نمونه سوالات متون فقه ۴

دانلود رایگان نمونه سوالات متون فقه ۴ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات متون فقه ۴ :

۱ ) در صورتی که حد مساحقه سه بار تکرار سده باشد در نوبت چهارم چه حکمی جاری می گردد؟

۱) به حبس ابد محکوم می شود

۲) در نوبت چهرام کشته می شود ☑

۳) حد جلد بر او جاری می شود

۴) ضغت بر او جاری می شود

۲ ) اگر حمل کننده کالا موجب شود که کالا به انسانی برخورد آیا ضامن است؟

۱) از مال خودش ضامن است ☑

۲) عاقله اش ضامن است

۳) ضامن نیست

۴) از بیت المال پرداخت می شود

۳ ) محاربه با چه چیزی ثابت می شود؟

۱) فقط شهادت دو مرد عادل

۲) اقرا به آن و شهادت یک مرد و دو زن

۳) شهادت دو مرد و دو زن به همراه قسم

۴) شهادت دو مرد عادل و اقرار به آن اگر چه یک بار باشد ☑

۴ )النائم یضمن ما بجنیه فی………..(علی القول الاقوی )

۱)  مال العاقله ☑

۲) ماله

۳) بیت المال

۴) مال الزوجته اوزوجهی

۵ ) در کدام یک موارد زیر قصاص ثابت نمی شود؟

۱) الحارصه

۲) الباضعه

۳) الهاشمه العظم و المنقّله للّه ☑

۴)  السمحاق

۶ )  کدام یک از اقسام حدّ زنا است؟

۱) القتل

۲) الرجم

۳) الضعث الجد خاصّه

۴) همه موارد ☑

۷ ) لو رماه بسهم او بحجر غامز او خنقه و لم یرخ عنه حتی مات او بقی المخنوق ضمنا ای مزمنا ای مات او طرحه فی النار فمات…………………………….

۱) ویقتص للمراه الرجل فی الطرف من غیر رد حتی تبلغ ثلث دیه

۲) الاکراه علی القتل

۳) فهو خطا

۴) فهو عمد ☑

۸ ) کدام یک از مجازات های حد محاربه نیست؟

۱) القتل

۲) الصلب

۳)القطع یده الیمنی و رجله الیسری

۴) الثمانون الجلده ☑

۹ ) حد جادوگر (یا ساحر) کافر کدام است؟

۱)قتل

۲) تغریب

۳) تعزیر ☑

۴) ضغث

۱۰ )چه کسی حد قذف را به ارث نمی برد؟

۱) پدر و مادر

۲) فرزندان

۳) زم و شوهر ☑

۴) دختر

۱۱ ) مساحقه با کدام مورد اثبات می شود؟

۱)شهادت دو مرد عادل

۲) شهادت چهار مرد عادل  یا چهار بار اقرار توسط زن بالغ و رشید و مختار ☑

۳) با دو بار اقرار زن بالغ رشید مختار

۴) با یک بار اقرار زن بالغ رشید و مختار

۱۲ ) الجلد و الراس و التغریب بر چه کسی واجب است

۱) هو حد البالغ المحصن اذا زنی بصبیه

۲) حد المراه اذا زنی بها طفل

۳) یحب علی الزانی الذکر غیر المحصن و ان لم یملک أی لم یتزوّج ☑

۴) هوالزانی فی شهر رمضان لیلا او نهارا

۱۳ ) اگر تعدادی شهودی که به زنا شهادت می دهنداز نصاب معتبر در زنا کمتر باشد حکم چیست؟

۱) همگی شهود حد قذف می خورند ☑

۲) هیچ یک از شهود حد قذف نمی خورند

۳) دعوا ساقط می گردد

۴) همگی شهود به تبعید محوم می شوند

۱۴ ) بیرن کشیدن سلاح در خشکی یا دریا در شب یا روز به قصد ترساندن در شهر غیر آن، تعریف کدام مورد است؟

۱) سبّ النبی

۲) ارتداد

۳) محاربه ☑

۴) دفاع

۱۵ )…………………الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزّنا و اللواط السّحق

۱) القیاده ☑

۲) السحق

۳) القذف

۴) الضغت

۱۶ ) حد شرب خمر چیست

۱)  هستاد تازیانه ☑

۲) صدتازیانه

۳) قطع دست

۴) صلب

۱۷ ) حد قذف چه میزان است؟

۱)هفتاد و پنج ضربه تازیانه

۲) چهل و پنج ضربه تازیانه

۳) هشتاد ضربه تازیانه ☑

۴) یک سال تبعید

۱۸ ) کدام یک از موارد سقوط حد قذف است؟

۱) تصدیق مقذوف

۲) اقامه بینه بر وقوع آن

۳) عفو توسط مقذوف ولعان زوجه اگر قذف به خاطر اتهام زنای او باشد

۴) همه موارد ☑

۱۹ ) اگر مادر از مال فرزندش سرقت نماید حکم چیست

۱) مجازاتی ندارد

۲) تغریب

۳) حد قطع ☑

۴) هستاد تازیانه حدّی

۲۰ ) کدام مورد از شرایط قصاص نمی باشد؟

۱) التساوی فی الحریه

۲)انتفاء الابوه

۳) کمال العقل

۴) انتفاء العقل ☑

۲۱ ) اماره ای که به سبب آن ظنّ مدعی در قتلی که ادعا می کند پیدا شود چه نام دارد

۱) بینه

۲) یمین

۳) لوث ☑

۴) شهادت

۲۲ ) حد سرقت با کدام یک از موارد زیر ثابت می شود؟

۱) با شهادت دو مرد ☑

۲) با شهادت یک مرد

۳) چهار بار در اقرار

۴)با سوگند مدعی

۲۳ ) توبه کردن در باب زنا در چه صورتی باعث سقوط حد از متهم می گردد؟

۱)رنا به هیچ وج با توبه ساقط نمی شود

۲) توبه کردن پیش از قیام(یا اقامه) بینه باشد ☑

۳) توبه کردن بعد از قیام بینه باشد

۴) توبه در هر زمانی موجب سقوط حدّ می شود

۲۴) حد رجم از آن چه کسی است؟

۱) هوللزانی بالمحرم النسبی من النساء

۲) هو حد البالغ المحصن اذا زنی بصبیه او مجنونه

۳) هو حد الزانی فی شهر رمضان لیلا او نهارا

۴) یجب علی المحصن اذا زنا ببالغه عاقله ☑

۲۵ ) اگر قذف شونده دارای احصان نباشد حکم قاذف چیست؟

۱)جزّ

۲) رجم

۳) تعزیر ☑

۴) قتل

۲۶ ) ………………هوالرّمی بالزنا و اللواط

۱) القذف ☑

۲) القصاص

۳) السحق

۴) الارتداد

۲۷ ) کسی که مال را پنهانی از غیر حرز بر می دارد چه کسی است؟

۱) مختلس ☑

۲) المحتال

۳) مستلب

۴) المرتد

۲۸ ) قتل با کدام یک از دلایل زیر ثابت می شود؟

۱) الاقرار

۲) البینه

۳) القسامه

۴) همه موارد ☑

۲۹ )…………………….. هوالکفر بعد الاسلام:

۱)السبّ النبی

۲) المحاربه

۳) الارتداد ☑

۴) النفی الولد

۳۰ ) والضابط انّ …………….. هو أن یتعمّد الفعل و القصد

۱) الخطاء المحض

۲) العمد ☑

۳) الخطا شبیه العمد

۴)الخطاء المحض و شبهه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *