دانلود رایگان پرسشنامه توسعه محصول جدید (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های توسعه محصول جدید: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه محصول جدید بر اساس مدل (کسزی و بیمنز)

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید (کوپر – ۲۰۱۰)

دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید (جی فنگ مو)

دانلود رایگان پرسشنامه موفقیت توسعه محصول جدید (۳۹ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید

______________________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه توسعه محصول جدید مو و همکارانش (۲۰۰۷):

 

پرسشنامه توسعه حصول جدید توسط مو و همکارانش در (۲۰۰۷) طراحی و اعتباریابی شده است،

این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،

سوالات:
بخش اول: توسعه محصول جدید 
۱ ثبات مدیریت محصول در شرکت شما چقدر است؟
۲ میزان پیچیده گی رقابت در بازارهای داخلی (محلی) برای شرکت شما چقدر است؟
۳ میزان برنامه ریزی مناسب برای انجام پروژه محصول (انجام کارهای برنامه ریزی شده در پروژه محصول) در شرکت شما چقدر است؟
۴ میزان پیش بینی صحیح تقاضای بازار در شرکت شما چقدر است؟
۵ قیمت گذاری واقعی و مناسب محصول شرکت شما در بازار چقدر است؟
۶ میزان کانالهای توزیع مناسب و کافی در شرکت شما چقدر است؟
۷ همکاری و هماهنگی بین بخشهای مختلف شرکت در راستای توسعه محصول جدید (اعم از بازاریابی، مهندسی، تولید، تحقیق و توسعه و…) در شرکت شما چقدر است؟
۸ میزان شفاف بودن اهداف پروژه محصول در شرکت شما چقدر است؟
۹ تعهد رهبری و پرسنل در توسعه محصول جدید در شرکت شما چقدر است؟
۱۰ تفکر استراتژیک مدیریت عالی در شرکت شما چقدر است؟
۱۱ شناسایی بازار مناسب برای ارایه محصول در شرکت شما چقدر است؟
۱۲ پیش بینی درست از رفتار رقبا در بازار در شرکت شما چقدر است؟
۱۳ تنوع نیازهای مصرف کنندگان/ مشتریان در بازارهای هدف شرکت در شرکت شما چقدر است؟
۱۴ همکاری مناسب با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در شرکت شما چقدر است؟
۱۵ توجه مناسب و کافی شرکت به مقوله تحقیق و توسعه در شرکت شما چقدر است؟
۱۶ ایده¬های کاربردی که بتواند منجر به ایجاد محصول جدید شود (این ایده ها میتواند از مشتریان، رقبا، کارمندان شرکت و … اقتباس شود) در شرکت شما چقدر است؟
۱۷ اولویت دهی پروژها جهت توسعه محصول جدید در شرکت شما چقدر است؟
۱۸ تجربه مدیر پروژه و مدیریت مناسب وی در شرکت شما چقدر است؟
۱۹ درک نیازها و خواسته های مشتریان در شرکت شما چقدر است؟
۲۰ تبلیغات مناسب پیرامون محصولات جدید ارایه شده به بازار در شرکت شما چقدر است؟
۲۱ میزان توجه مستمر به تکنولوژی های جدید در شرکت شما چقدر است؟

پرسشنامه چهار بعد عامل تکونولوژیک، عامل بازاریابی، عامل مدیریتی، عامل تجاری سازی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط رضایی(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

متغیر متغیر مورد بررسی تعداد سوال شماره سوال مورد بررسی متغیر آلفای کرونباخ
توسعه محصول جدید۱٫ عامل تکنولوژیک۲۱-۲
۸۸/۰
۲٫ عامل بازاریابی۴۳-۴-۵-۶
۳٫ عامل مدیریتی۱۰ ۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶
۴٫ عامل تجاری¬سازی۵۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱

شیوه نمره گذاری

 طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۵ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۵ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۵ است شما باید سوالات ۱ تا ۵ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۱ ۶۳ ۱۰۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۱ تا ۴۲ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۲ تا ۸۴ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۴ باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

برآورد پایایی پرسشنامه‌

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra = ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمون

جدول تفکیک متغیرها و سوالات تحقیق

متغیر متغیر مورد بررسی آلفای کرونباخ
توسعه محصول جدید۱٫ عامل تکنولوژیک
۸۸/۰
۲٫ عامل بازاریابی
۳٫ عامل مدیریتی
۴٫ عامل تجاری¬سازی

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه رضایی(۱۳۹۴) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

توسعه محصول جدید :توسعه محصول جدید عبارت از کلیه فرایندهای مرتبط با راهبرد، سازماندهی، تولید مفهوم، ایجاد و ارزیابی  محصول، ایجاد و ارزیابی برنامه بازاریابی و تجاری سازی محصول جدید می باشد (آتواهن گیما و وی، ۲۰۱۶).

فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود، اینکه هر سازمان چه درصدی از فعالیتهای سازمانی خود را صرف فعالیتهای توسعه محصولات جدید برای پیشی گرفتن از رقبا می کند، موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مرتبط می شود(بردفیلد و همکاران، ۲۰۱۶)

نکته حائز اهمیت آن است که همواره خواسته و نیازمندیهای مشتری است که عامل ترغیب کننده برای نوآوری و خلاقیت سازمان ها در فرایندهای کسب و کارشان خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت حفظ مشتریان موجود و ترغیب مشتریان بالقوه سرمایه گذاریهای بیشتری را صرف فرایندهای توسعه ای خود کنند.

درمحیط تولید کلاس جهانی هرمشتری خواهان کارائی، کیفیت و قابلیت اطمینان با کمترین هزینه امکان پذیر و رقابتی است.

برای رسیدن به این مقصود، مهندسان باید مطالعات تجاری چرخه عمر محصول را انجام دهند تا تصمیم بگیرند که ترکیب کارائی ، کیفیت و قابلیت اطمینان به منظور ساخت بهترین محصول چه باشد (ناظمی، ۱۳۹۱).

تعاریف عملیاتی

توسعه محصول جدید : بر اساس پرسشنامه استاندارد مو و همکارانش (۲۰۰۷) سنجیده می شود.

منابع:

  1. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
  2. ناظمی، محمد(۱۳۹۱). بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
  3. رضایی، رضا(۱۳۹۴)، بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی­های بازاریابی بین­الملل بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکت­های تولیدی و صادراتی شهرستان ارومیه)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ارومیه.
  4. Atuahene-Gima, K., & Wei, Y. (2016). The Vital Role of Problem-Solving Competence in New Product Success. Journal of Product Innovation Management, 28(1), 81-9.
  5. Mu, J., Peng, G., & Tan, Y. (2007). “New product development in Chinese SMEs: Key success factors from a managerial perspective”. International Journal of Emerging Markets, 2(2), 123-143.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه توسعه محصول جدید (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *