دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (نسخه کامل) والدین-معلم-دانش آموزان

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های مهارت اجتماعی گرشام و الیوت: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه معلم)

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه دانش آموزان)

___________________________________________________

لیست پرسشنامه های مهارت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون + ۲ مقاله رایگان

__________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه والدین) گرشام و الیوت (۱۹۹۰):

پرسشنامه مهارت های اجتماعی (نسخه والدین) توسط گرشام و الیوت  (۱۹۹۰) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۵۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد که برای سه دورۀ تحصیلی پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی و دبیرستان اعتباریابی شده است.

پرسشنامه دو بعد مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری  را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط شهیم(۱۳۸۱) اعتباریابی شده است.

پرسشنامه ای که در اختیار دارید جهت مطالعه مهارت های اجتماعی فرزند شما تدوین شده است. خواهشمند است با مطالعه هر سوال، پاسخ مناسب را درباره فرزند خود، با انتخاب یکی از گزینه های هرگز، بعضی اوقات، اغلب اوقات، با گذاردن علامت ضربدر در جای مناسب، مشخص کنید.

سوالات:
۱ در صحبت با همسالان، به جای منتظر بودن، پیش قدم می شود.
۲ بدون اینکه  به او گفته شود، در انجام دادن کارهای خانه کمک می کند.
۳ قبل از درخواست نمودن کمک، خودش تلاش می کند وظایف خانگی اش را انجام دهد.
۴ در فعالیت های سازمان یافته مانند باشگاه ورزشی شرکت می کند.
۵ درخواست غیر منطقی دیگران را مودبانه رد می نماید.
۶ دون اینکه  به او گفته شود، خود را به افراد جدید معرفی می کند.
۷ در منزل، از وقت آزاد خود به نحو مناسبی استفاده می کند.
۸ در موقع مناسب، درباره خود اظهارات مثبتی را ابراز می کند.
۹ به اذیت و آزار از سوی همسالان و خویشاوندان به طور مناسب پاسخ می دهد.
۱۰ به فشار و اجبار همسالان، به طور مناسبی پاسخ می دهد.
۱۱ برای کمک به اعضای خانواده با انجام وظایفش، داوطلب می شود.
۱۲ دیگران را به خانه دعوت می کند.
۱۳ از موقعیت هایی که به احتمال زیاد منجر به ایجاد مشکل می شود، اجتناب می کند.
۱۴ به آسانی با دیگران دوست می شود.
۱۵ اتاق خود را بدون تذکر، تمیز و پاکیزه نگه می دارد.
۱۶ وظایف خانگی را به درستی در مدت زمان معقول انجام می دهد.
۱۷ در قبال دوستان و بستگان همسن خود احساس وظیفه می کند.
۱۸ در موقعیت تعارض آمیز با شما خشم خود را کنترل می نماید.
۱۹ اختلافات با شما را با آرامش به پایان می رساند.
۲۰ در خانه با صدا و لحن مناسب سخن می گوید.
۲۱ به طور مناسبی از همسالان و دوستان خود تعریف و تمجید می نماید.
۲۲ در موقعیت استدلال تعارض آمیز با کودکان دیگر، رفتار خود را کنترل می نماید.
۲۳ زمانی که فکر می کند با او بطور ناعادلانه ای برخورد شده است، بطور مناسب احساساتش را می گوید.
۲۴ در هنگام بازی با دیگران از مقررات پیروی می کند.
۲۵ به دستورالعمل ها در منزل توجه می کند.
۲۶ بدون اینکه به او بگویند، بطور مناسب در فعالیت های جاری و یا گروهی شرکت میکند.
۲۷ در موقعیت تعارض آمیز، برای جلب موافقت دیگران، ایده های خود را تغییر می دهد.
۲۸ ابزار و وسایل خود را بطور صحیح در جای خود قرار می دهد.
۲۹ از دیگران دعوت می کند که در بازی ها یا فعالیت های دیگر شرکت کنند.
۳۰ درحالی که منتظر کمک است، از وقت خود به نحو مناسبی استفاده می کند.
۳۱ انتقاد را به خوبی می پذیرد.
۳۲ قبل از بیرون رفتن از منزل با دوستان، به شما اطلاع می دهد.
۳۳ ز مقررات خانواده پیروی می کند.
۳۴ در موقعیت های اجتماعی مانند گردش های گروهی، اعتماد به نفس کافی دارد.
۳۵ تغییرات وسایل و امور را نشان می دهد.
۳۶ حوادث را به طور مناسب به افراد گزارش می دهد.
۳۷ مایل است دیگران او را دوست داشته باشند.
۳۸ به طور مناسب به تلفن پاسخ می دهد.
۳۹ برای کسب اطلاعات و یا کمک، سوالاتش را بدرستی می پرسد.
۴۰ به نظر می رسد در تعاملات اجتماعی با دوستان جنس مخالف اعتماد به نفس کافی دارد.
۴۱ دوست دارد تنها باشد.
۴۲ با دیگران مشاجره می کند.
۴۳ زود خجالت زده می شود.
۴۴ با دیگران در گیر می شود.
۴۵ دیگران را تهدید می کند یا آن ها را می ترساند.
۴۶ وقتی به او تذکر می دهند،جواب پس می دهد (جواب سر بالا می دهد).
۴۷ بداخلاق است و تکانشی (زود انگیخته) رفتار می کند.
۴۸ به نظر می رسد که دانش آموز تنهاست.
۴۹ زود عصبانی می شود.
۵۰ از کارهای گروهی مضطرب می شود.
۵۱ با ناراحتی یا افسردگی رفتار می کند.
۵۲ اعتماد به نفس پایینی دارد.
 
 
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
0 – 52 – 104

امتیازات خود را از 52 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 0 و حداکثر 104 خواهد بود.

نمره بین  0 تا 26: میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان در حد پایینی می باشد.

نمره بین 26 تا 78: میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از 78: میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان در حد بالایی می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

 

پایایی پرسشنامه:

با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 94/. گزارش شده است(شهیم،1381). همچنین روایی پرسشنامه در ایران، توسط خانزاده(1383) از طریق تحلیل عاملی با نمونۀ 160 دانش آموزکم شنوا، انجام شده است. تحلیل عاملی به روش تجزیۀ و تحلیل به مؤلفه های اصلی و بر اساس سه عامل، از طریق چرخش واریماکس، انجام شده است و ضریب 863/0 به دست آمده که معنادار و رضایت بخش است(به نقل از رامش، 1388).

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

این پرسشنامه در پژوهش های متعددی در خارج از کشور به کار رفته است. در ایران نیز توسط شهیم(1378) بر روی 304 دختر و پسر6 تا 12ساله در شهر شیراز هنجاریابی شده است.

 

تعاریف نظری

مهارت‌های اجتماعی: رفتارهایی هستند كه به مردم برای كنش متقابل با دیگران كمك می‌كنند. در مدرسه، كنش متقابل ممكن است با هم‌كلاسی‌ها، معلمان و سایر كاركنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی، این كنش متقابل با همكاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می‌شود كه شخص ملاقات می‌كند(قرمزی، 1393).

مهارت های اجتماعی، مجموعه توانمندي هايي است كه موجب موفقيت در زندگي اجتماعي فرد مي شود. هر فرد براي زندگي موفق در يك جامعه، علاوه بر مهارت هاي فردي به مهارت هاي ديگري نياز داردكه از آن به نام مهارت هاي اجتماعي ياد مي كنند.

مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند (ماتسون وبویسجولی،2008).

مهارت های اجتماعی توانایی­هایی هستند که باعث بروز رفتارهایی می شوند که به صورت مثبت یا منفی تقویت می گردند.

این مهارت­ها می توانند در روابط انسان با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجودآورند و موجبات سازگاری بیشتر و اثرگذاری مناسب و مطلوب در رفتار دیگر افراد جامعه که کودک در ارتباط با آن ها در اجتماع زندگی می کند، را فراهم نمایند.

اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن هنجارها، مهارت‏ها، انگیزه‏ها و رفتارهای فرد شکل می‏گیرد و او را برای ورود به‏ جامعه آماده می‏کند و زمینه موفقیت در امر تحصیل را فراهم می کند(قاسمی، 1393).

 

تعاریف عملیاتی

مهارت‌های اجتماعی: بر اساس پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت(1990) سنجیده می شود.

 

منابع:

رامش، هادی.(1388). بررسی و مقایسه ی مهارت ها ی اجتماعی دانش آموزان پسر کم شنوا ی دوره راهنمایی در مدارس تلفیقی و استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

شهيم، سيما .(1378).  بررسي مهارتهاي اجتماعي در گروهي از كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير با استفاده از نظام درجه بندي مهارت اجتماعي. مجله روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران، 4، 1، صص 18-37.

شهيم، سيما .(1381). بررسي مهارتهاي اجتماعي در گروهي از دانش آموزان از نظر معلمان. مجله روانشناسي و علوم تربيتي. 32، 1. صص 121-139.

قاسمی، کبری(1393)، بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

قرمزی، خداداد(1393)، رابطه هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

Gresham F M & Elliot S N. 1990.Manual Social Skills Rating System. Circle Press M.A American Guidance Services.194 P.

Matson, J.L., & Boisjoli, J.A., (2008), Cutoff  Scores for Matson Evaluton of Social Skills for Individual with severe Retardation for Adults with Intllectual Disability, Behavior Modificatin, Vol.39, Pp.109-120.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (نسخه کامل) والدین-معلم-دانش آموزان

  1. هورزاد

    سلام واقعا جای تشکر داره که پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت به صورت کامل در سایت قرار دادید.

  2. ماهان

    باز هم پرسشنامه ای لازم داشتم از این سایت دانلود میکنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *