نمونه سوالات کاربر امور بانکی فنی و حرفه ای【اصل سوالات ۱۴۰۳】

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات کاربر امور بانکی فنی و حرفه ای با جواب

 

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

بیش از ۷۵۰ سوال از مهمترین سوالات کاربر امور بانکی فنی و حرفه ای با پاسخنامه + جزوه آموزشی

 

چند مورد از نمونه سوالات کاربر امور بانکی با جواب:

وکالت شخص به شرکت یا شرکتها اساسنامه ان وانجام امور مالی توسط چه کسی پیش بینـی و تسـریع مـی شـود
الف هیئت مدیره ✓
ب شرکاء
ج مدیر عامل
د وکیل

 

وکالتی که توسط اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا سفارتخانه ها صادر می شود چه نوع وکالت نامه ای است
الف وکالتنامه رسمی ✓
ب وکالتنامه شخص به شخص
ج وکالتنامه بانکی
د وکالت شرکت به شرکت

 

شخصی تمایل ندارد در طول مسافرت خود از وجه یا اسناد انتقال وجه استفاد کند کدام گزینـه را بـه او پیشـنهاد مـیدهید؟
الف- اعتبار نامه مسافرتی ✓
ب – حواله
ج – چک
د – برات و سفته

 

افتتاح حساب در قالب عهد مربوط به کدام حساب است؟
الف- حساب سرمایه گذاری بلند مدت ✓
ب – حساب سرمایه گذاری مد ت
ج – حساب قرض الحسنه جوانان
د – افتتاح حساب جاری مشترک

 

کدام یک از موارد زیر از انواع وکالت نمی باشد؟
الف- وکالت بانک به شخص ✓
ب – وکالت شرکتی به شرکت
ج – وکالت شخص به شرکت
د – وکالت شخص به شخص

 

کدام یک از موارد لغو وکالت نمی باشد؟
الف- وکالت بانکی ✓
ب – فوت وکیل یا موکل
ج – جنون وکیل یا موکل
د – استعفای وکیل

 

شرکت در شرف تا سیس و شرکت که ثبت شده یا رسید از چه نوع حسابی می باشد؟ ت ۳متوسط
الف- گشایش حساب جاری برای شرکت اشخاص حقوقی ✓
ب – گشایش حساب جاری برای شرکت اشخاص حقیقی
ج – متعصددی گشایش حساب
د – افتتاح نوع یا چند حساب جاری برای شخص حقیقی و حقوقی

 

رابطه وتاثیر سرعت گردش پول و نقدینگی خصوصی:
الف- کاهش نقدینگی خصوصی ، افزایش گردش پول ✓
ب – افزایش پول ، وافزایش سرمایه
ج – بر هم تاثیر ندارند
د – باعث کاهش یکدیگری می شوند

 

تبدیل پول های خارجی به پول کشور و تعیین عیار مسکوکات درسیستم بانکی بانکداری کدام کشور اعمـال مـی شـده است؟
الف- رم ✓
ب – مصر
ج – یونان و چین
د – بابل

 

افتتاح حساب در قالب عهد مربوط به کدام حساب است؟
الف- حساب سرمایه گذاری بلند مدت ✓
ب – حساب سرمایه گذاری مدت دار
ج – حساب قرض الحسنه جوانان
د – افتتاح حساب جاری مشترک

 

در شرکتهای با مسئولیت محدود اگر کلمه با مسئولیت محدود در شرکت قید نشده باشد آن شرکت در مقابـل اشـخاص ثالث چه شرکتی محسوب می شود؟
الف- شرکت تضامنی ✓
ب – شرکت نسبی
ج – شرکت تعاونی
د – شرکت مختلط سهامی

 

مجمع عمومی بانکها که یکی ازارکان بانک است ریاست ان برعهده ی کیست؟
الف- وزیراقتصادودارایی ✓
ب – الف وزیرکشور
ج – وزیراموربازرگانی
د – وزیرصنایع ومعادن

 

……………. واحدی است که به نام وهدف معین در مالکیت بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد و بـه فعالیتهای انتفاعی می پردازد؟
الف- موسسه ✓
ب – حسابداری
ج – دارای
د – اداری مالی

 

رویداد مالی نخستین بار در کدام یک از دفاتر قانونی ثبت می شو؟
الف- دفترروز نامه ✓
ب – دفتر کل
ج – تراز نامه
د – سند حسابداری

 

یک صورت مالی که در ان دارایی وبدهی ها با همدیگر مقابله می شوند چه نوع گزارش مالی میباشـد؟
الف صورت حساب سود وزیان ✓
ب صورت حساب سرمایه
ج بیلان
د ترازنامه

 

کدام یک از معاملات زیر باعث افزایش داراریها وبدهیها می شود ؟
الف- خرید نسیه اموال ✓
ب – دریافت پول از بدهکاران
ج – پرداخت پول بستانکاران
د – فروش نسیه اموال

 

یک صورت وضعیت مالی است که تاریخ معین ومشخص در آن دارایی هاوبدهی هاوسرمایه ها منعکس می شود.
الف- بیلان ✓
ب – سود وزیان
ج – سرمایه
د – ترازازمایشی

 

دفتر ……… دفتری است که در ان کلیه مراسلات ومخابرات وصورتهسابهای صادره خود را طبـق تـایخ در ان یادداشت میکنیم.
الف- کپیه ✓
ب – کل
ج – معین
د – دارای

 

حواله هایی که به صورت چک انجام می شود مانند چه حواله هایی می باشد؟
الف- حواله تلگرافی وکتبی ✓
ب – حواله تلگرافی وتلفنی
ج – حواله تلکسی وکتبی
د – حواله تلکسی وتلفنی

 

دفتری که معمولا در پایان هر هفته نوشته می شود ؟ومانده حسابها را مشخص می نماید.
الف- دفتر کل ✓
ب – دفتر روزنامه
ج – دفتر معین
د – دفتر دارایی

 

کدام یک از موارد زیر از خصوصیات چک می باشد؟
الف- امضا صادر کننده چک مشخص باشد ✓
ب – کلمه پول در متن هر برگ چک نوشته باشد
ج – امضا گیرنده و ذیحساب بر روی چک باشد
د – همه چکها مبلغ دارند

 

بابت دریافت دسته چک از بانک مرکزی چه حسابی بستانکار می گردد؟
الف- بستانکاران داخلی ✓
ب – صندوق
ج – تمبر مالیاتی
د – موجودی دسته چک

 

شرایط صحت چک چیست؟
الف- امضاء صادر کننده چک ومبلغ چک ✓
ب – محل صدور و تاریخ صدور سفته
ج – امضا دریافت کننده چک
د – مهمترین آن مبلغ چک می باشد

 

یکی از انواع چک را نام ببرید؟
الف- چک بسته ✓
ب – چک تضمین شده با نام
ج – چک عهده بانک
د – چک تضمین شده بی نام

 

اگر صادر کننده چک در بین دو خط موازی مورب نام بانکی را قید کرده باشد این نوع چک را؟
الف- چک بسته خاص ✓
ب – امینبوس
ج – چک بسته عام
د – چک عادی

 

چکی است که به وسیله یک بانک عهده کلیه شعب خود با درخواست مشتری صادر می شود؟
الف- چک بانکی ✓
ب – چک تضمین شده
ج – چک عادی
د – چک بین بانکها

 

کدام یک از موارد زیر ثبت فروخته شدن چکهای بانکی میباشد؟
الف- صندوق بدهکار / چکهای بانکی فروخته شده بستانکار ✓
ب – صندوق بدهکار / حساب جاری مشتری بستانکار
ج – چکهای بانکی فروخته شده بدهکار/ صندوق بستانکار
د – چکهای فروخته شده بدهکار / حساب جاری مشتری بستانکار

 

هزینه چاپ ونشر هر برگ چک در گردش از کجا تامین می شود.
الف- حساب هزینه کل بانک ✓
ب – هزینه شعبه
ج – محل سود سالیانه بانکها
د – از در امدهای متفرقه بانکها

 

کدام بروات به قیمت کمتری از مبلغ اسمی خریداری می شود وتوسط چه کسی ؟
الف- بروات خریداری توسط بانک ✓
ب – بروات تضمینی توسط برات کش
ج – بروات وصولی و توسط بانک
د – بروات خریداری توسط برات گیر

 

اگر وجه صفته صادره در سر رسید کار سازی شد عنوان بدهکار برای واریز کننده کدام است؟
الف- اسناد پرداختنی ✓
ب – اسناد در یافتنی
ج – صندوق
د – بدهکاران روزنامه

 

کدام یک از موارد زیر از خصوصیات چک می باشد؟
الف- امضا صادر کننده چک ، کلمه چک در متن هر برگ چک ، تمبر مالیاتی برای چک چاپ شده باشد ✓
ب – صادر کننده چک ،تمبر مالیاتی برای چک چاپ شده باشد
ج – امضا در یافت کننده چک ، تمبر بانکی بر روی هر برگ چک نوشته شود
د – کلمه چک در متن هر برگ چک ، امضا در یافت کننده چک

 

نوشته ای است که به موجب آن صادر کنننده وجوهی را نزد محال علیه دارد که کلا یا بعضا مسترد ویا به دیگری واگذار می نماید چه نام دارد؟
الف- چک ✓
ب – برات
ج – سفته
د – حواله

 

تعریف دسته چک عهده شعب وهزینه ان بر عهده کیست؟
الف- به صورت ۵۰ بر گی یا کمتر می باشد که در اختیار شعب قرار داده می شود وهزینه آن بر عهده بانک میباشد ✓
ب – به صورت ۲۵ برگی می باشد ودر اختیار مشتریان قرار می دهند وهزینه آن بر عهده مشتری میباشد
ج – به صورت ۲۵ یا ۵۰ برگی فارسی ویا لاتین می باشد وهزینه آن بر عهده مشتری می باشد
د – به صورت ۲۵ برگی می باشد ودر اختیارشعبه قرار داده می شود که در خواست مشتریان چک تضمینی صادر وهزینه آن بر عهده مشتری می باشد

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات کاربر امور بانکی فنی و حرفه ای【اصل سوالات ۱۴۰۳】”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *