سوالات اقتصاد خرد و کلان استخدامی و جزوه (آپدیت ۱۴۰۳) (رایگان)

۲۵,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

تست اقتصاد خرد و کلان با پاسخ تشریحی

توضیحات

بیش از ۱۵۰۰ مورد از جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان با پاسخنامه تشریحی + جزوه

بیش از ۹۵۰ سوال از مهمترین نمونه سوالات اقتصاد خرد و کلان با پاسخنامه + جزوه

(کاملترین مجموعه در اینترنت)

 

 

چند مورد از سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان:

✦از دید فرید من کدام گزینه در مورد درآمد دائمی صحیح است؟
الف)هیچ گاه با درآمدجاری برابر نیست
☑️ب)از درآمد جاری همیشه بیشتر است
ج)به اندازه درآمدهای اتفاقی از درآمد جاری فاصله دارد
د)به اندازه درآمدهای جاری از درآمد اتفاقی فاصله دارد


✦کدام یک از تئوری های مصرف ساختار سنی جمعیت را در رفتار مصرف مو پس انداز موثر میداند؟
الف)تئوری درآمد مطلق
ب)تئوری درآمد دائمی
ج)تئوری درآمد نسبی
☑️د)تئوری چرخه زندگی

جزوه اقتصاد خرد و کلان برای آزمون استخدام


✦در کدام یک از تئوری های زیر مصرف فقط تابع درآمد جاری است؟
الف)چرخه زندگی
☑️ب)درآمد دائمی
ج)درآمد نسبی
د)در آمد مطلق


✦کدام گیزنه در مورد نظریه های شتاب صحیح است؟
الف)درباره سرمایه گذاری و رابطه آن با نرخ بهره
ب)درباره سرمایه گذاری و رابطه آن با تغییرات تولید یا درآمد
☑️ج)در باره سرمایه گذاری و رابطه آن با تولید یا درآمد
د)در رابطه با تغییرات تولید و رابطه آن با نرخ بهره


✦در نظریه نئوکلاسیک سرمایه گذاری کاهش نرخ بهره حقیقی باعث چه تغییری در موجودی سرمایه و نسبت
سرمایه به تولید میشود؟

☑️الف)کاهش افزایش
ب)افزایش-افزایش
ج)افزایش
عدم تغییر
د)افزایش-کاهش


✦نرخی که ارزش حال منافع سرمایه گذاری را با ارزش حال هزینه های آن برابر میکند چه نام دارد؟
الف)نرخ بازده خارجی نام دارد
☑️ب)کارایی نهایی سرمایه نام دارد
ج)نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری نام دارد
د)نرخ بازده داخلی یا همان کاراییی نهایی سرمایه نام دارد


✦هنگامی که سرمایه گذاری ناخالص مثبت است چه وضعیتی بر قرار است؟
الف)سرمایه گذاری خالص میبت است
☑️ب)حجم سرمایه در حال افزایش است
ج)سرمایه گذاری خالص و حجم سرمایه در حال کاهش است
د)سرمایه گذاری خالص و حجم سرمایه ممکن است در حال افزایش کاهش یا ثابت باشد


✦کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
☑️الف)موجودی انبار سرمایه گذاری است
ب)تغییر موجودی انبار سرمایه است

ج)تغییر موجودی انبار سرمایه گذاری است
د)موجودی انبار و تغییر درآن سرمایه گذاری است


✦کدام یک از گزینههای زیر فقط شامل نشت میباشد؟
☑️الف)سرمایه گذاری ،پس انداز،واردات
ب)پس انداز مالیات،و واردان
ج)پس انداز،مخارج دولت،صادرات
د)صادرات،واردات،سرمایه گذاری


✦سرمایه گذاری ناخالص چه موقع منفی میشود؟
☑️الف)بنگاهها ماشین آلات وتجهیزات خود را به یکدیگر بفروشند
ب)موجودی انبار در آخر سال کمتر از اول سال باشد
ج)استهلاک بیش از سرمایه گذاری ناخلاص داخلی باشد
د)استهلاک کمتر از سرمایه گذاری ناخالص داخلی باشد


✦سرمایه گذاری ناخالص در چه صورتی منفی میشود؟
الف)موجودی انبار درآخر سال بیش از اول سال باشد
ب)استهلاک بیش از سرمایه گذاری ناخالص داخلی باشد
☑️ج)استهلاک کمتر از سرمایه گذاری ناخالص داخلی باشد
د)این متغیر هرگز منفی نمیشود


✦کدام یک از متغیر های زیر انباره نمیباشند؟
الف)سود
ب)دارائیها
☑️ج)سرمایه
د)بدهیها


✦کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف)فقط کالای سرمایه ای در محاسبه درآمد ملی در نظر گرفته میشود
☑️ب)همه کالاها یا خدماتی که خانوار مصرف میکنند در
GNPمحاسبه میشود زیرا نهایی هستند

ج)سیب همیشه کالای مصرفی است
د)خرید اتومبیل همواره کالای سرمایه ای است

نمونه سوالات اقتصاد خرد و کلان در آزمون استخدامی✦با توجه به محاسبات حسابهای ملی در ایران کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
☑️الف)از جمع ارزش افزوده های کالاها و خدمات و کسر کارمزد احتسابی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار بدست می آید
ب)از جمع ارزش افزوده های کالا ها و خدمات و کسر کارمزد احتسابی و تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل بدست می آید
ج)از مجموعه هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی تشکیل سرمایه و تغییر موجودی انبار و خالص صادرات هزینه ناخالص ملی به قیمت عوامل بدست میآید
د)از مجموع هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی تشکیل سرمایه تغییر موجودی انبار و خالص صادرات هزینه ناخالص ملی به قیمت بازار بدست می آید


✦افزایش کدام یک از موارد زیر باعث افزایش ارزش افزوده نمیگردد؟
الف)افزایش قیمت مواد اولیه
ب)افزایش دستمزد
☑️ج)افزایش بهره
د)افزایش سود


ردر صورت افزایش
GNP واقعی کدام یک از جملات زیر نمیتواند درست باشد؟
الف)
GNP اسمی ثابت مانده وقیمت ها کاهش داشته اند
ب)
GNP ثابت مانده و قیمت ها افزایش داشته است
☑️ج)تولیدات افزایش و قیمت ها کاهش داشته اند
د)تولیدات ثابت مانده و قیمت ها افزایش داشته است


✦کدام یک از موارد زیر در محاسبه
GPN وارد نمیشود؟
الف)تولید فیلم سینمایی
☑️ب)خرید و فروش اوراق مشارکت
ج)تولیدو فروش فراورده های نفتی
د)درامد حاصل از دلالی


✦در محاسبه تولید ناخالص ملی به منظور جلوگیری از احتساب مضاعف میتوان یکی از اعمال زیر را انجام داد؟
الف)فقط ارزش کالاهای واسته ای را به حساب آورد
ب)ارزش کالاهای نهایی و واسطه ای را به حساب آورد
ج)فقط ارزش کالاهای نهایی را به حساب آورد
☑️د)تمامی معاملاتو مبادلات را به حساب آورد


✦کدام یک از موارد نشاندهنده تولید ناخالص داخلی است؟
☑️الف)خالص درآمد عوامل تولید از خارج+تولید ناخالص ملی=تولید ناخالص داخلی
ب)خالص درآمد عوامل تولید از خارج-تولید ناخالص ملی=تولید ناخالص داخلی
ج)درآمد ناخالص ملی+تولید ناخالص ملی=تولید ناخالص داخلی
د)خالص دآمد عوامل تولید از خارج+درآمد ملی=تولید ناخالص داخلی


✦کدام یک از موارد زیر جزیی از تولید ناخالص ملی نیست؟
الف)مخارج دولتی
ب)مصرف
☑️ج)سرمایه گذاری
د)پس انداز


✦کدام یک از موارد زیر از اجزای درآمد ملی میباشد؟
الف)حقوق و دستمزد+اجاره+بهره+درآمد ناشی از اموال+سود بنگاهی+پرداخت های انتقالی

ب)حقوق و دستمزد +اجاره+بهره+مالیاتهای غیر مستقیم+درآمد ناشی از اموال +سود بنگاهها
ج)استهلاک+حقوق و دستمزد+اجاره+بهره+درآمد ناشی از اموال+سود بنگاهها
☑️د)حقوق و دستمزد+اجاره+بهره+درآ»د ناشی از اموال +سود بنگاهها


✦در بازار کار کلاسیک ها چنانچه سطح قیمتها به دو برابر افزایش یافته و دستمزد اسمی ثابت باشد چه تغییری در دستمزدحقیقی و وضعیت تعادل ایجاد خواهد شد؟
☑️الف)دستمزد حقیقی به دو برابر افزایش یافته و در اقتصاد مازاد عرضه ایجاد خواهد شد
ب)دستمزد حقیفقی به نصف کاهش یافته و در اقتصاد مازاد عرضه ایجاد خواهد شد
ج)دستمزد حقیقی به نصف کاهش یافته و در اقتصاد مازاد تقاضا ایجاد خواهد شد
د)دستمزد حقیقی به د برابر افزایش یافته و در اقتصاد مازاد تقاضیا ایجاد خواهد شد

نمونه سوال اقتصاد خرد رشته حسابداری


✦از دیدگاه کلاسیک ها کدام یک از موارد در تامین مالی افزایش مخارج دولتی تاثیر داشه و منجر به افزایش تقاضای کل در اقتصاد میشود؟
الف)چاپ اسکناس
ب)فروش اوراق قرضه
ج)کاهش مالیات ها
☑️د)افزایش مالیاتها


✦در محاسبه تعادل در اقتصاد دو بخشی کینزی کدام یک از متغیرهای زیر به صورت مخارج غیر مستقل در نظر گرفته میشود؟
☑️الف)مالیات
ب)مخارج دولتی
ج)سرمایه گذاری
د)مصرف


✦کدام یک از موارد نشاند دهنده اتخاذ سیاست مالی انبساطی است؟
☑️الف)کاهش پرداخت های انتقالی
ب)افزایش مالیات ها
ج)کاهش سرمایه گذاری
د)افزایش مخارج دولتی


✦منحنی
is به مفهوم…..
الف)تعادل در بازار کالا است که هیچ رابطه ای با نرخ برهه و ساطح درآمد ندارد
ب)برابری پس انداز و سرمایه گذاری است که ارتباط مثبت بین نرخ بهره و سطح درآمد را بیان میکند

ج)تعادل سرمایه گذاری برنامه ریزی شده پس انداز است که ارتباط منفی بین سرمایه گذاری و سطح درآمد را بیان میکند
☑️د)تعادل در بازار کالا است که ارتباط منفی بین نرخ بهره و سطح درآمد تعادلی را بیان میکند


✦کدام یک از جملات صحیح نمیباشد؟
الف)نقدینگی بخش خصوصی برابر است با پول به علاوه سپرده های پس انداز مدت دار بخش خصوصی نزد بانکها تجاری و تخصصی
☑️ب)بانکهای مرکزی مئسسات دولتی هستند که بازارهای مالی را تنظیم کرده و سیاست پولی را اجرا میکنند
ج)از نظر کلاسیک ها نرخ بره رابطه اصلی بین تغییر در عرضه پول و سطح تقاضای کل است
د)چنانچه عرضه پول افزایش یابد نرخ بهره کاهش میابد


✦چنانچه دولت جهت مقابله با تورم به فروش اوراق قرضه دولتی مبادرت ورزد این عمل چه سیاستی نامیده میشود؟
الف)سیاست مالی انقباضی
ب)سیاست پولی انبساطی
☑️ج)سیاست پولی انقباضی
د)سیاست مالی انبساطی


✦کدام یک از موارد از هدفهای اصلی سیاست پولی که توسط بان مرکزی اجرا میشود نمیباشد؟
الف)کاهش ارزش خارجی پول
ب)تعادل در تراز پرداختهای خارجی
☑️ج)افزایش نرخ رشد اقتصادی

د)حفظ اشتغال کامل


✦کدام یک از سیاست های تثبیت اقتصادی منجر به انقلا منحنی تقاضای کل اقتصاد کینزی به سمت چپ میگردد؟
☑️الف)افزایش مخارج دولتی
ب)افزایش مالیاتها
ج)افزایش سرمایه گذاری ها
د)افزایش عرضه پول

تست اقتصاد خرد و کلان با پاسخ تشریحی


✦تعادل اقتصاد کلان کینزی اتخاذ سیاست مالی انبساطی در کدامیک از قسمتهای منحنی عرضه کل منجر به افزایش تولید و عدم تغییر قیمتها خواهد شد؟
الف)قسمت افقی منحنی عرضه کل کینزی
ب)قسمت نزولی منحنی عرضه کل کینزی
ج)قسمت عمودی منحنی عرضه کل کینزی
☑️د)قسمت صعودی منحنی عرضه کل کینزی


✦از نظر کینز کدام یک از عوامل منج به انقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت راست و پائین میگردد؟
الف)کاهش انتظارات تورمی
☑️ب)شوک های عرضه نامطلوب
ج)افزایش قیمت مواد خام و انرژی
د)افزایش انتظارات تورمی

✦بیکاری که ناشی از نوسان در فعالیت های اقتصادی شود چه نامیده میشود؟
☑️الف)بیکاری ساختاری
ب)بیکاری ادواری
ج)بیکاری فصلی
د)بیکاری اصطکاکی


✦تورم در بازار مالی باعث انتقال درآمد و ثروت از … به …… در بازار کار باعث انتقال درآمد و ثروت از …به …. میگردد؟
الف)وام دهندگان ،وام گیرندگان،کارگران،کارفرمایان
ب)وام گیرندگان-کارگران-وام دهندگان-کارفرمایان
☑️ج)کارگران-.وام دهنگان
وام گیرندگان-کارفرمایام
د)کارفرمایان
کارگران-وام گیرندگان-وام دهنگان


✦انتظارات تورمی چه تاثیری بر روی منحنی فیلیپس در کوتاه مدت دارد؟
☑️الف)باعث انقال منحنی به سمت پایین و چپ میگردد
ب)باعث انتقال منحنی به سمت بالا و راست میگردد
ج)باعث حرک بر روی منحنی به سمت بالا میگردد
د)تغییری در منحنی ایجاد نخواهد کرد


✦کدام یک از اقتصاددانان معتقد هستند در بلند مدت اگر دولت در اقتصاد مداخله نکند اقتصاد به سمت نرخ های طبیعی تولیدو بیکاری حرکت خوان کردو بخض خصوصی در اقتصاد ضربه گیر یا خود متعادل کننده میباشد؟
الف)لوکاس
☑️ب)کینز
ج)فریدمن
د)اسمیت

✦زیر اساس فرضیه نرخ طبیعی بیکاری بر روی منحنی فیلیپس اثرات بلند مدت ناشی از رشد عرضه پول باعث خواهد شد…
☑️الف)نرخ بیکاری و سطح قیمت ها هر دو افزایش یابد
ب)نرخ بیکاری ثابت مانده وسطح قیمتها افزایش میابد
ج)نرخ بیکاری افزایش یافته و سطح قیمتها ثابت باقی بماند
د)نرخ بیکاری ثابت مانده و سطح قیمتها کاهش یابد

نمونه سوالات اقتصاد خرد با جواب


✦در چارچوب الگوی کلاسکهای جدید در مورد انتظارات عقلایی…
الف)تنها نرخ تورم پیش بینی نشده منجر به افزایش تولید خواهد شد
☑️ب)تنها نرخ تورم پیش بینی شده منجر به افزایش تولید خواهد شد
ج)هر نوع تورمی که در حد معقول باشد منجر به افزایش تولید خواهد شد
د)هر نوع تورم پیش بینی شده و نشده منجر به افزایش تولید خواهد شد


✦هنگامیکه رابطه بین پول و تولید ناخالص ملی رابطه ای باثبات باشد کدام استراتژی جهت اجرای سیاست پولی مطلوبتر است؟
☑️الف)استراتژی هدف قرار دادن سطح اعتبارات
ب)استراتژی هدف قرار دادنه نرخ بهره
ج)استراتژی انتظارات منطقی
د)استراتژی هدف قرار دادن غیر مستقیم عرضه پول


✦کدام یک از سیاست های تثبیت اقتصادی سیاست پولی انبساطی نامیده میشود؟

الف)خرید اوراق قرضه دولتی کاهش نرخ تنزیل مجد کاهش نرخ ذخیره قانونی
☑️ب)خرید اوراق قرضه دولتی افزایش مخارج دولتی کاهش نرخ تنزیل مجدد
ج)افزایش مخارج دولتی فروش اوراق قرضه دولتی کاهش نرخ ذخیره قانونی
د)فروش اوراق قرضه دولتی کاهش نرخ تنزیل مجد کاهش مالیات


✦نمودار روبرو مربوط به کدام گروه از اقتصاد دانان میباشد؟
الف)پیروان کینز
ب)کلاسیکهای جدید
☑️ ج)کلاسیک ها
د)پول گرایان


✦کدام یک از موارد زیر اهداف اصلی سیاست مالی نیست؟
الف)توزیع
ب)تخصیص
☑️ ج)صرف جویی خارجی
د)تثبت


✦از نظر کینزین ها اجرای یک سیاست مالی انبساطی و به طور همزمان یک سیاست پول انقباضی منجر به کدام پدیده زیر میگردد؟
الف)فزونی صادرات بر واردات
ب)کاهش کسر بودجه ساختاری
ج)مازاد تراز تجاری
☑️د)کسری تراز تجاری


✦ملالت انگیز بودن علم اقتصاد بر اساس کدام گزینه نقض میشود؟
☑️الف)وقتی که نیروهای اصلی اقتصاد در مواقع بحرانی تلاش میکنند تاراه حلی را برای خروج از بحران ارائه نمایند

ب)زمانیکه علم اقتصاد به تخصیص مانع کمیاب به نیازهای نامحدود میگردازد
ج)زمانیکه مرندم بیش از آنچه تولید میکنند تقاضا کنند
د)زمانیکه افراد جامعه برای ارضاء برخی ننیازها به ناچار خواستهای دیگر را فدا میکنند

نمونه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد خرد


✦زمانیکه سلیقه مصرف کنندگان در جهت استفاده بیشتر از کالایی هدایت شود….
الف)مقدار تقاضا افزایش میابد
☑️ب)روی منحنی تقاضا حرکت میکنیم
ج)منحنی تقاضا به سمت راست منتقل شده و تقاضا افزایش میابد
د)جابجایی در منحنی تقاضا نداریم


✦زمانیکه کشش تقاضا پایین است…..:
☑️الف)درصد تغییرات قیمت بیشتر از درصد تغییرات مقدار است
ب)درصد تغییرات قیمت کمتر از درصد تغییرات مقدار است
ج)درصد تغییرات مقدار بیشتر از درصد تغییرات قیمت است
د)درصد تغییرات مقدار برابر درصد تغییرات قیمت است


✦در کشش بالای قیمتی تقاضا با افزایش قیمت کالا….
الف)درآمد کل کاهش میابد
ب)درآمد کل افزایش میابد
ج)درآمد کل ثابت میماند
☑️د)مقدار تقاضا کمتر میشود


✦کدام گزینه صحیح است؟
الف)در منحنی تقاضای خطی تقاضا در قیمتهای لالا تر باکشش تر است
☑️ب)در منحنی تقاضا ی خطی تقاضا در مقادیر بالاتر باکشش است
ج)در منحنی تقاضای خطی تقاضا در مقادیر پایین بی کشش است
د)در مورد تقاضای خطی مقدار کشش با حرکت به سمت پایین برروی منحنی افزایش میابد

بهترین کتاب اقتصاد خرد و کلان برای استخدامی


✦وقتی منحنی عرضه و تقاض به سمت راست منتقل میشوند….:
الف)مقدار و سمت تعادلی کاهش میابد
ب)مقدار و قیمت تعادلی افزایش میابد
ج)مقدار تعادلی افزایش اما قیمت میتواند هم افزایش و هم کاهش یابد
☑️د)قیمت تعادلی افزایش اما مقدار میتواند هم افزایش و هم کاهش یابد


✦وقتی قیمت نهاده های تولید افزایش و درآمد مصرف کنندگان کاهش یابد عرضه و تقاضای بازار منتقل میشود و درآن صورت…..

☑️الف)مقدار و قیمت تعادلی کاهش میابد
ب)مقدار و قیمت تعادلی افزایش میابد
ج)مقدار تعادلی کاهش و قیمت تعادلی افزایش میابد
د)مقدار تعادلی کاهش اما قیمت تعادلی میتواند هم افزایش و هم کاهی یابد


✦بار مالیاتی عرضه کننده موقعی که منحنی تقاضا کاملا بی کشش است……

الف)در حد اکثر مقدار خود قرار دارد
ب)به کشش عرضه بستگی دارد
ج)صفر است
د)برابر واحد است


✦در صورتیکه قیمت سقف در بازاری وضع شود به طور قطع:
الف)مازاد رفاه جامعه افزایش میابد
ب)مازاد رفاه تولید کننده افزایش میابد
ج)مازاد رفاه مصرف کننده صفر میشود
☑️د)مازاد رفاه جامعه کاهش میابد


✦اگر نسبت تولید نهایی نیروی کار به سرمایه بزرگتر از نسبت دستمزد به قیمت سرمایه باشد درآن صورت به منظور حد اقل نمودن هزینه برای یک سطح مشخص از محصول لازم است:
الف)از نیروی کار کاسته و میزان سرمایه افزایش یابد

☑️ب)از میزان سرمایه کاسته و استخدام نیروی کار افزایش یابد
ج)از میزان عامل تولیدی که قیمت بالاتری دارد کاسته شود
د)از میزان هر دو عامل تولیدی کاسته شود


✦با افزایش نرخ بهره ارزش حال منافع آتی ……
الف)افایش میابد
ب)ابتدا افزایش و سپس کاهش میابد
ج)کاهش میابد
☑️د)تغییری نمیکند


✦کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های منحنی های بی تفاوتی نیست؟
☑️الف)منحنی های بی تفاوتی دارای شیب نزولی هستند
ب)منحنی های بی تفاوت همدیگر را قطع نمیکنند
ج)منحنی های بی تفاوتی محدب هستند
د)منحنی های بی تفاوتی پایی تر مطلوبیت کل بیشتری دارند


✦با افزایش قیمت یکی از کالاها خط بودجه:……
الف)به صورت موازی به بیرون منتقل میشود
☑️ب)به صورت موازی به داخل منتقل میشود
ج)به سمت داخل چرخش میکند
د)به سمت بیرون چرخش میکند


✦در تابع تولید با نسبتهای ثابت:
الف)منحنی هم مقداری تولید خط راست است
ب)منحنی هم مقداری تولید قایم الزاویه است
ج)منحنی هم مقداری تولید شیب منفی دارد
☑️د)منحنی هم مقداری تولید شیب مثبت دارد


✦راه حل گوشه ای زمانی است که:
الف)شیب خط بودجه همیشه کمتر از شیب منحنی های بی تفاوتی است
ب)شیب خط بودجه همیشه بیشتر از شیب منحنی های بی تفاوتی است
ج)شیب خط بودجه همیشه مساوی شیب منحنی های بی تفاوتی است
☑️د)الف و ب

دانلود سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان با پاسخ

اقتصاد خرد و کلان

اقتصاد یکی از مهم‌ ترین بخش های زندگی در یک جامعه و کشور می‌ باشد. با توجه به اهمیت فراوان اقتصاد در جهان، درس های اختصاصی ویژه این مبحث در دانشگاه‌ های گوناگونی در سرتاسر جهان تدریس می‌ شود.

 

در دانشگاه های کشور ما نیز درس اقتصاد به دو قسمت اقتصاد خرد و کلان تقسیم شده است و در رشته‌ های مختلف دانشگاهی تدریس می شود. به تبع آن، سوالات اقتصاد در آزمون‌های استخدامی مربوط به بانک، بیمه و غیره نیز طراحی می شوند.

 

سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان

سوالات اقتصاد همواره از قسمت های مهمی از سوالات اختصاصی برخی از آزمون های استخدامی بانک ها بوده است. به دلیل مزایا و جایگاه شغلی مناسبی که کار در این مراکز به همراه دارند، متقاضیان بسیاری همواره به دنبال شرکت در این آزمون ها و قبولی در آن ها هستند.

 

اگر داوطلبی بتواند به این بخش از سوالات به نحو صحیح و دقیق پاسخ دهد، همواره در مراحل بعدی آزمون اعم از مصاحبه و گزینش نیز تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل است که گفته می شود کسب درصد بالاتر در این قسمت بسیار کمک کننده و حائز اهمیت می باشد.

 

آزمون های استخدامی با سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان

آزمون استخدامی بانک ها یکی از آزمون های مهم و اصلی جهت استخدام نیروهای مورد نیاز در ردیف های شغلی مختلف در تمامی بانک های کشور می باشند. این آزمون های استخدامی شامل دفترچه سوالات عمومی و دفترچه سوالات اختصاصی می باشد.

 

بهترین کتاب اقتصاد خرد و کلان برای استخدامی

مواد مورد آزمون

مواد آزمون عمومی شامل ریاضی و آمار، زبان و ادبیات فارسی، فن آوری اطلاعات، معارف اسلامی، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، هوش و توانمندی های عمومی می باشد.

 

موارد آزمون اختصاصی نیز عموما شامل سه بخش اصلی مدیریت (عمومی و مالی)، اقتصاد (خرد و کلان) و دروس مختلف حسابداری می باشد.

 

در این قسمت از سایت ما تلاش کرده ایم تا با جمع‌آوری نمونه سوالات مهمی از این مبحث شما را در پاسخ گویی بهتر به سوالات آزمون یاری کنیم. لازم به ذکر است که مهم ترین فاکتور قبولی در آزمون های استخدامی، استفاده از نمونه سوالات آزمون های ادوار گذشته می باشد.

 

نمونه سوالات اقتصاد خرد آزمون استخدامی pdf

این مجموعه شامل نمونه سوالات اقتصاد خرد و کلان می باشد که از نمونه سوالات آزمون های مختلف برگزار شده جمع‌آوری شده و برای مطالعه و شرکت در کلیه آزمون های استخدامی بانک ها بسیار مفید می باشد.

 

شما با مطالعه این نمونه سوالات دیگر نیازی به خواندن منابع و سوالات بیشتر نخواهید داشت و تنها با خواندن آن ها قادر خواهید بود تا به سوالات بیش تری در این مبحث پاسخ دهید.

 

برای مطالعه صحیح این نمونه سوالات نیز ابتدا می بایست مباحث مربوط را به طور کامل مطالعه کرده و سپس با توجه به خوانده های خود اقدام به حل و تمرین نمونه سوالات مربوط نمایید.

 

در این صورت هم آموخته های خود را مجددا مرور خواهید کرد و هم یادگیری های ناقص خود را کامل خواهید نمود. در چنین حالتی می توانید به سطح مناسبی ازتسلط به مباحث این درس دست پیدا کنید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات اقتصاد خرد و کلان استخدامی و جزوه (آپدیت ۱۴۰۳) (رایگان)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *