پاسخ و سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 2)

۱۴,۹۰۰ تومان

سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان با پاسخنامه

پاسخ سوالات آخر فصل تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها دکتر علی رضائیان + نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها دکتر علی رضائیان با جواب

قسمتی از پاسخ سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان:

۱-رابطه میان سبک مدیریت و میزان معرفت انسان ها توضیح دهید؟
هر چه میزان‌ آگاهی‌ و آموزش انسان‌ها‌ بیشتر‌ شود‌، مدیران هم به سطح‌ها بالاتر ترقی پیدا‌ می کند‌ و به تعبیر دیگر درصورتی‌که میزان‌ یادگیری‌ انسان‌ها‌ در سطح‌ ابتدایی‌ باشد‌، در عصر‌ شکار‌ بوده است‌ حاکم‌ می گردد. در نهایت ارتباط‌ بین‌ میزان‌ معرفت‌ و سبک‌ مدیریتی به صورت‌ مستقیم‌ است‌.

 

۲- شاخصهای مدیریتی در دوره های گوناگون بر چه اساسی شکل میگیرند؟
شاخصهای عمده مدیریتی بر اساس میزان معرفت و یادگیری انسان ها در همان دور شکل میگیرد.


۳-نقش فلسفه و علم در شناخت پدیده چیست؟
«علم به موجودیت های خارجی و مادی دنیای انسان ها » و «فلسفه به چگونه شکل گیری جریان های فکری،روش های تحلیل در علوم، و روش شناسی می پردازد».


۴-تفکر تحلیلی تجزیه مدار با تفکر سیستمی مقایسه کنید؟
تفکر تحلیلی تجزیه:
-مدار تبدیل ذهنیت به بخش فیزیکی یا خارجی جهان
-تاکید بر اینکه هر پدیده حاصل تجزیه یا ترکیب دیگر پدیدهاست
-تاکید بر کمی کردن روابط عّلی
-افزایش دقت


تفکر سیستمی:
-تصوری که ارگانیسم(سازمان یافتگی و منظم) را در مرکز طرح ادراکی( درک) آدمی قرار می دهد
-هر چه پدیدیه به منزله موجود زنده دارای نظم است و بر کلیت آنها تاثیر دارد(.کل نگری)
-به جای شکستن کل به اجزائی قرار دادی ، درک خود از پدیده های واقعی را بر پدیده واقعی منطبق کنند
-بهبود شناخت


۵-هدف و کارکرد نظریه عمومی سیستم ها چیست؟
هدف نظریه عمومی سیستمها ،کشف قوانین و نظم ذاتی پدیدهها است. زمینه اصلی و قلمرو موضوعی آن (کارکرد ) «پدیده رشد و تکامل» است و فرض اصلی آن ،این است که برای فراگرد رشد
از یک الگو یکسان تبعیت می کند.


۶-ویژگی های نظریه عمومی سیستم ها را بنویسید؟
الف) به هم پیوستگی و وابستگی اجزا ،ویژگیها ،رخدادها و مانند آن : هر نظریه سیستمی باید عناصر درون سیستم ،کیفیت به هم پیوستگی و نحوه وابستگی اجزاء و عناصر را شناسایی کند.
ب) کل گرایی: سیستم را باید یک شکل تقسیم تفکیک پذیر دانست نه اجزائی که سر هم شدهاند و یک کل را به وجود آورده اند.
ج) هدف جزئی : تعامل به یک هدف یا حالت نهایی منجر میشود.
د) ورودی ها و خروجی ها: همه سیستم ها برای فعالیت به ورودی ها وابسته هستند، همه سیستم ها خروجی هایی را تولید میکنند که در سایر سیستم ها مورد نیاز است ، در سیستمهای بسته:
ورودی یک بار و برای همیشه تعیین میشود، در سیستمهای باز: ورودی های بیشتری به دفعات از محیط پذیرفته میشود.
ذ) تبدیل : ورودی به خروجی تبدیل میشود. مقابله با بی نظمی وکهولت(آنتروپی) : برای اینکه سیستم بتواند به حیات خود ادامه دهد باید آنتروپی را مهار کند.
ر) تنظیم: اجزا باید به گونهای هماهنگ شود که به کسب هدف بیانجامد.
ز) سلسله مراتب :خورده سیستم ها
ط)جداسازی: ایجاد واحدهای تخصصی در سیستم های پیچیده
ظ) هم پایانی: هر حالت و نتیجه نهایی از مسیر های گوناگونی قابل حصول است.


۷-نقش مطالعات میان رشته ای در شناخت پدیده ها چیست؟
مطالعات میان رشته ای هنگامی آغاز شد که دانشمندان دریافتند «بیشتر پدیده های مورد نظر آنان از ویژگیهای مشترک و نظام مند برخوردارند » مطالعات میان رشته ای، موانع ارتباطی بین دانشمندان علوم مختلف یکدیگر را رفع کرد و پژوهشگران با استفاده از علوم دیگر به شناخت بهتری از پدیده ها دست پیدا کردند.


۸-ماهیت علم کنترل و ارتباطات را توضیح دهید؟
این علم ماهیتی میان رشته ای دارد و از علوم مهندسی ،کامپیوتر، ریاضیات وافر برده است تا اصول و قوانین کلی را تنظیم کند که بتوان بر اساس آن ها ،پدیده کنترل و ارتباط را در موجودات زنده و
بی جان بررسی و مطالعه کرد.


۹-کاربرد نظریه عمومی سیستمها و عدم کنترل و ارتباطات در سازمانها چگونه است؟
عدم کنترل و ارتباطات به مسئله کنترل خرده سیستم ها و ارتباطات درون سیستمها می پردازد. با استفاده از نظریه عمومی سیستم ها و پیمایش در دنیای واقعی و کشف شباهت های موجود میان
پدیده ها ، مدلی برای آنها ارائه و پس از آن به جمع آوری اطلاعات پرداخته میشود.
استفاده از رویکرد سیستمی در سازمان: روشهای پژوهش عملیاتی استفاده از علم کنترل و ارتباطات به منظور تاکید بر پویایی صنعتی و اثر بخش مدیریت


۱۰-نقش طبقه بندی در مطالعه پدیده ها چیست؟
طبقه بندی سیستمها به مطالعه ی پدیده های مشابه به کمک میکند و باعث منظم شدن مطالعه پدیده ها می شود.

چند مورد از مهمترین سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان:

محل نگهداری دائمی اسناد و مدارک گرانبهایی که از نظر اداری، حقوقی، مالی، علمی، تاریخی، فرهنگی ارزش نگهداری دائمی دارند چه نام دارد؟
الف- بایگانی
ب- دفتر اسناد 
ج- پرونده
د- آرشیو ✓

 

در کدامیک از روشهای تنظیم استاد، پرونده ها بر اساس محتوای آنها دسته بندی، تنظیم و بایگانی می شوند؟

الف-روش موضوعی ✓
ب- روش تلفیقی
ج- روش تاریخی
د- روش جغرافیایی

 

در شبکه پرت علامت فلش خط چین((—->)) بیانگر کدام گزینه می باشد؟ 

الف-فعالیت
ب- رویداد
ج- فعالیت زمان صفر ✓
د- حرکت یا ارسال

 

در منحنی توزیع بتا اگر te به سمت زمان حداقل با ta گرایش داشته باشد، منحنی بنا به چه شکلی خواهد بود؟

الف-انحنای آن به سمت چپ گرایش خواهد داشت ✓
ب- الحنای آن به سمت راست گرایش خواهد داشت
ج-در حالت تعادل و بدون انحنا خواهد بود
د- با توجه به شرایط، انحنا متغیر خواهد بود

 

تفاضل بین بیشترین زمان مجاز (TL) و کمترین زمان مورد انتظار (TE) چه نام دارد؟

الف-واریانس
ب- مسیر بحرانی
ج- زمان آزاد ✓
د- زمان فعالیت

 

هر گاه برای پروژه ای بتوان علاوه بر زمان، هزینه را نیز برآورد نمود کدام روش برنامه ریزی مناسب تر خواهد بود؟
الف-روش پرت
ب-روش مسیر بحرانی ✓
ج- روش ترسیم پیش نیاز
د- روش تصمیم گیری درختی

 

 کدامیک از روشهای کارسنجی روش ساده و کم هزینه است و استفاده از ن برای کارهای فکری توصیه می شود؟

الف-روش گزارش گیری
ب- روش عناصر از پیش تعیین شده
ج-روش استفاده از سوابق گذشته ✓
د- روش نمونه گیری

 

چنانچه زمان نرمال برای انجام کاری ۶۰ دقیقه باشد و میزان اضافات مجاز نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شود، زمان استاندارد چقدر خواهد بود؟
الف-۶۶ ✓
ب-۴۸
ج-۱۶۰
د-۶۶۰

 

تشریح جزئیات و نحوه انجام دادن کار چه نام دارد؟

الف-پردازش
ب- شیوه ✓
ج- فرایند
د- جریان

 

دو وظیفه اساسی آنالیست که از طریق آن سازمان را در برنامه ریزی جهت تغییرات مدد می رساند کدام است؟ 

الف-ارزیابی و نظارت
ب- اثربخشی و کارایی
ج- ارزیابی و همیاری ✓
د- همکاری و همیاری

 

کدام یک از روشهای جمع آوری اطلاعات باعث می شود تا افراد تحت بررسی میزان کارایی خود را بیش از آنچه که در شرایط عادی هست جلوه دهند؟
الف- مشاهده مستقیم ✓
ب- مصاحبه آزاد
ج- پرسشنامه ثابت
د- کتابخانه ای

 

از چه طریقی می توان روابط متغیرها را به‌صورت منظم منعکس نمود؟

الف- طبقه بندی
ب-جدول ✓
ج-نمودار
د- کدگذاری

 

به منظور نشان دادن رابطه قیمت کالا و میزان فروش از کدام نمودار می توان استفاده کرد؟

الف-او نمودار هرمی
ب-نمودار دایره ای
ج-نمودار فضایی
د- نمودار خطی ✓

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای پاسخ و سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان ۱۴۰۳

  1. شکوفه

    با اینکه سوالات شما خیلی کامل بود ولی خیلی سخت بود. اگر قرار باشه سوالات اینقدر سخت و تخصصی باشه که کارمون زاره

  2. شهنوازی

    قبل از این که با این سایت آشنا بشم کلی برای نمونه سوالات هزینه کردم .ولی …چیزی پیدا نکردم که بهتر و کاملتر از این سوالات باشه.با خوندن این نمونه سوالات فهیمیدم کدوم که از چه قسمت هایی بیشتر سوال میاد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *