نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۳

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۳ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات آیین دادرسی مدنی ۳ :

۱) هرگاه دعوایی به خواسته مطالبه طلب ناشی از قمار یا شرط بندی اقامه شود خواند می تواند چه ایرادی مطرح نماید؟

۱) ایراد عدم استماع دعوا یه استناد ماده ۶۵۴ ق.م ☑

۲) ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه

۳) ایراد عدم توجه دعوا

۴) ایراد جزمی نبودن دعوا

۲) طبق بند شش ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی ، ایراد امر قضاوت شده شامل کدام یک از موارد ذیل است و تصمیم دادگاه در صورت پذیرش ایراد به ترتیب چگونه است؟

۱) احکام قطعی – قرار رد دعوا ☑

۲) آرای غیر قطعی – قرار رد دعوا

۳) قرارهای اعدادی – قرار رد دادخواست

۴) احکام غیر قطعی – قرار عدم استماع دعوا

۳) کدام یک از موارد زیر جزو شرایط اعتبار امر قضاوت شده می باشد؟

۱)وحدت اصحاب دعوا

۲) وحدت موضوع دعوا

۳) وحدت سبب دعوا

۴) همه موارد ☑

۴ ) کدام یک از موارد ذیل از جهات رد دادرس می باشد؟

۱) قرابت نسبی یا سبب تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد

۲) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند

۳) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد

۴) همه موارد فوق ☑

۵) کدام یک از موارد زیر، از استثنائات ایراد تأمین اتباع بیگانه نمی باشد؟

۱) دعاوی که بر اثر آگهی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقّف

۲) دعوای متقابل

۳) دعوای که مستند به سند عادی باشد ☑

۴)دعاوی که مستند به سند رسمی باشد

۶) مهلت شکایت نسبت به  رأی داور، چند روز از ابلاغ رأی داور است؟

۱)۱۰ روز

۲)۲۰ روز ☑

۳) یک ماه

۴) سه ماه

۷) طرفین می توانند داور یا داوران خود را…………………تعیین نمایند:

۱)صرفاً قبل از بروز اختلاف

۲) صرفاً بعد از بروز اختلاف

۳) قبل یا بعد از بروز اختلاف ☑

 4) صرفاً قبل از بروز اختلاف با تأیید دادستان

۸) در خصوص« ایراد دعوای واهی» کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱) ایراد دعوای واهی در مورد دعاویی که مستند آتها چک سفته یا برات است پذیرفته می شود

۲) ایراد دعوای واهی در مورد دعاویی که مستند به تاسناد رسمی است پذیرفته می شود

۳) ایراد دعوای واهی در مورد در خواست های مربوط به امور حبسی که قانون مراجعه به دادگاه را مقرر داشته پذیرفته می شود

۴)دادگاه در صورت احراز قصد یا غرض ورزی خواهانخه در اقامه دعوا می تواند خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید ☑

۹) «اعتبار امر قضاوت شده» نسبت به چه اشخاصی است؟

۱)صرفاً خوانده

۲) صرفاً خواهان

۳) صرفاً خوانده و قائم مقام قانونی وی

۴) اصحاب دعوا و قائم مقام آنها ☑

۱۰) در خواست« ایاد تأمین اتباع بیگانه» باید تا چه مقطعی از دادرسی به دادگاه شود؟

۱) تا ابتدای جلسه اول دادرسی

۲) تا پایان جلسه اول دادرسی ☑

۳) تا قبل ختم دادرسی

۴) تا قبل ختم مذاکرات

۱۱) کدام یک از طرق دفاعی زیر نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

۱) صلح

۲) دعوای متقابل ☑

۳) تهاتر

۴) رد خواسته

۱۲) کدام یک از موارد ذیل از ویژگی های « دستور وقت» نیست؟

۱)مستلزم تایید رییس حوره قضایی است

۲) مستلزم اخذ تأمین است

۳) مستلزم  احراز فوریت است

۴) با صدور رأی مر حله نخستین مرتفع می شود ☑

۱۳) هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند تا چه زمانی می توان وارد دعوا شود؟

۱)تا ختم مذاکرات طرفین

۲) تا پایان اولین جلسه

۳) تا قبل از شروع دادرسی

۴)تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ☑

۱۴) مهلت تقدیم دادخواست برای دعوای جلب ثالث چند روز پس از اولین جلسه رسیدگی است؟

۱) سه روز ☑

۲) یک هقته

۳) یک ماه

۴) ۱۰ روز

۱۵) در پی انصراف کلی خواهان از دعوا چه تصمیمی اتخاذ می شود؟

۱) قرار عدم استماع دعوا

۲) قرار سقوط دعوا  ☑

۳) قرار امتناع از رسیدگی

۴) حکم به حقی خواهان

۱۶) اجرای دستور موقت مستلزم تأیید کدام مقام یا دادگاه است؟

۱)دادگاه تجدید نظر استان

۲) رئس حوزه قضایی ☑

۳) دادگاه صادر کننده قرار

۴) رئیس شورای شهر

۱۷) در خواست تأمین در پرونده کیفری ( تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم) در صلاحیت کدام گزینه است؟

۱) باز پرس ☑

۲) دادگاه عمومی حقوقی

۳) دادگاه کیفری استان

۴) دادگاه عمومی کیفری

۱۸) کدام گزینه از مواترد صدور تأمین خواسته ، بدون گرفتن تأمین از خواهان می باشد

۱) دعوا مستند به سند رسمی باشد

۲) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

۳) اسناد تجاتتری وا خواسته شده

۴) همه موارد فوق ☑

۱۹) در موردی که تأمین خواسته و دستور موقت قبل از تقدیم دادخواست اصلی اخذ می شود، به ترتیب ذی تا چه زمانی می تواند دادخوالست اصل دعوا را تقدیم نماید؟

۱) ۲۰ روز- ۱۰ روز

۲) ۱۰روز – ۱۰ روز

۳) ۳۰ روز – ۳۰ روز

۴)۱۰ روز – ۲۰ روز ☑

۲۰) «قرار تأمین خواسته» ظرف چند روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده قرار می باشد؟

۱) یک هفته

۲) ده روز ☑

۳) یک ماه

۴) قرار تأمین خوایته قابل اعتراض نمی باشد

۲۱) در صورت پیروزی خوانده در دعوا، ظرف چه مهلتی، حق ادامه دعوی خسارت ناشی از اجرای تأمین خواسته را خواهد داشت؟

۱)۱ ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی

۲) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی غیر قطعی

۳) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ☑

۴) ۴۰ روز روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی

۲۲) کدام یک جز و ایرا داتی است که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است؟

۱)ایراد عدم صلاحیت ذاتی

۲) ایراد عدم صلاحیت نسبی

۳) ایراد امر مطروحه

۴) همه موارد ☑

۲۳) در اجرای تأمین خوایته از محصول املاک و باغات، چه میزان از سهم خواندخه توقیف می شود؟

۱) دو سوم ☑

۲) یک سوم

۳) نصف

۴) همه محصول

۲۴) رسیدگی داور، منوط به کدام یک از موارد ذیل است ؟

۱) منوط به در خواست ذی نفع است که می تواند در خواست کتبی یا شفاهی باشد ☑

۲) صرفاً منوط به در خواست دادگاه است که باید کتبی باشد

۳) منوط به در خواست ذی نفع است که باید کتبی باشد

۴) منوط به در خواست ذی نفع است که باید در قالب دادخواست می باشد

۲۵) اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد:

۱) دادگاه می تواتد مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید

۲) دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید ☑

۳) دادگاه فقط می تواند وجه نقد توقیف نماید

۴) دادگاه نمی تواند آن را توقیف نماید

۲۶) شخصی که ۲۴ سال سن دارد و کارمند اداری شاغل در محاکم قضایی به ترتیب در چه صورتی می توانند به عنوان داور منصوب شوند؟

۱)در هر دو مورد با توافق طرفین امکان پذیر است

۲)با توافق طرفین امکان پذیر است – حتی با توافق هم امکان پذیر نیست ☑

۳) هیچ کدام حتی با توافق هم امکان پذیر نیست

۴) حتی با توافق هم امکان پذیر نیست – با توافق طرفین امکان پذیر است

۲۷) توافق به داوری نسبت بهخکدام یک از اشخاص ذیل مؤثر است؟

۱)برای طرفین دعوا و ثالث مؤثر است

۲) صرفاً نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم کرده اند ☑

۳) برای طرفین دعوا و وارث آنها ثالث مؤثر است

۴) برای طرفین دعوا و وراث آنها مؤثر است

۲۸) «دعوایی که خواهان دعوای اصلی ، پس از اقامه آنعلیه اقامه می نماید و با دعوای مزبور مرتبط و یا دارای یک منشا باشد» اصطلاحاً چه نام دارد؟

۱)دعوای متقابل

۲) دعوای اضافی ☑

۳) دعوای غیر طاری

۴) دعوای ورود شخص ثالث

۲۹) طبق قانون ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در چه صورتی امکان پذیر است؟

۱)مطلقاً پس از تصویب مجلس

۲)پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلی مگر در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قاتنون مهم ☑

تشخیص داده که در ایت صورت تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروزی است

۳)پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع قوه قضائیه

۴) امکان ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری وجود ندارد

۳۰) چناچه در رأی سهو قلم رخ دهد تا چه زماانی رأساً توسط داور امکان اصلاح ردی وجود دارد؟

۱) تا سه روز از رمان صدور رأی

۲) تا پیش از پایان مدت داوری ☑

۳) هر زمانی که داور متوجه شد

۴) بعد از پایان مدت داوری قبل از ابلاغ رأی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *