سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با جواب تستی و تشریحی ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 2)

۹,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: amalkard34 دسته:

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات تستی و تشریحی ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با پاسخنامه به صورت فصل به فصل

نمونه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با جواب تستی و تشریحی (کاملترین مجموعه)

چند مورد از سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت:

۱-پوستر و هکارانش از عصر حاضر به چه عنوان یاد کردند؟
الف)عصر عملکرد ☑️
ب)عصر اطلاعات
ج)عصر خدمات دهی
د )عصر تکنولوژی

۲- اهداف ارزشیابی در سه کاربرد (ارائه قضاوت)،(تسهیل بهبود)و (تولید دانش) باور کدام یک از دانشمندان ذیل می باشد؟
الف)پویستر
ب)هانتر
ج)پاتون ☑️
د)جمیز پی

۳-بیرد کارکرد اصلی ارزشیابی رابه چه موردی مد نظر قرار می دهد؟
الف)پاسخگویی
ب)تخصیص
ج)یادگیری
د) همه ی موارد ☑️

۴-کدام یک از موارد زیر ازمقاصد ارزشیابی در نظر ایماس و ریست نیستند؟
الف)معطوف کردن تلاش در نقاط قوت سازمان ☑️
ب) بهبود برنامه اجتماعی
ج)خلق،تسهیم و مدیریت دانش
د)ارائه درس هایی برای یادگیری

۵-اطمینان از اینکه ما از موفقیت ها و شکست ها یمان برای انجام دادن بهتر در امور آینده درس بگیریم .به کدام یک از کارکردهای ارزشیابی نظریه بیرد اشاره دارد؟
الف) پاسخگویی
ب)یادگیری ☑️
ج)توسعه
د) تخصیص

۶-وین سنت هدف از ارزشیابی مدیران را در چه می دانند؟
الف)ارتقاء و رشد توانمندی ☑️
ب)از بین بردن نقاط ضعف
ج)اثربخشی
د)انگیزشی

۷-ارزشیابی اثر بخش نقطه ثقل کدام چرخه می باشد؟
الف)تخصیص و پاسخگویی
ب)بهره وری
ج)تخصیص و عملکرد بهتر
د)پاسخ گویی،عملکردوبهره وری ☑️

۹- هدف استفاده حداکثری از دانش مهارت کارکنان و ایجاد فرهنگ عملکرد بالا درارزشیابی و مدیریت عملکرد مربوط به کدام یک از نظریه پردازان ذیل می باشد؟
الف)فیلدر
ب)آرتور ☑️
ج)وین سنت
د)ویلسون

۱۰-دراین رویکرد ارزشیابی با هدف کمک به آموختن و بر انگیختن سازمانهای عمومی از طریق توانا سازی آنها به درک فراگرد های مورد استفاده ورابطه آنهابا اهداف عینی هدایت می شود؟
الف)مقصود آموزشی و انگیزشی ☑️
ب)مقصود تصمیم مدار
ج)مقصود مدیریتی
د)مقصود اخلاقی وسیاسی

۱۱-کدام عبارت ذیل صحیح تر است؟
الف)عملکرد بر اساس رفتار تعریف می شود
ب)عملکرد بر اساس شیو ه ی انجام کار تعریف می شود
ج)عملکرد هم براساس رفتار هم بر مبنای نتایج و وظایف کاری تعریف می شود ☑️
د)عملکرد بر مبنای نتایج تعرف می شود

۱۲-در این رویکرد ارزشیابی با هدف دستیابی به توزیع عقلایی منابع مالی وانسانی و افزایش منافعبرنامه ها اجرا می شود؟
الف)مقصود آموزشی و انگیزشی
ب)مقصود تصمیم مدار
ج)مقصود مدیریتی ☑️
د)مقصود اخلاقی وسیاسی

۱۳- مدیریت عملکرد:
الف)گذشته نگر اتست و بر اشتباهات انجام شده تمرکز دارد
ب)طرح های مدیریت عملکرد بهصورت جداگانه اجرا مشوند
ج)یک ایین سالانه و ریاکارانه است
د)بر نقش حمایتی مدیران به عنوان مربی تاکید دارد ☑️

۱۴-در این رویکرد ارزشیابی با هدف گزارش به رهبران سیاسی و شهروندان درباره ی نحوه ی اجرای خط مشی و برنامه و میزان دستیابی به نتایج اجرا می شود؟
الف)مقصود آموزشی و انگیزشی
ب)مقصود تصمیم مدار
ج)مقصود مدیریتی
د)مقصود اخلاقی وسیاسی ☑️

۱۵-عبارت زیر مربوط است به:
انجام بازنگری های منظم ورسمی از میزان پیشرفت های حاصله در میل به اهداف عملکرد فردیال
الف)پرداخت مبتنی بر عملکرد
ب)ارزیابی عملکرد
ج)نظام ارزیابی عملکرد
د)مدیریت عملکرد ☑️

۱۶-در این رویکرد ارزشیابی با هدف تسطیح مسیر برای تصمیم گیری درباره استمرار ،خاتمه یا شکل دهی مجدد برنامه ها انجام می شود؟
الف)مقصود آموزشی و انگیزشی
ب)مقصود تصمیم مدار ☑️
ج)مقصود مدیریتی
د)مقصود اخلاقی وسیاسی

۱۷-عملکرد کارکنان عملیاتی بیشتر بر چه مبنایی اندازه گیری می شود ؟
الف)اهداف
ب)قابلیت ها
ج)بازده های کاری ☑️
د)استاندارد های وظیفه

۱۸-برای حفظ سلامت و پویایی سیستم اداری دولت چه چیزی ضرورت دارد؟
الف)سنجش و ارزشیابی عملکرد ☑️
ب)نتیجه گرایی
ج)هردو گزینه
د)هیچکدام

۱۹-ازمجموعه متعدد و متنوعی ازسازمانهای رسمی و غیر رسمی شکل می گیرد؟
الف )اداره
ب)نهاد حکومت ☑️
ج)سازمان
د )هیچکدام

۲۰-کدام یک از موارد ذیل جز شباهت های عملکرد دولت و بخش خصوصی نیست؟
الف)فراگرد اخذ منابع
ب)تبدیل و تولید محصول
ج)تخصیص منابع ☑️
د)رهبری ونظارت

۲۱- وسعت عمل دولت ها بسیار بیشتر از سازمانها وشرکت خصوصی است به کدام یک از تفاوت ها بخش عمومی وخصوصی مربوط است؟
الف) وسعت متفاوت گستره عمل دولت ☑️
ب)پیچیدگی متمایز سطوح عمل دولت ها
ج)تعدی ذینفعان
د)فقدان رقابت بازاری

۲۲-در سازمانهای بخش عمومی ،پراکندگی توزیع اختیار ،میزان تاثیر گذاری افراد یا گروه هارا کاهش می دهد مربوط به نظریه کدام یک می باشد؟
الف)کوونتری و ناتلی ☑️
ب)ویلسون
ج)گراهام آلیسون
د)آرتور

۲۳-مدیران دولتی در معرض نظارت متقابل قوای مقننه و قضاییه قرار دارند مربوط به نظریه؟
الف) آرتور
ب)گراهام آلیسون ☑️
ج)کوونتری و ناتلی
د)هنری

۲۴-ابر نهاد مسلط اشاره به کدام گزینه زیر دارد؟
الف)قوه قضاییه
ب)رهبری
ج)خبرگان
د )دولت ☑️

۲۵- کدام یک از ویژه گی های سیستم ارزشیابی عملکرد نیست؟
الف)جامع نگری
ب)سامانمند
ج)صبر و تامل
د)نتیجه گرایی ☑️

۲۶-سیستم ارزشیابی عملکرد دولت باید علاوه بر سنجش اجزای عملکرد یا عملکرد بخش مستقل ،اثر متقابل عملکرد خرده سیستم ها را نیز مد نظر قرار د هد. به کدام مشخصه اشاره دارد ؟
الف)جامع نگری
ب) نگرش سیستمی یاسامانمند ☑️
ج)صبر و تامل
د)توجه به پیامدهای تسلسلی

۲۷-در بافت بخش عمومی باید تصمیم ها را دست کم با درنظر گرفتن منافع چه گروهایی اتخاذ نمود؟
الف)مهم ترین گروه که عبارتند از رای دهندگان، مالیات د هندگان ومصرف کنندگان کالا ها و خدمات ارائه شده توسط بخش عمومی، یا به تعبیری شهروندان
ب )نمایندگان گروه اول نظیر نمایندگان مجالس قانونگذاری
ج)خط مشی گذاران از قبیل وزیران حکومتی و کارشناسان خبره ی دولتی و مشاورانشان
د)همه موارد ☑️

۲۸-وزیران حکومتی ،کارشناسان خبره ی دولتی و مشاورانشان شامل کدام یک می اشند؟
الف)خط مشی گذاران ☑️
ب)نمایندگان گروه اول
ج )نمایند گان گروه دوم
د)مدیران درون سازمانهای بروکراتی

۲۹-بهترین منابع و مطلوب ترین پشتوانه سیستم ارزشیابی؟
الف)خود دولت
ب)مجلس
ج) رسانه ها
د) عامه مردم ☑️

۳۰-فعال سازی ساز و کارهای پویای انتقادات (هدایت و نهی )و محک زنی دولت از چه طریقی انجام می شود؟
الف ) عامه مردم ☑️
ب)مجلس
ج )خبرگان
د)دولت

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت با جواب تستی و تشریحی ۱۴۰۳

  1. شفیعی

    من شبی یک ساعت وقت گذاشتم برای خوندن کتاب و نیم ساعت هم نمونه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت رو تست زدم ..و آزمون رو قبول شدم ..جا داره که دست اندرکاران این سایت تشکر کنم

  2. هاجری

    دست تهیه کننده این سوالا درد نکنه. بخدا همه بچه هارو ده قدم جلوتر میندازین .سوالاتون جامع و کامل بود…حق نگهدارتون باد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *