نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۳

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۳ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق جزای عمومی ۳ :

۱) کدام یک از انواع مصونیت ها است؟

۱) مصونیت پارلمانی

۲)مصونیت سیاسی

۳) مصونیت قضایی

۴) همه موارد ☑

۲) کدام یک مجازات بدنی است

۱) قطع عضو

۲) قصاص

۳) اعدام

۴) هر سه موارد ☑

۳) آیا عذر همکاری و عذر ندامت به ترتیب از عذرهای معاف کننده هستند؟

۱) خیر – بله

۲) خیر – خیر

۳) بله – بل- ☑

۴) بله – خیر

۴) چه نوع مجازاتی می تواند مشمول آزادی مشروط قرار گیرد؟

۱)حبس اعم از تعزیری و غیر تعزیری

۲) حبس  و تبعید

۳) فقط حبس های تعزیری ☑

۴)  حبس تعزیری غیر تعزیری تبعید، من اقامت در محل معین

۵) مهم ترین اقدام تأمین مالی کدام است؟

۱)ضبط اشیاء بستن مؤسسه☑

۲) منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

۳) انشار حکم

۴) اقامت اجباری در محل معین

۶) آیا عذر ترک جرم و عذر خانوادگی، به ترتیب از عذرهای تخفیف دهنده مجازات هستند؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) خیر – بله

۴) بله- خیر

۷) کدام یک از انواع مجازات های جایگزین حبس سات؟

۱) دوره مراقب

۲) خدمات عمومی رایگان

۳) جزای نقدی روزانه

۴) همه موارد ☑

۸) کدام یک از کیفیات مشدّد شخصی نیست؟

۱) سمت و مأموریت دولتی

۲) مستی

۳) تعدّد مجرم با سبق تصمیم و عنف و آزار و جرح ☑

۴) کفر

۹) مجازات منع اقامت در محل معین و اقامت اجبرای در محل معین به ترتیب مصداق چه مجازاتی هستند؟

۱) هر دو محدود کننده آزادی ☑

۲) هر دو سالب آزادی

۳) سالب آزادی – محدود کننده آزادای

۴) سالب آزادی – نیمه آزادی

۱۰) آیا وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصطلاح مرتکب به ترتیب از شوط تعویق صدور حکم محسوب می شوند

۱) بله – بله ☑

۲) بله – خیر

۳) خیر – بله

۴) خیر – خیر

۱۱)مبنای طبقه بندی مجازات به سه درجه جنایی جنحه و خلاف کدام است؟

۱) عنصر مادی جرم

۲) انگیزه جرم

۳) عنصر روانی جرم

۴) نوع جرم ☑

۱۲) مالی که در شرع برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص  ندارد به موجب قانون مقرر شود چه نام دارد؟

۱) دیه ☑

۲) جریمه نقدی

۳) خسارت

۴) جزای نقدی

۱۳) میزان ساعات خدمات عمومی (رایگان) بر حسب مدت زمان حبس متغیر است ولی از ……………………… در روز برای افراد شاغل و نوجوانان بزهکار متجاوز نیست

۱) یک ساعت

۲) دو ساعت

۳) چهار ساعت ☑

۴) ده ساعت

۱۴) خدمات عمومی رایگان در جزایمی که مجازات قانئونی آن ها نود و یک روز شش ماه حبس است و فق ماده ۸۴ ق. م ا ،چند ساعت می باشد؟

۱) تا صد ساعت

۲) دویست و هفتاد تا پانصد چهل ساعت ☑

۳) دویست و هفتاد ساعت

۴) هزار و هشتاد ساعت

۱۵) طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی کشور ما در جایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد………………………………

۱) تعداد واقعی است جمع مجازات ها اعمال می شود

۲) تعداد واقعی است و موجب سه برابر شدن مجازات می شود

۳) تعداد اعتباری است و جمع مجازات ها اعمال می شود

۴) تعدا اعتباری است و موجب اجرای مجازات اشد می شود ☑

۱۶) گذشت متضرر از جرم چگونه باید باشد؟

۱) صرفاً کتبی

۲) صرفاً شفاهی

۳) شفاهی یا کتبی ☑

۴) صرفاً با سند رسمی

۱۷) برطبق ۱۳۶ ق.م.ا، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم و موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم چیست؟

۱) حبس ابد

۲ شلاق)

۳) اعدام ☑

۴) تعزیر و شلاق تواماً

۱۸) صدور قرار تعویق صدور حکم در کدام یک از جرایم ذیل مجاز است؟

۱) تعزیر بدل از قصاص نفس و محاربه و افساد فی الارض

۲) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان

۳) جرایم اقتصادی با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال ( که موجب تعزیر درجه شش تا هشت باشند) ☑

۴) جرایم سازمان یافته آدم ربایی و اسید پاشی

۱۹) آیا مقررات مربوط به تعلیق تعقیب را می توان در مورد حدود (به عنوان مثال مجازات تازیانه از باب حدود) اجرا کرد؟

۱) بله

۲) خیر اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به مجازات های تعزیری است ☑

۳) بستگی به نظر قاضی دارد

۴) بستگی به نظر دادستان دارد

۲۰) مدت تعلیق اجرای مجازات چه میزان است؟

۱) یک دوره آزمایشی یک تا پنج سال ☑

۲) یک دوره آزامایشی دو تا شش سال

۳) یک دوره آزامیشی سه تا هفت سال

۴) یک دوره آزمایشی دوره آزامایشی دو تا چهار سال

۲۱) وفق ماده ۵۲ ق. م. ا، از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق، در چه صورت محکومیت تعلیقی بی اثر می شود؟

۱) در صورتی که فرد مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود ☑

۲) در صورتی که فرد مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه با تعزیر در هر درجه  ای نشود

۳)در صورتی که فرد مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه ۵ نشود

۴) در صورتی که فرد مرتکب جرم عمدی موجب قصاص دیه یا تعزیر تا درجه ۶ شود

۲۲) وقف ماده ۶۱ ق.م.ا، اگر فرد طی آزادی مشروط از دستورات دادگاه پیروی نکند………………..

۱) آزادی مشروط وی لغو می شود

۲) برای بار اول یک تا دو سال به مد آزادی مشروط وی اضافه می شود ☑

۳)بریا بار اول دو تا سه سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه می شود

۴) بریا بار اول شش ماه به مدت آزادی مشروط وی اضافه می شود

۲۳) کدام مورد از جهات سقوط مجازات نمی باشد

۱) مرور زمان

۲) نسخ قانون

۳) فوت شاکی ☑

۴) عفو خصوصی  و عفو عمومی

۲۴) کدام یک از انواع مرور زمان سات؟

۱) مرور زمان شکایت

۲) مروز زمان تعقیب وتحقق

۳) مرور زمان اجرای حکم

۴) همه موارد ☑

۲۵) کدام مورد از شروط اعطای آزادی مشروط است؟

۱) گذاران بخشی از مجازات زندان

۲) حسن اخلاق و رفتار

۳) اطمیان از عدم تکرار جرم

۴) هر سه مورد ☑

۲۶) کدام حد با توبه ساقط نمی شود

۱) حد زنا

۲) حد شرخمرب

۳) حد سرقت

۴) حد قذف ومحاربه ☑

۲۷) کدام یک از جرایم تعزیری ذیل از شمول مرور زمان خارج است؟

۱) جرایم علیهامنیت داخلی و خارجی کشور

۲) جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

۳) جرایم موضوع تعزیر منصوص شرعی

۴) هر سه موارد  ☑

۲۸) در جمهوری اسلامی ایران، موافقت با عفو خصوصی از اختیارات کدام مقام است؟

۱) ریاست مجلس

۲) مقام رهبری ☑

۳) دادستان کل کشور

۴) ریاست جمهور

۲۹) کدام مورد از نتایج زوال محکومیت در عفو عمومی است؟

۱)سقوط حقوق زیان دیدگان

۲) دیه از شمول عفو مستثنی نیست و با عفو عمومی ساقط می شود

۳) شامل محکومیت های انتظامی می شود

۴)  همه آثار محکومیت را منتفی می کند ولی تأثیر در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد ☑

۳۰) مرور زمان شکایت از جرم در اجرایم تعزیری چه میزان است؟

۱) دو سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم

۲) یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم☑

۳) شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع  جرم

۴) مدت ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *