نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۲ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از حقوق جزای عمومی ۲ :

۱) کدام یک از قوانین زیر برای اولین بار، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت بیان کرده است؟

۱) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۲) اصل بیست و یکم متمم قانونی اساسی

۳) قانون مجازات جرائم رایانه ای مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ ☑

۴) قانون مطبوعات

۲) اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در کدام مورد از موارد زیر در صورت اجتماع سایر شرایط از لحاظ کیفری مسئولند؟

۱) تصدی در امور صنعتی و کشاورزی

۲) تصدی به حمل و نقل امور اقتصادی به طور کلی

۳) گزینه های ۱و۲ ☑

۴) اعمل حاکمیتی

۳) صدور حکم به جزای نقدی در حق شخص حقوقی چه هنگامی مقدور است؟

۱) زمانی که قانونگذار برای جرم پایه یعی رفتار اشخص حقیقی شلاق تعزیری پیش بینی کرده باشد

۲) زمانی که قانونگذار برای جرم پایه یعنی رفتیار شخص حقیقی جزای نقدی پیش بینی کرده باشد ☑

۳) این امر در اختیار  مقام قضائی است حتی اگر قانونگذرا برای جرم پایه یعنی رفتار شخص جزای نقدی پیش بینی نکرده باشد

۴) زمانی که قانونگذار برای جرم پایه یعنی رفتار شخص حقیقی حبس تعزیری درجه ۱ تا ۶ پیش بینی کرده باشد

۴) کدام یک از مجازات های زیر در خصوص اشخاص حقوقی قابل اجرا است؟

۱) مجازات اصلی ☑

۲) مجازات تبعی

۳) مجازات تکمیلی

۴) مجازات تبعی و تکمیلی

۵)………….. عبارت است از تخلف از مقررات بهداشتی ایمنی حفاظت فنی نرخ گذاری کالا و مانند آن

۱) جرم بین المللی

۲) جرم دارای

۳) جرم مدنی

۴) جرم انتظامی ☑

۶) عنوان مجرمانه کسی که توسط پرنده دست آموز مالی را از حرز خارج کند کدام یک از موارد زیر است

۱) مسبب

۲) معاون

۳) فاعل مادی(مباشر) ☑

۴) شریک

۷) کدام یک از موارد زیر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اشخاص حقیقی مزیت به شمار می آید

۱) حسن نیت اشخاص حقوقی

۲) سهولت اجرای حکم در هر حالت

۳) اشخاص حقوقی معمولاً ملائت مالی دارند

۴) سهولت اجرای حکم در مواردی که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسر شناخته شوند ☑

۸)……………………….. کسی است که بدون آنکه شخصاً در اجرای جرم منتسب به مباشر مداخله کند با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد:

۱) فاعل مادی

۲) شریک

۳) مباشر

۴) معون ☑

۹) ویژگی های تحریک برای آنکه تحریک به ارتکاب جرم معاونت تلقی گردد باید دارای چه شرایطی باشد؟نکه تحریک به ارتکاب جرم معاونت تلقی گردد دارای چه شرایطی باشد؟بب

۲) فردی باشد

۳) صریح باشد

۴) مؤثر باشد

 همه موارد ☑

۱۰) اگر کسی بدون آگاهی از اینکه جرمی در حال وقوع است اطلاعاتی در اختیار دیگری بگذارد و براساس این اطلاعات جرمی ارتکاب باید عمل وی:

۱)معونت محسوب می شود

۲) معاونت محسوب نمی شود ☑

۳) شرکت در جرم محسوب می شود

۴) مباشرت در جرم محسوب می شود

۱۱) اگر شخص الف مجنی علیه را بگیرد وکسی دیگر( شخص ب) با زدن فشنگ پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند طبق حکم دیوان عالی کشور عمل کدام یک مصداق معاونت در قتل است؟

۱)شخص الف ☑

۲) شخص ب

۳) هر دو

۴) هیچ کدام

۱۲) رفتار کسی که با نگهداری و سلب قدرت حرکت از مجنی علیه به قتل کمک می کند او را به قتل برساند ………………..

۱) طلیع اعدام

۲) مختلس، جزای نقدی

۳) ممسک، حبس ابد ☑

۴) ممسک، تبعید

۱۳)کدام یک از موارد زیر شعوره و قوه تمیز را مختل می کند؟

۱) جنون ☑

۲) اجبار

۳) اجبار بیماری

۴) هسچ کدام

۱۴) کدام یک از موارد زیر در زمره اجبار با منشأ بیرونی (اجباری مادی بیونی) است؟

۱) خواب و بیماری

۲) خواب

۳) بیماری

۴) قوای قاهره ☑

۱۵) ………………….. به هنگامی است که فاعل تحت سلطه احساس ترین و وحشت و یا هیجان شدید اختیار از کف نهد و مرتکب جرم شود:

۱) اجبار مادی

۲) اجباری مادی بیونی

۳) اظطرار

۴)اجبار معنوی ☑

۱۶) با توجه به قانون مجازات اسلامی  انحلال شخص حقوی در کدام درجه از مجازات های تعزیری قرار می گید؟

۱)در جه یک ☑

۲) درجه دو

۳)  درجه هشت

۴) درجه چهار

۱۷) طبق بندح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جهات ………………. به شمار میشود:

۱) تشدید مجازات

۲) تخفیف مجازات  ☑

۳) عمل موجهه جرم

۴) سلب مسئولیت کیفری

۱۸) آیا خودکشی در نظام کیفری ما به موجب قوانین موضوعه جرم محسوب است؟

۱) خیر ☑

۲) بله ولی در مجازات سنگینی برای خودکشی کننده به دنبال دارد

۳) بله ولی در مجازات خود کشی کننده تخفیف داده می شود

۴) بله و از مجازات های حدیّ است

۱۹) در کدام یک از مصادیق معاونت در جرم ،انگیزه ارتکاب جرم همواره مالی و مادی است؟

۱) دسیسه

۲) تهدید

۳) ترغبت

۴) تطمیع ☑

۲۰) در خصوص شرط تحقّق « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»

۱) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم است

۲) نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخصی حقوقی مرتکب جرم است ☑

۳) اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری هستند

۴) خود شخص حقوقی ( نه نماینده آن) به نام یا در راستای منافع خود مرتکب جرم شود

۲۱) امکان تحقق مشارکت در کدام یک از جرایم زیر وجود دارد؟

۱) سب النبی

۲) مصرف مسکر

۳) قذف

۴) محاربه ☑

۲۲) طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم تعزیری) …………….

۱) نصف مجازات فاعل مستقل آن جرم است

۲) یک چهارم مجازات معاون مستقل آن جرم است

۳) مجازات فاعل مستقل آن جرم است☑

۴) خمس مجازات معاون مستقل آن جرم است

۲۳) افعال معاونت به هر کشل  ارتکاب باید زمانی جرم محسوب می شود که جامع خصوصیات سه گانه باشد. در مورد این خصوصیات سه گانه کدام گزینه نادرست است؟

۱) فعل معاونت به انجام رسیده باشد

۲) فعل معاونت سلبی باشد (نه ایجابی) ☑

۳) فعل معاونت ایجابی باشد

۴) فعل معاونت پیش از جرم اصلی و یا همزمان با آن ارتکاب باید

۲۴) رفتاری که وقوع جرم را خواه با تأثیر بر ارتکاب خواه با برداشتن موانع آن ممکن گرداند. مصداق کدام عنصر مادی معاونت است؟

۱) تحریک

۲)تسهیل وقوع جرم ☑

۳) ساختن وسایل ارتکاب جرم

۴) تهدید

۲۵) هرگاه کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند طبق رأی دیوان عالی کشور شخص حاضر مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) مشارکت در جرم

۲) معاونت در جرم

۳) مباشر در جرم

۴) عنوان مجرمانه ای ندارد شخص حاضر مستوحب هیچ گونه مجازاتی نیست ☑

۲۶) جهات شخصی تخفیف (موضوع ماده ۳۷ق.م.ا) که ممکن است در سرنوشت شریک موثر باشد و دادگاه در صورت احراز این جهات مجازات شریک را تخفیف دهد کدام اند؟

۱) ندامت

۲) حسن سابقه

۳) وضع خاص تهم از قبیل کهولت یا بیماری

۴) همه موارد فوق ☑

۲۷) کدان گزینه جزو « اسباب مانع مسئولیت کیفری» می باشد؟

۱) جنون

۲) اجبار واکره

۳)  اشتباه

۴) همه موارد ☑

۲۸) در جرایم موجب تعزیر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات معاون جرم ……………….

۱)یک تا دو درجه پایین تر مجازات جرم ارتکابی است  ☑

۲) شلاق تعزیری درجه ۶ ست

۳) حسن تعزیری درجه ۵ است

۴) حسن تعزیری درجه ۳ است

۲۹) طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هر گاه مرتکب جرم پیش زا صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود کدام صحیح است؟

۱) تعقیب و دادرسی متوقف نمی شود

۲) تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود ☑

۳) مرتکب جرم از مسئولیت معاف می شود

۴) مرتکب جرم از موجبات تخفیف مجازات برخورداری می شود

۳۰) در مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری در مجموع چند نظر مطرح شده است؟

۱) فقط نظریه خطر

۲) فقط نظریه خطا

۳) نظریه تقصییر نظریه تضمین حق

۴) نظریه خطر و نظریه خطا ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *