نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱ :

۱) اساسی ترین شرط موضوع جنایت چیست؟

۱) جنسیت

۲) زنده بودن که باید مصداق اصطلاح حیات مستقر باشد .☑

۳) سالم بودن

۴) بالغ بودن

۲)  جنایت چه جرمی است ؟

۱) مطلق

۲) مقید به نتیجه  ☑

۳) مقید به عدم لزوم رفتار مرتکب

۴) هیچ کدام

۳)  رکن معنوی چناچه پس از انجام یک رفتار خلاف قانون شکل گیرد قابل تسری به رفتار خاتمه یافته …………….

۱)است و به همین دلیل جرم محقق می شود

۲) نیست و به همین دلیل جرمی محقق نخواهد شد ☑

۳) است ولی صرفاً شروع به جرم محسوب می شود که مجازات دارد

۴) است و به همین دلیل جرمی محقق می شود ولی از موجیات تخفیف مجازات است

۴) در مقابل اصلاح مرگ قطعی کدام یک از اصطلاحات زیر قرار دارد؟

۱) مرگ ظاهری

۲) مرگ مغزی

۳) حیات مستقر

۴) همه موارد ☑

۵) قطع اعضای میت برای پیوند در صورتی که طبق وصیت او انجام شده باشد چه حکمی دارد؟

۱) دیه دارد

۲) دیه ندارد ☑

۳) نصف دیه دارد

۴) یک سوم دیه دارد

۶) ارتکاب جنایت به  شکل مستقیم را چه می گویند ؟

۱) تسبیب

۲) مباشرت و معاونت و تسبیب

۳) مباشرت و تسبیب

۴) مباشرت ☑

۷) مطابق ماده ۵۲۶ ق. م. ا، در اجتماع مباشران و مسببان در وقوع جنایت و استناد جنایت به همه آنها کدام یک ضامن است؟

۱) در صورت همگی به طور تساوی ضامن هستند

۲) در صورتی که تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت نباشد همگی به طور مساوی ضامن هستند ☑

۳) فقط مباشران ضامن هستند

۴) ضامن با قرعه تعییت می شود

۸) دیه جنایت متلاحمه چقدر است؟

۱) یک صدم دیه کامل

۲) دو صدم دیه کامل

۳) سه صدم دیه کامل ☑

۴) پنج صدم دیه کامل

۹) انواع سقط جنین چقدر است؟

۱) سقط جنین مجاز

۲) سقط جنین غیر مجاز

۳) سقط جنین خود به خودی

۴) همه موارد ☑

۱۰) اگر یکی از سه نفر به نحوه عمدی و به قصد قتل اقدام و دیگری به نحوه شبیه عمدی صدمه ای وارد نماید و نفر سوم که پزشک است در دمان مصدوم  بی مبالاتی نماید ومرگ مجنی علیه حاصل جمع رفتارهای موصوف باشد کدام یک شریک در جنایت واقع شده محسوب می شود

۱) نفر اول ( مرتکب صدمه عمدی)

۲) نفر دوم( مرتکب صدمه شبیه عمدی)

۳) نفر سوم( پزشک)

۴) همه آنها ☑

۱۱) کشتن عمدی فرد در اثر اشتباه در هویت در صورتی که هم شخص مجنی علیه و هم فرد مورد نظر مشمول ماده ۳۰۲ قانون.م.ج.ا نباشد( یعنی بی گناه یا معصوم الدم باشند) چه حکمی داراد؟

۱) عمدی است ☑

۲) خطای محض است

۳) شبیه عمدی است

۴) جنایت محسوب نمی شود

۱۲) در  قصاص عضو کدام یک از شرایط زیر باید رعایت شود؟

۱) تساوی در محل عضو

۲) تساوی در مقدار عضو

۳) تساوی در سلامت کامل بودن عضو

۴) همه موارد ☑

۱۳) در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا چه میزان تقلیل دهد؟

۱) تا حداقل مجازات

۲) تا یک سوم حداقل مجازات

۳) تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات ☑

۴) تا نصف حداقل مجازات

۱۴) طبق قانون مجازات اسلامی( کتاب قصاص) موضوع جنایت کدام است؟

۱) فقط انسان زنده

۲) فقط میت

۳)  فقط جنین

۴) انسان زنده میت و یا جنین ☑

۱۵)  در شرع معاونت در قتل در کدام مصادیق مجازات تعیین شده است؟

۱) صرفاً نگهداری مقتول

۲) صرفاً دیده بانی

۳) صرفاً نگهداری مقتول و دیده بانی ☑

۴) برای همه مصادیق  معاونت در قتل مجازات تعیین شده است

۱۶) کدام یک از مصادیق رفتار معاونت در جرم تلقی نمی شود؟

۱) تهدید و تطمیع

۲) سوء استفاده از قدرت

۳) ارائه طریق ارتکاب جرم

۴) اجبار به اشتباه انداختن ☑

۱۷) فاضل دیه باید در چه زمانی به قصاص شونده پرداخت شود؟

۱) قبل از صدور حکم قصاص

۲) بعد از اجرای حکم قصاص

۳) ظرف یک سال پس از اجرای حکم قصاص

۴) قبل از اجرای حکم قصاص ☑

۱۸) طبق قانون اسلامی ۱۳۹۲ مجازات معاونت در قتل عمدی  ( در غیر مواردی که قصاص نفس به هر علتی اجرا نشود) چیست؟

۱) حبس تعزیری در جه هفت و هشت

۲) حبس تعزیری در جه یک یا دو

۳) حبس تعزیری درجه چهار یا پنج

۴) حبس تعزیری در جه دو یا سه ☑

۱۹)ارتکاب جنایت در حال خواب یا بیهوشی از مصادیق ………است:

۱) خطای محض ☑

۲) عمد

۳) شبه عمد

۴) عمد از نوع جنحه

۲۰) طبق ماده ۳۷۵ ق.م.ا، اکراه در قتل( در غیر مواردی که مرتکب طفل ممیز یا غیر ممیز یامجنون باشد) چه حکمی دارد؟

۱) مجوز قتل است

۲) مجوز قتل نیست و مرتکب می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود ☑

۳) مجوز قتل نیست و مرتکب به حبس ابد محکوم و اکراه کننده به جای آن قصاص می شود

۴) مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به هیچ مجازاتی محکوم نمی شود

۲۱) اگر مجنی غیر مسلمان باشد و مرتکب  پیش از اجرای مسلمان شود ………………….

۱)تأثیری در اجرای قصاص نخواهد داشت و قصاص ساقط نمی شود

۲) قصاص ساقط می شود

۳) علاوه بر پرداخت دیه مجازات تعزیری محکوم می شود

۴)  گزینه ۲ و ۳ ☑

۲۲) مطابق قانون مجازات اسلامی نصاب قسم برای قتل عمدی موجب دیه چگونه است؟

۱) قسم پنجاه مرد ☑

۲) قسم بیست پنج مرد

۳)  قسم بیست نفر

۴) قسم بیست پنج زن یا مرد

۲۳) با اقامه قسامه در جنایت عمدی بر عضو…………….

۱) حق قصاص ثابت می شود

۲)  حق قصاص ثابت نمی شود

۳) پس از اثبات جنایت مورد ادعا با قسامه دیه ثابت می شود

۴) گزینه ۲ و ۳ ☑

۲۴) کدام یک در زمره شرایط مرتکب در قصاص است؟

۱) عاقل بودن مرتکب در زمان ارتکاب

۲) بالغ بودن مرتکب در زمان ارتکاب

۳) پدر یا جد پدری نبودن مرتکب

۴) همه موارد ☑

۲۵) در جرم فرار ی دادن مرتکب جنایت عمدی فعل فراری دهنده باید چگونه باشد؟

۱) عمدثی  ☑

۲)  غیر عمدی

۳) سبه عمدی

۴) خطای محض و اعمال

۲۶) به ترتیب پاسخ دهید: آیا برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد معاون جرم و مرتکب جرم شرط است  تقدم با اقتران زمانی بین رفتار و مرتکب جرم چطور؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۲۷) طبق ماده ۳۱۴ ق.م.ا، وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود تعریف کدام مورد است؟

۱)سوگند

۲) علم قاضی

۳) لوث ☑

۴) ظن معتبر

۲۸) طبق قانون در اجرای قصاص اذن چه کسی لازم است؟

۱) متهم

۲) رئیس جمهور

۳) مقام رهبری یا نماینده وی ☑

۴) وزیر دادگستری

۲۹) منازعه یک جرم …………….. است:

۱)شبه عمدی

۲) عمدی ☑

۳) خطای محض

۴) در حکم خطای محض

۳۰) جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نیست و پانزده صدم دیه کامل دیه دارد کدام است؟

۱)جائفه

۲) دامیه

۳) منفّله ☑

۴) حارصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *