نمونه سوالات مکاتبات تجاری و گزارش نویسی

دانلود رایگان نمونه سوالات مکاتبات تجاری و گزارش نویسی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از نمونه سوالات مکاتبات تجاری و گزارش نویسی :

۱) کدام گزینه از عناصر ارتباط نمی باشد؟

۱)  منبع

۲) بازتاب

۳) جامعه ☑️

۴) محتوا

۲) ارتباطی که در سطوح مختلف سازمان و به منظور سرعت بخشیدن به کارها ایجاد هماهنگی تبادل اطلاعات و اجرای امور برقرار می شود چه نام دارد؟

۱) ارتباط عمودی

۲) ارتباط کلامی

۳) ارتباط دستوری

۴) ارتباط افقی ☑️

۳) آغاز و انجام امور در سازمان به وسیله نوشته شروع و پایان می یابد بیان کننده کدام نقش نوشته های اداری است؟

۱) ادامه جریان کارها

۲) آثار مالی

۳) آثار حقوقی

۴) اجرای امور جاری ☑️

۴) کدام گزینه براساس استاندار شماره ۳۷۹ موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران در مورد سرلوحه صحیح می باشد؟

۱) سرلوحه عبارتست از به نام خدا موضوع نامه گیرنده و فرستنده نامه

۲) سرلوحه عبارتست از آرم جمهوری اسلامی نوشته های زیر آن تاریخ شماره و پیوست نامه ☑️

۳) سرلوحه عباتست از بخش پایینی نامه شامل امضا و گیرندگان رونوشت

۴) سرلوحه عبارتست از گیرندگان اصلی و رونوشت و فرستنده نامه

۵) نامه های اداری که حاوی مطالبی بیشتر از ۵ سطر باشد در چه قطعی تهیه می شود؟

۱) A3

۲) A4 ☑️

۳) A5

۴) A6

۶) در صورتی که مسئول واحدی بخواهداز طرف واحد تحت سرپرستی خود با مقام بالاتر مکاتبه کند نام و نام خانوادگی خود را چگونه باید بنویسد؟

۱) در مقابل کلمه از فقط عنوان واحد سازمانی تحت نظارت خود ☑️

۲) در مقابل کلمه «از» نام نام خانوادگی به فاصله یک خط تیره عنوان سازمانی خود

۳) در مقابل کلمه «از» فقط نام و نام خانوادگی خود

۴) فرستنده به طور کامل حذف و فقط گیرنده نام نوشته می شود

۷) کدام گزینه در مورد یادداشت اداری صحیح نمی باشد؟

۱) در دفتر اندیکاتور ثبت نمی شود ☑️

۲) به وسیله مقام صلاحیت دار امضا می شود

۳) تمامی ویژگی های یک نامه اداری را ندارد

۴) برای سرعت بخشیدن به جریان برخی کارها از آن استفاده می شود

۸) قید عبارت آنی خیلی فوری و فوری و عادی مربوط به کدام یک از عناصر زیر می باشد؟

۱) عنصر که

۲) عنصر چگونه

۳) عنصر چرا

۴) عنصرکی ☑️

۹) کدام گزینه در مورد نوشتن متن نامه صحیح است؟

۱) تدیون نامه به صورت عامیانه و خالی از مفاهیم علمی باشد

۲) ارکان متن نامه مقدمه پیام اصلی و اختنام باید به صورت ظاهری از هم تفکیک شوند

۳) بیان مقدمه خواننده را دستیابی به سوابق کمک می نماید ☑️

۴) ساده نویسی در نامه های اداری توصیه نمی شود

۱۰) کدام گزینه جزو دسته بندی بخشنامه از دیدگاه محتوا و هدف نمی باشد؟

۱) داخلی ☑️

۲) دستوری

۳) ابلاغ قوانین

۴) در خواستی

۱۱) ……………………… به شرکت کنندگان در جلسه امکان را می دهد که قبلاً مدارک و سوابق مورد نیاز را تهیه نماید؟

۱) دعوتنامه

۲) صورت جلسه

۳) دستور جلسه ☑️

۴) گزارش

۱۲) در مجالس قوه مقننه مثل مجلس خبرگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از کدام نوع صورت جلسه استفاده می شود؟

۱) نیمه مشروح

۲) مشروح ☑️

۳) خلاصه

۴) شکل فرم

۱۳) کدام گزینه در مورد صورت جلسه صحیح است؟

۱) لازم است صورت جلسه در همان جلسه آماده و به امضای اعضا برسد ☑️

۲) در صورت جلسه های اداری باید مشروح کامل مذاکرات درج شود

۳) بهتر است جلسه بعد از پایان جلسه آماده و به امضای اعضا برسد

۴) در صورت جلسه باید از ذکر نام و نام خانوادگی اعضا اجتناب شود

۱۴) منظور از زاویه نگاه گزارشگر به موضوع و چگونگی ارائه عناصر گزارش چیست؟

۱) پرداخت گزارش ☑️

۲) وحدت موضوع

۳) نزدیکی به ذهن مخاطب

۴) دامنه جذابیت

۱۵) «اطناب و ایجاز» در ادبیات قدیم ما به کدام ویژگی گزارش اشاره دارد؟

۱) وحدت موضوعی

۲) حجم مطلوب ☑️

۳) ملاحظه های قانونی

۴) نگارش زیبا

۱۶) در کدام یک از انواع گزارش گزارشگر فرصت و مجال ارائه هنرهای نویسندگی را می یابد؟

۱) گزارش خبری

۲) گزارش آزاد

۳) گزارش توصیفی ☑️

۴) گزارش پیگیرانه

۱۷) پدر علوم در ارتباطات ایران چه کسی است؟

۱) دکتر زرین احتشامی

۲) دکتر شیوا باستانی

۳) دکتر اکبر سجادی نژاد

۴) دکتر کاظم معتمد نژاد ☑️

۱۸) در روزنامه نگاری جدید نام قیچر (fcaturc) تعبیری از کدام نوع گزارش است؟

۱) گزارش تصویری

۲) گزارش توصیفی

۳) گزارش تحقیقی ☑️

۴) گزارش پیگیرانه

۱۹) به کارگیری طنز حدس و گمان یا وصف های زیبا حاکی از کدام جزء یک گزارش تحقیقی خوب است؟

۱) گسترش

۲) توصیف

۳) جست و جو

۴) جذابیت ☑️

۲۰) کدام گزینه از ویژگی های یک گزارش تبلیغاتی نمی باشد؟

۱) حاوی ارقام و آمار باشد ☑️

۲) شعاری و موثر باشد

۳) تصاویر مناسب داشته باشد

۴) نگارش مطلوب داشته باشد

۲۱) داشتن آگاهی های مربوط به قانون از ویژگی ها و نیازهای بارز کدام نوع گزارش است؟

۱)  گزارش تحقیقی

۲) گزارش توصیفی

۳) گزارش پیگیرانه ☑️

۴) گزارش تصویری

۲۲) کدام گزینه تقسیم بندی گزارش از نظر رسانه ای را نشان می دهد؟

۱) تبلیغاتی – تصویری – خبری – پیگیرانه

۲) مطبوعاتی – رادیویی – تلویزیون – خبرگزاری ☑️

۳) خبری – توصیفی – رادیویی – تلویزیونی

۴) تحقیقی – مصاحبه ای – تبلیغاتی – خبری

۲۳) کدام گزینه از ملاحظات نوشتن تیتر عنوان گزارش نمی باشد؟

۱) کوتاهی و فشردگی

۲) رسایی

۳) زیبایی

۴) تفصیلی و آگاهانه ☑️

۲۴) مشکل ترین بخش از نگارش گزارش چیست؟

۱) لید و کیفیت آن ☑️

۲) تهیه پیش نویس

۳) تجدید نظر و اصلاح

۴) اختنام و نتیجه گیری

۲۵) کدام گزینه از وظایف مقدمه گزارش نمی باشد؟

۱) حل و فصل یک مسئله پیچیده ساده ☑️

۲) به دست دادن طرح و نقشه ارائه مطالب

۳) مشخص نمودن هدف نویسنده از نوشتن گزارش

۴) روش ساختن موضوع گزارش برای خواننده

۲۶) دستور العمل های رایج در نظام اداری کدامند؟

۱) دستورالعمل های عادی –  فنی – رسمی

۲) دستورالعمل های اداری – قانونی – رسمی

۳) دستورالعمل های قانونی – اداری – فنی ☑️

۴) دستورالعمل های فنی – ویژه اعتباری

۲۷) نوشته ای که به موجب آن فردی از مقامات صلاحیت دار سازمان و دستگاه اداری به سمتی منصوب و یا انجام کاری به وی محول می شود چه نام دارد؟

۱) بخشنامه

۲) حکم ☑️

۳) دستورالعمل

۴) فرم نامه

۲۸) هر گاه بخواهیم اصطلاح یا کلمه ای را به دلیل تازگی یا جعلی بودن یا قابل تاکید بودن مشخص کنیم از چه علامت نگارشی استفاده می کنیم؟

۱)پرانتز

۲) خط فاصله

۳) قلاب

۴) گیومه ☑️

۲۹) در نمایشنامه ها دستورهای اجرایی در داخل …………. نوشته می شود؟

۱) گیومه

۲) قلاب ☑️

۳) پرانتز

۴) خط فاصله

۳۰) املای فارسی کدام کلمه غلط است؟

۱) هیچ کس

۲) یکروز ☑️

۳) یکدیگر

۴) چنان که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *