نمونه سوالات ادله اثبات دعوی pdf

دانلود رایگان نمونه سوالات ادله اثبات دعوی با جواب با کد درس ۱۲۲۳۰۶۰

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات ادله اثبات دعوی:

۱-  دلالت چراغ قرمز بر ممنئعیت عبور، از کدام نوع دلیل است؟

۱) دلالت وضعی از نوع غی لفظی است

۲) دلالت عقلی است

۳) دلالت طبعی است

۴) دلالت وضعی لفضی است

۲- «دلالت طبعی» در کدام مورد می تواند در عالم اثبات حقوقی به کار گرفته شود

۱) از طریق ابراز چک

۲) در مواری خاصی و از طریق کارشناسی پزشکی قانونی

۳) لز طریق پذیرش سوگند در دعوی

۴) از طریق پذیرش سند

۳- مقصود صحیح از ادله اثبات دعوی کدام ادله اند

۱) ادله ای که به اثبات موضی حق می پردازد

۲) ادله ای که به اثبات حکمی حق می پردازد

۳) ادله ای که به اثبات حکمی موضعی حق می پردازد

۴) ادله اله ای که به اثبات حکمی یا موضعی حق نمی پردازد

۴- براساس مکت……… کشف حقیقت و احراز وتقع به هر وسیله ممکن است و دارس می تواند هر دلیل ممکن در کار امور مدنی برای کشف حقیقت سود ببرد:

۱) مکتب محدودیت دلیل

۲) مکتب آزادی دلیل

۳) مکتب انحصار دلیل

۴) مککتب حصر دلیل

۵- کدام یک از دلایل زیر همیشه ور در همه حال اخباری هستند؟

۱) اقراز 

۲) شهادت

۳) سوگند

۴) همه موارد فوق

۶-کدام یک از دعاوی غیر مالی، را می توان با گواهی دو مرد با یک مرد و دو زن اثبات کرد؟

۱) اصل نکاح

۲) اصل نکاح و اصل اطلاق

۳) بلوغ

۴) وکالت وصیت

۷ – ضمانت اجرای اقرار ناشی از اکراه چیست

۱) باطل

۲) غیر نافذ

۳) نافذ

۴) در برخی موارد نافذ است

۸- شرایط مربوط به«نحوه ادای شهادت» چیست؟

۱) قطع و یقین

۲) مطابقت با دعوا

۳) مطابقت مفاد شهادت شهود با یکدیگر

۴) همه موارد فوق

۹- در خصوص « ارکان اقرار» کدام گزینه نادرست است؟

۱) اخبار است

۲) اخبار به حق است

۳) به نفع خود می باشد

۴) به نفع غیر می باشد

۱۰- کدام یک از شرایط مربوط به شاهد است؟

۱) بلوغ

۲) عقل

۳) عدالت و طهارت مولد

۴) همه گزینه ها

۱۱- اقرار به اعتبار «نقش آن در دعوا» به چند دسته تقسیم می شود؟

۱) اقرار قاطع دعوا – اقرار غیر قاطع دعوا

۲) اقرار ساده- اقرار مرکب

۳)اقرار شفاهی – اقرار کتبی

۴) اقرار در دادگاه- اقرار خارج دعوا

۱۲ – به ترتیب پاسخ دهید؟ آیا نمایندگی در اتبان سوگند ممکن است؟ آیا بلوغ و عقل رشد در امور مالی در سوگند یاد کننده شرط است؟

۱) بله- بله

۲) خیر- خیر

۳) خیر- بله

۴) بله- خیر

۱۳- «اقرار که نوع دلالت در آن التزامی باشد» چه نامیده می شود؟

۱) اقرار صریح

۲) اقرار ضمنی

۳) اقرار غیر ضمنی

۴) اقرار که نوع دلالت در آن التزامی باشد اقرار محسوب نمی گردد

۱۴- اگر خواهان، ادعای امانت بودن مالی را نزده خوانده بنماید و استرداد آن را خواستار شود و خوانده، اخذ آن مال را بپذیر، لیکن آن را در مقالبل وجوهی که به خواهان پرداخته بداند چنین اقرار………

۱) اقرار ساده قلمداد می شود

۲) اقار مرکب قلم داد می شود

۳) اقرار مقید قلمدا می شود

۴) اقرار قلمداد نمی شود

۱۵- کدام یک از شرایط «سوگند یاد کننده» است

۱) اصیل بودن

۲) اهلیت داشتن

۳) انتساب عمل به سوگند یاد کننده و قصد اختیار

۴) همه موارد فوق

۱۶- کدام دسته از امارات، نامحدود هستن و تعداد مشخص و معینی ندارد و مبتنی بر ظنّ موردی هستند نه نوعی؟

۱) امارات قانونی و امارات قضایی

۲)  امارات قانونی نسبی

۳) امارات قانونی مطلق

۴) امارات قضایی

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱) در جامعه اسلامی اصیل بر طهارت مولد است و این امر نیازی به اثبات نداد

۲) هدم تگدی در شهادت شرط نیست

۳) در جامعه اسلامی اصیل بر طهارت مولد نیست

۴) طهارت مولد شهادت نیست

۱۸- وجود کدام دسته از امارات در نظام حقوقی ایران به شدت مورد تردیداست؟

۱) امارات قانونی نسبی

۲) امارات قضایی

۳)  امارت قانونی مطلق

۴) وجود هیچ یک از امارات قضایی فوق از نظام حقوقی ایران مورد ترید نبیست

۱۹- اقرا وکیل علیه موکل خود، نسبت به چه اموری پذیرفته نم شود؟

۱) فقط امور قاطع دعوا

۲) امور غیر قاطع دعوا

۳) در همه امور اقرار وکیل علیه موکل خود پذیرفته می شود

۴) اقرار وکیل عیله موکل در هیچ امری پذیرفته نمی شود حتی اگر آن امر قاطع دعوا نباشد

۲۰- سوگندی که خواهان به طرفیت ورثه متوفی به هنگام اقامه دعوا، برای نشان دادن بقای حق خویش یاد می نماید چه نام دارد؟

۱) سوگند استظهاری

۲) سوگند بتیّ

۳) سوگند یمین العقد

۴) سوگند نفعی العلم

۲۱- چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه چند بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان به منکر اخطار می کند؟

۱) ۱ . ۲ بار

۲) ۲ . ۳بار

۳)  3 .1 بار

۴) ۴ . ۴بار

۲۲- رکن شکلی و رکن ماهوی تعریف سند به ترتیب کدام است؟

۱) نوشته بودن – قابلیت اسناد

۲) فابلیت اسناد- نوشته بود

۳) دلیل بودن –نوشته بودن

۴) نوشته بودن – نوشته بودن

۲۳- کدام سوگند مربوط به بحث ادله اثبات دعوا نمی شود؟

۱) سوگند یمین العقد

۲) سوگند بتی

۳) سوگند استظهاری

۴) سوگند نفی العلم

۲۴- طبق قانون تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به چه کسانی معتبر است؟

۱)طرفین، وراث و قائم مقام آنها و اشخاص ثالت

۲) صرفاّ متعاملین

۳) صرفاّ اشخاص ثالث

۴) صرفاّ متعاملین و قائم مقام قانونی آنها

۲۵- از بین تحقیقات محلی و معاینه دادگاه در مورد کدام یک حتماّ باید قرار صادر نماید؟

۱) صرفاّ تحقیقات محلی

۲) صرفاّ معاینه محلی

۳) هر دو

۴) هیچ کدام

۲۶- شهادت کدام یک از افراد ذیل پذیرفته می شود؟

۱) افراد متکدی

۲) طفل ناشی از شبهه

۳) فرزند ناشی از زنه

۴) افراد متکدی و فرزند ناشی از زنا

۲۷- وصیت نامه خود نوشت، جزو کدام یک از اسناد است؟

۱)اسناد عادی و تشریفاتی

۲) اسناد عادی و غیر تشریفاتی

۳) اسناد رسمی

۴) سند محسوب نمی شود

۲۸- چناچه بعد از تردید یا انکار سند جعل شود، به کدام مورد رسیدگی می شود

۱) صرفاّ اظهار تردید

۲) صرفاّ اظهار تردید و انکار

۳) صرفاّ اظهار انکار

۴) فقطط ادعای جعل

۲۹- قانونه مدنی در بخش ادله اثبات دعوی چه موضعی نسبت به کارشناسی اتخاذ است؟

۱) نامی از کارشناس نبرده باشد

۲) در تمام دعاوی معتبر می داند

۳) آنرا از ادله قعطی بر شمرده است

۴) تنها در حقوق مالی اثر گذار می داند

۳۰- کارشناس معاینه محلی از مقوله کدام دلایل است؟

۱) شهادت شهود

۲) سوگند

۳) امارات قضایی

۴) اقرار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *