دانلود رایگان سوالات روانشناسی سیاسی

دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی سیاسی پیام نور با جواب

چند مورد از سوالات روانشناسی سیاسی پیام نور:

۱-این تعریف سیاست از کیست؟ (تخصیص اقتدار آمیز ارزش ها)
الف. لاسول
ب. ونال
ج. ایستن
د. شریعتی

۲-برای مطالعه و ارزیابی شخصیت و عملکرد رهبران سیاسی از کدام روش استفاده می شود؟
الف. مطالعه موردی
ب. روایت تاریخی
ج. شرح حال
د. آزمایش مجدد

۳-این پارادایم معتقد است که ژن فرد کروموزومهای او و نظام شناختی اش در شکل گیری رفتارهای او نقش دارند؟
الف. محیط گرا
ب. فردگرا
ج. وضعیت گرا
د. کل نگر

۴-چه کسی برتری طلبی را انگیزه اصلی رفتارها و شکل گیری شخصیت انسان می دانست؟
الف. آدلر
ب. فروید
ج. یونگ
د. هورنای

۵-کدام نظریه معتقد است که رفتار تابعی از تعامل میان شخص و محیط است؟
الف. روانکاوی
ب. رفتار گرایی
ج. وضعیت گرایی
د. میدانی


۶-افراد دخیل در سیاست در پی قدرت سیاسی به عنوان نوعی سازوکار جبران برای غلبه بر این کمبود هستند؟
الف. تروت
ب. عزت نفس
ج. جاه طلبی
د. عقده حقارت

۷-بنابه اعتقاد اریک فروم کدام سنخ منشی ، سنخ آرمانی و نماینده هدف غایی انسان است؟
الف. مرده گرا
ب. جهت گیری سازنده
ج. بهره کش
د. گیرنده

۸-از دیدگاه باربر کدام نوع رئیس جمهور بسیار کم درگیر جزئیات میشود و ترجیح می دهند که در مسیری هموار و بدون کشمکش های سیاسی فعالیت کنند؟
الف. منفعل
ب. فعال
ج. مثبت گرا
د. منفی گرا


۹-ظاهرا کدام گزینه در آموختن قسمت اعظم گرایشها تصورات و اعتقادات مربوط به عملکرد نظام سیاسی ، نقش بزرگتر را ایفا می کند؟
الف. مدرسه
ب. خانواده
ج. رسانه
د. جامعه


۱۰-فروید در این کتاب به مسئله رهبری و سیاست و چرایی اطاعت پیروان از رهبران می پردازد؟
الف. موسی و یکتاپرستی
ب. تمدن و ملالت های آن
ج. تحلیل اگو
د. آینده یک پندار

۱۱-بر اساس نظر لاسول کدام ریخت میخواهد از خود ابرمرد بسازد؟
الف. اصلاح گر
ب. آشوب گر
ج. مدیر
د. بازاری

۱۲-کدام رهبر سیاسی نمونه بارز یک شخصیت اسکیزوئید است؟
الف. هیتلر
ب. چرچیل
ج. کاسترو
د. قذافی


۱۳-از دیدگاه پاره تو کدام دسته از نخبگان دارای موقعیت رهبری در جامعه هستند اما بر تصمیمات سیاسی اثر نمی گذارند؟
الف. حاکم
ب. غیر حاکم
ج. سیاسی
د. غیر سیاسی


۱۴-احساساتی که از واکنش به چیز یا شخص خاصی نشئت میگیرند چه نام دارند؟
الف. احساسات پراکنده
ب. احساسات خاص
ج. هیجان
د. تفکر


۱۵-کدام هیجان اغلب در رفتار سیاسی دیده می شود؟
الف. پرخاشگری
ب. خشم
ج. ترس
د. اضطراب

۱۶-کدام یک از عوامل زیر بر تغییر نگرش سیاسی اثرگذار است؟
الف. شخصیت
ب. انگیزش
ج. عاطفه
د. احساسات

۱۷-چه کسی معتقد بود که انسان ماهیتاً موجودی سیاسی است؟
الف. سقراط
ب. ارسطو
ج. افلاطون
د. ونیر


۱۸-کدام دانشمند علوم سیاسی برای نخستین بار ریشه روان شناختی پرخاشگری را بررسی کرده است؟
الف. دیویس
ب. یتمن
ج. کورینگ
د. جنیس

۱۹-این نظریه آدمیان را دانشمندانی خام یا حلال مشکلات می داند؟
الف. انجام شناختی
ب. استادی
ج. طرح واره
د. استدلال قیاسی

۲۰-این جمله معروف از کیست؟ «رسانه، پیام است.»
الف. بودریار
ب. کرایک
ج. اولسون
د. مک لوهان


۲۱-چه کسی معتقد است که پروپاگاندا تنها ابزار بسیج جمعی است که کم هزینه تر از خشونت تطمیع و سایر فن های کنترل است؟
الف. چامسکی
ب. هر من
ج. لاسول
د. کارتر


۲۲-وی اثبات کرد که مردم افکار خود را در خصوص امور سیاسی به صورت تلگرافی و مختصر بیان می کنند؟
الف. روسو
ب. گرابر
ج. کانورس
د. وربا


۲۳-چه کسی تلقین پذیری را به عنوان یک عامل مهم در تغییر قلمداد می کند؟
الف. گوستاولوبون
ب. پلتزمن
ج. دندرو
د. کمپبل

۲۴-نخستین مدلهای رفتار رأی دهی مانند شاخص تمایل سیاسی ماهیتاً چگونه بودند؟
الف. فردگرا
ب. طبع گرا
ج. وضعیت گرا
د. کل گرا

۲۵-فرضیه رفتار تقلیدی ابتدا توسط چه کسانی مطرح شد؟
الف. شناخت گرایان
ب. انسان گرایان
ج. رفتارگرایان
د. روانکاوان

۲۶-عمل دو نیمه کردن در تبین ملی گرایی و تعارض قومی مربوط به کدام نظریه می باشد؟
الف. سلطه اجتماعی
ب. هویت اجتماعی
ج. روان کاوی
د. زیست سیاسی

۲۷-تروریست های پارانوئید مبتلا به کدام هذیان هستند؟
الف. آزار و تعقیب
ب. بزرگ منشی
حسادت
ج. وربا
د. انتشار


۲۸-براساس این نظریه شخصیت نابهنجار فرد تروریست ریشه در ناکامی وی در زندگی شخصی اش دارد؟
الف. ضد اجتماعی
ب. نا کامی – خشونت
ج. خودشیفتگی
د. اختلالات روانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *