نمونه سوالات کتاب انقلاب اسلامی امیر سیاهپوش (تستی) ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

سوالات انقلاب اسلامی امیر سیاهپوش با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: akhljjh9 دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات انقلاب اسلامی دکتر سیاهپوش

نمونه سوال درس انقلاب اسلامی دکتر سیاهپوش

نمونه سوالات تستی انقلاب اسلامی فصل به فصل سیاهپوش

چند مورد از نمونه سوالات تستی کتاب انقلاب اسلامی:

 1. کدام گزینه از راههای رسیدن به شناخت مبانی انقلاب است؟
  الف) بررسی نظرات رهبران انقلاب ☑️
  ب) بررسی ایدئولوژی
  ج) بررسی عوامل انقلاب
  د) همه موارد

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) همه سنتها قابل تغییر اند. ☑️
  ب) نظم موجود در جهان ملکوت دقیقتر از نظم موجود در طبیعت است.
  ج) هر پدیدهی اجتماعی در بستر سنت حاکم بر هستی شکل میگیرد.
  د) روابط بین پدیدههای عالم علی و معلولی است

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) جهان را نباید به جهان مادی محدود کرد.
  ب) در جهان بینی توحیدی، اصل بنیادی انسجام عالم توحید است.
  ج) همهی انقلاب ها توحیدی هستند. ☑️
  د) انقلاب اسلامی دارای ابعاد عینی و ذهنی است

 

 1. جهان بینی توحیدی نتیهی ضروری توحید را چه میداند؟
  الف) وحدت
  ب) انسجام عالم ☑️
  ج) فهم ابعاد روحانی
  د) شناخت ابعاد مشهود

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) انقلاب اسلامی مانند و در ادامهی انقلاب نبوی است.
  ب) انقلاب اسلامی بینیاز از عقل و استدلال است. ☑️
  ج) انقلاب اسلامی نیازمند عقل و استدلال است.
  د) انقلاب اسلامی یک انقلاب عقلانی است

 

 1. فهم انقلاب اسلامی نیازمند چیست؟
  الف) توجه
  ب) بازگشت به حوادث تاریخی مشابه
  ج) شواهد عینی
  د) الف و ب ☑️

 

 1. کدام گزینه صحیح است؟
  الف) هر انقلابی مبانی و ریشه هایی دارد. ☑️
  ب) انقلاب اسلامی روحانی است.
  ج) فهم انقلاب اسلامی نیازمند توجه نیست.
  د) انقلاب اسلامی بینیاز از عقل و استدلال است

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) انقلاب اسلامی دارای ابعاد عینی و ذهنی است.
  ب) گرایش به دنیا و آخرت امری فطرری است.
  ج) گرایش به دنیا و آخرت امری اختیاری است. ☑️
  د) همه موارد

 

 1. شناخات روح انقلاب اسلامی مستلزم چیست؟
  الف) رعایت تقوا
  ب) طهارت
  ج) دل سپردن به اهداف آن
  د) همه موارد ☑️

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) سنتهایی در جهان وجود دارد که غیرقابل تغییر اند.
  ب) بعضی سنت ها با توحید و خداشناسی در ارتباط اند.
  ج) نظام اجتماعی مبتنی بر توحید است. ☑️
  د) عالم آخرت جایگاه ابدی انسان است

 

 1. کدام گزینه صحیح است؟
  الف) تاریخ اسلام در شکلگیری انقلاب ایران نقش داشته است.
  ب) عوامل خارجی از عوامل تاثیرگذار در انقلاب است.
  ج) شرایط اجتماعی و سیاسی در رخ دادن انقلاب اثر دارد.
  د) همه موارد ☑️

 

 1. کدام گزینه از ویژگیهای انقلاب اسلامی است؟
  الف) انطباق در هدفگیری سیاسی
  ب) انطباق در ویژگیهای رهبری
  ج) انطباق در به کار گیری مردم
  د) همه موارد ☑️

 

 1. مسئولیت مبارزه با ظلم و اقامهی حق بر عهدهی چه کسانی است؟
  الف) پیامبران
  ب) جبرئیل
  ج) عالمان دینی ☑️
  د) رهبران حکومت ها

 

 1. کدام گزینه از مسئولیت های عالمان دینی است؟
  الف) مبارزه با ظلم
  ب) اقامهی حق
  ج) مبارزه با طغیان
  د) همه موارد ☑️

 

 1. کدام گزینه از اشتراکات انقلاب اسلامی و نهضت حسینی است؟
  الف) مبارزه با جاهلیت و ضلالت
  ب) استقامت در اهداف
  ج) تشخیص وظیفه اصلی و موقع شناسی
  د) همه موارد ☑️

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی همان ارزش های توحیدی است.
  ب) نهضت توحیدی در طول تاریخ همواره فراز و نشیب هایی داشته است.
  ج) بعضی از اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی همان ارزش های توحیدی است. ☑️
  د) همه موارد صحیح هستند

 

 1. کدام گزینه از ویژگی های جریان نوظهور فرهنگ غرب است؟
  الف) اومانیسم
  ب) تعارض علم و دین
  ج) فرهنگ فاسد و فاسدکننده
  د) همه موارد ☑️

 

 1. کدام گزینه از عوامل بیماری روشنفکری در ایران است؟
  الف) ماهیت بیمار روشن فکری غربی
  ب) تقلید کورکورانهی روشن فکران
  ج) عدم حضور رسمی قرآن در جامعه
  د) همه موارد ☑️

 

 1. تعارض علم و دین در غرب ناشی از چیست؟
  الف) آموزه های ضد علم وضد عقلانی مسیحیت
  ب) آموزه های ضد علم وضد عقلانی مسیحیت تحریف شده ☑️
  ج) نبود قرآن در جامعه
  د) ب و ج

 

 1. کدام گزینه از ویژگی های ایران در دورهی استعمار نیست؟
  الف) فرهنگ ایران مورد تهاجم قرار گرفت.
  ب) ایران مستعمرهی آمریکا شد. ☑️
  ج) ایران دچار عقب ماندگی علمی و اقتصادی شد.
  د) همه موارد

 

 1. کدام گزینه عامل مهم در معیوب بودن جریان روشفکری در ایران است؟
  الف) نقص اساسی در سرچشمه آن ☑️
  ب) برداشت نادرست از آن
  ج) مرعوب غرب بودن
  د) مبانی الحادی و اومانیستی آن

 

 1. مهمترین نتیجهی سیطرهی جریان روشنفکری چه بود؟
  الف) پیشرفت تمدنی
  ب) تهاجم فرهنگی
  ج) انحطاط فرهنگی و سیاسی ☑️
  د) الف و ب

 

 1. روشن فکران تنها راه رشد را …. میدانستند.
  الف) شبیه شدن به اروپا ☑️
  ب) انقلاب و تغییر اساسی
  ج) تغییر مبانی و اصول
  د) رشد علمی و فنی

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) در نتیجهی اومانیسم، حیوانیت گسترش مییابد.
  ب) اومانیسم مهمترین ویژگی فرهنگ غربی است.
  ج) سکولاریسم مهمترین ویژگی فرهنگ غربی است. ☑️
  د) الف و ب

 

 1. کدام گزینه از ابعاد فرهنگ است؟
  الف) مظاهر فرهنگی
  ب) باطن فرهنگ
  ج) سطوح فرهنگ
  د) الف و ب ☑️

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) فرهنگ شامل دو بعد مظاهر فرهنگی و باطن است.
  ب) علم از مظاهر فرهنگ است.
  ج) انحطاط فرهنگی به معنای زوال در بعد ظاهری است. ☑️
  د) انحطاط فرهنگی به معنای زوال در بعد ظاهری و باطنی است

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) جریان غرب پرستی برای احیای میراث کهن تلاش کرده است. ☑️
  ب) در نظام شاهنشاهی نقاط برجسته و مثبت فرهنگی دیده میشود.
  ج) غرب زدگی به معنای برتر دانستن فرهنگ غرب است.
  د) همه موارد

 

 1. کدام گزینه از ویژگیهای اندیشه سرمایه داری است؟
  الف) سستی و تخدیر ☑️
  ب) اسلام زدایی
  ج) نداشتن اعتماد به نفس
  د) غرب زدگی

 

 1. کدام گزینه از تلاش های دولت پهلوی برای اسلام زدایی است؟
  الف) ممنوع کردن عزاداری
  ب) سانسور کتب و نشریات دینی
  ج) ایجاد جنگ روانی
  د) همه موارد ☑️

 

 1. ویژگی اصلی اقتصاد دوران پهلوی در چیست؟
  الف) شکاف طبقاتی
  ب) مصرف گرایی
  ج) غارتگری ثروت ملی توسط بیگانگان ☑️
  د) وابستگی و نابودی تولید و کشاورزی

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) جریان غرب پرست برای احیای میراث کهن تلاش نکرده است.
  ب) همت جریان غرب پرست مصروف تحقیر و تخریب میراث گذشته ایران است.
  ج) نتیجه تقلید گرایی از غرب، از بین رفتن اعتماد به نفس بود.
  د) همه موارد صحیح هستند ☑️

 

 1. کدام گزینه از عوامل موثر در به انحراف کشیده شدن مشروطیت است؟
  الف) فرصت طلبی بیگانگان
  ب) غفلت روحانیت
  ج) طمع و هواپرستی برخی ار روحانیون
  د) همه موارد ☑️

 

 1. کدام گزینه نادرست است؟
  الف) غرب زدگی از مهم ترین ابعاد انحطاط فرهنگی است.
  ب) انسان غرب زده در ملی گرایی نیز مقلدانه عمل میکند.
  ج) در نظام شاهنشاهی نقاط برجسته و مثبت فرهنگی دیده نمیشود. ☑️
  د) ویژگی مهم دوران پهلوی تبعیض بسیار بالا بین مردم و حاکمان وقت است

 

 1. کدام گزینه از جمله کارهایی است که حکومت پهلوی برای مبارزه با عفت انجام داد؟
  الف) برقراری کلاس رقص و گروه آواز
  ب) منع دختران محجبه از ورود به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  ج) معرفی چادر به عنوان نشانه تنبلی
  د) همه موارد ☑️

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات کتاب انقلاب اسلامی امیر سیاهپوش (تستی) ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *