نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱ :

۱-بنیانگذار حقوق بین الملل کیست؟

۱-روسو

۲-هگل

۳-اسپینوزا

۴-گروسیوس ☑

۲-در نظام حقوقی کدام کشور،رجحان حقوق داخلی بر حقوق بین الملل کاملا مشهود است

۱-سوئیس

۲-ژاپن

۳-نیکاراگوئه ☑

۴-روسیه

۳-طبقه بندی معاهدات به معاهدات رسمی و موافقت نامه های ساده یا اجرایی برچه اساسی است؟

۱-از دیگاه شکلی

۲-از حیث ماهوی

۳-از حیث تشریفات انعقاد  ☑

۴-از حیث هدف

۴-استفاده از حق شرط در کدام معاهدات،روا و مناسب است؟

۱-معاهدات قرار دادی چند جانبه ☑

۲-معاهدات قانون ساز دوجانبه

۳-معاهدات قرار دادی دو جانبه

۴-معاهدات قانون ساز دو جانبه و معاهدات قرار دادی دو جانبه

۵- طبق قانون ۲۰ عهد نامه حقوق معاهدات، مهلت اعتراض به حق شرط چقدر است؟

۱-شش ماه از تاریخ اطلاع از حق شرط

۲-دوازده ماه از تاریخ اطلاع از حق شرط ☑

۳- ۲۴ماه از تاریخ اطلاع از حق شرط

۴- ۳۶ ماه از تاریخ اطلاع از حق شرط

۶-کدام یک از موجبات بطان معاهده، از عیوب رضا محسوب نمی شود؟

۱-عدم رعایت قاعده آمره ☑

۲-نقض مقررات داخلی

۳-فد صلاحیت نماینده

۴تطمیع نماینده

۷-عناصر تشکیل دهنده عرف بین المللی کدام است؟

۱-فقط عنصر مادی

۲-فقط عنصر روانی و معنوی

۳-فقط عنصر رفتاری

۴-دو عنصر مادی و روانی ☑

۸-کدام مورد در راس سلسله مراتب حقوق بین الملل قرار می گیرد؟

۱-دکترین

۲-اصول کلی حقوقی

۳-عرف

۴-قواعد آمره بین المللی ☑

۹-کامل ترین و مهم ترین سازمان متشکل سیاسی و مهم ترین عضو جامعه بین المللی، کدام است؟

۱-سازمان بین المللی دولتی

۲-کشور ☑

۳-سازمان بین المللی غیر دولتی

۴-شخص حقوقی حقوق کشور

۱۰-حد فاصل حاکمیت دو کشور همجوار چه نام دارد؟

۱-مرز ☑

۲-اقامتگاه

۳-حاکمیت

۴-تابعیت

۱۱-هرگاه رودخانه مرزی قابل کشتیرانی باشد برای تعیین مرز معمولاّ از کدام روش استفاده می شود؟

۱-خط تالوگ ☑

۲-خط میانی

۳-خط مقسّم آب

۴-خط الرأس

۱۲-در بحث شناسایی، «دکتر مشروعیت» از کیست؟

۱-استیمسون

۲-استرادا

۳-توبار ☑

۴-بتانکور

۱۳-کدام مورد جز ارکان اصلی سازمان ملل متحد نمی باشد؟

۱-مجمع عمومی

۲-شورای امنیت

۳-دبیرخانه

۴-شورای اجرایی وزیران ☑

۱۴-خصیصه بارز تصویب،چیست؟

۱-قهری بودن

۲-اجباری بودن

۳-ارادی بودن ☑

۴-غیر ارادی بودن

۱۵-آیا شرط قبلی و صریح در معاهده و اتفاق اراده طرفین معاهده،به ترتیب از موجبات فسخ یا کناره گیری از معاهدات محسوب می شوند؟

۱-بله- بله ☑

۲—خیر- خیر

۳-بله- خیر

۴-خیر- بله

۱۶-نظریه محض حقوقی، از کیست؟

۱-بنتام

۲-گروسیوس

۳-فولیکس

۴-کلسن ☑

۱۷-جایگاه واقعی قید ملت های کامله الوداد، استثنائی بر کدام اصول حقوقی است؟

۱-اصل نسبی بودن معاهدات ☑

۲-اصل عطف به ماسبق نشدن تعهدات

۳-اصل تفسیر به نفع ثالث

۴-اصل تقدم قاعده مقدم بر قاعده مؤخر در تفسیر

۱۸-تصویب ناقص یا بی قاعده در مورد معاهدات منعقده توسط سازمان های بین المللی چه نام دارد؟

۱-تصویب معلق

۲-تصویب مؤخر

۳-تصویب مشروط

۴-تصدیق رسمی ناقص ☑

۱۹-در کدام از دسته معاهدات معمولاّ قید مدت وجود ندارد و قید مدت با موضوع و هدف چنین معاهداتی مغایر است؟

۱-معاهدات اتحاد

۲-معاهدات قرار دادی

۳-معاهدات عام و قانون ساز ☑

۴-معاهدات مؤدت

۲۰-معیار رفتار ملی یا حداقل رفتار متقابل در مورد کدام یک از گروه های زیر در حقوق بین الملل مطرح شده است؟

۱-کودکان

۲-بومیان

۳-بیگانگان ☑

۴اقلیت ها

۲۱-حق وتو به عنوان شیوه تصمیم گیری منحصر به کدام یک از ارکان سازمان ملل است؟

۱-مجمع عمومی

۲- شورای امنیت ☑

۳-دیوان بین المللی دادگستری

۴دبیرخانه

۲۲-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص فرایند انتقال دیوان از کشور پیشین به کشور جانشین درست است؟

۱-در مورد دیون یا بدهی های خارجی تفاوتی میان دیون کشور و دیون رژیم یا حکومت نمی کند در حال کشور جانشین مسول پرداخت بدهی های کشور پیشین است

۲-قاعده اصلی این است که بدهی کشور پیشین «به یک منصفانه و مخصوصاّ با در نظر گرفتن اموال حقوق و منافعی که در رابطه با این بدهی ایجاد شده به کشور جانشین منتقل می شود☑

۳- قاعده اصلی این است که بدهی کشور پیشین«به صورت مطلق و با احتساب عدم النفع سود و زیان به کشورجانشین منتقل می شود

۴- کشور جانشین طبق دکترین لوح مطهر هیج تعهدی به پرداخت بدهی کشور پیشین ندارد

۲۳-«دکترین» به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به چه معناست؟

۱-به عقاید و نظرات فردی علمای حقوق گویند

۲-به نظر مثبت قضاوت در صدور حکم گویند

۳به نظر منفی قضاوت در صدور حکم گویند

۴-به عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق گویند ☑

۲۴-مانع یا حالت غیر قابل اجتنابی که در شرایطی خاص پدیدار می شود و ناشی از رویدادی خارجی است که موجب می گرددیک طرف معاعده نتواند به تعهدات بین المللی خود عمل نموده یا از مقررات حقوق بین المللی پیروی کند چه نام دارد؟

۱-تغییر بنیادین اوضاع احوال

۲-قوه قاهره یا فورس ماژور ☑

۳-نقض اساسی معاهده

۴-تفاسخ

۲۵-آیا مقدمه متن به ترتیب از قسمت های مختلف معاهده محسوب می شوند؟

۱-خیر- خیر

۲-بله-بله ☑

۳-بله- خیر

۴-خیر بله

۲۶- آیا اصل دوام کشورها و اصل جبران خسارت ناروا به ترتیب از اصولی کلی حقوقی خاص حقوق بین الملل محسوب می شود؟

۱-خیر- خیر

۲-بله- بله

۳-بله- خیر ☑

۴-خیر- بله

۲۷-اولین سند حقوقی بین المللی که در آن از قاعده آمره تعریف شده کدام است؟

۱-میثاق جامعه ملل

۲-منشور سازمان ملل متحد

۳-عهد نامه ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات ☑

۴-اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

۲۸-کدام یک از عناصر تشکیل دهنده کسور است؟

۱-جمعیت یا عنصر انسانی

۲-سرزمین یا عنصر ارضی

۳-قدرت سیاسی یا قدرت حکومت

۴-همه موارد ☑

۲۹-کدام یک ار اصول مسلّم تفسیر است؟

۱-اصل حسن نیت

۲-اصل انصاف

۳-اصل آثار مفید

۴-همه موارد ☑

۳۰-کدام یک از منابع حقوق بین الملل است؟

۱-عرف

۲-معاهدات

۳-اصول کلی حقوقی

۴-همه موارد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *