نمونه سوالات پژوهش عملیاتی

دانلود رایگان نمونه سوالات پژوهش عملیاتی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات پژوهش عملیاتی :

۱) کدام گزینه جزو مراحل رویکرد علمی فرآیند فرموله کردن است؟

۱)  احتمال

۲) آزمایش ☑️

۳) انتخاب

۴) جزاء

۲) هر سیستم قابل تقسیم به سه بخش عمده ………………………….. است

۱)داده ها پردازشگرها ستانده ها ☑️

۲) مشاهده -تعریف – اجرا

۳) آزمایش – تایید – جستجو

۴) ورودی ، اجرا ، خطاها

۳) ماکت سه بعدی هواپیما جزء کدام مدل محسوب می شود؟

۱) مدل غیر خطی

۲) مدل قیاسی

۳) مدل ریاضی

۴) مدل شمایلی ☑️

۴) کدام مدل جزء مدل ریاضی در تحقق در عملیات محسوب می شود؟

۱) شمایلی

۲) قیاسی

۳) احتمالی ☑️

۴) داده ای

۵) شکل گیری تحقیق در عملیات از چه سازمانی شروع شد؟

۱) بازرگانی

۲) نظامی ☑️

۳) بیمارستانی

۴) خدماتی

۶) بیشترین زمینه به کارگیری فنون تحقیق در عملیات کدام مورد است؟

۱) حمل و نقل

۲) خرید ☑️

۳) تولید

۴) بسته بندی

۷) کدام گزینه جزء مراحل فرموله کردن است؟

۱) تعریف متغیرهای کمکی

۲) تعریف متغیرهای مصنوعی

۳) تعریف متغیرهای تصمیم ☑️

۴) تعریف متغیرهای اساسی

۸) متغییرهای تصمیم یک مسئله نشان دهنده …………………….. است.

۱) سطح یک فعالیت ☑️

۲) مقدار یک منبع

۳) سهم واحد فعالیت

۴) مقدار لازم از منبع

۹) مقادیری که به صورت مقادیر ثابت در تابع در هدف و محدودیت ها بیان می شود………….. است.

۱) پرامترهای مدل ☑️

۲) متغیرهای تصمیم

۳) ضرایب فنی

۴) میزان منابع

۱۰) جمله هر فعالیت به تنهایی و مستقل از سایر فعالیت های عمل می کند بیانگر کدام فرض یک مدل برنامه ریزی خطی است؟

۱) فرض جمع پذیری

۲) فرض قطعی بودن

۳) فرض بخش پذیری

۴) فرض تناسب ☑️

۱۱) جمله کلیه پارامترهای مدل عمومی برنامه ریزی خطی مقادیر ثابتی هستند بیانگر کدام فرض مدل برنامه ریزی خطی است؟

۱) فرض معین بودن ☑️

۲) فرض تناسب

۳) فرض جمع پذیر بودن

۴) فرض بخش پذیر بودن

۱۲) یک مسئله برنامه ریزی خطی دارای ۶ متغیر تصمیم ۵ متغیر کمکی ۳ متغیر مصنوعی و ۶ محدودیت است تعداد متغیرهای اساسی این مسئله در تابلوی سیمپلکس چند تا است؟

۱) ۴

۲) ۷

۳) ۵

۴) ۶ ☑️

۱۳) کدامیک جز مفوضات برنامه ریزی خطی نمی باشد؟

۱)  جمع پذیری

۲ احتمالی ☑️

۳)  بخش پذیری

۴)  تناسب

۱۴) اگر میزان منابع لازم برای تولید یک واحد محصول ۲ و برای دو واحد از همین محصول ۳٫۵ باشد کدامیک از فرض های برنامه ریزی خطی نقض شده است؟

۱) فرض تناسب ☑️

۲) فرض جمع پذیری

۳) فرض بخش پذیری

۴) فرض معین بودن

۱۵) هر گاه مساله اولیه دارای ناحیه موجه محدود باشد مساله ثانویه آن دارای ………….. می باشد.

۱) فاقد ناحیه موجه

۲) ناحیه جواب بیکران بدون گوشه بهینه

۳) ناحیه جواب بیکران با گوشه بهینه ☑️

۴) نمی توان در مورد ناحیه جواب ثانویه آن صحبت کرد

۱۶) اگر تعدا متغیرهای تصمیم در یک مدل برنامه ریزی خطی ۳ باشد و تعداد محدودیت های کارکردی آن ۳ باشد حداکثر تعدا گوشه ها برابر ……………… می باشد.

۱) ۳

۲) ۶

۳) ۱۰

۴) ۲۰ ☑️

۱۷) یک مساله برنامه ریزی خطی با تابع هدف MIN و سه محدودیت کوچک تر یا مساوی و دو متغیر غیر منفی وجود دارد حل آن از طریق سیمپلکس.

۱) نیاز به ۳ متغیر مصنوعی دارد

۲) نیاز به متغیر مصنوعی ندارد ☑️

۳) نیاز به ۲ متغیر مصنوعی دارد

۴) نیاز به ۱ متغیر مصنوعی دارد

۱۸) یک مسئله برنامه ریزی خطی ۷ محدودیت ۱۰ متغیر تصمیم ۶ متغیر کمکی و ۳ متغیر مصنوعی دارد تعدا متغیرهای اساسی این مسئله:

۱) ۶

۲) ۱۰

۳) ۹

۴) ۷ ☑️

۱۹) در یک تابلوی سیمپلکس متغیر ورودی وجود دارد ولی تمامی عناصر ستون لولا غیر مثبت هستند حتما مدل برنامه ریزی خطی مربوط:

۱) دارای جواب بهینه چند گانه است

۲) دارای جواب تبهگن

۳) فاقد ناحیه موجه است

۴) دارای ناحیه جواب بیکران است ☑️

۲۰) شروع روش سیمپلکس هموار از:

۱)  یک گوشه غیر موجه است

۲) مبدا مختصادت ☑️

۳) یک جواب غیر گوشه ایی است

۴) یک جواب غیر موجه گوشه ایی است

۲۱) با توجه به نظر هربرت سایمون ……………. مترادف با کل فرآنید مدیریت است؟

۱) سازماندهی

۲) برنامه ریزی

۳) تصمیم گیری ☑️

۴) هدایت و کنترل

۲۲) ستون اساس علمOR …………………… می باشند.

۱) مدل های ریاضی ☑️

۲) رایانه ها

۳) تصمیم گیری توسط مدیران

۴) نگاه سیستمی

۲۳) برای بررسی کدام یک از مدل های زیر نیازهای به دانش آمار و احتمال نیست؟

۱) برنامه ریزی خطی ☑️

۲) PERT

۳) کنترل موجودی

۴) مدل های صف

۲۴) زمانی که افق برنامه ریزی آنقدر بلند مدت می باشد که مقادیر پارامترها دستخوش تغییر می شوند از ……………… برای بررسی تغییرات ب جواب بهینه استفاده می شود؟

۱) رایانه ها

۲) برنامه ریزی احتمالی

۳) الگورتیم سیمپلکس

۴) تحلیل حساسیت ☑️

۲۵) اگر در جواب بهینه مساله اولیه= ۴   باشد مقدار کمکی محدودیت معادل آن در مساله ثانویه چقدر خواهد بود؟

۱) کوچکتر یا مساوی

۲) بزرگتر یا مساوی

۳) مساوی

۴) مساوی صفر ☑️

۲۶) بیشترین زمینه به کارگیری فنون OR کدام گزینه است؟

۱) خرید

۲) حمل و نقل

۳) تولید ☑️

۴) بسته بندی

۲۷) کدامیک از ویژگی های OR نیست؟

۱) رویکرد OR یک رویکرد عملی است ☑️

۲) درOR از مدل های ریاضی استفاده می شود

۳) در OR به وفور از رایانه استفاده می شود

۴) تمرکز اصلی و اولیه OR بر تصمیم گیری مدیران است

۲۸) کدام گزینه جزو مراحل رویکرد علمی نیست؟

۱) آزمایش

۲) اجرای آزامایش

۳) داده ها ☑️

۴) مشاهده

۲۹) ماکت سه بعدی از هواپیما جزء کدام مدل محسوب می شود؟

۱) مدل قیاسی

۲) مدل شمایلی ☑️

۳) مدل سمبولیک

۴) مدل ریاضی

۳۰) شکل گیری تحقیق در عملیات از چه سازمان هایی شروع شد؟

۱) بازرگانی

۲) نظامی ☑️

۳) بیمارستانی

۴) خدماتی

۳۱) کانون توجه OR بر چیست؟

۱) حل مسئله

۲) فرضیه سازی

۳) تصمیم گیری ☑️

۴) سازماندهی

۳۲) بنا به کدام فرض در مدل برنامه ریزی خطی هیچگاه حاصلضرب دو متغیر دیده نمی شود؟

۱) فرض تناسب

۲) فرض بخش پذیری

۳) فرض جمع پذیری ☑️

۴) فرض معین بودن

۳۳) کدام گزینه در مورد روش ترسیمی در مسائل برنامه ریزی خطی درست نیست؟

۱) این روش برای مسائل حداکثر دو متغیر تصمیم استفاده می شود

۲) برای مدل هایی که سه متغییر هستند نیز تا حدودی امکانپذیر است

۳) این روش برای درک مفاهیم ساده برنامه ریزی خطی است ☑️

۴) حل مدل با روش ترسیمی صرفا جنبه تئوریک دارد

۳۴) در روش سیمپلکس ثانویه سطر خروجی عبارتند از…………………..

۱)کوچکترین حاصل تقسیم مقادیر سمت راست بر عناصر ستون لولا

۲) کوچکترین مقدار مثبت

۳) منفی ترین مقدار راست ☑️

۴) بزرگترین مقدار منفی

۳۵) کدام گزینه می تواند یکی از مراحل رویکرد علمی باشد؟

۱) داده ها

۲) پردازشگر

۳) فرضیه ☑️

۴) ستانده ها

۳۶) کدام گزینه می توان بیان کننده یک مدل شمایلی باشد؟

۱) ماکت سه بعدی از هواپیما ☑️

۲) نمودارهای سازمانی

۳) برنامه ریزی خطی

۴) برنامه ریزی غیر خطی

۳۷) منظور از حل مدل چیست؟

۱) شبیه سازی

۲) برنامه زیری

۳) ساخت مسئله

۴) حل مسئله ☑️

۳۸) کدام یک از مدل های زیر انتزاعی ترین نوع مدل ها است؟

۱) شمایلی

۲) قیاسی

۳) ریاضی ☑️

۴) مدیریتی

۳۹) کانون توجه OR بر چیست؟

۱) حل مسئله

۲) فرضیه سازی

۳) تصمیم گیری ☑️

۴) سازماندهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *