نمونه سوالات مدیریت اجرایی mba فنی حرفه ای ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 1)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات مدیریت اجرایی mba فنی حرفه ای با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: mba7 دسته:

توضیحات

چند مورد از نمونه سوالات مدیریت اجرایی mba فنی حرفه ای:

بنا به اصل ثبات، اگر کارمند قبل از بهره دهی کامل جابجا شود.
الف)در هزینه صرفه جویی می شود
ب)روحیه او تقویت می شود
ج)هزینه های آموزشی کارمند به هدر می رود ☑️
د)در وقت صرفه جویی می شود

 

اهداف اساسی یک موسسه صنعتی بازرگانی از کدامیک از مواردزیر است
الف)بقاء، سود، رشد
ب)سود، سهم بازار ،بقاء ☑️
ج)فروش، سود، مسولیت
د)سهم بازار، فروش، تولید

 

(انجام درست کارها) و (انجام کارهای درست) اشاره به چه مفاهیمی در مدیریت دارد؟
الف)اثر بخشی – کارایی
ب)راندمان – کارایی
ج)کارایی- اثر بخشی ☑️
د)کارایی- راندمان

 

کدام عبارت زیر صحیح است؟
الف)تصمیمات اساسی، تصمیمات تکراری و روزمره سازمان هستند
ب)تصمیمات استراتژیک در سطوح عالی سازمانی اتخاذ می گردد ☑️
ج)تصمیمات اجرایی در سطوح سرپرستی اتخاذ می گردد
د) تصمیمات عملیاتی در سطوح میانی مدیریت شکل می گردد

 

نقطه سر به سریعنی؟
الف)در آن نقطه فقط سود داریم
ب)در آن نقطه فقط زیان داریم
ج) در آن نقطه هم سود داریم و هم زیان
د)در آن نقطه نه سود داریم و نه زیان ☑️

 

نمودار نقطه سربه سر از چه اجزایی تشکیل شده است؟
الف) هزینه ثابت – هزینه نیمه متغیر – هزینه متغیر – درآمد کل
ب) هزینه ثابت – هزینه متغیر –هزینه کل- درآمد کل ☑️
ج) درآمد کل- هزینه کل- هزینه نیمه متغیر – هزینه ثابت
د) هزینه متغیر- هزینه ثابت – هزینه نیمه متغیر – درآمد کل

 

نسبتهای مالی شامل کدام اجزاءزیر است؟
الف)نقدینگی –فعالیت- بدهی – سود آوری ☑️
ب) (نقدینگی-هزینه ای – فعالیت- سود آوری
ج) فعالیت-درآمدی – بدهی – سود آوری
د)بدهی – فعالیت – نقدینگی- درآمدی

 

در تعیین نیازهای آموزشی کارکنان کدامیک از موارد زیر از اولویت بیشتری برخوردار است؟
الف)اهداف سازمان ☑️
ب) اهداف کارکنان
ج)ابتدا اهداف سازمان و سپس اهداف کارکنان
د)ابتدا اهداف کارکنان و سپس اهداف سازمان

 

برنامه ریزی نیروی انسانی؟
الف)در جهت مقابله با کمبود نیرو های انسانی به کار می رود
ب)در جهت مقابله با تورم نیروی انسانی به کار می رود
ج)در جهت جایگزینی ضایعات پرسنلی به کار میرود
د)در جهت مقابله با کمبود تورم وجایگزینی ضایعات نیروهای انسانی به کار می رود ☑️

 

ماهیت اساسی برنامه ریزی عبارت از:
الف)هدف گذاری
ب)پیش بینی ☑️
ج)تدارکات امکانات
د)بسیج منابع

 

حیطه نظارت و سلسله مراتب در سازمانهای هرمی ………..
الف)با یکدیگر نسبت مستقیم دارد
ب)با یکدیگر نسبت معکوس دارند ☑️
ج)با یکدیگر نسبت تصاعدی دارند
د)با یکدیگر رابطه ای ندارند

 

کدامیک از فرض های زیر درباره بلندی ساخت سازمانی نادرست است؟
الف)افزایش توانایی های مدیران ،منجربه ساخت تخت تر می شود
ب)هنگامی که مدیرا ن،کارکنان را نادان ،تنبل بدانند ،ساخت بلند انتخاب می شود
ج)هنگامی که بیشتر مدیران برای کسب قدرت می کوشند ساخت سازمانی بلندتر می شود
د)رضایت شغلی کارکنان در ساختهای بلند بیشتر از ساختهای تخت است ☑️

 

در تعریف هماهنگی به طور کلی می توان گفت:
الف)مجموعه ای از مکانیزم های ساختاری و انسانی برای تسهیل کسب هدف ☑️
ب)مجموعه ای از مکانیزم های اقتصادی و تکنولوژی برای تسهیل کسب هدف
ج) مجموعه ای از مکانیزم های ساختاری واقتصادی برای تسهیل کسب هدف
د) مجموعه ای از مکانیزم های انسانی و تکنولوژی برای تسهیل کسب هدف

 

مساله عبارت است از :
الف)هر عاملی که مانع رسیدن به هدف باشد ☑️
ب)هر عاملی که امکان فراتر رفتن از هدف را ممکن سازد
ج)تک حادثه بحرانی
د)تک حادثه غیر بحرانی

 

صورت گردش وجوه نقد در یک شرکت معرف چه چیزی است؟
الف)وضعیت مالی
ب)سود
ج)زیان
د) جریان وجوه نقد ☑️

 

صورت جریان وجوه نقد شامل چه بخشهایی است؟
الف)عملیاتی- سرمایه گذاری- تامین مالی ☑️
ب)درآمدی-سودو زیانی- هزینه ای
ج)تراز نامه ای- سودو زیانی- سرمایه ای
د) درآمدی- عملیاتی- تامین مالی

 

حسابهای پرداختنی جرءکدام دسته از اقلام زیر می باشند؟
الف)دارایی های جاری
ب)دارایی های ثابت
ج)بدهی های جاری ☑️
د)بدهی های ثابت

 

سرمایه در تراز نامه شرکتهای سهامی در کدام قسمت زیر قرار دارد؟
الف)دارایی ها
ب)بدهی ها
ج)سرمایه
د)حقوق صاحبان سهام ☑️

 

عنوان صورتهای مالی شامل چه بخشهایی است؟
الف)نام شرکت- نام صورت- تاریخ ☑️
ب) نام صورت- نام شرکت-تاریخ
ج) تاریخ- نام شرکت- نام صورت
د) نام صورت- تاریخ- نام شرکت

 

گردش شغلی درکدام یک ازمباحث زیر است؟
الف)مدیریت منابع انسانی ☑️
ب)مدیریت بازاریابی
ج)مدیریت استراتژیک
د)مدیریت مالی

 

مدیریت بازار عبارت است از؟
الف)تجزیه و تحلیل عوامل بازار ☑️
ب) تامین مواد و وسایل فنی
ج)تجزیه و تحلیل سرمایه
د)تجزیه و تحلیل منابع حقوقی

 

وظیفه مدیر بازاریابی :
الف)تعیین مقدار تقاضای بازار ☑️
ب)تعیین مقدار منابع مالی بازار
ج)تعیین مقدار سرمایه بازار
د)تعیین مقدار معاملات بازار

 

از عواملی که برنامه ریزان بازار با آنها سروکار دارند کدامند؟
الف)محصول ☑️
ب)سرمایه
ج)مواد اولیه
د)نیروی انسانی

 

وضعیت رقبا در ارتباط با کدام موضوع می باشد؟
الف)منابع انسانی
ب)برنامه ریزان بازار ☑️
ج)تامین مالی
د)بسیج منابع و امکانات

 

مسائل تقاضای منفی و فقدان تقاضا از مسائل کدام مدیریت می باشد؟
الف)مدیریت پشتیبانی
ب)مدیریت مالی
ج)مدیریت بازاریابی ☑️
د)مدیریت نیروی انسان

 

تقویت تقاضا از اقدامات کیست؟
الف)مدیر بازاریابی ☑️
ب)مدیر مالی
ج)مدیر منابع انسانی
د)مدیر پشتیبانی

 

مواد غیر مستقیم جزءکدام دسته از هزینه های زیر است؟
الف)هزینه ثابت
ب)هزینه سربار متغیر ☑️
ج)هزینه سربار ثابت
د) هزینه مختلط

 

به هزینه هایی که به طور مستقیم در فرایند تولید نقش دارند…….می گویند؟
الف)هزینه ثابت
ب)هزینه متغیر
ج)هزینه مستقیم ☑️
د)هزینه غیر مستقیم

 

هزینه غیر مستقیم هزینه ای است که؟
الف)به طور مستقیم در فرایندتولید نقش داشته باشد
ب) به طورغیرمستقیم در فرایندتولید نقش داشته باشد. ☑️
ج) به طور نیمه مستقیم در فرایند تولید نقش داشته باشد.
د) به طور نیمه غیر مستقیم در فرایند تولید نقش داشته باشد

 

کدامیک از جمله های زیر صحیح است؟
الف)هر هزینه متغیری مستقیم است
ب) هر هزینه غیر مستقیمی ثابت است
ج) تمامی هزینه های مستقیم ساخت متغیر هستند ☑️
د)تمامی هزینه های غیر مستقیم ساخت ثابت هستند

 

هزینه سربارمتغیر ساخت شامل کدام اجزاء زیر است؟
الف) مواد مستقیم – دستمزد مستقیم
ب) دستمزد مستقیم – مواد غیر مستقیم
ج)هزینه استهلاک ساختمان کارخانه-هزینه فروش
د)مواد غیر مستقیم –دستمزد غیر مستقیم ☑️

 

هزینه سربار ساخت کارخانه شامل کدام موارد زیر است؟
الف) سربار ثابت – سربارمتغیر ☑️
ب) سربار ثابت- سربار ثابت
ج) سربارمتغییر- سربارمتغیر
د)سربار نیمه متغیر – سربار نیمه متغیر

 

هزینه اجاره محل کارخانه شامل کدام هزینه زیر است؟
الف)سربار متغیر
ب)سربار ثابت ☑️
ج)سربار نیمه متغیر
د)سربار کارخانه

 

کل هزینه های یک شرکت شامل کدام یک از موارد زیر است؟
الف)هزینه متغیر
ب)هزینه ثابت
ج)هزینه نیمه متغیر
د)هزینه ثابت و متغیر ☑️

 

هزینه سربار ساخت کارخانه جزء کدام دسته از هزینه های زیر است؟
الف)هزینه های متغیر
ب)هزینه های ثابت
ج)هزینه های مستقیم
د)هزینه های غیر مستقیم ☑️

 

تعریف زیر متعلق به کدام دسته از افراد است؟
مجموعه ابزاری است که به وسیله آن مدیریت می تواند قابلیت های تخصصی خود را افزایش دهد
الف)ستاد ☑️
ب)مدیرا ن میانی
ج)صف
د)کمیته

 

کدام روش سازماندهی بیشتر برای سازمان دهی سطوح عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف)ماتریسی
ب)نوع عملیات ☑️
ج)نوع محصول
د)ترکیبی

 

کدام یک جزء نظریه های سنتی است؟
الف)مدیرت علمی /اقتضایی
ب)اقتضایی /بوروکراسی
ج)فراگرد مدیریت / نقش های مدیریت
د)بوروکراسی/فراگرد مدیریت ☑️

 

در کدام نظریه قواعد و قوانین علمی (فیزیک) مورد توجه قرار گرفته است.
الف)فراگرد مدیریت
ب)اصول علم اداره
ج)بوروکراسی
د)مدیریت علمی ☑️

 

کدام گروه از فعالیت های نظریه اصول علم اداره نیست؟
الف)فنی و ایمنی ،بازاریابی
ب) حسابداری، حفاظت اموال، بهینه سازی مصرف
ج)تولیدی، بازرگانی، مدیریت منابع انسانی ☑️
د)مبادله، مالی، فنی

 

کدام یک از ارائه کنندگان نظریه های سنتی نیست؟
الف)تیلور
ب)هاثورن ☑️
ج)وبر
د)فایول

 

کدام نظریه از نظریه های جدید بر مبنای نظریه مدیریت علمی بنا شده است؟
الف)نقش های مدیریت
ب)روابط انسانی ☑️
ج)فراگرد مدیریت
د)اقتضایی

 

طبق نظریه نقش های مدیریت مدیر دارای چه نقشهایی است؟
الف)نقش عدالت محوری –تصمیم گیری
ب)نقش تصمیم گیری – اجتماعی
ج) نقش ساختاری – اجتماعی
د) متقابل شخصی – اطلاعاتی ☑️

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای نمونه سوالات مدیریت اجرایی mba فنی حرفه ای ۱۴۰۳

  1. سپیده کاشانی

    دوستان عزیز درسته که نمونه سوالای که تو این سایت هست سخته خصوصا برای رشته مدیریت اجرایی اما حداقل خیالمون راحته که با خوندنش نمره قبولی رو میگیریم. چون سوالات مدیریت تجرایی همراه با جواب هست خیلی کمک میکنه زودتر یاد بگیریم و وقت کمتری بذاریم. از مدیریت سایت خیلی ممنونم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *