نمونه سوالات جریان شناسی نثر معاصر ایران مصطفی گرجی ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 1)

۱۵,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: farjimos دسته:

توضیحات

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات جریان شناسی نثر معاصر ایران مصطفی گرجی با پاسخنامه تستی و تشریحی به صورت فصل به فصل قابل سرچ

چند مورد از نمونه سوالات جریان شناسی نثر معاصر ایران مصطفی گرجی:

از ویژگی های بارز داستان نمی باشد؟
الف) به نثر است
ب) در آن واقعیت به کار رفته است
ج) حادثه ای را نقل می کند
د) حجم آن مشخص است

جواب: گزینه ب. ویژگی های کلی و بارز داستان شامل این موارد است: به نثر است در آن تخیل به کار رفته است حادثه ای را نقل می کند ساختار داستان بر رابطه علت و معلول استوار است. رجوع شود به ص ۶کتاب


 

ترجمه لفظ به لفظ را اصطلاحا چه می گویند؟
الف) ترجمه کلی ب) ترجمه محدود
ج) گرته برداری د) ترجمه وابسته به ردیف
 

جواب: گزینه ج. رجوع شود به ص ۱۶کتاب 


 

در این دوره تاریخ نویسی به اوج رسید ولی نثرنویسی به طور کلی تنزل کرد؛ منظور کدام گزینه است؟
الف) دوره غزنوی، سلجوقی و خوارزمی ب) دوره صفوی
ج) دوره سامانی د) دوره مغول و تیموری
 

جواب: گزینه د. در دوره مغول و تیموری تاریخ نویسی به اوج رسید ولی نثرنویسی به طور کلی تنزل کرد. رجوع شود به ص ۱۸کتاب 


 

کدام اقدام نخستین اصلاحات برای نوسازی از سوی عباس میرزا بود؟
الف) راه‌اندازی صنعت چاپ سربی و نشر کتاب
ب) ساختن اسلحه
ج) تشکیل نظام جدید
د) همه موارد
 

جواب: گزینه د. نخستین اصلاحات برای نوسازی از سوی عباس میرزا، با اقداماتی نظیر تشکیل نظام جدید، اعزام محصلان ایرانی به اروپا، ساختن اسلحه، راه‌اندازی کارخانه های جدید با همکاری اروپایی ها و راه‌اندازی صنعت چاپ سربی و نشر کتاب آغاز شد. رجوع شود به ص ۲۷کتاب 


 

امتیاز رویتر در زمان چه کسی منعقد شد؟
الف) عباس میرزا ب) تقی خان فراهانی
ج) ناصرالدین شاه د) مظفرالدین شاه
 

جواب: گزینه ج. امتیاز رویتر قراردادی بود که میان بارون جولیوس دو رویتر و دولت قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد شد. رجوع شود به ص ۲۸کتاب 


 

ذکاءالملک فروغی کدام روزنامه را منتشر کرد؟
الف) وقایع اتفاقیه ب) عدلیه
ج) وطن د) تربیت
 

جواب: گزینه د. روزنامه تربیت را ذکاءالملک فروغی منتشر کرد. رجوع شود به ص ۳۱کتاب 


 

چگ و انتشار روزنامه ……….،……. علاوه بر نقشی که در نهضت مشروطه خواهی داشت، در تجدید حیات فارسی زبان فارسی بسیار اثرگذار بود.
الف) ثریا ب) عدلیه
ج) قانون د) چرند پرند
 

جواب: گزینه ج. قانون. رجوع شود به ص ۳۱کتاب 


 

روزنامه ……………. یکی از وزین ترین روزنامه هایی استت که خارج از ایران چاپ می شتتد و از قانون و اصتتلاح ساختار سیاسی جامعه سخن می گفت.
الف) حبل المتین ب) حکمت
ج) ثریا د) چرند پرند
 

جواب: گزینه الف. حبل المتین در کلکته چاپ می شد. رجوع شود به ص ۳۱کتاب 


 

پس از مشتتروطه، مجلات ادبی، پدیده نووهوری بود که در ترویر رمان نویستتی نقش بستتزایی داشتتتند. این مجلات علاوه بر چتاپ ترجمته رمان های اروپایی، به مباحن نقد ادبی نیز می پرداختند و خوانندگان را با رو های نقد ادبی اروپایی آشنا می کردند. کدام گزینه جزو مجلات معتبر این دوره محسوب نمی شود؟
الف) بهار ب) ارمغان
ج) نسیم شمال د) دانشکده
 

جواب: گزینه ج. نسیم شمال روزنامه فکاهی و انتقادی بود. رجوع شود به ص ۳۴کتاب 


 

 اولین رمان تاریخی فارسی چه نام دارد؟
الف) عشق و سلطنت ب) شمس و طغرا
ج) بلای تعصب د) کتاب احمد
 

جواب: گزینه ب. رمان شمس و طغرا در سه جلد نوشته شد. رجوع شود به ص ۴۸کتاب 


 

کدام رمان تاریخی به دوران انحطاط و فتح ایران در زمان ساسانیان به دست اعراب تازه مسلمان می پردازد؟
الف) عشق و سلطنت ب) شمس و طغرا
ج) بلای تعصب د) دام گستران
 

جواب: گزینه د. دام گستران یا انتقام خواهان مزدک. رجوع شود به ص ۵۱کتاب 


 

کدام گزینه از آثار صنعتی زاده کرمانی نیست؟
الف) داستان مانی نقا ب) سلحشور
ج) سرگذشت کور د) دام گستران
 

جواب: گزینه ج. سرگذشت کورش از آثار حسن بدیع می باشد. رجوع شود به ص ۵۱کتاب 


 

داستان تاریخی شاه ایران و بانوی ارمن از کیست؟
الف) ذبیح بهروز ب) رحیم زاده صفوی
ج) زین العابدین مراغه ای د) عبدالرحیم طالبوف
 

جواب: گزینه ج. سرگذشت کورش از آثار حسن بدیع می باشد. رجوع شود به ص ۵۱کتاب 


 

 شوونیسم به چه معناست؟
الف) پدرسالاری ب) میهن شیفتگی
ج) طرفدار حقوق زنان د) ملی گرایی
 

جواب: گزینه ب. شوونیسم یا میهن شیفتگی میهن پرستی افراطی و ایمان به برتری و شکوه ملی است. رجوع شود به ص ۵۱کتاب 


 

قدیم ترین نمایشنامه هایی که به تقلید از اروپاییان نوشته شد، آثار ……………………….. است.
الف) ذبیح بهروز ب) میرزا آقا تبریزی
ج) احمد محمودی د) میرزا فتحعلی آخوندزاده
 

جواب: گزینه د. رجوع شود به ص ۵۲کتاب 


 

 چاپ کدام رمان بدلیل نوآوری نویسنده در آمیختن مضمونی اجتماعی در شالوده رمان، نقطه عطفی در حوزه ساختار و سبک داستان نویسی معاصر فارسی است که اصطلاحا رمان اجتماعی نام گرفت؟
الف) روزگار سیاه ب) انتقام
ج) تهران مخوف د) دام گستران
 

جواب: گزینه ج. رمان تهران مخوف اثر مرتضی مشفق کاظمی. رجوع شود به ص ۶۳کتاب 


 

 کدام رمان اجتماعی نوشته عباس خلیلی نمی باشد؟
الف) انتقام ب) اسرار شب
ج) روزگار سیاه د) شهرناز
 

جواب: گزینه د. شهرناز اثر یحیی دولت آبادی می باشد. رجوع شود به ص ۶۴کتاب 


 

مضمون اساسی کدام رمان، وضع حقارت آمیز زنان، حقوق زنان، ازدواج های اجباری و فقر و فحشاست؟
الف) اشرف مخلوقات ب) انتقام
ج) تهران مخوف د) یکی بود یکی نبود
 

جواب: گزینه ب. مضمون اساسی رمان های اسرار شب، انسان و انتقام (آثار عباس خلیلی،) وضع حقارت آمیز زنان، حقوق زنان، ازدواج های اجباری و فقر و فحشاست. رجوع شود به ص ۶۴کتاب 


 

محمد حجازی در رمان های زیبا، هما و پری‌چهر وضع ……………………… را در دوره پهلوی اول نشان می دهد.
الف) زندگانی تحصیلکردگان ب) حقوق زنان
ج) بد زنان د) اقتصادی مردم
 

جواب: گزینه ج. بد زنان. رجوع شود به ص ۶۴کتاب 


 

نویسندگان از نیمه اول حکومت رضاخان کم‌کم به دلایل گوناگون به داستان کوتاه روی آوردند. کدام گزینه جزو دلایل مدنظر نیست؟
الف) مشکلات چاپ و نشر
ب) سرکوب شدید حکومت
ج) ناهنجاری های اجتماعی
د) سرخوردگی ناشی از سرکوب حکومت
 

جواب: گزینه ب. نویسندگان از نیمه اول حکومت رضاخان کم‌کم به دلایل گوناگون از جمله سرکوب شدید حکومت، سرخوردگی ناشی از سرکوب حکومت، مشکلات چاپ و نشر و کمبود خواننده به داستان کوتاه روی آوردند. رجوع شود به ص ۶۵کتاب 


 

 نخستین داستان کوتاه چه نام دارد و اثر کیست؟
الف) تهران مخوف
مشفق کاومی
ب) جعفرخان از فرنگ امده
حسن مقدم
ج) انسان
عباس خلیلی
د) یکی بود یکی نبود
جمال زاده 

جواب: گزینه د. شروع داستان کوتاه به معنای واقعی آن با مجموعه یکی بود یکی نبود جمال زاده است. رجوع شود به ص ۶۵کتاب 


 

نویستتنده در این داستتتان با محوریت قرار دادن جوانمردی، دوستتتی و گذشتتت، جلوه های هویت ایرانی را منعکس کرده استمنظور کدام داستان از مجموعه یکی بود یکی نبود جمال زاده می باشد؟
الف) فارسی شکر است ب) رجل سیاسی
ج) دوستی خاله خرسه د) درد دل ملا قربانعلی
 

جواب: گزینه ج. دوستی خاله خرسه، سومین داستان مجموعه است که در آن نویسنده، اثر فرهنگ و سنت های ایرانی را در رویارویی با فرهنگ غرب قرار داده و کوشیده است با محوریت قرار دادن جوانمردی، دوستی و گذشت، جلوه های هویت ایرانی را منعکس کرده است. رجوع شود به ص ۶۷کتاب 


 

 داستتان کوتاهی از صتادق هدایت استت که نخستین بار در سال ۱۳۲۱با هفت داستان دیگر در مجموعه داستتانی به همین نام در تهران منتشتر شتد. داستتان آن درباره یک سگ اصیل اسکاتلندی به نام پات است که پس از گم کردن صتاحبش، سترگردان شتده و انسانها آزار میدهند. پات سگی معمولی نیست؛ او در آرزوی بازگشت به دوران کودکی است و در ته چشمهایش روحی انسانی دیده میشودمنظور کدام داستان است؟
الف) سگ خانه زاد ب) پانزده سگ
ج) سک ولگرد د) سگ سفید
 

جواب: گزینه ج. منظور داستان سگ ولگرد می باشد. رجوع شود به ص ۷۲کتاب 


 

 گرایش غالب در ترجمه آثار ادبی در این دوره به سوی کدام مکتب ادبی است؟
الف) مدرنیسم ب) ناتورالیسم
ج) رمانتیک د) سمبولیسم
 

جواب: گزینه ج. رمانتیک. رجوع شود به ص ۷۶کتاب 


 

ذبیح بهروز از نویستندگانی است که در نمایشنامه ………………….. ضمن نقد یک پادشاه سنتی در دوره قاجار، به طریقی رندانه به نقد روزگار خود پرداخته است.
الف) پروین دختر ساسان ب) جعفرخان از فرنگ آمده

ج) جیجک علیشاه د) آخرین یادگار نادرشاه 

جواب: گزینه ج. جیجک علیشاه. رجوع شود به ص ۷۷کتاب 


 

 نمایشنامه معروف جعفرخان از فرنگ آمده از کیست؟
الف) رضا کمال شهرزاد ب) صادق هدایت
ج) احمد محمودی د) حسن مقدم
 

جواب: گزینه د. حسن مقدم. رجوع شود به ص ۷۸کتاب 


 

حسن مقدم در این اثر با زبانی ساده و شیوا خرافات و تعصبات ایرانیان را نقد کرده است. منظور کدام اثر وی است؟
الف) حضرت ابراهیم ب) تاریخ سربازی
ج) جعفرخان از فرنگ آمده د) کمربند سحرآمیز
 

جواب: گزینه ج. رجوع شود به ص ۷۹کتاب 


 

 از آثار رضا کمال شهرزاد نیست؟
الف) گل های حرم ب) عزیز و عزیزه
ج) اپرت آرشین مالالان د) مجسمه مرمر
 

جواب: گزینه ج. رضا کمال با الهام از اپرت آرشین مالالان اثر عزیز بیک حاجی بیکوف که بازیگران قفقازی آن را در تهران نمایش داده بودند، اپرت پریچهر و پریزاد را نوشت. رجوع شود به ص ۸۱کتاب 


 

از جمله نویسندگانی که در تحول نثر پیچیده و متکلف دوره قاجار به نثر روان امروزی تاثیری بسزا داشتند. منظور کدام گزینه است؟
الف) رضا کمال شهرزاد ب) بدیع الزمان فروزانفر
ج) احمد محمودی د) ملک الشعرای بهار
 

جواب: گزینه د. ملک الشعرای بهار یکی از نویسندگان برجسته نسل اول نویسندگان نثر ادبی – دانشگاهی. رجوع شود به ص ۸۶کتاب 


 

مهم ترین حوزه تحقیقات او مولوی شناسی است. او کیست؟
الف) شفیعی کدکنی ب) بدیع الزمان فروزانفر
ج) جلال الدین همایی د) ملک الشعرای بهار
 

جواب: گزینه ب. بدیع الزمان. رجوع شود به ص ۸۸کتاب 


 

 …………………………….. متخلص به «سنا»، نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضیدان و تاریخ‌نگار معاصر است.
الف) شفیعی کدکنی ب) بدیع الزمان فروزانفر
ج) جلال الدین همایی د) ملک الشعرای بهار

جواب: گزینه ج. جلال الدین همایی. رجوع شود به ص ۸۹کتاب 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای نمونه سوالات جریان شناسی نثر معاصر ایران مصطفی گرجی ۱۴۰۳

  1. آرزو

    عالییییییییی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *