دانلود رایگان پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (۱۳۷۸)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (۱۳۷۸):

 

ردیف گویه بسیار کم کم تا حدودی زیاد بسیار زیاد
۱ تا چه حدی در اجرا از تصمیمات حمایت می‌کنید.
۲ تصمیمات اتخاذشده تا چه حدی برای شما قابل درک است.
۳ تصمیمات استراتژیک تا چه حدی از کیفیت لازم برخوردار است.
۴ تصمیمات تا چه حدی جنبه آموزشی دارد.
۵ تا چه حدی تمایل دارید، بیشتر از آنچه مسئولیت دارید، برای موفقیت سازمان تلاش کنید.
۶ تا چه حدی نسبت به اهداف سازمان وفا دارید.
۷ به چه میزان بیشتر از آنچه بطور معمول از شما برای تحقق تصمیمات انتظار می‌رود، تلاش خواهید کرد.
۸ تا چه حدی نیاز به کنترل بیرونی را الزامی می‌دانید.
۹ تا چه حدی مشارکت در تصمیم گیریها را در ارتقاء انگیزش شغلی مؤثر می‌دانید.
۱۰ تا چه حدی مشارکن در تصمیم گیریها را در ارتقاء رضایت شغلی مؤثر می‌دانید.
۱۱ تا چه حد کار در سازمان خود را به سازمانهای دیگر ترجیح می‌دهید.
۱۲ تا چه حدی نسبت به سرنوشت سازمان خود حساس هستید.
۱۳ تا چه حدی در سازمان به امنیت شغلیتان بهاء داده می‌شود. 
۱۴ تا چه حدی کارکنان توانایی مشارکت در تصمیم گیریهای سازمان را دارند.
۱۵ تا چه حدی می‌توان اختیار تصمیم گیری را به کارکنان تفویض نمود.
۱۶ تا چه حدی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری استراتژیک، موجب رشد، شکوفایی و استعدادهای آنها می‌شود.
۱۷ تا چه حدی در سازمان به احساسات کارکنان توجه می‌شود.
۱۸ تا چه حدی به پیشنهادات ارائه شده از طرف کارکنان برای تصمیم گیری، در سازمان ارزش قائل می‌شوند.
۱۹ تا چه حدی پیشنهاد دادن به مقامات بالای سازمان را برای حل مسائل، برای خود وظیفه می‌دانید. 
۲۰ تا چه حدی کار همانند تفریح و سرگرمی است.
۲۱ تا چه حدی توانائیهای مربوط به نوآوری و خلاقیت در تصمیم گیری در تمام سطوح سازمان پراکنده شده است.
۲۲ تا چه حدی بایستی بشر را مجبور به فعالیت نمود تا بتوان به هدفهای سازمان رسید.
۲۳ در صورتی که، در مورد مسئله‌ای اطلاعات کافی نداشته باشید تا چه حدی تمایل دارید در تصمیم گیری مربوط به آن مشارکت داشته باشید.
۲۴ اگر نظر شما را قبول برای حل مسأله قبول نمی کنند، برای تحت تاثیر قراردادن دیگران تا چه حدی به نظر و دیدگاه خودتان اصرار می‌ورزید. 
۲۵ تا چه حدی اولین راه حل متبادر به ذهنتان را انتخاب و اقدام می‌کنید.
۲۶ در جلسات گروهی، اگر ایده ای به ذهنتان برسد که فکر می‌کنید در حل مساله موثر باشد، اما مخالف نظرات سرپرست مستقیم شما باشد، (به شرطی که منظورتان فقط حل مساله باشد) تا چه حد تمایل به بیان آن در شما ایجاد می‌شود.
۲۷ تا چه حدی به «فرصت هایی» که در محیط است و برای موفقیت شرکت آنرا مفید تشخیص می‌دهید متوجه می‌کنید.
۲۸ تا چه حدی به «تهدیدات» محیطی توجه می‌کنید.

معرفی ابزار

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک: پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک توسط دوستار(۱۳۷۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه پنج بعد جهت دهی تصمیمات، تعهد سازمانی، شکل گیری فرهنگ مشارکت، بلوغ سازمانی افراد و تحمل مخاطره را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط طاهری(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

ابعاد تصمیم‌گیری استراتژیک مدیران سؤالات مربوطه
جهت دهی تصمیمات ۱تا۴
تعهد سازمانی ۵تا۱۲
شکل گیری فرهنگ مشارکت ۱۳تا۱۷
بلوغ سازمانی افراد ۱۸تا۲۲
تحمل مخاطره ۲۳ تا ۲۸

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: بسیار کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و بسیار زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۸ ۸۴ ۱۴۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۸ تا ۵۶ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۶ تا ۱۱۲ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۱۲ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری

برآورد پایایی پرسشنامه‌ها

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

در مطالعه طاهری(۱۳۹۲) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه ۳۰ نفری پایایی پرسشنامه ۸۶/۰ محاسبه شد

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه طاهری(۱۳۹۲) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

تصمیم گیری استراتژیک: تصمیم گیری همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از مدیریت(محجوب و همکاران، ۱۳۹۶). تصمیمات استراتژیک تصمیماتی هستند که از سوی مدیران عالی اتخاذ می شوند و نیازمند جذب منابع مادی زیاد و پیش نگری و آینده نگری هستند و بر پیشرفت و موفقیت سازمان در بلند مدت تاثیر می گذارند (ایرانی کرمانی و همکاران، ۱۳۹۲). یکی از فعالیت های اصلی مدیریت تصمیم گیری است. تصمیم گیری با تشخیص مسایل ، تعیین جانشین های حل مسایل ،  انتخاب از بین آن ها و اجرای راه حل انتخاب شده سروکار دارد. یک تصمیم ، انتخاب یک راه حل یا اقدام از بین مجموعه ای از اقدامات ممکن و جانشین های دیگر است. نا اطمینانی معمولاً تصمیمات را مشکل می کند. و اطمینان نسبت به انتخاب یک جانشین یا اقدامی که منجر به بهترین بازده شود را کاهش می دهد. مدیریت همه فعالیت های کسب و کار به فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. در تعریف تصمیم می توان این گونه عنوان نمود که تصمیم یک  فرآیند و یا نتیجه فعالیت هایی است که توسط افراد و یا گروه ها در مواجهه با یک مشکل موجود و یا بالقوه اتخاذ می شود. افزایش حجم و تغییر کیفی نیازهای مشتریان ، پیچیدگی روز افزون فن آوری ، شدید شدن رقابت در سطوح ملی و بین المللی و جهانی شدن اقتصاد که به عنوان ویژگی های بارز محیط صنعتی جاری شناخته می شوند موجب گردیده اند که مدیران عالی در اداره شرکت های تحت سرپرستی خود با چالش های عمده ای مواجه گردند. در چنین شرایطی مدیران روز آمد و کارآفرین برای تضمین بقا و پیشرفت سازمان یا شرکت تحت مدیریت خود و کسب فرصت های محیطی ، سمت و سوی تلاش ها و تصمیمات خود را از سطح عملیاتی به راهبردی ارتقا می دهند و سعی می کنند تا ضمن توجه به شرایط متغیر جاری ، عملکرد بلند مدت سازمان یا شرکت خود را از طریق تصمیم گیری راهبردی اثر بخش تضمین نمایند. امروزه علم مدیریت راهبردی کارآترین و موثرترین علمی است که می تواند به مدیران عالی در تصمیم گیری برای دستیابی به اهداف راهبردی شرکت و برآوردن انتظارات علاقه مندان به آن شرکت کمک کند (همایون، ۱۳۹۸).

تعاریف عملیاتی

تصمیم گیری استراتژیک: بر اساس پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک ساخته شده توسط دوستار (۱۳۷۸) سنجیده می شود.

منابع:

  1. ایرانی کرمانی، فاطمه، سینا زینلی و سید صادق علوی(۱۳۹۲)، اصول و مبانی تصمیم گیری استراتژیک، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
  2. دوستار، محمد(۱۳۷۸)، نقش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری استراتریک در شرکت ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  3. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  4. محجوب، حسن، نادری، ابولقاسم، خزاری، کمال و انتظاری، یعقوب (۱۳۹۶)، بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران، فصلنامه آموزش عالی ایران، ۸(۲): ۱۱۱-۸۱٫
  5. همایون، محمد(۱۳۹۸)، تاثیر پذیری شیوه های حسابداری مدیریت از دی ان ای سازمانی و تصمیم گیری استراتژیک مدیریت با تاکید بر نقش تعدیل کننده مدیریت مبتنی بر وب، پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (۱۳۷۸)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *