴-عمومی خالص
 
در صورت وجود آثار خارجی مثبت، دولت با استفاده از و در صورت بروز آثار خارجی منفی، دولت با استفاده از تولید را به سطح بهینه نزدیک می کند
۱-سوبسید مالیات ✓
۲-مالیات – مالیات
۳-سوبسید – سوبسید
۴-مالیات – سوبسید
 
در حالتی که منحنی لورنز بر محور افقی منطبق است آن گاه
۱-توزیع درآمد کاملا برابر است
۲-توزیع درآمد کاملا نابرابر است ✓
۳-توزیع درآمد می تواند برابر یا نابرابر باشد
۴-توزیع درآمد بستگی به ضریب جینی دارد و در این شرایط نا مشخص است
 

نمونه سوالات مالیه عمومی و بودجه ریزی

 
بر اساس دیدگاه مطلوبیون، چرا انتقال در آمد از ثروتمندان به فقرا مطلوبیت اجتماعی را افزایش می دهد؟
۱-مطلوبیت نهایی فقرا از واحدهای پول بزرگتر از ثروتمندان است ✓
۲-مطلوبیت نهایی فقرا از واحدهای پول صعودی است
۳-انتقال پول به فقرا باعث افزایش در عرضه کل اقتصاد می شود
۴-انتقال پول به فقرا باعث افزایش در انگیزه کار و تلاش می شود
 
مبارزه با تکدی گری و حمایت از خانوار های بی سرپرست وظیفه کدامیک از سازمان های کشوری است؟
۱-کمیته امداد امام
۲-تامین اجتماعی
۳-صندوق بازنشستگی
۴-سازمان بهزیستی ✓
 
اجرای طرح شهید رجایی از فعالیت های کدام مجموعه محسوب می شود؟
۱-سازمان بهزیستی
۲-سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ✓
۳-سازمان تامین اجتماعی
۴-صندوق بازنشستگی
 
دو جز اصلی هر مالیات کدام است؟
۱-مالیات ثابت و مالیات متغیر
۲-نرخ و مقدار مالیات
۳-پایه و نرخ مالیات ✓
۴-مالیات ثابت و نزولی
 

دانلود رایگان نمونه سوالات مالیه عمومی و بودجه

 
در مالیات های تنازلی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
۱-خانوار های کم درآمد مالیات بیشتری پرداخت می کنند ✓
۲-نرخ نهایی مالیات برابر با نرخ متوسط مالیات است
۳-نرخ نهایی مالیات بیشتر از نرخ متوسط مالیات است
۴-خانوار های پردرآمد مالیات بیشتری پرداخت می کنند
 
در صورت برقراری مالیات بر مجموعه کالاهای مصرفی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
۱-اجتناب از پرداخت مالیات آسانتر است
۲-عمده بار مالیاتی بر دوش مصرف کنندگان خواهد بود
۳-اجتناب از پرداخت مالیات دشوارتر خواهد بود ✓
۴-مصرف کنندگان و تولید کنندگان به یک اندازه مالیات می پردازند
 
در مالیات تصاعدی ،
۱-نرخ نهایی مالیات برابر نرخ متوسط مالیات است
۲-نرخ نهایی مالیات بیش از نرخ متوسط مالیات است ✓
۳-نرخ نهایی مالیات کمتر از نرخ متوسط مالیات است
۴-نرخ نهایی مالیات می تواند بیشتر و یا کمتر از نرخ متوسط مالیات باشد
 
مالیات بر مصرف جز کدامیک از انواع مالیات ها دسته بندی می شود؟
۱-نسبی
۲-تصاعدی
۳-مقطوع
۴-تنازلی ✓
 
در چه شرایطی تمام بار مالیاتی به عهده تولید کننده است؟
۱-در حالت منحنی تقاضای عمودی
۲-در حالت منحنی عرضه افقی
۳-در حالت منحنی عرضه عمودی ✓
۴-در حالت کشش بی نهایت منحنی عرضه
 
در چه حالت سوبسید جنسی بر سوبسید نقدی ارجحیت دارد؟
۱-تورم شدید ✓
۲-اختلاف طبقاتی شدید
۳-پی آمد های خارجی منفی
۴-کالاهای لوکس
 

نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی و بودجه

 
کدام گزینه در خصوص اثر سوبسید بر واحد در بازار انحصاری صحیح است؟
۱-باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود ✓
۲-بر رفاه اجتماعی تاثیر ندارد
۳-باعث کاهش تولید می شود
۴-بر تولید تاثیری ندارد
 
اصل تقدم در آمدها بر هزینه ها مربوط به کدامیک از اصول بودجه است؟
۱-اصل تعادل ✓
۲-اصل جامعیت
۳-اصل شاملیت
۴-اصل تخصیص
 
در چه شرایطی سهم مالیات مصرف کنندگان کمتر و سهم مالیات عرضه کنندگان بیشتر است؟
۱-منحنی تقاضا نسبت به منحنی عرضه کشش کمتری داشته باشد
۲-منحنی عرضه نسبت به منحنی تقاضا کشش کمتری داشته باشد✓
۳-پس انداز جامعه در سطح پایینی باشد
۴-پس انداز جامعه در سطح بالایی باشد
 
مالیات در بازار انحصاری چه اثری را در پی خواهد داشت؟
۱-کاهش قیمت برای انحصارگر ✓
۲-افزایش قیمت برای انحصارگر
۳-افزایش سود خالص انحصارگر
۴-انحصارگر در پرداخت مالیات شریک نخواهد بود
 
نظارت پارلمانی در پایان سال مالی از چه طریقی اعمال می گردد؟
۱-دادگستری
۲-مجلس شورای اسلامی
۳-لایحه تفریغ بودجه ✓
۴-سازمان بازرسی کل کشور
 
براساس کدامیک از اصول بودجه نباید در آمد ها از هزینه ها تهاتر شوند؟
۱-اصل وحدت بودجه
۲-اصل انعطاف پذیری
۳-اصل شاملیت
۴-اصل جامعیت ✓
 
در مراحل تفصیلی اجرای بودجه، تسجیل به چه معنا می باشد؟
،۱-اجرای قراردادها با رعایت قوانین و مقررات
۲-تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته ✓
۳-صدور سندی در وجه ذینفع
۴-تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین
 

نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی و بودجه ریزی

 
چهار مرحله نخست از مراحل تفضیلی اجرای بودجه کدام است؟
۱-تشخیص، تسجیل، حواله، تعهد
۲-تامین اعتبار، تشخیص، تعهد، حواله
۳-تامین اعتبار، تخصیص، حواله، تسجیل
۴-تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله ✓
 
براساس منحنی لورنز ، کدام مفهوم اندازه گیری می شود؟
۱-توزیع درآمد ✓
۲-تخصیص منابع
۳-تخصیص منافع
۴-دخالت دولت در اقتصاد
 
کدام گزینه صحیح است؟
۱-هم قبل و هم بعد از کلاسیک ها دولت ها نقش بیشتری در اقصاد داشتند
۲-قبل از کلاسیک ها دولت ها نقش کمتری در اقصاد داشتند، اما بعد از ارائه نظریه کلاسیک ها نقش آنها در اقتصاد بیشتر شد
۳-هم قبل و هم بعد از کلاسیک ها دولت ها نقش کمتری در اقصاد داشتند
۴-قبل از کلاسیک ها دولت ها نقش بیشتری در اقصاد داشتند اما بعد از ارائه نظریه کلاسیک ها نقش آنها در اقتصاد کمتر شد ✓
 
کدام یک از گزینه های زیر به هزینه های تمام شدنی دولت دلالت ندارد؟
۱-پرداخت حقوق کارکنان دولت
۲-پرداختی به بیکاران ✓
۳-ساخت بیمارستان دولتی
۴-ساخت نیروگاه دولتی
 
در شرایط نامطلوب اجتماعی، روند منظم در افزایش هزینه های دولت چه شکلی پیدا می کند؟
۱-به هم می ریزد ✓
۲-تغییر نمی کند
۳-ادامه پیدا می کند
۴-راکد می شود
 
براساس دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی ، نسبت هزینه های انتقالی دولت در کدام مرحله افزایش می یابد؟
۱-مرحله اول توسعه
۲-مرحله دوم توسعه
۳-مرحله مصرف و تولید انبوه ✓
۴-مرحله بلوغ اقتصادی
 
براساس نظر واگنر کدام یک از عوامل زیر موجب رشد اندازه نسبی بخش عمومی نخواهد شد؟
۱-گسترش بازار ها
۲-بحران های اجتماعی ✓
۳-توسعه شهر ها و شهر نشینی
۴-افزایش تقاضا برای کالا و خدمات اجتماعی
 
کدام یک از گزینه های زیر موجب می شود بازارهای رقابتی نتوانند تخصیص موثر و بهینه منابع را بوجود آورند؟
۱-پی آمدهای خارجی ✓
۲-تعداد زیاد تولید کننده
۳-تعداد زیاد مصرف کننده
۴-آزادی ورود و خروج عرضه کنندگان و متقاضیان
 

کتاب تست مالیه عمومی و بودجه ریزی

 
در صورتی که پی آمد خارجی تولید کالایی مثبت باشد، برای میزان تولید در سطح رقابتی کدام گزینه صحیح خواهد بود؟
۱-مجموع فایده نهایی خارجی و داخلی بزرگتر از هزینه نهایی خواهد بود ✓
۲-مجموع فایده نهایی خارجی و داخلی کوچکتر از هزینه نهایی خواهد بود
۳-مجموع هزینه نهایی خارجی و داخلی بزرگتر از فایده نهایی خواهد بود
۴-مجموع هزینه نهایی خارجی و داخلی کوچکتر از فایده نهایی خواهد بود
 
حد مطلوب و بهینه تولید برای جامعه در مورد کالایی با پی آمد مثبت و برای کالایی با پی آمد منفی از تولید در سطح
رقابتی است
۱-کمتر و کمتر
۲-بیشتر و بیشتر
۳-کمتر و بیشتر
۴-بیشتر و کمتر ✓
 
ویژگی رقابت پذیری کالا یعنی
۱-امکان مصرف همزمان کالا توسط افراد جامعه
۲-عدم امکان مصرف همزمان کالا توسط افراد جامعه ✓
۳-امکان فروش کالا به قیمت مناسب
۴-عدم امکان فروش کالا به قیمت مناسب
 
کدام گزینه به خصوصیات بزرگراهی که امکان اخذ عوارض برای استفاده از آن وجود داشته و هنوز به مرحله ازدحام نرسیده است ، دلالت دارد؟
۱-غیر قابل رقابت و غیر قابل تخصیص بودن منافع
۲-غیر قابل رقابت و قابل تخصیص بودن منافع ✓
۳-رقابت پذیری و غیر قابل تخصیص بودن منافع
۴-رقابت پذیری و قابل تخصیص بودن منافع
 
کدام گزینه صحیح است؟
۱-هزینه نهایی استفاده از کالای عمومی خالص صفر است ✓
۲-هزینه نهایی تولید کالای عمومی خالص صفر است
۳-فایده نهایی استفاده از کالای عمومی خالص صفر است
۴-هزینه کل تولید کالای عمومی خالص صفر است
 
برای به دست آوردن منحنی تقاضای بازار کالای عمومی از جمع و کالای خصوصی از جمع تقاضای
افراد جامعه استفاده می شود
۱-افقی و افقی
۲-عمودی و عمودی
۳-افقی و عمودی
۴-عمودی و افقی ✓
 
کدام یک از گزینه ها به اهداف و یا وظایف دولت دلالت ندارد؟
۱-تخصیص بهینه منابع
۲-تخصیص بهینه منافع ✓
۳-توزیع عادلانه درآمد
۴-حفظ ثبات اقتصادی
 
کدام یک از افراد زیر طرفدار دخالت دولت در توزیع در آمد هستند؟
۱-هابز
۲-جان لاک
۳-بوکنن ✓
۴-جان لاک و بو کنن
 
بو کنن بیان می کند که
۱-انتقال سوبسید به فقرا، الزاما عرضه کار آنها را کاهش می دهد
۲-انتقال سوبسید به فقرا، الزاما عرضه کار آنها را کاهش نمی دهد ✓
۳-مالیات بر در آمد و دستمزد، عرضه ساعات کار از سوی افراد را کاهش می دهد
۴-دولت نباید اقدام به پرداخت سوبسید نماید اما اخذ مالیات از افراد بهتر خواهد بود
 

نمونه سوالات تستی مالیه عمومی و بودجه ریزی

 
زیربنای فکری مطلوبیون در توزیع مجدد در آمد در صورتی صحیح خواهد بود که
۱-منحنی مطلوبیت نهایی در آمد نزولی فرض شود ✓
۲-منحنی مطلوبیت نهایی در آمد ثابت فرض شود
۳-منحنی مطلوبیت نهایی در آمد صعودی فرض شود
۴-تعداد فقرا بیشتر از تعداد ثروتمندان باشد
 
طرح سرباز از فعالیتهای کدام سازمان بوده است؟
۱-تامین اجتماعی
۲-کمیته امداد امام ✓
۳-صندوق بازنشستگی
۴-سازمان بهزیستی
 
در کدام نوع از مالیات ، از صاحبان درآمد بالا با نرخ بیشتری نسبت به دارندگان در آمد پایین مالیات اخذ می گردد؟
۱-مالیات تصاعدی ✓
۲-مالیات نسبی
۳-مالیات تنازلی
۴-مالیات مقطوع
 
کدام نظریه مالیاتی ، در توزیع مجدد در آمد نقشی ندارد؟
۱-نظریه مالیات مبتنی بر اصل فایده ✓
۲-نظریه مالیات مبتنی بر اصل توانایی پرداخت
۳-نظریه مبتنی بر سیستم مالیات تصاعدی
۴-نظریه مبتنی بر سیستم مالیات نسبی
 
در چه شرایطی اعمال مالیات بر مصرف مناسب است؟
۱-پس انداز جامعه کم و مصرف کنندگان سهم کمتری از درآمد را پس انداز کنند ✓
۲-پس انداز جامعه بیشتر و مصرف کنندگان سهم بیشتری از درآمد را پس انداز کنند
۳-توزیع درآمد و ثروت در جامعه از نابرابری بالایی برخوردار باشد
۴-سهم مصرف از درآمد جامعه، پایین باشد
 
در چه شرایطی سوبسید جنسی، رفاه جامعه را نسبت به سوبسید نقدی بیشتر بالا می برد؟
۱-در شرایط تورم پایین
۲-در شرایط اشتغال پایین
۳-در شرایطی که کالای شامل سوبسید، کالایی با پی آمد خارجی مثبت باشد ✓
۴-در شرایطی که کالای شامل سوبسید، کالایی معمولی باشد
 
در صورتی که منحنی تقاضا کاملا بدون کشش باشد ، قیمت پس از سوبسید برای مصرف کننده
۱-تغییر نمی کند
۲-به اندازه سوبسید کاهش می یابد ✓
۳-به اندازه سوبسید افزایش می یابد
۴-به میزان کمتر از سوبسید کاهش می یابد
 

بهترین کتاب مالیه عمومی و بودجه ریزی برای استخدامی

 
سهم سوبسید متقاضی در صورتی حداکثر خواهد شد که باشد
۱-کشش منحنی تقاضا کمتر و کشش منحنی عرضه بیشتر ✓
۲-کشش منحنی تقاضا بیشتر و کشش منحنی عرضه بیشتر
۳-کشش منحنی تقاضا کمتر و کشش منحنی عرضه کمتر
۴-کشش منحنی تقاضا بیشتر و کشش منحنی عرضه کمتر
 
کدام روش استهلاک، صرفه جویی مالیاتی کمتری را به همراه دارد؟
۱-روش استهلاک خط مستقیم ✓
۲-روش استهلاک دویست درصد
۰۳-روش استهلاک صد و پنجاه درصد
۴-روش استهلاک کسر جمع سالهای عمر سرمایه
 
بر اساس منحنی بی تفاوتی در آمد و فراغت؛
۱-کاهش دستمزد و حقوق موجب افزایش عرضه کار می شود
۲-کاهش دستمزد و حقوق موجب کاهش عرضه کار می شود
۳-کاهش دستمزد و حقوق بر عرضه کار تأثیر ندارد
۴-کاهش دستمزد و حقوق می تواند هم موجب کاهش عرضه کار و هم افزایش آن شود ✓
 
کدام یک از گزینه ها جزء مراحل چهار گانه بودجه نیست؟
۱-تهیه و تنظیم
۲-بررسی و تحلیل کارشناسی قبل از تصویب ✓
۳-تصویب
۴-اجرا
 
ابلاغ بخشنامه بودجه، در کدام یک از مراحل چهار گانه بودجه صورت می گیرد؟
۱-تهیه و تنظیم ✓
۲-بررسی و تحلیل کارشناسی قبل از تصویب
۳-تصویب
۴-اجرا
 

جزوه مالیه عمومی و بودجه ریزی برای استخدامی

 
مبادله موافقت نامه طرح ها و فعالیتها بین کدام نهادها صورت می گیرد؟
۱-مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه
۲-قوه مجریه و سازمان برنامه و بودجه
۳-سازمان برنامه و بوجه و دستگاه های اجرایی ✓
۴-دستگاه اجرایی و ذیحساب
 
طبق قانون محاسبات عمومی اولین مرحله از ۵ مرحله تفصیلی اجرای بودجه ، مرحله می باشد
۱-تشخیص✓
۲-تسجیل
۳-تعهد
۴-تامین اعتبار
 
نظارت اداری توسط کدام یک از نهادها صورت می گیرد؟
۱-قوه مجریه ✓
۲-مجلس شورای اسلامی
۳-دیوان محاسبات
۴-قوه مقننه
 
اصل تعادل بودجه متأثر از دیدگاه کدام مکتب است؟
۱-کلاسیک ها ✓
۲-کینرینها
۳-پولیون
۴-نئوکینزینها
 
کدام اصل بر مشروح بودن بودجه و تهیه و تنظیم آن به تفکیک در آمد و هزینه به صورت جداگانه برای هریک از دستگاهها و سازمانهای مختلف دلالت دارد؟
۱-اصل کاملیت بودجه
۲-اصل جامعیت بودجه
۳-اصل شاملیت بودجه ✓
۴-اصل تخصیص بودجه
 
کدام گزینه جزء سیاست های مالی نیست؟
۱-مالیات
۲-هزینه های دولت در بازار کالا
۳-پرداخت های بازنشستگی
۴-افزایش تسهیلات بانکی ✓
 
به نظر کلاسیکها دخالت دولت در اقتصاد سبب می شود
۱-کاهش کارایی ✓
۲-افزایش کارایی
۳-افزایش درآمد ملی
۴-عدم رقابت
 
اساس نظریه کلاسیکها بر چه اصلی استوار بود؟
۱-دخالت دولت
۲-کاهش فعالیت بازار
۳-رقابت ✓
۴-عدم رقابت
 
کدام یک از گزینه های زیر از نظر آدام اسمیت جزء وظایف دولت محسوب نمی شود؟
۱-حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان
۲-ایجاد نظم و قانون و جلوگیری از تجاوز افراد
۳-توزیع مجدد درآمد ✓
۴-تولید کالاهایی که فایده زیادی برای جامعه دارد ولی بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آنها ندارد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات استخدامی مالیه عمومی بودجه و برنامه ریزی ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *