نمونه سوالات اقتصاد توسعه

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد توسعه با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد توسعه :

۱) از رایج ترین شاخص های توسعه اقتصادی می باشد؟

۱) امید به زندگی – نرخ مرگ و میر نوزادان  ☑

۲) افزایش صادرات – نرخ مرگ و ممیر

۳) آلودگی اب هوا – تولید ناخالص ملی سرانه

۴) رشد قیمتها – تولید ناخالص سرانه

۲)  رشد اقتصادی به معنای کدام مورد است؟

۱) GNP ☑

۲) رشد سرمایه گذاری

۳) رشد مصرف

۴) رشد صادرات

۳) توسعه اقتصادی از نظر پرفسور جرالد می یر کدام مورد است؟

۱) فرآیندی است که به موجب آن در آمد واقعی سرانه در یک کشور در دورانی طویل المدت افزایش یابد ☑

۲) فرآیندی است که به موجب آن در آمد در یک کشور در دورانی طویل المدت افزایش یابد

۳) فرآیندی است که به موجب آن در آمد واقعی سرانه در یک کشور در دورانی طویل الن=مدت تغییری نیاید

۴) فرآیندی است ک به موجب آن در آمد واقعی سرانه در یک کشور در دورانی طیل المدت افزایش نیابد

۴) از عوالمل کمی موثر بر رشد اقتصادی است؟

۱) افزایش بهره وری

۲) بهبود آموزش

۳) افزایش نیروی کار ☑

۴) بهبود بهداشت

۵) با کدام یک از گزینه های زیر می توان رشد اقتصادی را نشان داد؟

۱) منحنی بی تفاوتی

۲) منحنی خط بودن

۳) منحنی هم مقداری تولید

۴) منحنی امکانات تولید ☑

۶) برای کدام گزینه زیر دولتها متوسل به سیاست کسری بودجه می شودند؟

۱) کاهش نرخ بهره

۲) افزایش مصرف بخش خصوصی

۳) به منظور توزیع عادلان در آمدها

۴) به منظور سرمایه گذاری در طرح اقتصادی اجتماعی ☑

۷) روی آوردن از تولیدات کشاورزی به سمت تولیدات غیر کشاورزی را چه می گویند؟

۱) شهری شدن

۲) صنعتی شدن ☑

۳) توزیع عادلانه در آمد

۴) توزیع محصول بین سرمایه گذاری و مصرف

۸) در فراینده تاریخی توسعه در کشورها در حال توسع فروش کالاهای سرمایه ای به کشورهای زیر سلطه را چه می گویند؟

۱) مرحله صدور کالا

۲) مرحله شروع صادرات

۳) مرحله صدور سرمایه ☑

۴) مرحله تجمع سرمایه

۹) از نظر فریدمان توسعه به چه معناست؟

  1. تحول ارزش ها و نهادها

۲) ایجاد تغیرات زیر بنای در سیستم اجتماعی  ☑

۳) رشد طویل مدت در آمد سرانه

۴) افزایش و توانمندی

۱۰) کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مهم توسعه است؟

۱) افزایش امید به زندگی

۲) تدریجی بودن ☑

۳) رشد وام های خارجی

۴) تغییرات تکنولوژیکی

۱۱) کدام یک از گزینه های زیر به معنی برآوردن نمونه احتیاجات نسل حاضر بدون لطمه زدن به توانایی تامین نیازهای نسل آینده است؟

۱) خود اتکایی

۲) خود کفایی

۳) تدریجی بودن

۴) توسعه پایدار ☑

۱۲) از شاخص های زییست محیطی  توسعه پایدار است

۱) در صد روده ها و سواحل آلوده نشده  ☑

۲) نرخ تغییر در انرژی لازم برای برداشت

۳) سهم منابع تجدید ناپذیر

۴) متوسط مصرف منابع

۱۳) برای محاسبه کردن یک از شاخص های زیر از قدرت خرید واقعی افراد نیز استفاده می شود؟

۱)کیفیت زندگی 

۲) توسعه پاسدار

۳)  توسعه انسانی ☑

۴) توسعه صنعتی

۱۴) هدایت اقتصادی از طریق دست نامرئی نظریه کدام اقتصاد دان زیر است؟

۱)  کوزنتس

۲) فریدمن

۳) آدام اسمیت ☑

۴) مالتوس

۱۵) اصل مزیت نسبی در تجارت آزاد بین الملل به اعتقاد کدام گزینه زیر از اهمیت خاصی برخوردار است؟

۱) کونتس

۲) ریکاردو ☑

۳) مالتوس

۴) فریدمن

۱۶) مالتوس چه چیزی رابه عنوان عامل تهدید کننده توسعه اقتصادی می دانست؟

۱) افازیش آلودگی

۲) رشد تصاعدی جمعیت ☑

۳) کمبود بهداشت

۴) کمبود آموزش

۱۷) نظریه دام تعادل در سطح پایین بعد از مالتس توسط کدام مورد تبیین شده ؟

۱) نلسون ☑

۲) شومپیتر

۳) میردال

۴) مارکس

۱۸) کدام یک از گزینه های زیر به اصل دیالتیک معتقد بود؟

۱) میردال

۲) نلسون

۳) مارکس ☑

۴) مالتوس

۱۹) به نظر شومپیتر دستیابی به توسعه تو سط کدام مورد امکان پذیر است ؟

۱) افراد خلاق و نوآور ☑

۲) افزایش تقاضای موثر

۳) بهبود روش های تولید

۴) توسعه بخش صنعت

۲۰) براساس تئوری جابه جایی نیروه کار بین بخش سنتی و مدرن مستلزم کدام گزینه زیر است؟

۱) بال بودن مزد بخشس صنعتی از بخش کشاورزی ☑

۲) وجود عرضه نامحدود کار

۳) آموزش نیروی کار

۴) افزایش بهره وری نیروی کار

۲۱) به نظر میردال دخالت دولت در کشورهای در حال توسعه در کدام مورد ضروری است؟

۱) برنامه ریزی اقتصادی ☑

۲) قیمت گذاری کالاها

۳) تاسیس شکتهای دولتی

۴) انتشار اوراق قرضه

۲۲) سرمایه گذاری وسیع و همزمان به خصوص در طرح های اجتماعی بالاسری که توسط روزن اشتاین – رودن مطرح شده تحت کدام گزینه زیر است؟

۱) توسعه گایدار

۲) نظریه فشار بزرگ ☑

۳) نظریه رشد متوازن

۴) اصل دیالتیک

۲۳) کدام یک از گزینه های زیر به طرح هایی که لزوما به لحاظ اقتصادی سود آور نیستند اما می توانند نقش رهبر و پیشرو را عهده ار باشند گفته می شود؟

۱) طرح های پیشین

۲) طرح های استراتژیک ☑

۳) طرح های برنامه ریزی شده

۴) طرح های پسین

۲۴) در استراتژی پول محور اصلی توسعه کدام گزینه زیر است؟

۱) بخش خصوصی  ☑

۲) بخش عمومی

۳) بخش بانکی

۴) موسسات مالی

۲۵) در استراتژی اقتصاد باز تاکید بر کدام گزینه زیر می باشد؟

۱) بخش خصوصی

۲) دخالت دولت

۳) بخش بانکی

۴) تجارت خارجی ☑

۲۶) یکی از اهداف استراتژی صنعتی شدن است؟

۱) بهبود کشاورزی

۲) تغییر ساختار صنعتی ☑

۳) بهبود تکنولوژی

۴) بهبود صادرات

۲۷) در استراتژی انقلاب سبز محور اصلی کدام گزینه زیر است؟

۱) بخش منابع طبیعی

۲) محیط زیست

۳) توزیع عادلانه در آمد بین کشاورزان

۴) بخش کشاورزی ☑

۲۸) در مدل رشد هارود – دومار اگر نرخ پس انداز ۲۰ در صد و نسبت سرمایه به تولید یک پنج باشد. نرخ رشد اقتصادی چند در صد خواهد بود؟

۱) ۱ درصد ☑

۲) ۵/۱درصد

۳) ۲ درصد

۴) ۵/۲ در صد

۲۹) در مدل بدون تکنولوژی سولر وزن عوامل موثر بر رشد اقتصادی در معدله مربوط کدام است؟

۱) کشش های تولیدی عوامل تولید ☑

۲) قیمت عوامل تولید

۳) سهم فیزکی یک عوامل تولید از تولید ملی

۴) کشش های قیمتی عوامل تولید

۳۰) به دانش توانایها و مهارت های که فرد کسب می کند چه میگویند؟

۱) توسعه انسانی

۲) سرمایه انسانی ☑

۳) سرمایه اجتماعی

۴) بهروری

۳۱) مدون ترین راه انتقال دانش و سبک مهارت چیست؟

۱) آموزش و پرورش رسمی ☑

۲) آموزش ضمن خدمت

۳) آموزش عالی

۴) آموزش آزاد همگانی

۳۲) کدام نوع آموزش بر اساس انگیزه ها و اراده و میل شخص است؟

۱) آموزش رسمی

۲) ضمن خدمت

۳) آموزش آزاد ☑

۴) آموزش عالی

۳۳) کدام یک از گزینه ها ی زیر اقتصادی است مبتنی بر تولید توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات به منظور تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره وری ؟

۱) اقتصاد اطلاعات

۲) اقتصادی مبتنی بر سرمایه انسانی

۳) اقتصاد تخصص محور

۴) اقتصاد دانش محور ☑

۳۴) اگر منحنی لورنز به خط برابری مطلق نزدیک شود ضریب جینی چگونه تغییر می کند؟

۱) به یک نزدیک می شود

۲) به صفر نزدیک می شود ☑

۳) به نیم نزدیک می شود

۴) تغییر نمی کند

 ۳۵) به فرآیندی که طی آن به صورت آگاهانه و ارادی به منظور حصول اهداف مشخص تصمیم گیری می شود چه می گویند ؟

۱) توسعه

۲) برنامه ریزی  ☑

۳) توزیع در آمدی عادلانه

۴) پی ریزی اهداف کلان اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *