نمونه سوالات بانکداری خارجی ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات بانکداری خارجی ۲ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات بانکداری خارجی ۲ :

۱) کدام یک بیانگر دومین ویژگی اعتبار اسنادی می باشد؟

۱) تنوع بسیار بالا کاربرد در کالا و خدمات امکان تامین مالی خریدها ☑

۲) ارزان تر نسبت به سایر  روش ها تنوع بسیار بالا و کاربرد در خدمات

۳) تنوع بسیار بالا کاربرد در خدمات امکان تامین مالی خریدها

۴) ارزان تر نسبت به سایر روشها تنوع بسیار بالا و کاربرد در کالا و خدمات

۲) مهمترین فاکتور مورد تائید کننده چیست؟

۱) درجه نقدینگی بانک گشاینده

۲) درجه اعتبار بانک گشاینده ☑

۳) درجه اعتبار بانک تأمین کننده

۴) درجه نقدینگی بانک تأمین کننده

۳) در عرف بانکی اعتبار اسناد تنخواه چگونه است؟

۱) فعال و غیر فعال

۲) تجمعی و غیر تجمعی

۳) تراکمی و غیر تراکمی  ☑

۴) مستقیم و غیر مستقیم

۴) در کدام از اعتبار اسنادی پرداخت وجه با تاخیر انجام می شود و برات هم همراه اسناد ارایه نمی شود؟

۱) اعتبار اسناد قبولی

۲) اعتبار اسناد اتکایی

۳) اعتبار اسناد تنخواه

۴) اعتبار اسناد موخر ☑

۵) مراحل اجرایی هر فقره اعتبار اسناد به چند مرحله تقسیم می شود؟

۱) گشایش اعتبار اسنادی-اصلاح اعتباری اسنادی – واریز و تسویه اعتبار اسنادی ☑

۲) تحقیق در زمینه اعتبار اسنادی – گشایش اعتبار اسنادی – اصلاح اعتبار اسنادی

۳) گشایش اعتبار اسنادی – اصلاح اعتبار اسنادی – استفاده از اعتبار اسنادی

۴) آگاهی از اعتبار اسنادی – گشایش اعتبار اسنادی- اصلاح اعتبار اسنادی

۶) به منظور گشایش اعتبار اسناد وارداتی از کدام نوع قرار داد زیر استفاده می شود؟

۱) قرار داد بیع متقابل قرار داد

۲) یوزانس

۳) قرار داد جعاله ☑

۴) کلیه قرار دادهای بانکی بامجوز بانک مرکزی

۷) کدام یک از بیانگر ویژگی های سوئیفت نسبت به تلکس یا تلگرام برای ارسال پیام های بانکی صحیح می باشد؟

۱) مطمئن تر ارزان تر سریع تر وکلاسه بندی شده ☑

۲) مطمئن تر ارزان تر سریعتر و عدم کلاسه بندی شده

۳) مطمئن تر گران تر سریعتر و عدم کلاسه بندی شده

۴) مطمئن تر گرانتر سریع تر و کلاس بندی شده

۸) در صورتی که یک اعتبار اسناد با کد ۵۹۴٫۶۳۸۶۱۸۲۶ باشد این اعتبار اسناد مربوط به کدام سال است؟

۱) ۵۹

۲) ۴۶

۳) ۶۳  ☑

۴) ۸۶

۹) نکات اساسی در گشایش اعتبار اسناد عبارتند از؟

۱) در هر اعتبار اسنا باید ترم پیش پرداخت مشخص گردد

۲) شرح کالادر اعتبار اسناد باید مشروح باشد

۳) در اعتبار اسنادی باید اسنادی در خواست شود که ذی نفع قادر به تهیه نباشد

۴) شرایط مندرج در متن اعتباری دقیق و صریح باشد ☑

۱۰) بانک ها در سیستم سوئیفت برای صدور اصلاحیه از کدام کد استفاده می نمایند؟

۱) ۷۰۷ ☑

۲) ۴۹

۳) ۴۱D

۴) ۷۱B

۱۱) کدام بارنامه مشخص می نماید که کالا در خن کشتی جا نگرفته بلکه روی عرشه کشتی قرار دارد و بسته به نوع کالا آسیب  پذیر است؟

۱) بارنامه آن بورد

۲) بارنامه آن داک ☑

۳) بارنامه مقید

۴) بارنامه بیات

۱۲) ذینفع اعتبار از تاریخ صدور بارنامه و سایر اسناد حداکثر چند روز فرصت دارد که اسناد را برای معامله به بانک مربوط ارائه دهد؟

۱) ۳۱

۲)۶۱

۳)۲۱ ☑

۴)۱۵

۱۳)کدام یک بیانگر ویژگی های صحیح بارنامه حمل مرکب فیاتا می باشد؟

۱) سندی معتبر قابل معامله قابل انتقال  و مورد پذیرش بانک ها برای معامله اسناد ☑

۲) سندی متغیر قابل معامله غیر قابل انتقال و مورد پذیرش بانک ها برای معامله اسناد

۳) سندی معتبر غیر قابل  معامله غیر قابل انتقال و مورد پذیرش بانک ها برای معامله اسناد

۴) سندی غیر متعتبر قابل معامله قابل انتقال و عدم پذیرش بانک ها برای معامله اسناد

۱۴) کدام یک نشان دهنده ویژگی رسید انبار فیاتا می باشد؟

۱) سندی قابل معامله مورد پذیرش بانک ها و غیر قابل انتقال

۲) سندی غیر قابل معامله و مورد پذیرش بانک ها

۳) سندی قابل معامله مورد پذیرش بانک ها و قابل انتقال

۴) سندی غیر قابل معامله و عدم پذیرش بانک ها ☑

۱۵) در راه نامه راه آهن حداکثر مسئولیت حمل کننده برای هر کیلوگرم چند SDR می باشد؟

۱) ۷

۲) ۱۷ ☑

۳) ۸

۴) ۱۵

۱۶) کدام یک از اشکال مختلف استفاده از منابع مالی جهانی از لحاظ مدت به عنوان میان مدت محسوب می شود؟

۱) یوزانس

۲) ری فاینانس

۳) فاینانس ☑

۴) بای بک

۱۷) کدام یک از اشکال زیر تجارت متقابل به حساب می آید؟

۱) بای بک  ☑

۲) تنزیل موقت

۳) ری فاینانس

۴) یوزانس داخلی

۱۸) کدام یک از اشکال مختلف استفاده از منابع مالیجهانی زیر در گروه غیر استقراضی قرار دارد؟

۱) یوزانس

۲) ری فاینانس

۳) فاینانس

۴) بای بک ☑

۱۹) کدام یک به مفهوم تامین مالی طرح های صنعتی و تولیدی از محل منابع مالی بین المللی در رقابت قرار دادهای مالی می باشد؟

۱) یوزانس

۲) فاینانس ☑

۳) ری فاینانس

۴) بی او تی (BOT)

۲۰) ریسکهایی که باید توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی پوشش داده شوند شامل کدام وارد زیر هستند؟

۱) ریسک اعتباری و ریسک استراتژیک

۲) ریسک های داخلی و ریسک های بین المللی

۳) ریسک های سیاسی و ریسک های تجاری☑

۴) ریسک های سیاسی و ریسک های صادراتی

۲۱) شرایط وقایعی که موجب می گردند یک کشور نتواند یا نخواهد تعهدات مالی بین المللی خویش را ایفا نماید کدام مفهوم زیر است؟

۱) رکورد و بحران مالی

۲) ریسک کشور ☑

۳) عدم اعتبار بین المللی

۴) برگشت ضمانت نامه ها

۲۲) قدیمی ترین شکل ضمانت نامه های تجاری به چه صورت بوده است؟

۱) برات

۲) اعتبار طایفه

۳) سپرده نقدی ☑

۴) طلا یا نقره

۲۳) کارمزد صدور ضمانتنامه با توجه به  نوع ضمانت نامه به ماخذ سپرده های غیر نقدی معمولا چند در صد ضمانت نامه سالیانه می باشد؟

۱) یک الی دو

۲) دو الی۳ ☑

۳) نیم تا یک

۴) یک تا ۵

۲۴) کدام یک از ضمانت نامه بانکی مطلق هم می نامند؟

۱) ضمانت نامه بانکی غیر مشروط ☑

۲) ضمانت نامه بانکی متقابل

۳) ضمانت نامه بانکی عندالمطالبه

۴) ضمانت نام بانکی غیر قابل برگشت

۲۵) در مواقع که مبلغ ضمانت نامه سنگین است برای پراکنده و پخش از کدام نوع ضمانت نامه بانکی استفاده می شود؟

۱) ضمانت نامه بانکی شرکتی در مناقصه

۲) ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت

۳) ضمانت نامه بانکی سندیکایی ☑

۴) ضمانت نامه بانکی اتکایی

۲۶) معمولاً مبلغ ضمانت نامه های بانکی حسن انجام کار چندان در صد ارزش قرار داد می باشند؟

۱) بیش از ۹۰ در صد

۲) بیش از ۵۰ درصد

۳) ۴۰ تا ۷۰

۴) ۵ تا ۱۵ ☑

۲۷) پرداخت بخشی  از وجه اعتبار اسنادی به صورت پیش پرداخت به ذینفع در صورت تامین وجه ریالی ارزی توسط خریدار حداکثر تا …. در صد مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با درج در شرایط اعتبار اسنادی بلامانع است .

۱) ۲۰

۲) ۱۵

۳) ۲۵ ☑

۴) ۴۰

۲۸) سقف مبلغ قرار دادهای داخلی بدون نیاز به جهت دریافت مجوز بانک مرکزی برابر است؟

۱) تا سقف معادل یک میلیارد ایران به ارز

۲) تا سقف معادل ۱۰ میلیارد به ایران به ارز ☑

۳) تا سقف معادل ۱۰۰ میلیارد ایران به ارز

۴) تا سقف معادل ۲۰ میلیارد ایران به ارز

۲۹) براساس بخشنامه سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی سییتم بانکی در مواردی که اعتبار ضمانت نامه ارزی خاتمه می یابد؟

۱) باطل می شود ☑

۲) قابل تمدید است

۳) ذینفع از بابت ضمانت نامه دارای حق می باشد

۴) ضامن متعهد به پرداخت مبلغ احتمالی می باشد

۳۰) بیش از چند در صد ضمانت نامه بدون اینکه آنها از جانب ذینفع مطالبه شود به اعتبار آنها خاتمه داده می شود؟

۱) ۱۲

۲) ۴۵

۳) ۸۵

۴) ۹۵ ☑

۳۱) نام دیگر روش ثبت سفارشی براتی در بانک کدام است؟

۱) اعتبار اسنادیها

۲) وصولی ها ☑

۳) فایناس داخلی

۴) ضمانت نامه ها

۳۲) بر اساس مقررات متحدالشکل وصولی ها اسناد به چند دسته قابل تقسیم اند؟

۱) اسناد داخلی – اسناد خارجی

۲) اسناد بانکی – اسناد حقوقی

۳) اسناد وصولی – اسناد تجاری

۴) اسناد مالی – اسناد بازرگانی ☑

۳۳) کدام یک در خصوص برات بین المللی کنوانسیون آنسیترال صحیح می باشد؟

۱) اگر این کلمات در حاشیه و در خارج از سند نوشته شده باشد هم کفایت می کند

۲) نوستن سند بین المللی با زبان خاص الزامی می باشد

۳) علت درج این اصطلاح تامین امنیت مبادلات انجام شده با این نوع براست است ☑

۴) این نوع برات در حقوق تجارت بین الملل ایران تعریف ندارد

۳۴) طبق ماده ۵۱ کنوانسیون انسیترال ۱۹۸۸ میلادی در برات قابل پرداخت به رویت یا بعد از رویت مبلغ برات باید ظرف چه مدت از تاریخ برات برای قبولی ارائه کرد؟

۱) شش ماه

۲) دو سال

۳) سه ماه

۴) یک سال ☑

۳۵) در اسناد وصولی مدت دار صادر کننده همراه اسناد بازرگانی کدام یک از برات مدت دار را دارد؟

۱) برات مدت دار ۳۰ روز

۲) برات مدت دار ۹۰ روز

۳) برات مدت دار ۳۶۰ روز

۴) بر اساس توافق قبلی صادر کننده و وارد کننده هر یک از برات های بالا می تواند باشد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *