۹۹۰+ سوالات و منابع آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی (تخصصی)

سوالات و منابع تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی

آزمون استخدامی علوم تجربی در بین یکی از محبوب ترین آزمون ها بین داوطلبان قرار گرفته شده است که می تواند آینده درخشانی را برای افراد داشته باشد. البته برای موفق شدن در این زمینه نیاز است تا در ابتدا منابع مورد نیاز آن را بدانید و سپس اقدام به جمع آوری کردن آن ها کنید و در نهایت برای مطالعه هر کدام از آن ها برنامه ریزی های لازم را بریزید.

به خاطر اهمیتی که این موضوع به خود اختصاص داده است، قصد داریم تا در ادامه شما را با منابع تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی آشنا کنیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

 

چند تا از مهمترین سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی با جواب:

۱- با کدام روش زیر پتانسیل‌ آب بافت‌ گیاهی‌ را نمی‌ توان اندازه گیری کرد؟

١.ترموکوپل‌ پسیکرومتر
٢.چگالی‌ سنج‌ چارداکف‌
٣.وزنی‌
۴.فلام فتومتری

پاسخ گزینه: ۴

 

۲- موجودات اگزوتروف موجوداتی‌ هستند که‌ ………………….

١ . تمام مواد ضرورری و غیر ضروری رشد شان را سنتز می‌ کنند.
٢ . تمام مواد ضروری لازم برای رشد خود را سنتز می‌ کنند.
٣ . قادر به‌ سنتز هیچ‌ کدام از مواد ضروری برای رشد خود نیستند.
۴ . قادر به‌ سنتز یک‌ یا چند ماده ضروری برای رشد نیستند.

پاسخ گزینه: ۴

 

۳- جلبک‌ تک‌ سلولی‌ اوگلنا از نظر تغذیه‌ ای در کدام گروه زیر قرار می‌ گیرد؟

١.شیمیوتروف
٢.هتروتروف
٣.پروتوتروف
۴.اگزوتروف

پاسخ گزینه: ۴

 

۴- در گرانولومتری خاک، ذرات خاک بر چه‌ اساسی‌ طبقه‌ بندی می‌ شوند؟

١.قطر
٢.بارالکتریکی‌
٣.جنس‌
۴.چگالی‌

پاسخ گزینه: ۱

 

۵- ذرات خاک که‌ اندازه آنها بین‌ ۵۰-۲ میکرون است‌ ……………..نام دارند.

١.سیلت
٢.ماسه‌
٣.رس
۴.کلوئید

پاسخ گزینه: ۱

 

۶- جزء ساختاری اصلی‌ رس ها کدام عناصر زیر است‌؟

١.آلومینیوم و سیلسیم‌
٢.آلومنیوم و کلسیم‌
٣.سیلسیوم و آهن‌
۴.آلومنیوم و مس‌

پاسخ گزینه: ۱

 

۷- کدام رس زیر دو لایه‌ است‌؟

١.کائولینیت‌
٢.ایلیت‌
٣.ورمیکولیت‌
۴.اسمکتیت‌

پاسخ گزینه: ۳

 

۸- کدام گزینه‌ در ایجاد بار منفی‌ در رس ها نقش‌ دارد؟

١.قرار گیری منیزیم‌ جای پتاسیم‌
٢.قرار گیری آلومنیوم جای کلسیم‌
٣.قرار گیری آلومنیوم جای سیلسیم‌
۴.قرار گیری سیلسیم‌ جای آلومنیوم

پاسخ گزینه: ۳

 

۹- کدام رس زیر بیشترین‌ ظرفیت‌ تبادل کاتیونی‌ را دارد؟

١ . هالوایزیت‌
٢ . کائولینیت‌
٣ . مون موریونیت‌
۴ . ورمیکولیت‌

پاسخ گزینه: ۲

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم تجربی

 

۱۰- سرعت‌ رشد ریسه‌ ها در قارچ‌ “پلیستیکوس ورسیکولور“ بطور مستقیم‌ به‌ کدام عامل‌ وابسته‌ است‌؟

١ . سرعت‌ تقسیم‌ سلولها
٢ . درجه‌ آبگیری سلولها
٣ . اتساع دیواره ها
۴ . سنتز مواد دیواره ای

پاسخ گزینه: ۱

 

۱۱- کدام شکل‌ آب توسط‌ ریشه‌ ها استفاده می‌ شود؟

١ . آب موئینگی‌
٢ . آب هیپودرمی‌
٣ . آب متصل‌
۴ . آب ثقلی‌

پاسخ گزینه: ۲

 

۱۲- ظرفیت‌ زراعی‌ کدام یک‌ از پارامترهای زیر را شامل‌ می‌ شود؟

١ . آب ثقلی‌ کند و آب نگهداری شده
٢ . آب ثقلی‌ تند و آب نگهداری شده
٣ . آب متصل‌ و آب نگهداری شده
۴ . آب نگهداری شده

پاسخ گزینه: ۲

 

۱۳- مقدار کدام یک‌ از گازهای زیر در خاک بیشتر است‌؟

١ . اکسیژن
٢ . دی اکسید کربن‌
٣ . ازت
۴ . هیدروژن

پاسخ گزینه: ۲

 

۱۴- ماده ٢ـ آزیتیدین‌ کربوکسیلیک‌ اسید که‌ توسط‌ گل‌ موگه‌ تولید می‌ شود جایگزین‌ کدام اسید آمینه‌ می‌ تواند شود؟

١ . هیستیدین‌
٢ . پرولین‌
٣ . گلوتامیک‌ اسید
۴ . سرین‌

پاسخ گزینه: ۲

 

۱۵- آب عمدتاً به‌ چه‌ صورتی‌ در ساختار پروتوپلاسم‌ شرکت‌ می‌ کند؟

١ . آب موئینگی‌
٢ . آب هیدراتاسیون
٣ . آب متبلور
۴ . بخار آب

پاسخ گزینه: ۲

 

۱۶- طبق‌ اصول ترمودینامیک‌ جهت‌ حرکت‌ آب در دومحیط‌ آبی‌ مماس چگونه‌ است‌؟

١ . از محیط‌ دارای انرژی آزاد بالاتر به‌ محیط‌ دارای انرژی آزاد پائین‌ تر
٢ . از محیط‌ دارای انرژی آزاد پائین‌ تر به‌ محیط‌ دارای انرژی آزاد بالاتر
٣ . از محیط‌ دارای پتانسیل‌ آب منفی‌ تر به‌ محیط‌ دارای پتانسیل‌ آب مثبت‌ تر
۴ . به‌ شرایط‌ محیطی‌ و متابولیکی‌ بستگی‌ دارد

پاسخ گزینه: ۱

 

۱۷- پتانسیل‌ آبی‌ آب خالص‌ در فشار یک‌ اتمسفر چقدر است‌؟

١ .مثبت‌ یک‌
٢ . منفی‌ یک‌
٣ .بسته‌ به‌ شرایط‌ از منفی‌ یک‌ تا مثبت‌ یک‌
۴ . صفر

پاسخ گزینه: ۴

 

۱۸- واحدهای پتانسیل‌ آب یک‌ سیستم‌ همان واحدهای ………… می‌ باشند.

١ . فشار
٢ . توان
٣ . انرژی
۴ . حجم

پاسخ گزینه: ۱

 

۱۹- در گیاهان غوطه‌ ور در آب پتانسیل‌ آب بافتها چقدر است‌؟

١. صفر
٢. عدد مثبت‌
٣. کوچکتر از صفر
۴. ١

پاسخ گزینه: ۱

 

۲۰- کدام عامل‌ زیر باعث‌ افزایش‌ انرژی آزاد سلولها می‌ شود؟

١. نیروهای خمیرگی‌
٢. نیروهای تعادل آب
٣. نیروهای اسمزی
۴. نیروهای کلوئیدی

پاسخ گزینه: ۲

 

۲۱- نیروهای کلوئیدی در جذب و نگهداری آب در کدام بافتها اهمیت‌ دارند؟

١.بافتهای غوطه‌ ور در آب
٢.بافتهای کم‌ آب
٣.در تمامی‌ بافتها
۴.بافتهای مرده

پاسخ گزینه: ۲

 

۲۲- در یک‌ یاخته‌ کم‌ آب (در حال پلاسمولیز) کدام عامل‌ زیر برابر صفر است‌؟

١ . پتانسیل‌ اسمزی
٢ . پتانسیل‌ خمیرگی‌
٣ . پتانسیل‌ آب
۴ . پتانسیل‌ فشار

پاسخ گزینه: ۴

 

۲۳- در ترموکوپل‌ پسیکرومتر جریان الکتریکی‌ تولید شده به‌ کدام عامل‌ زیر بطور مستقیم‌ وابسته‌ است‌؟

١ . به‌ درجه‌ سرد شدن
٢ . مقدار آب بافت‌
٣ . دمای بافت‌
۴ . فشار بخار اتاقک‌

پاسخ گزینه: ۱

 

۲۴- در کدام روش زیر از مواد رنگین‌ در اندازه گیری پتانسیل‌ آب بافت‌ استفاده می‌ شود؟

١ . روش چارداکف‌
٢ . روش وزنی‌
٣ . رفراکتومتری
۴ . ترموکوپل‌ پسیکرومتر

پاسخ گزینه: ۱

 

۲۵- کدام گیاه آب مورد نیاز خود را بطور کامل‌ از آب باران، رطوبت‌ هوا و شبنم‌ بدست‌ می‌ آورد؟

١ . آویسنا
٢ . گیاهان انگل‌
٣ . اپی‌ فیت‌ ها
۴ . تیلاندسیا اوسنوئیدس

پاسخ گزینه: ۴

 

۲۶- کدام ترکیب‌ آلی‌ زیر در شیره خام دیده می‌ شود؟

١ . قندها
٢ . پروتئین‌ ها
٣ . اسیدهای آمینه‌
۴ . اسیدهای چرب

پاسخ گزینه: ۳

 

با منابع تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی آشنا شوید

بخش آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی شامل دو بخش عمومی و تخصصی می گردد که هر کدام از آن ها اهمیت خاص خودشان را دارند و به نوعی می توانند تاثیرگذاری خود را در آزمون ها و کسب رتبه برتر داشته باشند. به همین علت نیاز است تا هر کدام از آن ها را با دقت بالایی مطالعه کنید و برای هر یک برنامه ریزی مستقل داشته باشید. از جمله منابع تخصصی می توان به گزینه های زیر اشاره داشت:

 1. فیزیولوژی جانوری و گیاهی
 2. زیست سلولی و مولکولی
 3. شیمی تجزیه دستگاهی
 4. حرکت نوسانی و امواج
 5. شیمی تجزیه ۱
 6. شیمی تجزیه ۲
 7. شیمی آلی ۱
 8. شیمی آلی ۲
 9. شیمی آلی ۳
 10. طیف سنجی
 11. الکتریسیته
 12. مغناطیس
 13. مکانیک
 14. حرارت
 15. نور

۱۵ گزینه ذکرشده در بین مباحثی قرار گرفته اند که داوطلبان آزمون باید آن ها را مطالعه نمایند. همچنین برای هر کدام از آن ها سوالات مختلف خارج از آزمون طرح می شوند که در سایت های مختلف می توانید آن ها را پیدا کنید.

البته به غیر از منابع تخصصی، بخش عمومی نیز اهمیت بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است. به همین علت داوطلب باید با آن ها نیز آشنایی کامل را به دست بیاورد و به منظور تسلط پیدا کردن بر روی آن ها نیز تمامی تلاش خود را کند. چرا که قبول شدن در این آزمون بستگی به این دارد که در هر دو بخش رتبه کسب کرده و به سوالات جواب داده باشید.

 

منابع عمومی

از جمله دروسی که باید در بخش عمومی خوانده و سولات متعددی در رابطه با آن ها حل شوند، شامل موارد زیر می گردند:

 1. زبان و ادبیات فارسی
 2. معارف اسلامی
 3. ریاضی و آمار مقدماتی
 4. فناوری اطلاعات
 5. زبان انگلیسی عمومی
 6. اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 7. هوش و توانمندی های عمومی

همچنین لازم به ذکر این نکته می باشد که منظور از فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه IDCL می باشد.

 

اگر می خواهید موفق شوید، بخوانید

همیشه برای موفق شدن راهکارهای مختلفی وجود دارند که هر کدام از آن ها مزیت های خاص خودشان را دارند. به همین علت نیاز است تا برای موفق شدن در آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی نیز تمامی تلاش خودتان را کنید و به نکات مختلفی که در آن وجود دارند توجه کنید. به همین علت قصد داریم تا با شما بهترین نکاتی که می توانید از آن ها بهره را ببرید را بگوییم تا نهایت بهره را از آن ها ببرید. پس به خوبی تمرکز خودتان را بر روی آن ها بگذارید.

 

بهترین راه موفقیت؛ تهیه نمونه سوالات مربوط به منابع تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی

همیشه حل کردن سوالات توانسته مسیر را برای موفقیت آماده کند. نمونه سوالات آزمون استخدامی نیز دقیقا به همین صورت می باشد. چرا که از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و می توانند به شما کمک کنند تا تسلطتتان بر روی موضوع را افزایش دهید و از این طریق راحت تر به سوالات پاسخ دهید. البته مزیت هایی که این سوالات به خود اختصاص داده اند تنها به همین موارد ختم نمی شوند و گزینه های بسیار گسترده تری را با خود به همراه دارند که از جمله آن ها می توان به گزینه های زیر اشاره داشت:

 1. سوالات را می توانید در قالب پی دی اف تهیه کنید و آن برای برای همیشه در گوشی خود و یا لپ تاپ داشته باشید. داشتن این سوالات بر روی این گوشی این فرصت را برای شما به وجود خواهد آورد تا در هر لحظه و هر مکانی که بودید، سوالات را حل کنید و آن ها را مرور کنید. مترو، اتوبوس، تاکسی و… از جمله مواردی هستند که شما برای رفت و آمد خود از آن ها استفاده می کنیدو به همین علت تهیه این سوالات در قالب پی دی اف به شما این فرصت را خواهد داد تا بتوانید به راحتی از زمان خود نهایت بهره را ببرید.
 2. این سوالات به گونه ای طراحی شده اند که شما بتوانید نقاط قوت و ضعف خودتان را شناسایی کنید و برای برطرف کردن آن تمامی تلاش خودتان را به کار ببرید.
 3. همچنین برای تهیه کردن هر چیزی نیاز به پرداخت هزینه دارید و گاها هزینه های موفق بودن می توانند بسیار بالا باشند. در حالی که به منظور تهیه نمونه سوالات منابع تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی نیازی نیست تا مبالغ بالایی را پرداخت کنید. چرا که سوالات کاملا اقتصادی برای شما عرضه می گردند و برای تهیه کردن آن ها نیازی نیست تا فشار بالایی را تجربه کنید.

منابع تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی

نکته بسیار مهم؛ جواب ها را حفظ نکنید

یک نکته بسیار مهمی که در رابطه با این موضوع می توان بیان کرد این بوده که شما نباید جواب ها را حفظ کنید. بلکه باید به خوبی آن ها را درک کنید و روند حل آن را به خاطر بسپارید تا در صورت روبه رو شدن به اینگونه سوالات بتوانید به راحتی آن ها را حل نمایید.

 

سخن آخر

منابع تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی موضوعی بود که در این مطلب به بررسی کامل آن پرداخته شد. به طور کلی منابع این آزمون ها شامل دو بخش اختصاصی و عمومی می شوند که هر یک به نوعی می توانند بر روی موفقیت شما تاثیر خود را بگذارند. به همین علت نیاز است تا برای تمامی آن ها نمونه سوال تهیه کنید و آن ها را مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *