رایگان سوالات جدال دو اسلام ۱۴۰۳ + (خلاصه کتاب)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات کتاب جدال دو اسلام با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

چند مورد از نمونه سوالات کتاب جدال دو اسلام:

یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای کنونی نقش …………….. و ……………… در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است.
۱٫ ایمان و عدالت
۲٫ زمان و مکان ☑️
۳٫ سیاسیون و ملت
۴٫ مجلس و دولت

 

اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق به فرموده امام خمینی چیست؟
۱٫ مسئله مادی بودن مکتب
۲٫ مسئله عدم اعتقاد به معنویت ☑️
۳٫ مسئله آزادی
۴٫ مسئله اقتصاد

 

از نظر دیدگاه امام خمینی مخالفت روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته به جهت ………………… بوده است.
۱٫ پاسداری از اسلام
۲٫ ترس از نفوذ اجانب ☑️
۳٫ بی اعتبار کردن عقاید مذهبی
۴٫ نادیده گرفتن آداب و رسوم ملی

 

تقابل و تعارض جناح های مومن با انقلاب منتهی به تقویت کدام یک از گروه های زیر می شود؟
۱٫ تقویت جناح رفاه طلب بی درد ☑️
۲٫ تقویت جناح بی مسئولیت و نق بزن
۳٫ تقویت روحانیون بی مسئولیت
۴٫ تقویت امپریالیسم جهانی و نوکرانشان

 

کدام توصیف از مفهوم امامت، صحیح تر است؟
۱٫ نگهبانی از جامعیت دین  ☑️
۲٫ رهبری سیاسی
۳٫ مبارزه با سرمایه داری
۴٫ تبیین اصول دینی

 

کدام یک از مفاهیم زیر به عنوان محور اصلی عدالت توحیدی امام خمینی شناخته میشود؟
۱٫ اقتصاد اسلامی
۲٫ استقلال سیاسی
۳٫ مستضعف ☑️
۴٫ توسعه فرهنگی

 

دیدگاه کمونیستها درباره دین در کتاب جدال دو اسلام چگونه توصیف شده است؟
۱٫ دین به عنوان مخدر جامعه ☑️
۲٫ دین به عنوان مبارز با ظلم
۳٫ دین به عنوان حامی مستضعفان
۴٫ دین به عنوان منبع عدالت

 

چه مشکلی در نحوه تبلیغ و تعریف بسیج در سالهای اخیر وجود دارد؟
۱٫ تاکید بیش از حد بر مقدس مآبی
۲٫ عدم توجه به انگیزه های درونی بسیج
۳٫ کم اهمیت جلوه دادن آرمانهای اجتماعی بسیج ☑️
۴٫ فقدان توجه به مبارزه با پول پرستی و تحجرگرایی

 

سخن امام خمینی در مورد سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در حصارهای آهنین زندانی کردن به چه معنا بود؟
۱٫ رد پای امپریالیسم در تاریخ معاصر
۲٫ نقد بر سرمایه داری
۳٫ شکستن استخوانهای مارکسیسم ☑️
۴٫ ترویج فرهنگ اسلامی

 

تفسیر امام خمینی از مفهوم مقدس مآبی چگونه است؟
۱٫ تاکید بر آداب و احکام ظاهری دین
۲٫ غفلت از مسئولیتهای اجتماعی دین ☑️
۳٫ برابری با تعبد و تشرع
۴٫ صرف توجه به احکام فردی و ظاهری دینی

 

این سخن امام خمینی که به عنوان ابزاری برای قرار دادن منابع مادی و معنوی کشورها در خدمت قدرتهای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد و ادعا میکند که دین باید از سیاست جدا باشد به کدام نوع مذهب اشاره دارد؟
۱٫ مذهب بدون تعهد اجتماعی
۲٫ مذهب تحریف شده ☑️
۳٫ مذهب آمریکایی
۴٫ مذهب نوین

 

کدام مورد به تضاد بین اسلام انقلابی و اسلام غیر انقلابی اشاره میکند؟
۱٫ تفاوت در تاکید بر عدالت خواهی و ظلم ستیزی
۲٫ تقابل بین اسلام فردی و اسلام اجتماعی ☑️
۳٫ تمایز بین تشکلهای دینی و سیاسی
۴٫ تفاوت در نگرش به احکام فردی و اجتماعی دین

 

این جمله امام که مملکتی که با استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس مآبی مخالف است همه افرادش باید بسیجی باشند به کدام مورد زیر اشاره می نماید؟
۱٫ تقابل با استکبار و پول پرستی
۲٫ تاکید بر انگیزه های درونی بسیج
۳٫ تقابل با تحجرگرایی و مقدس مآبی
۴٫ ویژگیها و آرمانهای اجتماعی بسیج ☑️

 

«اسلام ناب محمدی با اسلام آمریکایی چه تفاوت اصلی دارد؟
۱٫ تمرکز بر ابعاد فردی و مناسکی
۲٫ تأکید بر عدالت خواهی و ظلم ستیزی ☑️
۳٫ تمرکز بر آداب و احکام ظاهری
۴٫ تاکید بر مسائل باطنی و معنوی

 

در اندیشه امام خمینی کدام یک از موارد زیر نه تنها به پیروی از احکام فردی و ظاهری دین محدود میشود بلکه باعث غفلت از آرمانها و وظایف اجتماعی دین نیز میشود؟
۱٫ تجدد گرایی
۲٫ مقدس مآبی ☑️
۳٫ سطحی نگری دینی
۴٫ تشریفاتی بودن دین

 

عدم آگاهی عمومی نسبت به مفهوم اسلام ناب و اسلام آمریکایی» از کجا منشأ می شود؟
۱٫ عدم توجه کافی به مسائل اسلامی در آموزشهای رسمی
۲٫ نبود منابع کافی برای آموزش این مفاهیم
۳٫ تمرکز بر مسائل فلسفی بدون توجه به اعمال و رفتارها ☑️
۴٫ عدم آگاهی معلمان و استادان از مفاهیم مدرن اسلامی

 

هدف اصلی حضرت امام حسین (ع) از قیام خود چه بود؟
۱٫ تأسیس حکومت جدید
۲٫ اقامه عدل و نهی از منکر ☑️
۳٫ گسترش نفوذ و سیاستهای خود
۴٫ ایجاد تغییرات فرهنگی در جامعه

 

نظر امام خمینی (ره) در مورد حضور مردم در انتخابات چه بود؟
۱٫ مردم باید با راهنمایی و مشورت متعهدین انتخاب کنند
۲٫ مردم آزادند و به قیم نیاز ندارند ☑️
۳٫ فقط افراد خاصی حق شرکت در انتخابات دارند
۴٫ انتخابات باید تحت نظر مقامات دینی برگزار شود

 

اساسی ترین تاکید در بازسازی و سازندگی پس از جنگ به چه موضوعی است؟
۱٫ تقویت بنیه دفاعی و نظامی
۲٫ رسیدن به خودکفایی کشاورزی ☑️
۳٫ حفظ ارزشها و شئون اخلاقی
۴٫ استفاده از نیروهای مردمی

 

بزرگترین افتی که حضرت امام خمینی برای یک جامعه انقلابی تعریف کرده اند کدام است؟
۱٫ تحجر فکری در بین علما
۲٫ گرایش به آزادیهای بی قید و شرط
۳٫ خود بزرگ بینی و غفلت از ارزشهای انقلاب
۴٫ فرهنگ مصرف گرایی ☑️

 

در رابطه با توسعه و تقویت بنیه دفاعی کشور موضع امام خمینی چه بود؟
۱٫ توسعه صنایع تسلیحاتی پس از صلح ضروری نیست
۲٫ تقویت بنیه دفاعی و نظامی از اهداف اصولی بازسازی است ☑️
۳٫ تمرکز بر بازسازی صنعتی و کشاورزی به جای دفاع
۴٫ کاهش توجه به توسعه قدرت دفاعی

 

امام خمینی در کدام یک از این منشورها به صورت جدی به بحث پیرامون فقه پویا پرداخته است؟
۱٫ منشور برادری ☑️
۲٫ منشور حقوق بشر
۳٫ منشور انقلاب اسلامی
۴٫ منشور رهبری

 

حضرت امام خمینی که بیان میدارد اگر در یک ملتی اختلاف سلیقه نباشد این ناقص است و اگر در مجلسی اختلاف نباشد این مجلس ناقصی است به کدام یک از این اصول اشاره دارد؟
۱٫ اهمیت دوستی با وجود تفاوتها ☑️
۲٫ نیاز به وحدت در میان تنوع
۳٫ اجتناب از انسجام بی چون و چرا
۴٫ ضرورت بحث و گفتگو در تصمیم گیری ها

 

از نظر امام خمینی کدام یک از این اعمال به اندازه ای نکوهیده است که ممکن است هیچ گناهی بالاتر از آن وجود نداشته باشد و هیچ توجیهی برای آن در انقلاب پذیرفته نمیشود؟
۱٫ تفرقه و اختلاف
۲٫ بی تفاوتی و عدم مشارکت
۳٫ انزوای سیاسی و اجتماعی
۴٫ کناره گیری و ترک صحنه انقلاب ☑️

 

اسلام و ایران بیشترین صدمه را از چه نوع مجلس شورایی دیده است؟
۱٫ غیر دینی
۲٫ غیر صالح
۳٫ غیر تخصصی
۴٫ غیر صالح و منحرف ☑️

 

وصیت امام به جامعه روحانیت خصوصاً مراجع معظم چیست؟
۱٫ در امور شرعی بکوشند.
۲٫ نسبت به امور مردم بی تفاوت نباشند.
۳٫ در مسائل جامعه خصوصاً انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس بی تفاوت نباشند. ☑️
۴٫ در امور کشور دخالت نکنند.

 

توصیه امام با اقلیتهای مذهبی رسمی چه بود؟
۱٫ با حسن نیت با همدیگر رفتار کنند.
۲٫ به قدرتهای خوار وابسته نباشند.
۳٫ خود را بازیچه عناصر مخالف نکنند.
۴٫ وکلای خود را از اشخاص متعهد انتخاب نمایند. ☑️

 

از توطئه های بزرگ دشمنان سعی در به دست گرفتن کدام مراکز زیر است؟
۱٫ دولت و مجلس شورای اسلامی
۲٫ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان
۳٫ تعلیم و تربیت ☑️
۴٫ پادگانها و مراکز حساس اقتصادی

 

حفظ حکومت اسلامی به طور اخص واجب است بر…
۱٫ ملت ایران ☑️
۲٫ تمام مسلمانان
۳٫ دولت ها و ملتهای اسلامی
۴٫ همه موارد

 

تأثیر تبلیغات روی بعضی از روحانیان و متدینان چه بوده است؟
۱٫ دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه یک گناه و فسق میدانستند. ☑️
۲٫ دنیا را ترک کرده و به عبادت اشتغال کرده اند.
۳٫ به تأثیر از آنان به دنبال زرق و برق دنیایی رفته اند.
۴٫ همه موارد

 

توصیه امام خمینی به ملتهای اسلامی چیست؟
۱٫ حکومتهای جائر خود را در صورت عدم توجه به خواست ملتها با تمام قدرت برکنار کنند.
۲٫ حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان یک الگو برای خود بپذیرند.
۳٫ به بوقهای تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش فرا ندهند.
۴٫ همه موارد ☑️

دانلود رایگان کتاب جدال دو اسلام امام خمینی pdf


1-نقشه دشمنان در دانشگاهها برای عقب نگه داشتن و غارت کشورهای تحت سلطه چیست؟
الف.جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهای خود منحرف کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند.
ب.دولتمردان را از بین دانشگاهیان انتخاب کنند و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند.
ج.دانشگاهیان کشور را به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیری نباشد.
د. همه موارد
پاسخ: گزینه د
توضیح: در دانشگاهها نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب ارزشهای خودی منحرف کند و به سوی شرق یا غرب بکشانند و دولت مردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه میخواهند انجام دهند. اینا کشور را به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیری نباشد و این بهترین راه است برای عقب نگه داشتن و غارت کشورهای تحت سلطه.

 

۲-امام(ره) شرط رسیدن مردم ایران را به خود اتکایی و قطع وابستگی به دیگران را در چه چیزهایی میداند؟
الف.به شرط اتکا به خداوند تعالی و اتکا به نفس و خارج شدن از تحت سلطه اجانب
ب.به شرط قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه
ج.باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید
د.گزینه الف و ب
پاسخ: گزینه د
توضیح: امام)ره(شرط رسیدن مردم ایران را به خود اتکایی و قطع وابستگی به دیگران را اتکا به خداوند تعالی و اتکا به نفس و خارج شدن از تحت سلطه اجانب و به شرط قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه می داند.

 

نمونه سوالات کتاب جدال دو اسلام

 

۳-امروزه استکبار جهانی برای عقب نگه داشتن کشورها چگونه عمل میکند؟
الف.وارد کردن کالاها از هر قماش و فراهم آوردن فحشا و عشرت کده ها
ب.سرگرم کردن بانوان و مردمان خصوصاً طبقه جوان به اجناس وارداتی
ج. به مسابقه کشیدن خانوادهها و مصرفی بار آوردن آنها
د.همه موارد
پاسخ: گزینه د
توضیح: امروزه استکبار جهانی برای عقب نگه داشتن کشورها،وارد کردن کالاها از هر قماش و فراهم آوردن فحشا و عشرت کده ها، سرگرم کردن بانوان و مردمان خصوصاً طبقه جوان به اجناس وارداتی، به مسابقه کشیدن خانواده ها و مصرفی بار آوردن آنها عمل میکند.

 

۴-همه کوشش بوقهای تبلیغاتی مخالف جمهوری اسلامی و اسلام برای چیست؟
الف.از مسلمانان و مردم ایران تنفر دارند.
ب.میخواهند اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرت ها تامین شود.
ج.میخواهند نظام جمهوری اسلامی را نزد مردم خراب کنند.
د.میخواهند که استکبار و استعمار دوباره در منطقه حاکم شود.
پاسخ: گزینه ب
توضیح: اکیداً توصیه میکنم که به بوقهای تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع ابر قدرتها تامین شود

 

۵-مردم ایران به چه دلیل در عصر حاضر از مسلمانان عصر رسول االله بهتر هستند؟
الف.چون عشق و علاقه و ایمان زیاد به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان دارند.
ب.چون مردم ایران خیلی فهمیده هستند و بیدار و آگاه هستند و جاهل نیستند.
ج.چون مردم ایران نسبت به رسول خدا و ائمه معصومین ارادت خاصی دارند.
د.چون مردم ایران زجر کشیده دوران طاغوت هستند.
پاسخ: گزینه الف
توضیح: مردم ایران به دلیل عشق و علاقه و ایمان زیاد به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان در عصر حاضر از مسلمانان عصر رسول االله بهترند

 

سوالات تستی جدال دو اسلام با جواب

 

۶-از جمله توطئه های مهمی که در قرن اخیر،خصوصاً در دهههای معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب، آشکارا به چشم میخورد،تبلیغات دامنهدار با ابعاد مختلف به چه منظوری است؟
الف. برای بدبین کردن مردم نسبت به انقلاب اسلامی
ب.برای مایوس نمودن ملتها به خصوص ملت ایران از اسلام است.
ج.برای نشان دادن ضعف اسلام
د.گزینه الف و ب
پاسخ: گزینه ب
توضیح: از جمله توطئههای مهمی که در قرن اخیر،خصوصاً در دهههای معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب برای مایوس نمودن ملتها به خصوص ملت ایران از اسلام است

 

۷-نفوذی ها بارها اعلام کرده اند که حرف خود را از دهان چه کسانی می زنند؟
الف- افراد ساده لوح
ب- دهان ساده اندیشان موجه
ج- دهان ضد انقلاب
د-سیاسیون
پاسخ ب
نکته:نفوذی ها بارها اعلام کرده اند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه میزنند

 

۸-ما در جنگ تحمیلی چه چیزی را به جهانیان ثابت نمودیم؟
الف – ثابت کردیم که ابر قدرت ها هیچ قدرتی ندارند
ب-ثابت کردیم که همه با هم برادریم وطن مان را دوست داریم
ج-مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را ثابت کردیم
د-همه موارد
پاسخ ج
نکته:ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را ثابت کردیم

 

۹-برای بررسی عمیق همه جانبه علوم سیاسی چه طریقه ای مناسبت تراست؟
الف – شیوه ی علمای راستین اسلام
ب-شیوه کوثر زلال معرفت فقهای بزرگوار
ج -شیوه علمای سلف
-گزینه الف و ب
پاسخ گزینه ج
نکته:برای بررسی عمیق همه جانبه علوم اسلامی طریقه ای مناسبت تر ازشیوه علمای سلف یافت نمی شود.

 

پی دی اف جدال دو اسلام نویسنده امام خمینی

 

۱۰-یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی چیست؟
الف – فلسفه عملی و برخورد با شرک و کفر
ب – معضلات داخلی و خارجی
ج – نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها
د – نوع تصمیمگیریهای سران نظام
پاسخ: ج
نکته:یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها

 

۱۱-دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه چه سیاستی استوار است و عدول از این سیاست چه عواقبی دارد؟
الف-مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل و عدول از این سیاست باعث عقب نشینی ملت ایران می شود
ب-استقلال آزادی جمهوری اسلامی عدول از این سیاست باعث ضعف جمهوری اسلامی می شود
ج-سیاست نه شرقی نه غربی و عدول از این سیاست خیانت به اسلام و مسلمین است و باعث زوال ملت ایران می شود
د-همه ی موارد
پاسخ گزینه ج
نکته:دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی استوار است و عدول از این سیاست خیانت به اسلام و مسلمین است و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور ملت ایران خواهد شد.

 

۱۲-چه موقع ما می توانیم به آینده کشور و آینده سازان امید وار شویم؟
الف-به آنان در مسائل گوناگون بها دهیم
ب-از اشتباهات و خطا های کوچک آنان بگذریم
ج-به همه شیوه ها و اصولی که منتهی به تعلیم و تربیت صحیح آنان می شود احاطه داشته باشیم
د-همه موارد
پاسخ گزینه د
نکته:وقتی ما می توانیم به آینده کشور و آینده سازان امیدوار باشیم که به آنان در مسائل گوناگون بها دهیم از اشتباهات و خطا های کوچک آنان بگذریم به همه شیوه ها و اصولی که منتهی به تعلیم و تربیت صحیح آنان می شود احاطه داشته باشیم.

 

سوالات جدال دو اسلام با جواب

 

۱۳-همه حوادث توطئه های دشمنان که بعد از پیروزی انقلاب و برای ضربه زدن به اصول انقلاب انجام داد چگونه مهار شدند؟
الف -با حضور مردم در صحنه
ب- با قامت استوار و مردم
ج با مبارزه با رفاه طلبی
د- با مبارزه با بیگانگان
پاسخ گزینه الف
نکته:اگر حضور مردم نبود هر یک از این توطئه ها

 

۱۴-به فرموده حضرت امام خمینی مسئولین و مردم چگونه به وظایف خود عمل کنند و از اتحاد بهرهمند شوند؟
الف. مجلس و نمایندگان باید موءید وحدت انسجام جامعه باشند
ب. مسئولین در کنار مردم و مردم همراه و پشتیبان مسئولین به وظیفه خود عمل کنند
ج. هیچ یک از مسئولین و مردم از صحنهها کنار نروند
د.همه موارد
پاسخ: گزینه د
نکته:مجلس و نمایندگان باید موءید وحدت انسجام جامعه باشند مسئولین در کنار مردم و مردم همراه و پشتیبان مسئولین به وظیفه خود عمل کنند هیچ یک از مسئولین و مردم از صحنهها کنار نروند.

 

نمونه سوالات جدال دو اسلام امام خمینی رایگان

 

۱۵-عدل آمریکایی یعنی چه؟
الف.هرکس خاضع به من شد
ب.هر کس منافع مملکتش را به ما داد
ج.تابع آمریکا باشد
د.الف و ب
پاسخ گزینه د
نکته:عدل آمریکایی یعنی هر کس خاضع به ما شد آن یک چیزی است که قبولش داریم،هر کس منافع مملکتش را به ما داد،ما او را قبول داریم.

 

۱۶-از نظر آقای جلیلی چرا انقلاب اسلامی یتیم مانده است؟
الف.چون در حوزه های انقلابی کار خوبی صورت نگرفته است
ب.در حوزه های فرهنگی کار خاصی انجام نگرفته است
ج.در حوزه های خاص انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی نه در فصل مشترک آن با فرهنگ سنتی یا ملی و…کار خوبی صورت نگرفته است
د.نخبگان سیاسی ظرفیت و قابلیت اجتماعی نداشتند
پاسخ گزینه ج
نکته:تلقی بنده این است که در حوزه های خاص انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی نه در فصل مشترک آن با فرهنگ سنتی یا ملی و…کار خوبی صورت نگرفته و انقلاب اسلامی یتیم مانده است.

 

سوالات تستی جدال دو اسلام نویسنده امام خمینی

 

۱۷-در نامه ای که امام به آیت اله مشکینی می نویسد به چه مسائلی اشاره می کند؟
الف.درمورد مشکلات اجتماعی مردم
ب.در مورد مشکلات حوزه ها و روحانیت
ج.در مورد کفایت اجتهاد برای رهبری
د.درمورد کفایت رهبری در جامعه
پاسخ گزینه ج
نکته:در نامه ی امام به آیت اله مشکینی درباره کفایت اجتهاد برای رهبری می نویسد.

 

تست های جدال دو اسلام

۱۸-چهار مورد از سرفصل های گفتمان جدید امام ره که از آن به گفتمان اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی تعبیر شده است را نام ببرید؟
الف.حوزه-فرهنگ-دانشگاه-سیاست خارجی
ب.حوزه-فرهنگ-سیاست داخلی-بسیج مردمی
ج.حوزه-فرهنگ-اقتصاد-اصول دینی
د.همه موارد
پاسخ گزینه الف
نکته:مهم ترین سرفصل های امام ره دانشگاه،حوزه،فرهنگ عمومی هنر تاریخ نگاری سیاست خارجی،اقتصاد،فقه و سیاست داخلی است

 

۱۹-امام خمینی چگونه قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب می توانست نیرو های خالص خود را شناسایی کند؟
الف.فشار های ساواک و جبهه های جنگ
ب.فشار های ساواک و حکومت شاه در قبل از انقلاب و حوادث مربوط به جبهه ها در بعد از انقلاب
ج.هر کس در بسیج بود نیروی مخلص بود
د.هر کس به جبهه می رفت مخلص بود
جواب گزینه ب
نکته:چه فشار های ساواک و حکومت شاه قبل از انقلاب اسلامی این محک را دست امام می داد که نیرو های خالص را بشناسد.

 

۲۰-قطعنامه همیشه چگونه دیده می شود؟
الف.به منزله یک نقطه آغاز دیده می شود
ب.به منزله یه نقطه پایان دیده می شود
ج.به عنوان آتش بس دیده می شود
د.شروع جنگ
پاسخ گزینه ب
نکته:قطعنامه همیشه به منزله یه نقطه پایان دیده می شود.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات جدال دو اسلام ۱۴۰۳ + (خلاصه کتاب)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *