نمونه سوالات آمار برای اقتصاد ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات آمار برای اقتصاد ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات آمار برای اقتصاد ۱ :

۱) پاداش آخر سال ۴۶۵ نفر کارکنان یک کارخانه بین ۶۰۸ تا ۸۵۴ هزار تومان است برای ساختن جدول توزیع فراوانی چه تعداد طبقه و چه عرض طبقه پیشنهاد می کنید؟

۱) ۹ طبقه و عرضه ۲۸

۲) ۱۰ طبقه و عرض ۲۵

۳) ۱۱طبقه و عرض ۲۴ ☑

۴) ۸ طبقه وعرض ۵۴

۲)  میانگین برای جداول توزیع فراوانی زیر را بدست آورید.

حدود طبقاتیفراوانی
۵-۰۲
۱۰-۵۵
۱۵-۱۰۳

۱) ۸ ☑

۲) ۷

۳) ۹

۴)۱۰  

۳) واریانس برای جداول توزیع فراوانی زیر را بدست آورید

حدود طبقاتیفراوانی
۵-۰۲
۱۰-۵۵
۱۵-۱۰۳

۱) ۱۳/۷۸

۲)۱۲/۲۵  ☑

۳)۱۱/۷۵

۴)۱۵/۵۴

۴) میانه برای جدول توزیع فراوانی زیر را بدست آورید.

حدود طبقاتیفراوانی
۵-۰۲
۱۰-۵۵
۱۵-۱۰۳

۱)۷/۵

۲) ۹

۳)۸  ☑

۴)۸/۵

۵)فرض کنید کار فرمایی بخواهد حقوق کارگران خود را امسال ۱۰ در صد و سال آینده ۱۵ در صد افزایش دهد متوسط در صد افزایش حقوق در این دوسال چقدر است؟

۱) ۵/۱۲ در صد

۲) ۴/۱۲ درصد و ۵ درصد

۳) ۲۴/۱۲ در صد

۴) ☑

۶) اگر فاصله دوشهر را سه راننده به ترتیب با سرعت ۶۰ و ۹۰ و ۱۸۰ کیلومتر در ساعت طی کنند میانگین سرعت این رانندگان چند کیلومتر در ساعت است؟

۱) ۱۰۰

۲) ۹۰  و ۱۲۰

۳) ۱۱۰ 

۴) همه موارد ☑

۷) میانگین ۲۰ واحد درسی برابر با ۱۸ شده است اگر یک در ۴ واحدی با نمره ۲۰ را از آن حذف کنیم جدید چه عددی خواهد بود؟

۱) ۱۷

۲) ۵/۱۸

۳) ۱۸

۴) ۵/۱۷ ☑

۸) در یک جامعه ۱۲۰ نفری زاویه مربوط به گونی O در نمودار دایره ای برابر ۷۲ درجه است چند نفر گروه خونیO دارند؟

۱) ۳۲

۲) ۲۴ ☑

۳) ۱۶

۴) ۲۰

۹) میانگین نمرات دانشجویان در درس آمار ۱۵ با انحراف معیار یک است نمره حداقل ۸۰ درصد از آنها در چه فاصله ای به مرکز میانگین قرار دارد؟

۱) بین ۸/۱۴ و ۳/۹ می باشد

۲) بین ۵/۱۱۳ و ۲/۱۷ می باشد

۳)  بین ۸/۱۲ ۲/۱۷ می باشد ☑

۴)  بین ۱۴ تا ۱۹

۱۰) وزن با مسافران دارای میانگین ۱۸kg و میانه ۱۶kg  می باشد اگر ضریب چولگی  پیرسون برابر با ۵/۱ باشد مقدار انحراف معیار این وزنها چند کیلوگرم است؟

۱) ۳

۲) ۴ ☑

۳) ۵

۴) ۶

۱۱) به چند طریق می توان از بین ۵ نفر از کارمندان یک اداره یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان معاون انتخاب کرد؟

۱)  10

۲)  20 ☑

۳) ۲۵

۴) ۱۵

۱۲) به چند طریق می توان ۸ نفر را در دو اطاق ۳ نفره و یک اطاق ۲ نفره جای داد؟

۱) ۶۵۰

۲) ۲۴۰

۳) ۳۲۰

۴) ۵۶۰ ☑

۱۳) کیسه محتوی ۷ مهره ی سفید و ۵ مهره ی سیاه است اگر دو مهره از کیسه به  تصادف بیرون آوریم. احتمال اینکه هر دو مهره سیاه باشند چقدر است؟

۱)    ☑

۲)

۳)

۴)

۱۴) فرض کنید برای مشامدهای A و B به ترتیب به جنسیت مرد و زن و C و D به ترتیب ترجیحات فرد به نوشیدن چای و قهوه را نشان  دهد مطلوب است: (AUC) P؟

BزنAمرد 
328چایC
951قهوهD

۱)  56/0

۲) ۷۸/

۳) ۹۱/۰ ☑

۴) ۴۳/۰

۱۵) فرض کنید برای مشامدهای  Aو B به ترتیب جنسیت مرد و زن و C و D  به ترتیب ترجیحات  فرد به نوشیدن چای و قهوه رانشان دهد: مطلوب است  (B|D) P

BزنمردA 
328چایC
951قهوهD

۱)

۲)   ☑

۳) 

۴)   

۱۶) یک سیستم مهندسی دارای دو عامل است که به طور مستقل از هم عمل می کنند فرض کنید احتمال اینکه عامل اول خراب شود ۰٫۱ و احتمال اینکه عامل دوم خراب شود ۰٫۲ باشد مطلوب است محاسبهاحتمال اینکه سیستم در موقعیت اینکه دو عامل به طور موازی متصل باشند خراب نشود یعنی اگر یکی از عاملها کار کند سیستم کار می کند؟

۱)  0.98 ☑

۲) ۰٫۷۲

۳) ۰٫۰۲

۴) ۰٫۲۸

۱۷) ۵۲ در صد از جامعه ای را زنان تشکیل می دهند فرض کنید۴ در صد از زنان دارای دیابت و۳ دز صد دارای این بیماری باشند اگر فردی از این جامعه انتخاب شود و دیابت داشته باشد احتمال اینکه زن باشد چقدر است. راهنمایی از فرمول بز استفاده کنید

۱) ۴۱/۰

۲) ۴۸/۰

۳) ۵۹/۰ ☑

۴) ۵۲/۰

۱۸) برای دو پیشامده ناسازگار داریم:

 1) احتمال اشتراک آن دو پیشامد برابر حاصل ضرب احتمال تک تک آنهاست

۲) احتمال اشتراک آن دوپیشامد برابر صفر است

۳) احتمال اجتماع آن دو پیشامد برابر حاصل جمع احتمال تک تک آنهاست

۴) احتمال اشتراک آن دو پیشامد  برابر صفر است و احتمال اجتماع آن دو پیشامد برابر حاصل جمع احتمال تک تک آنهاست ☑

۱۹) متغیر تصادفی X دارای توزیع احتمال زیر است امید ریاضی X چقدر است ؟

P(x)X
0.200
0.301
?2

۱) ۳

۲) ۱

۳) ۳/۲ یا ۳/۱

۴)  ☑

۲۰) متغیر تصادفی  X دارای توزیع احتمال زیر است، واریانس X چقدر است؟

P(x)X
0.200
0.301
?2

۱)۹۱/۰

۲) ۶۱/۰ ☑

۳) ۵۴/۰

۴) ۴۳/۰

۲۱) متغیر تصادفی X  دارای توزیع احتمال زیر است. واریانس تابع ۲X+3 چقدر است؟

P(x)X
0.200
0.301
?2

۱)۲/۴۴  ☑

۲)۵/۴۴

۳)۱۱/۴۴

۴)۳/۱۲

۲۲) اگر امید ریاضی متغیر تصادفی X برابر با ۱۰ و امید ریاضی متغیر تصادفی Y برابر با ۵ و کوواریانس این دو متغیر ۳۰ باشد مطلوب است(XY) E

۱) ۵

۲) ۱۵

۳) ۲۰ و ۸۰

۴) همه موارد ☑

۲۳)  اگر واریانس متغیر تصادفی X برابر با ۹ و واریانس متغیر تصادفی Y برابر با ۲۵ و کواواریانس این دو متغیر ۹ باشد مطلوب است ضریب همبستگی این دو متغیر ؟

۱) ۰/۴۵

۲)۰/۷

۳)  ☑  0/6

۴)۰/۳۵

۲۴) کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد؟

۱) وقتی دو متغیر تصادفی مستقل هستند کواریانس آنها صفر است

۲) وقتی کواریانس بین دو متغیر تصادفی صفر باشد دو متغیر مستقل هستند

۳) ممکن است دو متغیر تصادفی وابسته باشند و کواریانس آنها صفر شود

۴) وقتی دو متغیر تصادفی مستقل هستند کواریانس آنها صفر است و ممکن است دو متغیر تصادفی وابسته باشند و کواریانس آنها صفر شود ☑

۲۵) اگر در یک توزیع دو جمله میانگین ( امید ریاضی) ۱۶ و واریانس ۱۲ باشد مقدار n چقدر است؟

۱) ۶۴ ☑

۲) ۳۲

۳) ۴۰

۴) ۵۲

۲۶) شرکت های هواپیمایی الفا دارای ۶ پرواز روزانه بین دو شهر A و B است اگر احتمال تاخیر هر پرواز ۲۰ در صد باشد احتمال اینکه دو پرواز تاخیر داشته باشد چقدر است؟

۱) ۰/۱۴۵۶

۲)۰/۲۶۲۱

۳)۰/۲۴۵۸  ☑

۴)۰/۶۷۵۴

۲۷) برای کدام توزیع زیر میانگین و توان دو انحراف معیار برابر است؟

۱) دو جمله ای

۲) نرمال

۳) پواسون ☑

۴) نمایی

۲۸) کدام عبارت زیر درست است؟

۱) برای توزیع نرمال میانگین و واریانس برابر است

۲) برای توزیع نرمال میانگین و میانه برابر است

۳) برای توزیع پواسون میانگین واریانس برابر است

۴) برای توزیع نرمال میانگین و میانه برابر است و برای توزیع پواسون میانگین و واریانس برابر است ☑

۲۹) متغیر تصادفی دارای توزیع نرمال با میانگین ۲۰ و انحراف ۵ می باشد مطلوب است محاسبه احتمال ? = (۲۰ < X) P

(راهنمایی: به جدول توزیع نرمال استاندارد نیازی نیست)

  1. قابل مقایسه نیست
  2.   ۲۵/۰ 
  3. صفر ، ۵/۰  
  4.  تمامی موارد ☑

۳۰) اگر پیشامد A زیر مجموعه پیشامد Bو۰٫۵=(A)P و۰٫۲= (B)P باشد، (B|A) چقدر است؟

۱) ۱ ☑

۲) ۵/۰

۳) ۲۵/۰

۴) ۷۵/۰

۳۱) نمودار کدام توزیع زیر به شکل مستطیل است؟

۱) پولسون

۲) یکنواخت گسسته

۳) یکنواخت پیوسته ☑

۴) دو جمله ای

۳۲) به چند طریق می توان ۸ نفر را دور یک میز ناهار خوری دایره شکل نشانید؟

۱) ۴۳۰

۲) ۷۲۰

۳) ۵۰۴۰ ☑

۴) ۴۰۳۲۰

۳۳) در کدام یک از توزیع های زیر انحراف معیار برابر جذر واریانس آن است؟

۱) توزیع پواسون

۲) توزیع نرمال

۳) در هر توزیع ☑

۴) در هیچکدام از توزیع ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *