نمونه سوالات اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست :

۱) از نظر کالای اکثر منابع طبیعی جزو کدام دسته می باشد؟

۱) کالای گیفن

۲) کالای عمومی ☑

۳) کالای خصوصی

۴) کالای پست

۲) در این نوع مالکیت بهره بردار و مدیر هیچ یک مالک منبع محسوب نمی شوند مانند جنگل؟

۱) مالکیت دولتی ☑

۲) مالکیت خصوصی

۳)مالکیت تعاونی

۴) مالکیت باز

۳)  چاه ها و سفره های زیر زمینی جز کدام دسته کالاهای زیست محیطی می باشند؟

۱) کالای عمومی

۲) نیمه عمومی

۳) نیمه خصوصی ☑

۴) کاملا خصوصی

۴) این نظریه که جمعیت به صورت تصاعد هندسی رد کرده و منابع طبیعی رشد نداشته از کیست؟

۱) اسمیت

۲) ریکاردو

۳) مالتوس ☑

۴) هیوم

۵) اصولا ماهیانه از نظر صیدابه کدام دسته ها تقسیم می شوند؟

۱) کف زی وسطح زی ☑

۲) فلس دار و بی فلس

۳) بزرگ و کوچک

۴) حلال و حرام

۶) در نظام سرمایه داری دارای کدام مالکیت بر دیگری ترجیع داده می شود؟

۱) مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی

۲) مالکیت تعاونی به مالکیت خصوصی

۳) مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی ☑

۴) مالکیت خصوصی ب مالکیت تعاونی

۷) اولین مقالات در زمینه اقتصاد ماهیگیری توسط چه کسانی نوشته سد؟

۱) گوردن و اسکات ☑

۲)اسمیت و ریکاردو

۳) کینز و فریدمن

۴) لوکاس و جیمز

۸) رانت اقتصاد چیست؟

۱)اختلاف بین در آمد کل هزینه متوسط

۲) اختلاف بین در امد  نهایی هزینه کل

۳) اختلاف بین در آمد نهایی و هزینه متوسط

۴) اختلاف بین در آمد کل و هزینه کل ☑

۹) در اقتصاد ماهیگری همچنان که ذخایر آبزیان افزایش می یابد کدام اتفاق می افتد؟

۱) رشد ذخایر آبزیان نوسان می یابد

۲) رشد ذخایر آب زیان ثابت می ماند

۳) رشد ذخایر ابزیان تند تر می شود

۴) رشد ذخایرآبزیان کندتر می شود ☑

۱۰) مهم ترین عامل تخریب جنگل ها که موجب فرسایش خاک و به هم خوردن تنوع زیستی می شودکدام است؟

۱) جمعیت روستای

۲) نرخ آزاد ولد بالا

۳) بارندگی کم

۴) احتیاج به سوخت و چرای دام ☑

۱۱) نقش جنگل در کاستن از گرد و غبار هوا و جذب تشعشات مختلف در کدام گروه از نقش جنگل قرار می گیرد؟

۱)نقش بهبود محیط زیست ☑

۲) نقش تولید جنگل

۳) نقش اقتصالدی جنگل

۴) نقش سیاسی جنگل

۱۲) کدام گزینه کالای کاملا عمومی است؟

۱) برنامه رادیو ☑

۲) رادیو

۳) کاغذ

۴) اسب

۱۳) اگر نرخ بهره صفر باشد و هزینه فرصت وجود نداشه باشد کدام مورد صحیح است؟

۱) به صرفه است که درخت در نقطه اوج رشد قطع شده و به فروش برسد

۲) درخت قطع نمی شود چون در آمد نهایی آن از هزینه قطع درخت کمتر است

۳) تا زمانیکه درخت رشد می کند به صرفه است که آن را قطع نکنیم ☑

۴) درخت قطع نمی شود چون با سپرده گذاری در آمد حاصل از آن در بانک هیچ بهره ای به آن تعلق نمی گیرد

۱۴) زمانیکه هزینه های قطع درخت وجود داردحداکثر ارزش درخت زمانی رخ می دهد که نرخ رشد نسبی درخت …………….

۱) از نرخ بهره کمتر باشد ☑

۲) از نرخ بهره بیشتر باشد

۳) ارتباطی با نرخ بهره ندارد

۴) در نقطه اوج رشد بیولوژیک باشد

۱۵) افزایش هزینه های نگهداری درخت افزایش نرخ بهره به ترتیب چه تاثیری بر عمر اقتصادی درخت دارد

۱) کوتاه – بلند

۲) بلند – کوتاه

۳) کوتاه – کوتاه ☑

۴) بلند – بلند

۱۶) مهم ترین عامل کنترل جمعیت طی سال های آینده چه خواهد بود؟

۱) کشاورزی

۲) آب شیرین ☑

۳) انرژی

۴) منابع طبیعی

۱۷) درچه مصرفی هزینه ی آب نسبت به سایر عوامل در حد پایین تری است و به همین دلیل تولید کنندگان صرفه جویی اقتصادی را مصرف آب رعایت نمی کنند؟

۱)مصارف کشاورزی

۲) مصارف تجاری

۳) مصارف صنعتی ☑

۴) مصارف مسکونی

۱۸) هر چه ( حقابه کشاورزان) کمتر باشد تقاضای آنان برای خرید آب کشاورزی …………… است؟

۱) متغیر

۲) ثابت

۳) بیشتر ☑

۴) کمتر

۱۹) مهم ترین عامل تعیین کننده تقاضا آب کدام است؟

۱) تراکم جمعیت

۲) خانوار ها یا زارعین

۳) قیمت ☑

۴) متغیرها محیطی

۲۰) رانت زمین عبارت از؟

۱) سهمی از تولید به عنوان یک عامل تولید به زمین تعلق می گیرد ☑

۲) سهمی از دارای که به عنوان یک عامل سرمایه گذاری به بهره تعلق می گیرد

۳) سهمی از سود که به عنوان یک عامل تولید به زمین تعلق می گیرد

۴) سهمی از سود که به عنوان یک عامل سرمایه گذاری به زمین تعلق می گیرد

۲۱) از نظر ریکاردو زمانیکه رانت افزایشی زمین های موجود صفر باشد قیمت محصول توسط چه عواملی تعیین می شود؟

۱) دستمزد و اجاره

۲) دستمزد و سود ☑

۳) دستمزد و بهره

۴) بهره سود

۲۲) دوایر مدل تونن به ترتیب از بیرون به داخل عبارتند از؟

۱) وحوش – چراگاه دام – یونجه – جنگل داری – صیفی کاری ☑

۲) باغداری – سیب زمینی – جنگل داری – جو – وحوش

۳) باغداری – وحوش – سیب زمینی – پنبه – جنگلداری – چراگاه دلم

۴) جنگلداری –  صیفی کاری- یونجه – گندم – چراگاه دام – وحوش

۲۳) کشش زمین به چه عواملی بستگی دارد؟

۱) پستی و بلندی

۲) عرضه اقتصاد

۳) عرضه فیزیکی

۴) نوع کاربرد و خدمات تولیدی ☑

۲۴) مهم ترین عامل تعین کننده ارزش زمین چیست؟

۱) موقعیت جغرافیایی ☑

۲) جنس خاک

۳) شیب

۴) دسترسی به آب

۲۵) یکی از عواملی کلیدی موثر و بسیار مهم در تخریب محیط زیست و آلودگی آن کدام است؟

۱) فقدان بازار

۲) نقش های متعدد محیط زیست

۳) فقدان قوانین و مقررات عدم و تعریف مالکیت خاص ☑

۴) ارزش گذاری درست محیط زیست

۲۶) ارزش دهی به خدمات و منابع زیست محیطی که موجب ایجاد تغییر در قیمت کالا و خدمات تولید منابع زیست محیطی می شود چه نام دارد؟

۱) نظارت مستقیم

۲) کنترل و نظارت

۳) انگیزهای میتنی بر بازار ☑

۴) نظارت غیر مستقیم

۲۷) ایده مالیات بر آلودگی اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟

۱) تونر

۲) هاتلینگ

۳) کوردون

۴) پیگو ☑

۲۸) کدام گزینه کالای نیمه عمومی است؟

۱) اسب

۲) رادیو

۳) برنامه رادیو

۴) پارک☑

۲۹) مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست چیست؟

۱) آلودگی

۲) قطع درختان

۳) فاظلاب

۴) رشد شهر نشینی ☑

۳۰) کدام گزینه در مورد قانون هاتلینگ صحیح است؟

۱) در آمد نهایی حاصل از استخراج در مجمعه دروه ها باید برابر هزینه نهایی استخراج باشد

۲) در آمد نهایی حاصل از استخراج باید برابر هزینه فرصت سرمایه گذاری باشد

۳) در آمد نهایی حاصل از استخراج در دوره فعلی باید برابر هزینه نهایی استخراج بعلاوه هزینه فرصت باشد ☑

۴) هزینه نهایی حاصل از استخراج در دوره فعلی باید برابر هزینه فرصت باشد

۳۱) چناچه قیمت خالص بازاری منبع اتمام پذیر از نرخ رشد کمتری نسبت به نرخ بهره بازار برخوردار باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱) مالک حداکثر به سود خود رسیده و در تعادل قرار دارد

۲) مالک باید در کوتاه زمان ممکن منبع را استخراج کرده و به فروش برساند ☑

۳) مالک باید استخراج را در دوره ای کنونی متوقف کند و به آینده موکول کند

۴) مالک با توجه به ضوابط فنی برداشت از منبع استخراج و فروش را متوقف می کند

۳۲) اولین شوک نفتی در چه سالی اتفاق افتاد؟

۱) میلادی ۱۹۹۹

۲) ۱۹۴۹ میلادی

۳) ۱۹۷۹ میلادی

۴) ۱۹۷۳ میلادی ☑

۳۳) تقاضای جهانی انرژی به دلیل نگرانی های زیست محیطی به سمت چه سوخت هایی متمایل شده است؟

۱) سوخت های هستی

۲) سوخت های گازی

۳) سوخت هایی با محتوای کربن کمتر ☑

۴) سوخت های با محتوای کربن بیشتر

۳۴) بزرگترین منبع انرژی در دریا هاست که بیش از ده برابر مصرف جهانی انرژی در وضعیت فعلی ست

۱) انرژی حرارتی ☑

۲) انرژی بادی

۳) انرژی گازی

۴) انرژی جزر و مد

۳۵) یکی از معظلات بشر در هزاره جدید چیست؟

۱) رشد جمعیت

۲) کاهش جمعیت

۳) روابط خارجی

۴) چگونگی استفاده از منابع طبیعی ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *