نمونه سوالات اصول فقه ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول فقه ۲ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اصول فقه ۲ :

۱ ) کدام یک از اصول عملیه است؟

۱) استصحای

۲) برائت

۳) تخییر

۴) همه موارد ☑

۲ ) منظور از کدام گزینه اصول و قواعد کلی است که در فرض شک و جهل به واقع ، برای رفع حالت تحیر و سرگردانی استفاده می شود در استنباط احکام شرعی هر گاه دلیل معتبری بر یک ح کم شری یافت نشود مجتهدان به کمک این اصول وظبفه و ظیفه عملی مکلف را به دست می آورند و حکم ظاهری موضوع را استبناط می کنند؟

۱) اصول عملیه ☑

۲) اصول لفظیه

۳) امارات

۴) دلایل قطعی

۳ ) به کدام گزینه دلیل فقاهتی هم گفته می شود؟

۱) اصول لفظیه

۲) اصول عملیه ☑

۳) اماره

۴) دلیل قطعی

۴) «حکم به بقای چیزی که در زمان سابق محقق بوده در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است» تعرف کدام گزینه است؟

۱) استصحاب ☑

۲) برائت

۳) احتیاط

۴) تخییر

۵ ) آیا یقیین سابق و شک لاحق ( سک بعد از یقین) از ارکان اصل استصحاب محسوب می شود؟

۱) بله -بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) خیر -بله

۴) بله -خیر

۶ ) کدام یک از شرایط ( اجرای) استصحاب است؟

۱) وحدت متعلق یقین و شک

۲) تعدد رمان متقین و مشکوک ( عدم سرایت شک به یقین سابق)

۳) تقدم زمام متیقن بر مشکوک

۴) همه موارد ☑

۷ ) اگر شخصی چند سال مفقود باشد و زنده بودن او مورد تردید قرار گیرد و حیات  سابق او استصحاب شود از کدام استصحاب استفاده شده است؟

  1. استصحاب موضوعی ☑

۲) استصحاب حکمی

۳) استصحاب حکمی وضعی

۴) استصحاب وجودی

۸ ) در کدام اصل، هیچ توجهی به حالت پیشین نمی شود؟

۱) استصحاب عدمی

۲) اصل عدم  ☑

۳) استصحاب عدمی و اصل عدم

۴) استصحاب وجودی

۹ ) کدام یک از فقها شیعه حجیت استصحاب را به طور مطلق پذیرفته است ؟

۱) آخوند خراسانی ☑

۲) شیخ انصاری

۳) سید مرتضی

۴) این زهره

۱۰ ) یک از مصادیق………… که در فقه و حقوق کار برد دارد اصلتأخر حادث است:

۱)لستصحاب ☑

۲) برائت

۳) تخییر

۴) احتیاط

۱۱ ) استصحاب عدم حدوث حادث، نام دیگری کدام گزینه است؟

۱) اصل اباحه

 2) اصل تأخر حادث ☑

۳) اصل صحت

۴) اصل اشتغال

۱۲ ) در اصطلاح اصولیان اصل………….. است از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد:

۱) استصحاب

۲) صحت

۳) برائت ☑

۴) اشتغال

۱۳ ) اصاله الاباحه و اصل برائت به ترتیب بیانگر چه نوع حکمی می باشند؟

۱) حکم واقعی – حکم ظاهری ☑

۲) حکم ظاهری –حکم واقعی

۳) حکم ظاهری – حکم ظاهری

۴) حکم واقعی – حکم واقعی

۱۴ ) شرط اجرای اصل برائت در شبهات……… تفحص و جستجو از وجود دلیل اجتهادی است:

۱) حکمی ☑

۲) موضوعی

۳) حکمی و موضوعی

۴) غیر حکمی

۱۵ ) مهم ترین روایتی که بر اثبات برائت شرعی بدان استدلال شده است کدام روایت است؟

۱) حدیث رفع ☑

۲) حدیث لاضرر

۳) حدیث غرور

۴) حدیث علی الید

۱۶ ) کدام گزینه در لغت به معناب خلاصی از عیب تهمت رهایی از بدهی بیزاری از چیزی و پاک شدن است؟

۱) استصحاب

۲) اشتغال

۳) برائت ☑

۴) تخییر

۱۷ ) اگر حکم حرمت نوشیدن شراب معلوم باشد ولی در مایعی که در ظرف معینی قرار دارد تردید شود که شراب است یا نه با چه شبهه ای مواجه هستیم؟

۱)شبهه موضوعی ☑

۲) شبهه حکمی

۳) شبهه حکمی وجویی

۴) شبهه حکمی تحریمی

۱۸ ) هنگامی که چیزی پیشتر موجو بوده و زمان لاحق تردید شود آیا شیء مزبور هنوز باقی است یا معدوم شده است و وجود آن چیز( حکم یا موضوع ) استصحاب شود مربوط به کدام نوع استصحاب است؟

۱) استصحاب وجودی ☑

۲) استصحاب عدمی

۳) شک ساری

۴) استصحاب قهقرایی

۱۹ ) از بین حکم کلی وحکم جزئی بیان کدام یک بر عهده شارع و قانونگذار است؟

۱) حکم کلی ☑

۲) حکم جزئی

۳) هر دو

۴) هیچ کدام

۲۰ ) بنابر نظر مشهور اصولیان در شبها غیر محصور ه چه اصلی جاری می شود؟

۱) اصل حتیاط

۲) اصل برائت ☑

۳) اصل استصحاب

۴) اصل استصحاب وجودی

۲۱ ) هرگاه متعلق تکلیف مردد میان دو یا چند عمل باشد که هیچ ارتباطی با هم ندارند، از آن بهعنوان……..یاد می شود:

۱) دوران امر بین محذورین ☑

۲) شبهه اقل و اکثر

۳) شبهه اقل و اکثر ارتباطی

۴) استصحاب کلی

۲۲ )……….. در صورتی است که واقعاّ میان مدلول دو یا چند ، دلیل تنافی و ناسازگاری وجود داشته باشد و نتوان به گونه ای این تنافی را بر طرف ساخت:

۱) تعارض مستقر ☑

۲) تعارض ظاهری

۳) تعارض غیر مستقر

۴) تخصیص

۲۳ ) …………… در اصطلاح اصول به معنای خارج کردن بعضی از افراد و مصادیق از شمول حکم عام و محدود کردن دامنه فراگیر عام است:

۱) نسخ

۲) تخصیص  ☑

۳) حکومت

۴) تزاحم

۲۴) در فرض تعارض قاعده فراغ و تعارض با استصحاب، اصولیان کدام قاعده را مقدم می دارند؟

۱) استصحاب

۲) قاعده فراغ و تجاوز ☑

۳) برخی اوقات استصحاب، برخی اوقات قاعده فراغ و تجاوز

۴) هیچ کدام

۲۵ ) از بین اصول عملی (یا عملیه) و اماره شارع یا  قانونگذار کدام یک را کاشف از واقع قرار داده است؟

۱) اصول عملی

۲) اماره ☑

۳) هردو

۴) هیچ کدام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *