دانلود رایگان پرسشنامه آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT):

 

نمره گذاری و نرمهای بدست آمده بوسیله بک ودیگران برای جامعه غیر ایرانی (بیماران مضطرب و افسرده)

آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک (بک و ستیر، ۱۹۷۸، بک ،ستیر، براون و اپستین، زیر چاپ) یک معیار خود گزارشی از نگرش منفی نسبت به خود است.

یعنی بخشی از تثلیث شناختی افسردگی که بک (۱۹۷۶) نام برده است.SCT   از این جهت با پرسشنامه های عزت نفس و خودپنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد خود را با دیگرانی که می شناسد  مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص.

پایائی:

پایایی آزمون مفهوم خویشتن بک به دو روش همسانی درونی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفته، و در روش ارزیابی همسانی درونی، پایایی آن ۸۰/۰ و در روش بازآزمایی ۸۸/۰ محاسبه و گزارش شده است (بک و استیر ، ۱۹۸۷) که نشان دهنده پایایی معتبر این آزمون می باشد.

اعتبار (روایی)

همچنین بررسی روایی این آزمون با اجرای همزمان نشانگر همبستگی ۵۵/۰ می باشد که به لحاظ آماری از معتبر بودن آن حکایت دارد ( CCT,1989 ).

نمره گذاری

موارد از ۱ تا ۵ نمره گذاری می شوند.

موارد از پائین به بالا یا از بالا به پائین ، بسته به بار ارزشی خود پنداره نمره گذاری می شوند.

جمع موارد :   جمع خود پنداره مثبت.

دامنه نمرات :   ۱۲۵ -۲۵

هنجارها

گروه نمونه تعداد میانگین انحراف معیار
اختلال اضطراب ۵۷ ۳۵/۷۶ ۶۲/۹
اختلال هراس ۷۱ ۰۰/۷۶ ۴۲/۹
افسردگی اساسی ( تک دوره ای) ۵۲ ۷۷/۷۴ ۷۱/۹
افسردگی اساسی (تکرار شونده) ۱۳۰ ۵۷/۷۱ ۷۴/۱۰

کلید پاسخگویی

– منبع آزمون و نمره گذاری و کلید :   مرکز شناخت درمانی بک ، فیلادلفیا.

آزمون مفهوم خویشتن بک(SCT)

لطفاً در هر یک از صفات  و خصوصیاتی که در زیر ارائه شده است خود را با دیگران مقایسه کرده و مناسب ترین و دقیق ترین را علامت بزنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • قیافه ام …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهتراست.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم بهتر است.

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی است که بدتر می شناسم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدتراست.

 • معلوماتم …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) تقریباً از همه کسانی است که می شناسم بیشتر است .

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بیشتر است.

 • حرص و طمع من …

الف) تقریباً بیش از همه کسانی که می شناسم.

ب)بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .

ج) مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

د) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً بیش  از همه کسانی است که می شناسم.

 • شوخ طبعی من …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بیشتر است.

ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) کمتراز بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

 • هوش من …

الف) تقریباً بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب)بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .

ج) مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

 • محبوبیت من …

الف) کمتراز همه کسانی است که می شناسم.

ب) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً بیش از همه کسانی است که می شناسم.

 • مرتب بودن و پاکیزگی من …

الف) تقریباً بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب)بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ه ) تقریباً کمتر از همه کسانی است که می شناسم.

 • موفقیتم …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم بیشتر است.

ه ) تقریباً بیش از همه کسانی است که می شناسم.

 • حافظه ام …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهتر است.

ب)بهتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج) مثل بیشتر کسانی که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم بدتر است.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدتر است.

 • جذابیت من …

الف) تقریباً بیش  از همه کسانی است که می شناسم.

ب) بیش  از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

 • مهربانیم …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ج) مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً بیش  از همه کسانی است که می شناسم.

 • شخصیت …

الف) تقریباً بیش از همه کسانی که می شناسم شخصیت دارم.

ب) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم شخصیت دارم.

ج) شخصیت من مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی است که می شناسم کمتر شخصیت دارم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم شخصیت دارم.

 • تنبلی ام …

الف) تقریباً بیش  از همه کسانی است که می شناسم.

ب)بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی است که می شناسم کمتر است.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتراست.

 • از نظر ورزشکاری …

الف)تقریباً  از همه کسانی که می شناسم بهترم.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم بهترم.

ج) مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم بدترم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدترم.

 • خود خواهی …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ج) مثل بیشتر کسانی که می شناسم .

د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً بیش  از همه کسانی است که می شناسم.

 • توانایی خواندن وبیان من …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهتراست.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم بهتر است .

ج) مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم بدتر است .

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدتراست .

 • وضع ظاهر من …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهتراست.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم بهتر است .

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم بدتر است .

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدتراست .

 • خلق و خوی من …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهتراست.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم بهتر است .

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) بدتر از بیشتر کسانی که می شناسم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدتراست .

 • استقلال من …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ج) مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً بیش  از همه کسانی که می شناسم.

 • در به اتمام رساندن کارها …

الف) از همه کسانی که می شناسم بهترم.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم بهترم.

ج) مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم بدترم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدترم.

 • کمرویی من …

الف) تقریباً بیش  از همه کسانی  است که می شناسم.

ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ج)به اندازه   بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

 • در یادگیری چیزی …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهترم.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم بهترم.

ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) از بیشتر کسانی که می شناسم بدترم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدترم.

 • حسادتم …

الف) تقریباً بیش  از همه کسانی  است که می شناسم.

ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ج)به اندازه   بیشتر کسانی است که می شناسم .

د) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً کمتر از همه کسانی که می شناسم.

 • تلاش و سخت کوشی من …

الف) تقریباً بیش  از همه کسانی  است که می شناسم.

ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ج)به اندازه   بیشتر کسانی است که می شناسم .

د)از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

 • بیرحمی من …

الف) تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.

ب)از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است.

ج) مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ه ) تقریباً از همه کسانی که می شناسم بیشتر است.

پاسخ نامه SCT

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *