دانلود رایگان پرسشنامه بالندگی سازمانی (۲۳ سوالی)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه بالندگی سازمانی (۲۳ سوالی):

 

در این پژوهش منظور بالندگی سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۳ سوال پرسشنامه بالندگی سازمانی می­دهند

سوالات:

۱ در مدرسه‌ای که من کار می‌کنم وظایف کاری تعریف شده است
۲ در این مدرسه دستورالعمل‌های کاری شفاف می‌باشد.
۳ کارکنان می‌توانند از اطلاعات موجود در این مدرسه به سادگی و به سهولت استفاده کنند.
۴ در این مدرسه بازخور فعالیت‌ها از طریق ارباب رجوع یا سازمان‌های دیگر دریافت می‌شود.
۵ در این مدرسه بازخور فعالیت‌ها از طریق کارکنان دریافت می‌شود.
۶ از طریق مقام مافوق، بازخور فعالیتها به کارکنان ارایه می‌شود.
۷ کارکنان از نتیجه عملکرد خود آگاه هستند.
۸ در این مدرسه کارکنان به هم اعتماد دارد.
۹ در این مدرسه بین مدیران و کارکنان اعتماد متقابل و جود دارد.
۱۰ در این مدرسه پاسخ‌های شفاهی همکاران در انجام کارها مورد تایید همدیگر می‌باشد.
۱۱ در این مدرسه علاوه بر دستورالعمل‌های اداری، اعتماد نیز اساس و پایه ای برای انجام کارها می‌باشد.
۱۲ در‌این مدرسه دستورالعمل‌ها و اخبار در اختیار تمامی همکاران قرار می‌گیرد.
۱۳ در این مدرسه برای ارتباط با همکاران (بالا دست، همتراز، زیردست ) مانعی وجود ندارد.
۱۴ عملیات و اقدامات انجام گرفته در این مدرسه به گونه ای شفاف در برابر کارکنان قرار می‌گیرد.
۱۵ عملیات و اقدامات این مدرسه به گونه ای شفاف در برابر مراجعین قرار می‌گیرد.
۱۶ در این مدرسه به اطلاعات مدرسه اهمیت داده می‌شود.
۱۷ اعضای این مدرسه در انجام کارها با همدیگر مشارکت می‌کنند.
۱۸ اعضای این مدرسه در تبادل افکارمشارکت می‌نمایند.
۱۹ در ‌این مدرسه از پیشنهادات سازنده استقبال می‌شود.
۲۰ اعضای این مدرسه در تصمیم گیریها با همدیگر مشارکت می‌کنند.
۲۱ در این مدرسه بسترهای لازم برای خود شکوفایی کارکنان در کار فراهم می‌گردد.
۲۲ در این مدرسه به کارهای تیمی و گروهی اهمیت داده می‌شود.
۲۳ در این مدرسه کارکنان برای افزایش اطلاعات و آگاهی‌های موجود در سازمان ترغیب می‌گردند.

پرسشنامه بالندگی سازمانی برای سنجش میزان بالندگی سازمانی از مدل طوسی (۱۳۹۰) و پرسشنامه‌ای که توسط خراسانیان (۱۳۹۵) طراحی و تنظیم شده، استفاده شد که میزان بالندگی سازمانی را بر اساس مؤلفه‌های گشودگی و شفاف بودن نظام، بازخورد از درون و بیرون، اعتماد به یکدیگر، پروراندن و اختیار دادن، مشارکت دیگران و کم بودن لایه‌های ساختار سازمان می‌سنجد و سوال‌ها به صورت پنج گزینه‌ای (کاملاً موافقم، موافقم، نسبتاً موافقم، مخالفم، کاملاً مخالفم) طراحی شد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بالندگی سازمانی گونه ای از کوشش برنامه ریزی شده برای پدیدآوردن نوعی از دگرگونی است که هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی راکه موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از پیش به انجام برسانند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
گشودگی وشفاف بودن نظام (طوسی؛۱۳۹۰) ۳-۱
بازخورد از درون و بیرون (طوسی؛۱۳۹۰) ۴-۶
اعتماد به یکدیگر (طوسی؛۱۳۹۰) ۷-۱۰
پروراندن و اختیار دادن (طوسی؛۱۳۹۰) ۱۱-۱۳
مشارکت دیگران (طوسی؛۱۳۹۰) ۱۴-۱۷
کم بودن لایه‌های ساختارسازمان (طوسی؛۱۳۹۰) ۱۸-۲۳
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۳تا ۶۹ باشد، میزان بالندگی سازمانی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۶تا ۶۹ باشد، میزان بالندگی سازمانی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۶۹ باشد، میزان بالندگی سازمانی بسیار خوب می باشد.
حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۳ – ۶۹ – ۱۱۵

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

  برای سنجش بالندگی سازمانی نیز از پرسشنامه‌ای که توسط خراسانیان (۱۳۹۵) با ضریب روایی ۹۴/۰ تایید شده است، استفاده شد.

در‌این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک ابزار اندازه‌گیری به‌کار برده می‌شود.

روایی محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به پرسش‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن بستگی دارد.

اگر پرسش‌های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که پژوهشگر قصد اندازه‌گیری آنها را داشته‌باشد، آزمون دارای روایی محتوا است.

برای اطمینان از روایی محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که پرسش‌های تشکیل‌دهنده‌ی ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت‌های محتوای انتخاب شده باشد.

بنابراین روایی محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. روایی محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود (سکاران، ترجمه فارسی، ۱۳۹۰: ۲۱۴).

ب)پایایی ابزار سنجش: منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰).

برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

در‌این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده است. صبوری، (۱۳۹۷)

جدول ۳-۴-سازگاری درونی

متغیر آلفای کرونباخ تعداد سوال‌ها تعداد آزمودنی‌ها
بالندگی سازمانی ۹۰۷/۰ ۲۳ ۱۲۷
گشودگی و شفاف بودن نظام ۸۲/۰ ۳ ۱۲۷
بازخورد از درون و بیرون ۹۴/۰ ۳ ۱۲۷
اعتماد به یکدیگر ۹۲/۰ ۴ ۱۲۷
پروراندن و اختیار دادن ۹۵/۰ ۳ ۱۲۷
مشارکت دیگران ۸۸/۰ ۴ ۱۲۷
کم بودن لایه‌های ساختار سازمان ۸۹/۰ ۲۳ ۱۲۷

منابع:

خراسانیان، ا، ۱۳۹۵، نقش میانجی مقاومت در برابر تغییر و تسهیم دانش بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و بالندگی سازمانی در دستگاه‌های اجرایی شهر رفسنجان، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.

ساروخانی، ب، ۱۳۹۰، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی(جلد نخست).

سکاران، ا، ۱۳۹۰، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی.

صبوری، اسماعیل، (۱۳۹۷)، بررسی رابطه سبک‌های رهبری و توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی در بین مدیران مدارس شهرستان جاسک ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک

طوسی، م، ۱۳۹۰، بالندگی سازمان.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بالندگی سازمانی (۲۳ سوالی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *