نمونه سوالات اصول فقه ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول فقه ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اصول فقه ۱ :

۱-هرگاه لفظ در اثر کثرت استعمال علاقه و پیوندی خاص را که بین لفظ و معنا ایجاد کرده و با بکارگیری لفظ معنای آن به ذهن خطور کند چه نوع وضعی صورت گرفته است؟

۱- تعیّنی ☑

۲- تعیینی

۳- تعیینی جزئی

۴- تعیینی نوعی

۲- هرگاه به کارگیری لفظ مشترک قرینه ای به کار رود که مشخص نماید کدام معنا ارداه شده است چه نوعی قرینه ای به کار رفته است؟

۱- صارفه

۲- صارفه مقالیه

۳- معینه  ☑

۴- صارفه حالیه

۳- وقتی به کسی که قبلاّیه قضاوت مشغول بوده و هم اکنون بازنشسته شده قاضی گفته می شود بر حسب کدام نوع علاقه است؟

۱- ظرف و مظروف

۲- مشارفت

۳- مشابهت

۴- ماکان ☑

۴- کدام گزینه از نشانه تمیز حقیقت از مجاز می باشد؟

۱- تصریح لغت شناسان ☑

۲- وجود قرینه

۳- مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی

۴- وجود مناسبت

۵- اگر حقیت شرعیه را نپذیریم در مواردی که کلمات در قرآن و کلام پیامبر(ص) بدون قرینه به کار رفته است باید بر کدام معنا حمل کرد؟

۱- معنای جدید شرعی

۲- معنای عرفی یا لغوی ☑

۳- معنای مجازی

۴- معنای حقیقت شرعی

۶- الفاظ و عبارات قانونی که افراد جامعه در هنگام انعقاد قرار دادها تهیه اسنادو….. به کار می برند برکدام معنا حمل شود؟

۱- معنای لغوی

۲- معنای شرعی

۳- معنای قانونی

۴-معنای عرفیه ☑

۷- هرگاه شنوده احتمال دهدکه قسمتی از مراد گوینده در کلام او منعکس نشده و یا از کلام وی حذف شده و قرینه بر این احتمال وجود نداشته باشداصل بر چیست

۱- حقیقت

۲- عام

۳- عدم تقدیر ☑

۴- عدم اطلاق

۸- هرگاه با توجه به الفاظ و قرائن تشخیص داد که آیا واجب مورد نظر تعیینی است یا تخییری،دیدگاه مشهور اصولیین کدام است؟

۱- تعیینی  ☑

۲- تخییری

۳- نیازمند قرینه ایم

۴- بر هیچ یک نمی شود از اصول عملیه بهره می بریم

۹- تطهیر مسجد،از کدام نوع واجب است؟

۱- واجب غیر موقت غیر فوری

۲- واجب غیر موقت فوری ☑

۳- واجب موقت فوری

۴- واجب موقت غیر فوری

۱۰- لازمه به معنای اصلی جمله که در جمله بدان تصرح نشده است چیست؟

۱- منطوق

۲- مدلول التزامی

۳- مفهوم ☑

۴- فحوای خطاب

۱۱- انتقال ذهن منطوق جمله به مفهوم موافق آن به کدام دلیل است؟

۱- به دلیل هم سنخ بودن مفهوم منطوق

۲- به دلیل مدلول التزامی منطوق و مفهوم

۳- به دلیل مدلولمطابقی منطوق و مفهوم

۴- به دلیل الویت و رجحانی که مفهوم نسبت به منطوق دارد ☑

۱۲- دیگاه مشهور اصولیان،درباره مفهوم جمله شرطیه کدام است؟

۱- جمله شرطیه دارای مفهوم است بر انتفای جزاء در صورت انتفای شرط دلالت می کند ☑

۲- جمله شرطیه دارای مفهوم است و در صورت عدم تحقق شرط جزاء نیز در پی آن خواهد آمد

۳- جمله شرطیه مفهوم ندارد بر انتفای جزا در صورت انتفای شرط دلالت می کند

۴- جمله شرطیه دارای مفهوم است زیرا شرط سبب انحصاری برای جزا نمی باشد

۱۳- در کدام مورد وصف دارای مفهوم است؟

۱- وصفی که علت انحصاری حکم نیست

۲- وصف غالبی

۳- ذکر صفت نشانه آن باشد که حکم قانونی دائرمدار وجود و عدم آن صفت است ☑

۴- وصف تاکیدی

۱۴- از دیگاه اصولیان کدام مورد دارای مقهوم می باشد

۱-حصر و استثنا

۲-شرط

۳-غایت

۴-همه موارد ☑

۱۵- خارج کردن بعضی از افراد و مصادیق اطز شمول عام و محدود کردن دامنه فراگیری عام چه نام دارد؟

۱- نکره در سیاق نفی

۲- تخصیص ☑

۳- عام بدلی

۴- عام استغراقی

۱۶- هرگاه دو دلیل عام و خاص تعارض و تنافی وجود داشته باشد برای رفع تعارض چه کاری لازم است که انجام شود؟

۱- دلیل خاص را بر دلیل عام حمل نمود

۲- به ظهور لفظ عام استناد کرد

۳- دلیل عام را به دلیل خاص حمل نمود☑

۴- معتقد یه تخصیص خاص به وسیله عام شد

۱۷- در کدام مورد اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند؟

۱- شبهه مفهومیه دوران امر بین اقل و اکثر مخصص متصل ☑

۲- شبهه مصداقیه امر بین متباینین مخصص متصل

۳- شبهه مصداقیه دوران امر بین اقل و اکثر مخصص منفصل

۴- شبهه مقهومیه دوران امر بین متباینین مخصص منفل

۱۸- در جملاتی که چند عام بدنبال یکدیگر بیان می شود و پس از آنها یک مخصص بیاید در مورد تخصیص جملات ماقبل آخر در مرحله عمل چه باید کرد؟

۱- همه جملات به ئاسطه مخصص آخر تخصیص می خورند

۲- باید به اصول عمیله مراجعه کرد و باید به اصول لفظیه مراجعه کرد

۳- رجوع استثنا بر جملات قبل از استثناءاجمال داشته و فاقد ظهور است

۴- تمامی موارد ☑

۱۹- برداشتن و لغو یک حکم به وسیله حکم دیگری که متأخر از آن است چیست؟

۱- تزاحم

۲- استثناء

۳- تعارض

۴- نسخ ☑

۲۰- در صورتی که زمان بیان حکم عام و خاص یکی باشد تخصیص و عدم تخصیص چگونه خواهد بود؟

۱- دلیل خاص، دلیل عام را تخصیص می زند ☑

۲- دلیل خاص، دلیل عام را تخصیص نمی زند

۳- خاص موخر،عام پیشین را تخصیص نمی زند

۴- خاص موخر، بخشی از عام مقدم را نسخ می کند

۲۱- اگر اسم جنس نکرده در کلام منفی واقع شود مفید چه چیزی است؟

۱- اطلاق

۲- عموم ☑

۳- نسخ

۴- خاص

۲۲- در شمول مطلق نسبت به همه افراد آن از چیزی استفاده می شود؟

۱- وضع

۲- اطلاق کلام

۳- تقیید کلام

۴- مقدمات حکمت ☑

۲۳- کدام مورد از مقدمات حکمت می باشد؟

۱- در مقام بیان بودن متکلم

۲- عدم وجود قرینه بر تقیید

۳- انصراف

۴- همه موارد ☑

۲۴- اطلاقی که از سکوت وعدم بیان گوینده ای که در مقام بیان است میشود بیان کننده کدام گزینه است؟

۱- اطلاق لفظی

۲- اطلاق بیانی

۳- اطلاق مقامی ☑

۴- اطلاق کلامی

۲۵- لفظی که ظهور قوی اطمیان بخشی در یک معنا دارد ولی معنای دیگری هم در مورد آن به صورت ضعیف محتمل است چه نام دارد؟

۱- محکم

۲- متشابه

۳- ظاهر ☑

۴- نص

۲۶- اصولیان به لفظ ظاهر اگر به دلیل وجود قرینه ای یا غیر لفظی بر معنای خلاف ظاهر حمل شود چه می گویند؟

۱- نص

۲- موول ☑

۳- مبین

۴- ظاهر

۲۷- از دیگاه اصولیان دلیل اصلی حجیت ظهور کلام کدام است؟

۱- سنت تقریری

۲- سنت قولی

۳- بنای عقلاء ☑

۴- نصوص قرآنی

۲۸- نظر مشهور در میان صاحب نظران اصول درباره امکان تخصیص قرآن واحد کدام است؟

۱- قران که قطعی الصدور است را نمی توان با روایات ظنی تخصیص زد

۲- آیه قران را می توان وسیله خبر واحد تخصیص زد و روایات ظنی قادر به تخصیص آیات محکم نیستند

۳- روایات ظنی قادر به تخصیص آیات متشابه نیستند

۴- همه موارد ☑

۲۹- هرگاه در مورد مسُله خاصی تنها دو نظریه به میان علما وجود داشته باشد و بتوان نتیجه گرفت کر علما قائل به قول سومی نیستند و قول سوم را نفی می کنند بیان کننده کدام اجماع است؟

۱- مدرکی

۲- منقول

۳- مرکب ☑

۴- محصل

۳۰- هرگاه نهی از معامله برای بیان شرطیت چیزی یا ارشلد به مانعیت امری در معامله باشد در این صورت معامله مورد نهی چگونه خواهد بود؟

۱- از جهت فقدان شرط یا وجود مانع مورد نظر باطل خواهد بود ☑

۲- نهی تنها بر حرمت و ممنوعیت معامله دلالت می کند و دال بر بطلان معامله نیست

۳- اصل معامله عقلاّ هیچ گونه ملازمه ای با بطلان آن ندارد

۴- مبغوض بودن اصل معامله مانع از صحت معامله نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *