نمونه سوالات حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت:

۱-از دیدگاه حقوقدانان، کدام را نمی توان از اوصاف مال دانست؟

ارزش مالی داشته باشد

۲-دارای نفع بوده و مفید باشد

۳-قابلیت اختصاص یافتن داشته باشد

۴ – صرفاّ بتواند موضوع عقد بیع واقع شود ☑

۲-کدام عبارت صحیح است؟

۱-در جهان امروز به اموال اعتباری کمتر از گذشته توجه می شود

۲-در جهان مادی فعلی به ارزش های غیرمادی اموال کمتر توجه می شود

۳-در حاضر مال صرفاّ هر چیزی است که قابل لمس بوده و بتوان آنرا مبادله کرد

۴-امروز بسیار از ارزش های غیر مادی دارای ارزش بیشتری از اموال مادی هستند ☑

۳-کدام مورد در خصوص خرید و فروش خون صحیح است؟

۱-از لحاظ فقهی قابل خرید فروش نیست ولی قابل اهداء است

۲-از لحاظ فقهی قابل خرید و فروش است ولی قابل اهداء نیست

۳-در نظام حقوقی ایران مالیت دارد و قانونا قابل خرید و فروش است ☑

۴-در نظام حقوقی ایران قابل خرید و فروش نیست ولی قابل اهداء است

۴-ضابط اصلی در تمیز بین حق و حکم چیست؟

۱-برخلاف حکم حق قابل اسقاط است ☑

۲-برخلاف حق حکم قابل اسقاط است

۳-بر خلاف فقهاء حقوقدانان معتقدند که حکم قابل اسقاط است

۴-برخلاف حقوندانان فقهاء که حق قابل اسقاط است

۵-کدام مورد خصوص«حق ازدواج»صحیح است؟

۱-هر چند از حقوق مالی نیست اما اثار مالی هم ندارد

۲-یک حق غیر مالی است و برای آن نمی توان آثار مالی تصور کرد

۳-یک حق غیر مالی است و. نمی توان «حق انحلال »آن را از خود سلب کرد ☑

۴-به دلیل آنکه آثار مالی همچون نفقه و مهریه دارد یک حق مالی محسوب می شود

۶-به موجب «قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان»حقوق پدید آورندگان شامل چه مواردی می شود؟

۱-صرفاّ حق بهره برداری از محتوا و معنای اثر

۲-حق بهره برداری مادی و معنوی از مان و اثر ☑

۳-صرفاّ حق چاپ و دفاع از محتوا اثر

۴-صرفاّحق ترجمه و چاپ و انتشار اثر

۷-کدام مورد در خصوص حقوق معنیوی پدیده آورنده صحیح است؟

۱-مقام قضایی نمی تواند آن را توقیف کند ☑

۲-مر توان بوسیله قرار دادن آن را به دیگری منتقل کرد

۳-قانون گذار برای آن محدودیت زمانی و مکان توقیف آن وجود دارد

۴-در صورت امتنا صاحب آن از پرداخت دیگران امککان توقیف آن وجود دارد

۸-کدام مورد صحیح است؟

۱-عوامل و اسباب ایجاد حق عینی و حق دینی محدود است

۲-عوامل و اسباب ایجاد و حق عینی و حق دینی نامحدود است

۳-عوامل و اسباب ایجاد و حق عینی محدود است،برخلاف حق عینی

۴-عوامل و اسباب ایجاد حق عینی محدود است،برخلاف حق دینی ☑

۹-کدام مورد صحیح است؟

۱-از لحاظ حقوقی نمی توان بین عین یک کتاب با منفعت آن کتاب تفکیک قائل شد

۲-اگر مالی به صورت مشاع خریداری شود مشتری نسبت به آن مال حق دینی دارد

۳-شخصی ک یک تن برنج از یک انبار برنج را خریداری کند به صورت کلی فی الذامه حق پیداه کرده است

۴-شخصی که یک کیلو گندم از یک گونی گندم موجود در مغازه را خریداری می کند به صورت کلی در معین حق پیدا کرده است ☑

۱۰-اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء  واحد به نحو اشاء تعریف چیست؟

۱-شرکت ☑

۲- کلی در معین

۳-کلی مافی الذمه

۴-منفعت مشترک

۱۱-منظوراز«غیر منقول عرضی» چیست؟

۱-به دلیل حوادث طببیعی غیر منقول شده است و انسان می تواند آن را منقول کند

۲-به واسطه عمل انسان غیر منقول شده است و امکان اینکه دوباره منقول شود با جدا کردن آن از زمین یا بنا وجود دارد☑

۳—به واسطه عمل انسان غیر منقول شده است و امکان دوباره اینکه منقول شود وجود ندارد

۴-غیر منقول بودن به دلیل حکم قانون گذار بر آن عارضه شده است و فقط منق می تواند این صفت را از آن بگیرد

۱۲-کدام مورد خصوصی سهام شرکت ها صحیح است؟

۱-از اشیاء مادی بوده و منقول است ☑

۲-از اشیاء غیر مادی بوده و منقول است

۳-از اشیاءمادی بوده و بسته به نوع شرکت منقول یا غیر منقول است

۴-از اشیاء غیر مادی بوده او بسته به نوع شرکت منقول یا غیر منقول است

۱۳-منظور از«تصرف» در عبارت زیر چیست؟«تصرف به عنوان دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

۱-تسلط و اقتدار عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مال دارد ☑

۲-تسلط و اقتداری که قانون گذار برای مالک مال مورد شناسایی قرار می داهد

۳-اقتداری که هر مالک خود اعمال می کند و قانون آن تصرف را به رسمیت می شناسد

۴هر تصرف مالکانه و غیر مالکانه همچون تصرف امین بر مال مورد امانت که حقوق آنرا به رسمیت مسی شناسد

۱۴-کدام مورد صحیح است؟

۱-دعوای مزاحمت از حق در خصوصی اموال منقول طرح است

۲-دعوای تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول قابل طرح است ☑

۳-دعوای ممانعت از حق در خصوص اموال منقول  قابل طرح است

۴-دعوای مالکیت صرفاّ در خصوص اموال غیر منقول قابل طرح است

۱۵-کدام عبارت صحیح است؟

۱-اموالی که زوج به زوجه به عنوان نفقه می دهد به زوجه تملک شده و متنعلق به زوجه است

۲-امکان انتقال اموال و مشترکان عمومی فراهم نیست اما می توان از آن ها استفاده اختصاصی کرد

۳-امکان تملک خصوصی اموال و مشترکات عمومی فراهم نیست اما مشابه اموال دولتی اکان نقل و انتقال دارند

۴-اگر نامزدی زوجین برهم بخورد،هدایای که زوجین به یکدیگر داده اند در صورتی استرداد است که قابل بقاء باشد ☑

۱۶-کدام یک از اموال جزو مشترکات عمومی است؟

۱-بستر رودخانه ها و جنگل ها ☑

۲-ساختمان ها دانشگاه ها تهران

۳-زمین شورای شهر تهران

۴-ساختمان و زمین سازمان حفاظ از محیط زیست

۱۷-تعریف«زمین موات»چیست؟

۱-زمین های که مالک نداشته باشد و دارای عمران آبادی و کشت وزرع هم نباشد ☑

۲-زمین های که مالک از آن استفاده ای منطبق با کاربری تعیین شده توسط قانونگذار نمی کند

۳-زمین های که سابقاّ در آن ها عمران و آبادی بوده استو به تدریج به حالت موات برگشته است

۴-زمین های که قبلا متعلق به اشخاص بوده و قانونگذار آن ها را برای استفاده عموم اختصاص می دهد

۱۸-به موجب قانون مدنی اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شودمتعلق به چه کسی است؟

۱-هم در اراضی موات و هم در اراضی مباح متعلق به دولت است

۲-در  اراضی موات متعلق به حیازت کننده و اراضی مباح متعلق به دولت است

۳-در اراضی موات متعلق به دولت و اراضی مباح متعلق به حیازت کننده است

۴-هم در اراضی موات و هم در اراضی مباح، متعلق به شخصی است که آن را حیازت کرده است ☑

۱۹-شرکتی که وابسته به وزارت راه و شهرسازی است.کارگرانی که برای حفاری تونل ماٌمورمی کند. یکی از آنان به طور اتفاقی عتیقه ای را زمین پیدا می کند عتیق متعلق به چه شخصی است؟

۱-وزرات راه شهر سازی

۲-کارگری که آن را پیدا کرده است ☑

۳-شرکت وابسته به وزرات راه شهرسازی

۴-طبق قانون دولت جمهوری اسلامی ایران به نماینمدگی از عموم

۲۰-اموال مجهول المالک جزو کدام مورد است؟

۱-انفال

۲- مباحات

۳-اموال عمومی ☑

۴-اموال دارای مالک خاص

۲۱-منظور از لقطه چیست؟

۱-هر مالی که تصرف دیگری است و مالکیت متصرف بر آن مسلم نیست

۲-هر مالی که ابراء مالک از آن مسلم نیست و متصرف نیز نمی تواند ماالک را شناسایی کند

۳-اموال مملوک گمشده ای که بدون تصرف یافت می شود و اعراض مالک آن ها مسلم نیست ☑

۴-هیچ کدام

۲۲-کدام مورد در خصوص مالکیت صحیح است؟

صرفاّ جنبه سلبی دارد

۲-امری است اعتباری و ذهنی

۳-صرفاّ جنبه ایجابی دارد ☑

۴-امری است عینی و مستقل از ذهن

۲۳-کدام صفت مالکیت به معنای حق ممانعت دیگران از تصرف در اموال بدون اجازه مالک است؟

۱-دائمی بودن

۲- مطلق بودن

۳-انحصاری بودن ☑

۴-قانونی بودن

۲۴-کدام مورد در خصوص حق انتفاع صحیح است؟

۱-حق انتفاع،از عقود معترض است

۲-قبض،شرط صحت حق انتفاع است ☑

۳-مالکیت عین و حق انتفاع از آن تفکیک ناپذیر است

۴-قبض،سرط صحت حق انتفاع نیست و از عقود معوض است

۲۵-کامل ترین نوع حق عینی کدام است؟

۱-انتفاع

۲-مالکیت ☑

۳-حبس

۴-ارتفاق

۲۶-طبق قانون مدنی شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن و کندن چاه چه نام دارد؟

۱-شفعه

۲-ابراء

۳-اعراض

۴-تحجیر ☑

۲۷-کدام یک از اموال زیر،جزو اموالی خصوصی ندارد به شمار می آید؟

۱-مباحات

۲- انفال

۳-مشترکان عمومی

۴-همه موارد فوق ☑

۲۸-«تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء»تعریف قانونی کدام گزینه است؟

۱-معاملات

۲-تحجیر

۳-قرارداد

۴-حیازت ☑

۲۹-«حقوق غیر مالی»چه دسته از نیازهای انسان را برآورده می سازند؟

۱نیازهای مذهبی

۲-نیازهای سیاسی

۳-نیازهای خانوادگی ،عاطفی اخلاقی

۴-همه موارد فوق  ☑

۳۰-انواع اموال منقول کدام اند؟

۱-منقول ذانی

۲-منقول حکمی

۳-منقول تبعی(حقوق و دعائی)-منقول قرار دادی(منقول از پیش)

۴همه موارد فوق ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *