نمونه سوالات کلیات حقوق شهروندی

دانلود رایگان نمونه سوالات کلیات حقوق شهروندی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات کلیات حقوق شهروندی :

۱) ایده مفهوم شهروندی در کجا زاده شده است

۱)آمریکا

۲) آمریکای جنوبی

۳) اروپای غربی ☑

۴) اروپای شرقی

۲)  حق های بشری امروزه مبتی یا ناشی از کدام مورد هستند؟

۱) کرامت انسانی ☑

۲) حقوق وضعی

۳) عرف دولت ها

۴) مقتضیات اجماعی

۳)  کدام یک از ویژگی های قواعد حقوق طبیعی است؟

۱) عقلانی است

۲) فطری و طبیعی است

۳) ثابت و لا یتغیرّ است

۴) همه موارد ☑

۴) در اصل حقوق اساسی و بنیادین به منظور مقابله با کدام مورد وضع شده اند؟

۱) تعدی اشخاص

۲) تعدی دولت ☑

۳) اجرای حقوق مدنی و تجاری

۴) تضمین تجارت بین المللی

۵) حق حیات و حق آزادی به ترتیب جزو کدام دسته حقوق هستند؟

۱) هر دو حقوق موضوعه

۲) هر دو حقوق طبیعی ☑

۳) حقوق طبیعی- حقوق موضوعه

۴) حقوق موضوعه – حقوق طبیعی

۶) از بین حقوق شهرو ندی و حقو ق بشر دوستانه کدام یک در عرصه بین الملل به کار می روند؟ 

۱) حقوق بشر دوستانه ☑

۲) حقوق شهر وندی

۳) هر دو

۴) هیچ کدام

۷) ……….. در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم ملیت قرار می گیرد و …………. بی ارتباط با ملیت بلکه مفهوم فراملی است:

۱) حقوق بشر – حقوق شهر وندی

۲) حقوق شهر وندی – حقوق بشر ☑

۳)حقوق شهروندی – حقوق شهروندی

۴) حقوق بشر – حقوق بشر

۸) کدام یک از اصول حقوق بشر دوستانه است؟

۱) اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض

۲) اصل ضرورت نظامی

۳) اصل محدودیت

۴) همه موارد ☑

۹) حقوق مدنی وسیاسی جزو کدام نسل از حقوق بشر است؟

۱) نسل اول ☑

۲) نسل دوم

۳)نسل سوم

۴) نسل چهارم

۱۰) ایداه حکمران مطلوب با تأثیر پذیری از آرمان ها مردم سالاری بریا اولین بار توسط کدام نهاد در سال ۱۹۹۲ تبیین گردید؟

۱) مجمع عمومی سازمان ملل

۲) بانک جهانی ☑

۳) یونسکو

۴) آنسیترال

۱۱) آیا برابری و حاکمیت قانون به ترتیب از مؤلفه ها و بستری تأمین ایده حکمرانی مطلوب محسوب می شوند؟

۱) بله- بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۱۲) حق رفاه شامل کدام یک از مصادیق زیر است؟

۱) تأمین اجتماعی

۲) امنیت اجتماعی

۳)بهداشت و همگانی

۴) همه موارد ☑

۱۳) در نظریه شهر وندی ….. به نقش دولت رفاه که تامین کننده این حقوق است تأکید دارد:

۱) مارشال ☑

۲) کلسن

۳) دکارت

۴) کانت

۱۴) به ترتیب پاسخ دهید؟ آیا مراجه اداری یا شبه قضایی بخش از قوه قضائیه محسوب می شوند و آیا رسیدگی این مراجع جنبه قضایی دارد؟

۱) خیر – خیر ☑

۲)  بله- بله

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۱۵) طبق اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف هستند زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و کدام یک امور زیر طبق اصل مذکور باید انجام دهد؟

۱) ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲) حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

۳) ایجاد دادگاه صالح بریا حفظ کیان و بقای خانواده

۴) همه موارد ☑

۱۶) این که بر طبق اصل ۱۹ قانون اساسی ج.ا. ایران  « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان ومانند اینها سبب امتیاز خواهد بود» بیانگر کدام حقوق است؟

۱) حقوق الهی

۲) حقوق ملت ☑

۳) حقوق دولت

۴) حقوق حکومت

۱۷) دعاوی در کجا باید مطرح شود؟

۱) شورای حل اختلاف

۲) دادگاه اعم از جزا و غیر جزایی

۳) نهادهای شبه قضایی

۴)  دادسرا و دادگاه های جزایی ☑

۱۸) حکمرانی خوب کدام بخش ها را در بر می گیرد؟

۱) دولت

۲) بخش عمومی

۳) بخش خصوصی

۴) همه موارد ☑

۱۹) به ترتیب پاسخ دهید:آیا بدون تعغیب « حق ها» و «آزادی ها» امکان بهره مندی شایسته از زندگی وجود ندارد و شخصیت و هویت فرد دستخوش استبداد بردگی و ظلم میگردد؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر- خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۲۰) کدام مورد در بردارنده حقوق فراگیر بنیادی و صرف نظر (بدون در نظر گرفتن) فرهنگ آداب و رسوم ملی کشورها است؟

۱) حقوق شهروندی

۲) حقوق اداری

۳) حقوق بشر ☑

۴) حقوق عامه

۲۱) شهر وندی در کدام جامعه می تواند رشد کند ؟

۱) جامعه که در آن شهروند و مقیم دو واژه یکسان باشند چرا که در این صورت شهروندان می توانند حقوق خود را پی گیری و تکلیف  های خود را انجام دهند

۲) در جامعه طبقاتی چرا که در صورت تعارض خرد و تفکر انسانی با با نطر طبقات بالا نظرات عموم جامعه به کنار گذاشتن می شود

۳) مردم سالار چرا که شهروند انسانی فعال و مشارکت جو در همسوی با سایرین زندگی می کند ☑

۴) در جامعه حق محور نه ازادی محور چرا که با وجود حق و عدالت تمنیات و خواسته های فردی تحقق پیدا می کند

۲۲) بر چه اساسی انسان نباید وسیله و ابزار (بی ارده همچون برده و کنیز و غلام ) اهداف و منافع دیگران واقع شود و همه انسان با دیگران دارای برابری ارزشی است؟

۱) ارزش های قانونی

۲)  ازش های اجتماعی قوانین مادی

۳) قوانین مادی

۴) کرامت انسانی ☑

۲۳) مفهوم حقوق در حوزه حقوق شهر وندی بیانگر چیست؟

۱)صرفاً عام و دانش حقوقی

۲) قوانین مصوب کشور

۳) دانش حقوق و مجموعه از حق ها جهت  شهروندان ☑

۴) تکلیف و حق در برابر هم که شهروندان باید متعهد با دولت و یکدیگر و دولت نیز متعهد به شهروندان باشند

۲۴) با بهرگیری از چه ابزارهای می توان به فرهنگ مطالبه‌گری اقدام کرد منجر به نهادینه شدن فرهنگ شهروندی ورعایت همه جانب حقوق شهروندی می گردد

۱) هنر رسانه(هر دو) ☑

۲) منحرصاً هنر

۳) منحصراًرسانه

۴) منحصراً مطالعه و تفکر

۲۵) کدام مؤلف لازمه رسیدن به جامعه مبتنی بر حقوق شهر وندی و تحقق آن در یک کشور است؟

۱) پاسخگویی همه در برابر اعمال و رفتار خود نهاینه شدن حس مسئولیت اجتماعی در هر فرد ☑

۲) تکلیف محور فرض کردن شهروندان در برابر خود ودیگرن

۳) تکلف محور فرض نمودن شهروندان در برابر خود دیگران دولت

۴) پیروی از حقوق عامه و قوانین طبیعی و الهی

۲۶) چگون این رفتار را می توان «انسانی » نامید؟

۱) این که بدون در نظر داشت نژاد رفتار شود

۲) این که بدون در نظر داشتن مذهب رفتار شود

۳) این که بدون در نظر داشتن مذهب رفتار شود

۴) این که بدون در نظر داشت جنسیت ملیت و عقاید سیاسی رفتار شود ☑

۲۷) این که انسان ها و نه دولت می توانند تعیین کنند که دیگران تاچه اندازه می توانند به لحاظ کمیت و کیفیت اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند بیانگر چیست؟

۱) حق حریم خصوصی ☑

۲) حق بر اطلاعات

۳) حق بر خورداری از دانش

۴)حق بر مشارکت

۲۸) امنیت یه عنوان یک مفهوم در بستر تحقق در یک کشور چگونه باید تعریف شود

۱) در مقال با نیروهای بیگانه که قصد تجاوز و حمله به کشور ما دارند

۲) مفهومی فراگیر و عام شامل امنیتا در کلیه شئون در زندگی فردی و اجتماعی ☑

۳)به مفهوم داشتن نیروی نظامی و پلیس مقابه با ناامنی متصور از نیروهای خارجی و مزاحمت های  داخلی نه مفهوم فراگیر و عام شامل احساس امنیت در کلیه شئون زندگی فردی  و اجتماعی 

۴) منحصراً امنیت اقتصادی و نظامی

۲۹) به چه دلیل زندگی در زیست جمعی نیازمند تدوین نظامات اجتماعی است؟

۱) به جهت پیشگیری از رندگی انفرادی و دور از اجتماع مردم است

۲) به جهت اجتناب از تعارض منافع  و ارداه ها است ☑

۳) به منظور تشویق مردم به گردهمایی و تشکیل جامعه است

۴)  به منظور تأمین بهتر حقوق طبقه مرفه است

۳۰) انسان دارای چند نوع زیست است؟ چرا ملزم به رعایت حق های فردی و اجتماعی خود و دیگران است؟

۱) زیست فردی و جمعی به دلیل رعایت مصالح دولتی

۲) زیست جمعی و به نیاز به دیگران

۳) زیست انسانی و حیوانی به دلیل تحقق خواسته های خود

۴) زیست فردی و جمعی به دلیل برخورداری از زیست فردی و جمعی ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *