نمونه سوالات مباحث جاری در حسابداری

دانلود رایگان نمونه سوالات مباحث جاری در حسابداری باجواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات مباحث جاری در حسابداری :

۱) پیمانکاری پس از آنکه حداقل…………………. در صد عملیات موضوع پیمان را به درستی مطابق با مشخصات و نقشه ها انجام دارد توسط دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت می کند.

۱) ۹۰

۲) ۷۵

۳) ۹۷ ☑️

۴) ۹۵

۲) حق بیمه طرح های عمرانی ……………. در صد است که از این مبلغ ………. در صد بیمه سهم کارفرما و ……………. در صد بیمه سهم پیمانکار است.

۱) ۷-۸-۱۵

۲) ۱٫۶-۴-۵۶

۳) ۷-۲۳-۳۰

۴) ۱٫۶-۵-۶٫۶ ☑️

۳) اگر مبلغ یک پیمان از نوع قرار دادهای دستمز و مصالح ۱۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و در طول دوران اجرای پیمان براساس لیست حقوق و دستمز کارکنان مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت باشد مبلغ ما به التفاوت قابل پرداخت در تاریخ دریافت مفاصاحساب چقدر است؟

۱) ۶٫۵۷۷٫۷۷۸ ☑️

۲) ۷٫۷۷۷٫۷۷۸

۳) ۱۶٫۶۶۶٫۶۶۷

۴) ۱۵٫۴۶۶٫۶۶۷

۴) کدام گزینه از شرایط سرمایه ای تلقی شدن نوع اجاره نیست؟

۱) حق مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره به اجاره کننده مستقل شود

۲) اجاره کننده اختیار خرید دارایی به قیمت مناسب را داشته باشد

۳) ارزش فعلی اجاره بهای سالیانه حداقل ۹۰% ارزش منصفانه دارایی باشد

۴) عمد مفید دارایی حداقل ۷۵% مدت اجاره باشد ☑️

۵) شرکت پیمانکاری سپاهان در ابتدای سال ۱۴۰۰ پیمان شماره ۲۱۴ به مبلغ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال را شروع کرد و تا پایان سال ۱۴۰۶ زمان می برد در سال ۱۴۰۱ متمم پیمانی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به تصویب رسید مخارج واقعی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۰۰٫۰۰۰ ریال و ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است در صورتی که محصل پیمان قابل تعیین نباشد سود سال ۱۴۰۰ چند ریال است؟

۱) ۳۰۰٫۰۰۰

۲) ۰ یا قابل تعیین نیست

۳) ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۴) همه موراد ☑️

۶) آن بخش از مخارج تحمل شده پیمان که با فعالیت آتی آن مرتبط است به شرط اینکه بازیافت آن متحمل باشد باید به عنوان …………. شناسایی و تحت سر فصل ……….. طبقه بندی شود.

۱) دارایی- پیش دریافت ها

۲) دارایی – ذخایر

۳) دارایی – پیمان در جریان پیشرفت ☑️

۴) بدهی – پیمان در جریان پیشرفت

۷) اگر بر آورد در صد پیشرفت کار در طی دوره تغییر کند طبق استاندار حسابداری این تغییر باید…………….

۱) به دوره قبل تسری یابد

۲) به عنوان تغییر روش در نظر گرفته شود

۳) با ثبت اصلاحی در صورتهای مالی نشان داده شود

۴) هیچ کدام ☑️

۸) کدام گزینه از اقلام پولی محسوب می شود؟

۱) سود سهام دریافتی ☑️

۲) پیش پرداخت ها

۳) ساختمان

۴) تجهیزات اداری

۹) اگر مانده حساب سرمایه سهام در ترازنامه پایان سال ۹۸ ، ۴۰۰ میلیون ریال باشد و صدور این سهام مربوط به تاریخ اول خرداد سال ۹۴ بوده باشد که در آن زمان شاخص قیمتها ۱۲۰ بوده است مبلغ تعدیل شده سرمایه سهام عادی در پایان سال ۹۸ چقدر است (شاخص قیمت در پایان ۹۸، ۱۶۰ بوده است )؟

۱) ۳۲۲

۲) ۴۰۰

۳) ۲۳۳

۴) ۵۳۳ ☑️

۱۰) ساخص قیمت در ابتدا و پایان سال ۹۸ به ترتیب ۱۵۰ و ۱۶۰ بوده است اگر مانده حساب بانک در ترازنامه پایان سال ۹۸ ، ۲۵۰ میلیون ریال بوده باشد مبلغ تعدیل شده آن چقدر است؟

۱) ۱۶۰

۲) ۲۵۰ ☑️

۳) ۲۳۴

۴) ۲۶۶

۱۱) در اجاره از نوع …………….. ثبت استهلاک دارایی مورد اجاره در دفاتر اجاره دهند انجام می شود.

۱) عملیاتی ☑️

۲) از نوع فروش

۳) تأمین مالی مستقیم

۴) سرمایه ای

۱۲) اگر مبلغ پیمان ۲۰۰ میلیون ریال باشد مبلغ ضمانتامه انجام تعهدات چقدر است؟

۱) ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲) ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ☑️

۳) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳) برای تعدیل حساب مالیات بر در آمد در صورت حساب سود و زیان از کدام شاخص زیر استفاده می شود؟

۱) پایان دوره

۲) اول دوره

۳) میانگین دوره ☑️

۴) تاریخ پرداخت مالیات

۱۴) شخصی که کارفرما آنرا برای اعمال کنترل و نظارت دقیق بر نحوه اجرای پیمان تعیین و به صورت مکتوب آنرا به پیمانکار معرفی می نماید چه نام دارد؟

۱) مهندس مقیم ☑️

۲) مهندس مشاور

۳) پیمانکار ثانویه

۴) کلیه موارد

۱۵) پس از انجام کارها معادل ۳۰% مبلغ اولیه پیمان چند درصد از مبلغ پیمان به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار داده می شود؟

۱) ۶٫۵

۲) ۸

۳) ۵٫۵ ☑️

۴) ۲۰

۱۶) اگر کیلومتر اول جاده ای ۳۰۰۰ واحد پولی هزینه داشته باشد و کیلومتر دوم و سوم به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ واحد پولی با استفاده از روش هزینه به هزینه و بعد از احداث ۲ کیلیومتر اول چند در صد از کار پیشرفت کرده است؟( کل جاده ۳ کیلومتر)

۱) ۲۳

۲) ۳۱

۳) ۴۰

۴) ۵۴ ☑️

۱۷) سپرده حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری طرح های عمرانی چند در صد است و در چند نوبت برگشت می شود؟

۱) یک نوبت ۵%

۲) دو نوبت ۱۰% ☑️

۳) دو نوبت ۵%

۴) یک نوبت ۱۰%

۱۸) اگر مبلغ پیمان ۹۰ میلیون ریال باشد مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه چقدر است؟

۱) ۰٫۲۷

۲) ۰٫۴۵

۳) ۴٫۵ ☑️

۴) ۲٫۷

۱۹) کدام ضمانتنامه باید تا ۱۵ روز بعد از تحویل موقت ابطال شود؟

۱) حسن انجام کار ☑️

۲) شرکت در مناقصه

۳) پیش پرداخت

۴) انجام تعهدات

۲۰) ارزش صورت وضعیت سوم و چهارم به ترتیب ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده است اگر از هر صورت وضعیت ۱۰% در صدی بابت سپرده حسن انجام کار و ۵% بیمه کسر شود خالص پرداختی به پیمانکار از صورت وضعیت چهارم چقدر است؟

۱) ۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۲) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰   

۳) ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴) ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ☑️

۲۱) در اجراه عملیاتی ماشین آلاتی به ارزش متعارف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و عمر مفید ۲۰ سال طی قرار داد ۴ ساله ای جمعا به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اجاره داده شد و قرار شد طی ۲ سال اول مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و طی ۲ سال دوم مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال در کل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان اجراه بها پرداخت شود در زمان پرداخت هر قسط در ۲ سال اول کدام گزینه در دفاتر اجراه کننده صحیح است؟

۱) هزینه اجاره ۵۰۰۰۰۰ حساب پرداختنی ۱۰۰۰۰۰ بانک ۴۰۰۰۰۰ ☑️

۲)حساب دریافتی ۱۰۰۰۰۰ بانک ۴۰۰۰۰۰ در آمده اجراه ۵۰۰۰۰۰

۳) بانک ۶۰۰۰۰۰ حساب دریافتی ۵۰۰۰۰۰ در آمده اجراه ۵۰۰۰۰۰

۴) هزینه اجراه  حساب پرداختی ۱۰۰۰۰۰ بانک ۶۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰

۲۲) اگر ارزش تاریخی موجودیها ۴۰۰۰۰ ریال سرمایه گذاری فروش رفته ۲۰۰۰۰۰ ریال و هزینه استهلاک ۵۰۰۰۰ ریال و ارزش جاری آنها به ترتیب ۴۲۰۰۰ ریال، ۲۱۵۰۰۰ ریال و ۴۸۰۰۰ ریال باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱) سود تحقق یافته ناشی از نگهداشت دارایی ۱۷۰۰۰

۲) سود تحقق یافته ناشی از نگهداشت دارایی ۱۲۰۰۰ ️

۳) سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی ۱۹۰۰۰

۴) سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی ۱۵۰۰۰ ☑️

۲۳) اگر ارزش تاریخی موجودیها ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سرمایه گذاری فروش رفته ۲۰۰٫۰۰۰۰ ریال  و هزینه استهلاک ۵۰۰٫۰۰۰ ریال و ارزشهای جاری آنها به ترتیب ۴۲۰٫۰۰۰ ریال و ۲۱۵٫۰۰۰ ریال و ۵۲۰۰۰ ریال باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱) زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی ۲۰۰۰۰

۲) سود نیافته ناشی از نگهداشت دارایی ۲۰۰۰۰ ☑️

۳) زیان تحقق یافته ناشی از نگهداشت دارایی ۳۳۰۰۰

۴) سود تحقق یافته ناشی از نگهداشت دارایی ۳۳۰۰۰

۲۴) اگر در آمد پیمان ۱۱۵ میلیون ریال مجموع سودهای شناسایی شده قبلی ۵۰ میلیون ریال هزینه پیمان ۸۷ میلیون ریال و کل زیان بر آوردی ۱۲ ریال باشد کل زیانی که گزارش می شود چقدر است؟

۱) ۹۹

۲) ۹۰

۳) ۱۷۷

۴) ۶۲ ☑️

۲۵) کار فرما مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال به پیمانکار پیش پرداخت می کند پیمانکار از این بایت %۱۰ سپرده نقدی نزد بانک واریز می نماید تا ضمانتنامه آن را دریافت و به کارفرما تحویل دهد در دفاتر پیمانکار حساب انتظامی وثیقه ضمانتنامه به چه مبلغی ثبت می خورد؟

۱) ۱۴۴۰۰۰۰

۲) ۱۷۲۸۰۰۰ ☑️

۳) ۱۹۲۰۰۰۰

۴) ۱۶۰۰۰۰۰

۲۶)  شرکت راد تجیهزاتی را به ارزش منصفانه ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰ ریال طی ۱۰ قسط که اولین قسط آن از پایان سال اول شروع می شود به شرکت رادان اجاره داد اگر عمر مفید دارایی۱۲ سال و نرخ ضمنی بهره و نرخ مالیات به ترتیب ۱۲% و ۲۵% باشد مبلغ هر قسط اجراه چقدر است؟

p/a , 12% , 10 = 5.6502                                      

p/a  ,  12%  , 12 = 6.1944

p/a , 9% , 10 = 6.4177

p/a , 9% , 12 = 7.1607

p/a  12% , 9 = 5.3282

۱) ۲٫۱۲۳٫۸۱۹

۲) ۳٫۲۱۹٫۱۸۲

۳) ۲٫۲۵۲٫۱۶۸ و ۱٫۶۷۵٫۸۱۴

۴) همه موارد ☑️

۲۷) بابت ثبت مبلغ ۱۴۰۰۰۰ ریال هزینه مستقیم اولیه در دفاتر اجراه دهنده در روش اجراه از انواع تامین مالی مستقیم کدام گزینه صحیح است؟

۱) هزینه اجاره بستانکار می شود

۲) بانک بدهکار می شود

۳) در آمد بهره تحقق نیافته بدهکار می شود ☑️

۴) در آمد بهره تحقق نیافته بستانکار می شود

۲۸) با توجه به اطلاعات زیر ارزش خالص اجاره دریافتنی چقدر است؟

در آمده بهره ۸۴۰۰۰ زیال در آمد بهره تحقق نیافته ۸۶۰۰۰ ریال سود فروش دارایی ۲۲۰۰۰ ریال اجاره دریافتنی ۱۲۰۰۰ ریال.

۱) ۴۳۰۰۰

۲) ۶۳۰۰۰

۳) ۶۵۰۰۰

۴) ۴۱۰۰۰ ☑️

۲۹) مازاد در آمد شناسایی شده انباشته پیمان بر مبالغ دریافتی و دریافتنی بایت پیشرفت کار تا تاریخ تز ازنامه باید تحت کدام یک از سرفصل های زیر در ترازنامه نشان داده شود؟

۱) پیمان در جریان پیشرفت

۲) پیش دریافت ها

۳) حساب های دریافتنی ☑️

۴) ذخایر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *